intTypePromotion=1

PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 13

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
184
lượt xem
95
download

PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chức Năng Toán hạng D KnY, KnM, KnS,T,C,D,V,Z Lưu ý: Hoạt động16 bit Kn=k4 Hoạt động32bit Kn=k8 n K,H Lưu ý: Hoạt động 16 bit n≤16 Hoạt động32 bit n≤32 Tên lệnh ROL (Rotation Left) Quay chuỗi bit sang trái ‘n’ vị trí Hoạt động Chuỗi bit của toán hạng đích D được quay sang trái n bit khi lệnh này được thự hiện. Bit cuối cùng được sao chépvào cờ nhớ M8022(carry flag). Trong ví dụ bên dưới minh họa nội dung của D0 biểu diễn chuỗi bit. Lệnh RCR Tên lệnh Chức Năng Toán hạng D KnY, KnM, KnS,T,C,D,V,Z Lưu ý: Hoạt động16...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PLC MITTUBISHI và các tập lệnh, chương 13

  1. chương 13: Leänh ROL Toaùn haïng Teân leänh Chöùc Naêng D n KnY, KnM, K,H KnS,T,C,D,V,Z Löu yù: ROL Quay chuoãi Löu yù: Hoaït ñoäng 16 bit (Rotation bit sang traùi Hoaït ñoäng16 bit n≤16 Left) ‘n’vò trí Kn=k4 Hoaït ñoäng32 bit Hoaït ñoäng32bit n≤32 Kn=k8 Hoaït ñoäng Chuoãi bit cuûa toaùn haïng ñích D ñöôïc quay sang traùi n bit khi leänh naøy ñöôïc thöï hieän. Bit cuoái cuøng ñöôïc sao cheùpvaøo côø nhôù M8022(carry flag). Trong ví duï beân döôùi minh hoïa noäi dung cuûa D0 bieåu dieãn chuoãi bit.
  2. Leänh RCR Toaùn haïng Teân leänh Chöùc Naêng D n KnY, KnM, K,H KnS,T,C,D,V,Z RCR Quay chuoãi Löu yù: Löu yù: (Rotation bit sang traùi Hoaït ñoäng 16 bit Hoaït ñoäng16 bit Right with ‘n’vò trí trung n≤16 Kn=k4 Carry) gian M8022 Hoaït ñoäng32 bit Hoaït ñoäng32bit n≤32 Kn=k8 Hoaït ñoäng Chuoãi bit cuûa thieát bò ñích ñöôïc quay sang phaûi n bit qua trung gian M8022khi leänh naøy ñöôïc thöïc hieän.Bit cöïc phaûi ñöôïc
  3. chuyeån vaøo côø nhôù M8022 (carry flag) vaø traïng thaùi tröôùc ñoù cuûa M8022 ñöôïc chuyeån vaøo bit cuoái cuûa toaùn daïng ñích D. Leänh RCL Toaùn haïng Teân leänh Chöùc naêng D n KnY, KnM, K,H Quay chuoãi KnS,T,C,D,V,Z Löu yù: RLC bit sang traùi Löu yù: Hoaït ñoäng 16 (Rotation left ‘n’ vi trí qua Hoaït ñoäng16 bit n≤16 with carry) trung gian bit Kn=k4 Hoaït ñoäng32 M8022 Hoaït ñoäng32bit bit n≤32 Kn=k8
  4. Hoaït ñoäng Chuoãi bit cuûa thieát bò ñích ñöôïc quay sang traùi n bit qua trung gian M8022khi leänh naøy ñöôïc thöïc hieän.Bit cöïc traùi ñöôïc chuyeån vaøo côø nhôù M8022(carry flag)vaø traïng thaùi tröôùc ñoù cuûa M8022ñöôïc chuyeån vaøo bit ñaàu tieân cuûa toaùn daïng ñích D. Leänh SFTR Teân Chöùc Toaùn haïng Leänh Naêng S D n1 n2
  5. Dòch K,H SFTR chuyeån Löu yù : (Bit shift chuoãi bit X,Y,M,S Y,M,S FX:n2 ≤n1≤1024 right) sang phaûi FX0,Fx0N: n2 ≤ ‘n’vò trí n1≤512 Hoaït ñoäng Leänh naøy sao cheùp traïng thaùi (bit) cuûa toaùn haïng n2 vaøo ngaên xeáp bit coù chieàu daøi n1 vaø n2 bit döõ lieäu hieän coù trong ngaên xeáp ñöôïc dòch chuyeån sang phaûi n2 bit neáu bit naøo vöôït quaù giôùi haïn n1 thì seõ bò maát. Leänh SFTL Teân Chöùc Toaùn haïng Leänh Naêng S D n1 n2
  6. Dòch K,H SFTL chuyeån Löu yù : (Bit shift chuoãi bit X,Y,M,S Y,M,S FX:n2 ≤n1≤1024 left) sang traùi FX0,Fx0N: n2 ≤ ‘n’vò trí n1≤512 Hoaït ñoäng Leänh naøy sao cheùp traïng thaùi (bit) cuûa toaùn haïng n2 vaøo ngaên xeáp bit coù chieàu daøi n1 vaø n2 bit döõ lieäu hieän coù trong ngaên xeáp ñöôïc dòch chuyeån sang traùi n2 bit neáu bit naøo vöôït quaù giôùi haïn n1 thì seõ bò maát.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2