PHP Tutorial chương 2 p1

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
3
download

PHP Tutorial chương 2 p1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu sơ lược về cookie Nguồn: ThegioiPHP.com Cookie thường được sử dụng để xác định thông tin của người sử dụng. Cookie là gì ? Cookie là một file nhỏ mà server nhúng vào trên máy người sử dụng. Mỗi lần có yêu cầu từ chính máy đó cho một trang với một trình duyệt, nó cũng sẽ gửi cookie

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial chương 2 p1

  1. Giới thiệu sơ lược về cookie Nguồn: ThegioiPHP.com Cookie thường được sử dụng để xác định thông tin của người sử dụng. Cookie là gì ? Cookie là một file nhỏ mà server nhúng vào trên máy người sử dụng. Mỗi lần có yêu cầu từ chính máy đó cho một trang với một trình duyệt, nó cũng sẽ gửi cookie. Với PHP, bạn có thể tạo và truy cập giá trị của cookie. Làm thế nào để tạo một cookie ? Hàm setcookie() được sử dụng để tạo cookie. Lưu ý: Hàm setcookie() phải có TRƯỚC thẻ . Cú pháp: PHP Code: setcookie(name, value, expire, path, domain); Ví dụ Ví sụ sau sẽ đặt một cookie tên là uname - cookie này sẽ hết hạn trong 10 tiếng đồng hồ. PHP Code: A cookie was set on this page! The cookie will be active when the client has sent the cookie back to the server.
  2. Lấy thông tin từ cookie Khi cookie đã được đặt, PHP sử dụng tên của cookie như là một biến. Sử dụng hàm isset() để xem cookie có được đặt hay không. Ví dụ Ví dụ sau sẽ kiểm tra xem cookie uname đã được đặt rồi hay chưa và sau đó in ra thông báo. PHP Code:
Đồng bộ tài khoản