PHP Tutorial part 14

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
8
download

PHP Tutorial part 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc tương tác với server bằng form có lẽ là một trong những công việc mà các bạn rất hay gặp khi lập trình web. Hãy nghĩ đơn giản, dưới góc độ một user trong UDS, bạn đã phải tương tác với bao nhiêu là form: form register, form login, form post bài nhanh - post bài advance, form để report cho mod... Nhiều quá hóa... chóng mặt Các form đó đều có điểm chung: Đều được viết bằng HTML. Hãy cùng nhắc lại đôi chút về cách tạo form với HTML: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHP Tutorial part 14

  1. Tương t với serv bằng fo tác ver orm Việc tươ tác với server bằng form có lẽ là một trong những c ơng g ẽ công việc m các bạn r mà rất hay gặp khi lập trìn web. Hãy nghĩ đơn g nh y giản, dưới g độ một user trong UDS, bạn đ góc đã phải tươ tác với bao nhiêu là form: form register, form login, form post bài nhanh - ơng b à m , post bài advance, fo để repo cho mod Nhiều q hóa... ch orm ort d... quá hóng mặt Các form đó đều có điểm chun Đều đượ viết bằng HTML. H cùng nh lại đôi c m ó ng: ợc g Hãy hắc chút về cách tạo form vớ HTML: ới Trước hế bạn hãy dành 30 giây trong qu thời gian "ít ỏi" của mình để ng lại: HT ết, uỹ n gẫm TML có cấu tr như thế nào? rúc Nói một cách ngắn gọn, một fi HTML c cấu tạo n sau: t file có như HTML C Code: title><
  2. 1. action n="process.php" nghĩa là sau khi b submit dữ liệu sẽ được chuy qua file bấm t, ẽ yển e process.p nằm cù thư mục với file H php ùng c HTML này 2. methood="GET" nghĩa là phư n ương thức t truyền dữ li sẽ là GE iệu ET. Vậy, bạn đã biết dữ liệu sẽ đượ chuyển q file pro n ữ ợc qua ocess.php, m hiển nhiê file mà ên process.p này chư tồn tại, n một điề rất tự nhi là ta sẽ tạo file process.php vớ php ưa nên ều iên ới nội dung sau: g PHP Code: p
  3. Nói đến GET và POST, trước hết ta sẽ nói đến HTTP Request. Một HTTP Request được gửi tới server có định dạng như sau: Code: [] Một HTTP Request được gửi tới trang web www.abc.com từ trình duyệt Firefox sẽ tương tự như ví dụ sau: Code: GET / HTTP/1.1 Host: www.abc.com User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050225 Firefox/1.0.1 Connection: Keep-Alive Tương tự, một Request gửi đến trang www.abc.com/def sẽ có dạng như sau: Code: GET /def/ HTTP/1.1 Host: www.abc.com User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050225 Firefox/1.0.1 Connection: Keep-Alive Như các bạn có thể thấy, 2 ví dụ trên đều dùng phương thức GET để request dữ liệu. Giờ hãy tưởng tượng, sau khi điền vào form 1 giá trị name là admin, age là 20, bạn bấm nút submit để gửi dữ liệu đến file process.php. Trên thanh address sẽ hiện ra url: process.php?name=admin&age=20 Nếu xem xét một cách kỹ lưỡng HTTP Request, ta sẽ thấy nó như sau: Code: GET /process.php?name=admin&age=20 HTTP/1.1
  4. Host: ww ww.abc.comm User-Aggent: Mozill la/5.0 (Win ndows; U; W Windows NT 5.1; en-U rv:1.7.6) US; Gecko/2005 G 50225 Fireffox/1.0.1 Connecttion: Keep-A Alive Tóm lại, khi dùng phương thứ GET, trìn duyệt sẽ gửi Reques tới server với các tha , p ức nh st r am số đặt trong dòng đầu tiên (req đ quest-line). Còn với phương thứ POST th sao? Thay nằm trong request-line, những t ức hì y g tham số này y được đặt trong phần request-bo t n ody. Ví dụ ta giữ nguyên form trên, chỉ thay m n , method="GE bằng m ET" method="PO OST" và bấm m Submit. Khi đó đây sẽ là HTT Request " y TP "behind the scene": e Code: POST / HHTTP/1.1 Host: ww ww.abc.comm User-Aggent: Mozill la/5.0 (Winndows; U; W Windows NT 5.1; en-U rv:1.7.6) US; Gecko/2005 G 50225 Firef fox/1.0.1 Content- -Type: appllication/x-w www-form-uurlencoded d Content- -Length: 40 0 Connecttion: Keep-A Alive name=ad dmin&age= =20 Có thể d dàng thấy rằng, ngoài việc thêm một số dò vào phầ header: dễ y m òng ần Code: -Type: appl Content- lication/x-w www-form-u urlencoded d Content- -Length: 40 0 Connecttion: Keep-A Alive thì phươ thức PO đã "cất các tham số của mìn trong phầ request-b ơng OST t" nh ần body. Điều này hiển nhiên khác hẳn phương th GET. n hức Bài học hôm nay ch hính thức đư kết thú ở đây
Đồng bộ tài khoản