intTypePromotion=1

Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
162
lượt xem
26
download

Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài báo trình bày phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp theo dòng điện trung bình bình phương. Bằng cách vận dụng lý thuyết xác suất thống kê và căn cứ vào điều kiện cụ thể của lưới điện, bài báo trình bày phương pháp tính toán tổn thất điện năng nhằm đáp ứng yêu cầu thuận tiện trong việc thu thập dữ liệu tính toán và đảm bảo độ chính xác cho phép.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương

J. Sci. & Devel. 2014, Vol. 12, No. 4: 605-609 Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, tập 12, số 4: 605-609<br /> www.hua.edu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN LƯỚI<br /> TRUNG ÁP THEO DÒNG ĐIỆN TRUNG BÌNH BÌNH PHƯƠNG<br /> Nguyễn Ngọc Kính, Ngô Quang Ước<br /> <br /> Khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> <br /> Email: nnkinh@vnua.edu.vn, nquoc@vnua.edu.vn<br /> <br /> Ngày gửi bài: 13.05.2014 Ngày chấp nhận: 18.07.2014<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> <br /> Nội dung bài báo trình bày phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện trung áp theo dòng điện<br /> trung bình bình phương. Mặc dù tổn thất điện năng trên lưới điện đã có nhiều tác giả nghiên cứu và đề xuất các<br /> phương pháp tính gần đúng nhưng vận dụng các phương pháp đó vào điều kiện cụ thể của lưới điện trung áp nước<br /> ta vẫn còn những bất cập. Bằng cách vận dụng lý thuyết xác suất thống kê và căn cứ vào điều kiện cụ thể của lưới<br /> điện, dưới đây trình bày phương pháp tính toán tổn thất điện năng nhằm đáp ứng yêu cầu thuận tiện trong việc thu<br /> thập dữ liệu tính toán và đảm bảo độ chính xác cho phép.<br /> 2<br /> Từ khoá: Dòng trung bình bình phương (I tbbp), dòng điện trung bình (itb), phương sai dòng điện ().<br /> <br /> <br /> Method Calculating Energy Losses for Medium Voltage Grid Base on R.M.S Current<br /> <br /> ABSTRACT<br /> <br /> The article presented the method of energy loss calculation for the medium voltage transmission grid based on<br /> root mean-square current. Although the energy loss for the medium voltage transmission grid has been studied by<br /> many authors and proposed approximate calculation methods, it is inadequate for the application of such methods for<br /> concrete condition of the medium voltage grid in our country. By using statistical probability theory and the concrete<br /> condition of the medium voltage grid, the energy loss calculation method prốped semed to be conveniently and<br /> accurate in collecting data required..<br /> 2<br /> Keywords: Average current (itb), r.m.s current (I tbbp), variance of electric current ().<br /> <br /> <br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Trong đó:<br /> <br /> Khác với thiết kế lưới điện, khi tính tổn r là điện trở của đoạn đường dây ();<br /> thất điện năng trên lưới điện vận hành người ta i, Imax là dòng điện và dòng điện cực đại<br /> yêu cầu phải chọn được phương pháp tính sao truyền tải trên đường dây (A);<br /> cho việc thu thập dữ liệu đơn giản, độ chính xác  là thời gian hao tổn công suất cực đại (h);<br /> cao và xét đến đầy đủ các yếu tố của lưới điện.<br /> ti là khoảng thời gian ứng với giá trị của<br /> Cơ sở tính toán tổn thất điện năng trên 1 dòng điện ii không đổi (h);<br /> đoạn đường dây trung áp theo biểu thức:<br /> Itbbp là dòng điện trung bình bình phương<br /> t<br /> A  3r  i 2 dt.103 (A).<br /> o Từ các công thức trên, nhiều tác giả trên<br /> = 3rI2max.10-3 thế giới đã nghiên cứu và đề xuất các phương<br /> n<br /> 2 pháp tính tổn thất điện năng trên lưới điện<br /> = 3r 10-3 i<br /> i 1<br /> i t i = 3rI2tbbp t10-3 (kWh) nhằm đáp ứng yêu cầu thu thập dữ liệu dễ<br /> <br /> <br /> 605<br /> Phương pháp tính tổn thất điện năng trên lưới trung áp theo dòng điện trung bình bình phương<br /> <br /> <br /> <br /> dàng, đơn giản với kết quả tính toán tin cậy và A = 3rI2tbbp t10-3 (kWh) với<br /> tương đối chính xác. Dòng điện phụ tải và t 2<br /> truyền tải trên lưới điện trung áp biến đổi<br /> 1 2 I max<br /> i dt =<br /> t 0<br /> Itbbp =<br /> thường xuyên, liên tục theo quy luật ngẫu t<br /> nhiên. Các phương pháp hiện áp dụng trong<br /> thực tế tính toán lưới điện như phương pháp Các thông số r, t hoàn toàn xác định được,<br /> giải tích, phương pháp tính theo chỉ số đo đếm vấn đề đặt ra là tìm cách xác định chính xác và<br /> của công tơ (căn cứ số đo của công tơ đặt ở đầu thuận tiện giá trị của Itbbp.<br /> nguồn và tại các phụ tải), tính theo Pmax và ,<br /> Theo Đặng Ngọc Dinh và cs. (1981), Trần<br /> tính tổn thất bằng cách tra họ đường cong tổn<br /> Quang Khánh (2000), ta có thể coi dòng điện<br /> thất P = f(P) hoặc lập hàm tổn thất P cho<br /> phụ tải biến đổi theo quy luật ngẫu nhiên và<br /> từng lưới điện cụ thể để tính toán, tính theo<br /> tuân theo luật phân bố chuẩn (Gauss) với hàm<br /> dòng điện cực đại đầu đường dây và điện trở<br /> mật độ có dạng:<br /> đẳng trị,… Có thể nói các phương pháp tính hiện<br /> ( i itb ) 2<br /> nay chủ yếu dựa vào giá trị cực đại của dòng 1 <br /> 2 2<br /> phụ tải, tổn thất công suất khi phụ tải cực đại f(i) = e với - < i < +<br /> và thời gian tổn thất công suất cực đại . Tuy  2<br /> nhiên các phương pháp trên khi áp dụng vào<br /> thực tế đều nảy sinh mâu thuẫn giữa việc đơn Trong đó<br /> giản và thuận tiện trong việc thu thập dữ liệu - itb là giá trị trung bình của dòng điện<br /> t<br /> để tính toán với độ chính xác của phương pháp. 1 1 n<br /> Việc xác định chính xác các giá trị Imax, Pmax, trong thời gian t: itb =  idt   ii t i<br /> t0 t i 1<br /> Pmax và  trên các đoạn đường dây và tại các<br /> trạm biến áp của lưới điện trung áp phân nhánh<br /> -  là độ lệch chuẩn (phương sai) của dòng<br /> có nhiều nhánh, nhiều nút, nhiều trạm biến áp<br /> điện, theo lý thuyết xác suất thống kê<br /> tiêu thụ là công việc khó thực hiện. Sai số của<br /> t<br /> các phương pháp tính ngoài việc phụ thuộc vào 1<br /> D(i) = 2=  (i  itb ) 2 dt<br /> các thiết bị đo có trong trạm thì còn phụ thuộc t0<br /> rất nhiều vào thời điểm thu thập dữ liệu, kích<br /> t t t<br /> thước của tệp dữ liệu, sai số trong đo đếm và 1 2 1 1 2<br /> =  i dt -  2itb idt +  itb dt<br /> thu thập, phương pháp xử lý dữ liệu thu thập… t0 t0 t0<br /> Phương pháp xác định tổn thất điện năng theo<br /> dòng trung bình bình phương chưa được nhiều Có thể coi itb là một giá trị không đổi theo<br /> tác giả nghiên cứu để có thể đưa ra cách tính thời gian, ta có:<br /> toán chính xác và phù hợp với lưới điện hiện tại. t<br /> 2<br /> 1 2 2itb t itb2 t<br />  =  i dt -<br /> t 0 t 0<br /> idt + dt<br /> 2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP t0<br /> <br /> Trên cơ sở lý thuyết về tính toán tổn thất = I2tbbp – 2i2tb + i2tb = I2tbbp – i2tb<br /> điện năng, ta có thể xây dựng một phương pháp Vậy I2tbbp = 2 + i2tb<br /> tính toán tổn thất dựa vào giá trị điện trở của<br /> đường dây (r) dòng điện trung bình bình phương Để tính được dòng I2tbbp ta phải tìm cách xác<br /> (Itbbp) và thời gian vận hành (t) của lưới điện. định được giá trị 2 và i2tb của lưới điện. Dựa vào<br /> Nếu ta coi dòng điện truyền tải trên đường dây điều kiện cụ thể của lưới điện trung áp nước ta,<br /> là dòng điện trung bình bình phương (Itbbp) và nghiên cứu của đề tài theo hướng lựa chọn<br /> không đổi trong suốt thời gian vận hành thì tổn phương pháp tính toán và xác định các thông số<br /> thất năng lượng trên đoạn đường dây dễ dàng qua các thiết bị đo đếm sẵn có lắp đặt trên lưới<br /> được tính: trung áp.<br /> <br /> <br /> 606<br /> Nguyễn Ngọc Kính, Ngô Quang Ước<br /> <br /> <br /> <br /> 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Theo công thức Newton-Lainit:<br /> x2 x2 x2 x2<br /> 3.1. Xác định giá trị của itb 1  1 <br /> 2<br /> <br /> Trong mạng điện trung áp, gần đúng giả<br /> p(i1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2