intTypePromotion=3

Phương pháp mới của CAD

Chia sẻ: Thanh Son Son | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:24

0
189
lượt xem
57
download

Phương pháp mới của CAD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ProgeCAD 2010 is the 2D/3D, native DWG format, professional CAD solution from progeSOFT. progeCAD 2010 là giải pháp thiết kế chuyên nghiệp từ progeSOFT,phần mềm thiết kế 2D/3D có nguồn gốc định dạng DWG, CADprogecad 2010 những tính năng nổi bật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp mới của CAD

 1. The new way of CAD! Phương pháp mới của CAD! ProgeCAD 2010 is the 2D/3D, native DWG format, professional CAD solution from progeSOFT. progeCAD 2010 là giải pháp thiết kế chuyên nghiệp từ progeSOFT,phần mềm thiết kế 2D/3D có nguồn gốc định dạng DWG, CAD See below the list of some of the main key features available Dưới dây là những tính năng chính của progecad: High compatibility with AutoCAD * (Professional Only) Tính tương thích với AutoCAD * (chuyên nghiệp duy nhất) progeCAD’s original format is DWG. This ensures unrivaled compatibility with AutoCAD® without any need for file conversion or any danger of information loss. (Support for DWG up to 2010) progeCAD lets you export drawing files to any previous AutoCAD versions, both in DWG and DXF format progeCAD định dạng ban đầu là DWG. Điều này đảm bảo khả năng tương thích với AutoCAD ® mà không cần chuyển đổi bất kỳ tập tin nào điều này làm giảm nguy cơ mất mát thông tin. (Hỗ trợ cho DWG đến năm 2010) progeCAD cho phép bạn xuất tập tin vào bất kỳ phiên bản AutoCAD nào trước đó,kể cả DWG và định dạng DXF. Total integration in the Windows® environment Tổng tích hợp trong môi trường Windows ® progeCAD’s exceptional efficiency is guaranteed by its total integration in the Microsoft Windows® environment. Hiệu quả đặc biệt của progeCAD được đảm bảo bởi khả năng tương thích hoàn toàn trong môi trường Microsoft Windows ®. Improved GUI * Cải thiện GUI * More comfortable and standard graphic interface, New Toolbars 'AutoCAD ® like' feeling. New Hatch and Plot forms
 2. Tiêu chuẩn giao diện đồ họa tiện lợi hơn, New Toolbars 'AutoCAD ® . New Hatch và plot forms. PDF format Printing/Export * Định dạng PDF In ấn / Xuất bản vẽ * The PDF format is extremely convenient for the publication of your documents, which can then be read with ADOBE ACROBAT READER. Định dạng PDF rất thuận lợi cho việc xuất bản các bản của bạn, và sau đó được đọc với Adobe Acrobat Reader Acrobat Reader is a free product; many PC have it already installed, alternatively it can be Acrobat Reader là một sản phẩm miễn phí; nhiều PC đã cài đặt Acrobat Reader , bằng nhiều cách khác nhau. downloaded from the Internet. tải về từ Internet. However, in order to produce PDF files a specific product such as ADOBE ACROBAT is usually needed and this can cost up to a few hundred Euro. Tuy nhiên, để sản xuất các tập tin PDF thì một sản phẩm như Adobe Acrobat là cần thiết và điều này có thể có giá lên đến vài trăm Euro. progeCAD 2010 Professional automatically adds a virtual printer which can produce PDF files without the need to own ADOBE ACROBAT. progeCAD 2010 Professional tự động thêm một máy in ảo để tạo ra các tập tin PDF mà không cần phải dùng riêng phần mềm Adobe Acrobat. The PDF file’s parameters can easily configured. Drawings can be also exported to create Layered PDF with the same visible into the DWG Các tập tin PDF đặc trưng làm đơn giản cấu hình. Bản vẽ cũng có thể được xuất để tạo Layered PDF giống như Layers schema đọc được DWG PDF Import * Nhập file PDF * progeCAD converts vector PDF engineering drawings into the DWG/DXF format as editable objects. It accurately reproduces lines, shapes and text strings. progeCAD vector PDF chuyển đổi bản vẽ kỹ thuật sang các định dạng DWG/ DXF để chỉnh sửa đối tượng. Nó tái tạo chính xác đường nét, hình dạng và chuỗi văn bản. JPG format printing * JPG định dạng in ấn *
 3. progeCAD is able to print your drawing as a Jpeg file, very useful for documentation, manuals, catalogs, brochures etc. progeCAD có thể in ấn bản vẽ của bạn dưới dạng file JPEG, rất hữu ích cho các tài liệu, sách hướng dẫn, catalog, tờ rơi, vv Gradient Hatch support * Gradients can be displayed and created through an user friendly interface. Improved Hatch Form Nền Hatch hỗ trợ * Gradient được hiển thị và tạo ra thông qua giao diện người dùng thân thiện. Cải tiến mẫu Hatch Advanced Hatch interface * Nâng cao giao diện Hatch * Improved Hatch form with an 'AutoCAD® like' approach Cải tiến mẫu hatch với thanh công cụ AutoCAD ® like’s Highlighted selection area * Đánh dấu lựa chọn khu vực *
 4. Crossing and Window Selection with highlighted colors (colors customized) Crossing và Window được chọn với màu sắc nổi bật (màu sắc có thể được tùy chỉnh) Aerial View * In a large drawing, you can pan and zoom quickly in a window that can display the whole drawing Trong một bản vẽ lớn, bạn có thể pan và zoom nhanh chóng trong một cửa sổ mà vẫn có thể hiển thị toàn bộ bản vẽ
 5. ALE module and Libraries * ALE mô-đun và thư viện * The ALE module for progeCAD ensures the best organization and management of the symbols Libraries. progeCAD 2010 Professional version also includes all the libraries (Architectural, ANSI-ISO and DIN- ISO Mechanics, Electrotechnics and 3D Kitchen Furnishing). The ALE module simplifies work to those who work with CAD with numerous blocks Các module ALE trong progeCAD đảm bảo được tổ chức và quản lý tốt nhất thông qua Thư viện biểu tượng. progeCAD 2010 phiên bản Professional cũng bao gồm tất cả các thư viện (Architectural, ANSI, ISO và DIN-ISO mechanics , Electrotechnics và 3D Kitchen Furnishing). Các module ALE đơn giản hoá công việc cho những người làm việc dùng CAD với nhiều đối tượng. Quick Dimension Create and modify quickly a large number of dimensions at a time.
 6. Tạo kích thước nhanh Tạo và sửa đổi nhanh chóng một số lượng lớn kích thước cùng một lúc. Google Earth Add-On Import a Google Earth view to locate your CAD 3D models or publish your projects in Google Earth. Google Earth Add-On Nhập một Google Earth để định vị xem các mô hình 3D CAD của bạn hay xuất bản các dự án của bạn trong Google Earth. Image Georeferencing Georeferencing is the process of scaling, rotating, translating and deskewing the image to match a particular size and position. Special for GIS Hình ảnh Georeferencing Georeferencing là quá trình chia tỷ lệ, xoay, biến đổi và deskewing hình ảnh để phù hợp với một kích thước và vị trí cũ thể. Đặc biệt cho GIS Raster You can insert and manipulate Raster images with only one click of the mouse! progeSOFT signed an important agreement with Hitachi, which allows the use of this function in its top version Raster Bạn có thể chèn và điều khiển hình ảnh Raster thao tác chỉ với một click chuột! progeSOFT ký một thỏa thuận quan trọng với Hitachi, cho phép việc sử dụng chức năng này trong phiên bản đầu của nó. ECW support * An open standard wavelet compression image format developed by Earth Resource Mapping. The file format is optimized for aerial and satellite imagery, and efficiently
 7. compresses very large images with fine, alternating contrast. This is a lossy compression format hỗ trợ ECW * Mở một định dạng nén dạng sóng tiêu chuẩn cải tiến hình ảnh Lập bản đồ tài nguyên của trái đất. Các định dạng tập tin được tối ưu hóa cho trên không và hình ảnh vệ tinh, và có hiệu quả nén hình ảnh rất lớn với chất lượng cao, xen kẽ tương phản. Đây là một dạng nén bị mất Jpeg 2000 support * Jpeg 2000 is a wavelet-based image compression standard. It was created by the Joint Photographic Experts Group committee in the year 2000 with the intention of superseding their original discrete cosine transform-based JPEG standard hỗ trợ Jpeg 2000 * Jpeg 2000 là một dạng nén ảnh tiêu chuẩn. Nó đã được tạo ra bởi các chuyên gia, Liên đoàn nhiếp ảnh trong năm 2000 với mục đích thay thế cho cô sin ban đầu rời rạc được biến đổi dựa trên tiêu chuẩn JPEG Integrated plot interface * Improved printer management with printer control better integrated with progeCAD, paper orientation control, Layouts configurations stored in the drawing Tích hợp giao diện bản vẽ * Quản lý được cải thiện với việc kiểm soát máy in được cài đặt tốt hơn với progeCAD,hiệu chỉnh hướng giấy , Các dạng thiết kế mẫu được lưu giữ trong bản vẽ.
 8. ACIS Solids chất rắn ACIS Main functions: Reads and writes 3D solid objects with ACIS libraries (the same as AutoCAD®) Các chức năng chính: Đọc và viết đối tượng 3D soild với thư viện ACIS (giống như AutoCAD ®) Essential for those who deal with Industrial Design, Dies, complex architectural elements and generally for any application in which creating complex three-dimensional shapes quickly and easily is essential Thiết yếu đối với những người hợp đồng thiết kế công nghiệp, khuôn, các yếu tố kiến trúc phức tạp và nói chung cho bất kỳ ứng dụng mà trong đó tạo ra những hình dạng phức hợp ba chiều một cách nhanh chóng và dễ dàng là điều cần thiết. progeCAD 2010 Professional has implemented a complete management of ACIS solids, which can now be viewed, printed, created and edited. progeCAD 2010 chuyên nghiệp đã thực hiện quản lý hoàn thiện khối ACIS, mà ta có thể có ngay được hình chiếu, in, chế tạo và chỉnh sửa. Any exchange of projects with CAD, which include ACIS Solids (such as AutoCAD® 2000, 2009) is therefore much easier! Bất kỳ bản thiết kế chuyển đổi với CAD,trong đó bao gồm ACIS Solids (như AutoCAD ® 2000, 2009) là dễ dàng hơn nhiều! The creation of complex three-dimensional shapes by using solid models is therefore much simpler in comparison with the more traditional techniques. Việc tạo ra các hình dạng ba chiều phức hợp bằng cách sử dụng các mẫu solid sẽ đơn giản hơn nhiều so với các kỹ thuật truyền thống. 3D Photorealistic Render * This is an ideal product for architects and for all those designers who need to view their own drawings in a photorealistically visualization. progeCAD 2010 Professional includes the advanced Rendering function, based on the Ray-Tracing algorithm, and has the following characteristics: Photorealistic rendering with light and shade, reflection and transparency effects Materials like wood with grain, stone, plastic, metal, bricks can be personalised, different shades The finishing can be personalised with effects of reflection or transparency. Complete control over illumination thanks to multiple light points
 9. Đây là một sản phẩm lý tưởng cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế , những người cần phải xem bản vẽ của mình trong môi trường mô phỏng như thực. progeCAD 2010 Professional bao gồm các chức năng Rendering tiên tiến, dựa trên thuật toán Ray-Tracing, và có những đặc điểm sau đây: rendering photorealistic với ánh sáng và màu sắc, kỹ xảo phản chiếu và độ trong suốt. Những vật liệu như gỗ với hạt, đá, nhựa, kim loại, gạch có thể được nhân hoá với những sắc thái khác nhau. Việc hoàn thành có thể được nhân hoá với các kỹ xảo phản xạ hoặc tính trong suốt. Hoàn thành việc hiệu chỉnh ánh sang qua nhiều điểm chiếu sáng.
 10. Polygonal Layout Viewports Create a nonrectangular layout viewport or convert a closed object, polyline, circle etc., into a viewport. Giao diện đa giác Viewports Tạo một khung nhìn nonrectangular layout hoặc chuyển sang đóng đối tượng, polyline, vòng tròn, …vào một khung nhìn. Printing with Hidden Lines Printing of 3D drawings with hidden lines. Now also on DVIEW (perspective) In ấn với ẩn Lines In bản vẽ 3D với các dòng ẩn hiện hành cũng trên DVIEW (phối cảnh) DWF Import & Export progeCAD 2010 Professional read and write standard DWF files. DWF 3d Export export supported DWF Xuất & nhập progeCAD 2010 Professional đọc và viết các tập tin DWF tiêu chuẩn. DWF3d được hỗ trợ xuất dữ liệu. DWF View *
 11. progeCAD 2010 Professional have a DWF reader embedded DWF View * progeCAD 2010 Professional được gắn một bộ đọc DWF . 3D models o2c export (www.o2c.com) progeCAD 2010 Professional contains O2C features; 3D Models are easily exported and managed with the O2c Viewer. O2C is the best Tool for 3D models presentations. A 3D model is more alive, convincing and touchable. The o2c format is not only a 3D-Viewing on internet but also in: Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook (in html- Mails integrable). Các mô hình 3D o2c xuất dữ liệu (www.o2c.com) progeCAD 2010 Professional có các tính năng O2C; mô hình 3D dễ dàng xuất dữ liệu và quản lý với các Viewer O2c. O2C là Công cụ tốt nhất để trình diễn các mô hình 3D. Một mô hình 3D sống động hơn, thuyết phục và xúc giác hơn. . Các định dạng o2c không chỉ là một 3D-Xem thông tin trên internet mà còn trong: Microsoft Powerpoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook (in html-Mails integrable). Click on the and drag to animate model Click vào image kéo animate model • Ctrl+Left Button to zoom • Shift+Left Button to Pan • Right Button Menu RealTime Pan & Zoom
 12. The exclusive PPAN Technology* boost Pan and Zoom in realtime, allowing an easy management of large drawing, also with big hatch and TrueType Fonts. RealTime Pan & Zoom Các PPAN Công nghệ độc quyền * Pan và Zoom tăng trong thời gian thực, cho phép quản lý dễ dàng các bản vẽ lớn, cũng như big hatch và true type Fonts. Lineweight for Display and Printing Lineweight editing on entities on screen and plot Lineweight cho hiển thị và in ấn Lineweight chỉnh sửa các đối tượng trên màn hình và bản vẽ Xref Manager progeCAD manages the insertion on the drawings of external references, that is drawings dynamically inserted in a main drawing (by modifying a secondary drawing, the corresponding drawing inserted in the original one will also be modified). Xref Manager is an integrated mask (similar to the one available in AutoCAD®) which allows the management of external references insertions easily and visually. Giao diện quản lý trực quan(Xref Manager) progeCAD quản lý việc chèn tài liệu vào bản vẽ từ bên ngoài, đó là những bản vẽ chèn vào trong một bản vẽ chính (bằng cách sửa đổi một bản vẽ phụ , các bản vẽ tương ứng đưa vào một bản gốc cũng sẽ được sửa đổi). Xref Manager là một giao diện tích hợp(tương tự như có cái có sẵn trong AutoCAD ® ) , nó cho phép quản lý các tài liệu chèn vào từ bên ngoài một cách dễ dàng và trực quan. Polar Tracking (Polar Snap) * help to draw objects at specific angles or in specific relationships to other objects. When turned on polar tracking, temporary alignment paths help you create objects at precise angles. Truy bắt điểm Polar (Polar Snap) * giúp vẽ các đối tượng ở góc đặc thù hoặc trong các mối quan hệ cụ thể tới các
 13. đối tượng khác. Khi bật tính năng polar tracking, đường dẫn liên kết tạm thời giúp bạn tạo các đối tượng ở góc chính xác. Etrack(similar to Otrack®) * Used to avoid the necessity of drawing construction lines in order to locate points. Etrack (tương tự như Otrack ®) * Được sử dụng để tránh phải vẽ đường xây dựng khi cần thiết, để xác định các vị trí. Refedit (Block In-Place Editing) * edit blocks without leaving the host drawing. Changes are saved back to the originally inserted drawing Refedit (Block In-Place Editing) * sửa khối mà không để lại bản vẽ chủ. Thay đổi được lưu lại cho bản vẽ chính. Express Tools * is a library of more than 30 productivity tools designed to help you extend the productivity of progeCAD. Eeasy to use, integrated into menus and toolbars, and cover a wide range of progeCAD functions, including layer management, drawing, object selection, object modification and extended data. Express Tools * là một thư viện của hơn 30 công cụ thiết kế để giúp bạn mở rộng năng suất của progeCAD.Dễ sử dụng, tích hợp vào các menus và toolbars, và bao gồm một loạt các progeCAD chức năng, bao gồm cả quản lý layer, bản vẽ, lựa chọn đối tượng,điều chỉnh đối tượng và mở rộng dữ liệu. Layer Manager
 14. Save different layers status (on, off, thawed, freeze etc.) for different editing, visualization or printing requirement and restore them in a click Quản lý Layer Lưu trạng thái các layer khác nhau (bật, tắt, rã đông, đóng băng, vv) để chỉnh sửa khác nhau, hoặc hiển thị theo yêu cầu in ấn và khôi phục chúng trong một nhấp chuột progeSOFT New Wizard * Original configuration mask of new drawings based on prototypes or pre- set values (similar to the one available in AutoCAD®) progeSOFT New Wizard * Cấu hình ban đầu của bản vẽ mới dựa trên nguyên mẫu hoặc cá giá trị có thể đoán trước được (tương tự như trong một AutoCAD ®) Flexibility and personalisation Like AutoCAD®, progeCAD has a bar for typing commands and a series of icons arranged around the drawing area which facilitate and speed up the use of the various functions. There are obviously pull-down menus which, like command aliases and tool bars, can be personalised. Likewise the management of Layout and blocks is compatible and these can be managed and inserted with the same commands as AutoCAD. Tính linh hoạt và cá nhân Giống như AutoCAD ®, progeCAD có một thanh để gõ lệnh và một loạt các biểu tượng được sắp xếp xung quanh khu vực bản vẽ đó tạo điều kiện và tăng tốc độ sử dụng các chức năng khác nhau. Điều đó là rõ ràng việc thả xuống các menu, giống như điều chỉnh các biệt hiệu và các thanh công cụ, có thể được nhân hoá. Tương tự như vậy việc quản lý layout và blocks là phù hợp và chúng có thể được quản lý và chèn vào với các lệnh tương tự như AutoCAD. Multidocument
 15. progeCAD is Multidocument. This means that it is possible to open more than one drawing in the same work session (multidocument session); planning can thus be very much speeded up and simplified. Multidocument progeCAD đa dữ liệu Điều này có nghĩa là nó có thể mở nhiều hơn một bản vẽ trong cùng phiên làm việc (multidocument phiên); thiết kế như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ và đơn giản. Find & Replace * Automatically find (or replace) a string into a dwg, both in Text, Attributes, Hyperlink, Dimension. Tìm & Thay thế * Tự động tìm (hoặc thay thế) một chuỗi thành một dwg, cả trong văn bản, thuộc tính, liên kết, Kích thước. eTransmit * Utility for gathering, compacting and transmitting DWG files. External references (xref) , fonts, shape files, images and other supporting documents. Improve the drawing interchange.
 16. eTransmit * Tiện ích cho việc thu thập, nén và truyền tải các tập tin DWG. Liên kết ngoài (xref), phông chữ, hình dạng tập tin, hình ảnh và tài liệu hỗ trợ khác. Cải thiện giao bản vẽ. progeSOFT Wblock Manager Block registration management. Speed up your custom libraries creation. It is an useful complement to the ALE module progeSOFT Wblock Manager Chặn đăng ký quản lý. Tăng tốc độ tùy chỉnh thư viện sáng tạo của bạn. Đây là một bổ sung hữu ích cho các module ALE progeSOFT Battman (Atrribute definition local editing) * Change the blocks attributes definition, text, justification, layer, position etc. progeSOFT Battman (Atrribute định nghĩa địa phương chỉnh sửa) * Thay đổi các blocks thuộc tính, định nghĩa, văn bản, căn chỉnh, layer, vị trí vv progeSOFT DWG Explorer * Windows Explorer style windows for dwg browsing and block insertion. Find your dwg in a click. progeSOFT DWG Explorer * Windows Explorer style windows cho dwg duyệt và chèn block. Tìm dwg của bạn trong một nhấp chuột. Double LINE * This allows the user to trace a continuous double line by using straight line segments and arcs. The line’s ends can be closed and the angles can be adjusted automatically. The width of the double line can be adjusted at any point. Either the beginning or the end of the line can be attached to an already existing object which
 17. can be broken at the intersection point with the double line. The “DOUBLE LINE” command greatly speeds up and simplifies drawing. Double LINE * Điều này cho phép người dùng truy vết đường double line liên tục bằng cách sử dụng các đoạn line thẳng và cung tron. điểm cuối của Các đường thẳng và các góc có thể được đóng kín một cách tự động. Chiều rộng của đường doulbe line có thể được điều chỉnh tại bất kỳ điểm nào. Hoặc là đầu hay cuối của đường line có thể được gắn vào một đối tượng đã hiện hữu có thể bi gãy tại điểm giao nhau với đường double line. tốc độ điều chỉnh"DOUBLE LINE" lớn và đơn giản hóa bản vẽ. Recovery Manager * Easy recover of drawings through graphic interface in the event of crashes Raster to vector Recovery Manager * Dễ dàng khôi phục lại các bản vẽ thông qua giao diện đồ họa trong trường hợp gặp sự cố Raster to vector progeCAD 2010 Professional include WinTopo raster to vector tool Main functions: Loads BMP Bitmap images (raster) Refines bitmap lines and detects the edges Creates monochromatic vectors from refined lines Views vectors on top of the bitmap Load vectors to progeCAD, IntelliCAD, AutoCAD progeCAD 2010 Professional bao gồm WinTopo raster vào vector công cụ Các chức năng chính:
 18. BMP Bitmap tải hình ảnh (raster) Bitmap lọc lines và tìm các cạnh Tạo vectơ đơn sắc từ đường lines tinh xem vectơ trên đầu trang của bitmap Load vectơ đến progeCAD, IntelliCAD, AutoCAD Wipeout entities Very useful to hide undesidered or unecessary part of the drawing, expecially useful with Xref and viewports visualization. Wipeout entities Rất hữu ích để ẩn undesidered hoặc một phần không cần thiết của bản vẽ, đặc biệt hữu ích với Xref và viewports visualization. Development (AutoLISP, SDS, VBA) The user can choose between 3 programming languages in order to personalise progeSOFT IntelliCAD As well as LISP and SDS (C++), Microsoft’s Visual Basic for Application (VBA) and COM automation support Phát triển (AutoLISP, SDS, VBA) Người dùng có thể lựa chọn giữa 3ngôn ngữ lập trình để nhân hoá progeSOFT IntelliCAD Cũng như LISP và SDS (C + +), Microsoft Visual Basic cho các ứng dụng (VBA) và hỗ trợ tự động cho COM External VBA files * Differently to standard IntelliCAD, progeCAD 2010 Professional load external .vbi files, essential for VBA applications developing Ngoài những tập tin VBA * Khác nhau về chuẩn IntelliCAD, progeCAD 2010 Professional tải bên ngoài. Vbi files, chủ yếu cho VBA ứng dụng phát triển. Updates You can download all updates published for your version. All updates are only a click away! updates Bạn có thể tải về tất cả các bản cập nhật được xuất bản qua ấn bản của bạn. Tất cả các bản cập nhật chỉ một cú nhấn chuột! TSL2 Technical Assistance For any technical problem progeSOFT gives you a specialised technical answer TSL2 Hỗ trợ kỹ thuật Đối với progeSOFT bất kỳ vấn đề kỹ thuật cung cấp cho bạn một câu trả lời chuyên môn kỹ thuật
 19. progeCAD 2010 progeCAD 2010 autoCAD Pro Compare Pro Compare Pro Full LT Native DWG Riêng DWG DWG for AutoCAD version 2.5 to 2010 DWG cho AutoCAD phiên bản 2.5 đến 2010 Drawing recovery Phục hồi bản vẽ Export to DWF Xuất sang DWF Edit multiple drawings Hiệu chỉnh bản vẽ User Profiles support Hồ sơ hộ trợ khách hàng Multiple Paper Spaces (layouts) Đa khổ giấy(layouts) AutoCAD 3D surface commands Mặt lệnh AutoCAD 3D ACIS viewing Quan sát ACIS Full ACIS modeling & editing Mô hình và hiệu chỉnh toàn ÁCIS XRef Manager Giao diện quản lý trực quan MTEXT support via external editor MTEXT hỗ trợ thông qua quá trình soạn thảo bên ngoài Hatch editing Hiệu chỉnh Hatch Lineweights (display and print)
 20. Hiển thị và in linweights Raster Image Display (image management) Raster hình ảnh hiển thị (hình ảnh quản lý) Image polygonal clip clip Hình đa giác Redline and Markup support Hỗ trợ Redline and Markup Rendering là quá trình tạo ra một hình ảnh từ một mô hình, qua các chương trình máy tính Image menu Menu hình ảnh CTB color table files CTB bảng files màu STB style table files Bộ giải mã set-top-box Graphical Block Preview Xem trước khối đồ họa PLOT command Lệnh plot AutoCAD Command Line Lệnh line trong AutoCAD AutoCAD menu and script files Thanh AutoCAD và files gốc Explorer for managing layers, blocks, line types Explorer cho quản lý layer, khối, dạng line Object Properties toolbar Những đặc tính của đối tượng trong toolbar Edit properties of multiple entries Hiệu chỉnh đặc tính của multiple entries
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản