intTypePromotion=1

Quá trình hình thành phương pháp truyền tập tin dữ liệu số thông qua giao tiếp giữa các tập tin p3

Chia sẻ: Asfdg AgaG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
30
lượt xem
3
download

Quá trình hình thành phương pháp truyền tập tin dữ liệu số thông qua giao tiếp giữa các tập tin p3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý nghĩa: chuyển nội dung từ ngăn xếp vào cặp thanh ghi BC. Nội dung ngăn xếp có địa chỉ chứa trong SP được chuyển cho thanh ghi C, nội dung của ngăn xếp có địa chỉ (SP+1) được chuyển cho thanh ghi B, sau lệnh POP nội dung của SP tăng lên 2. + Lệnh này chiếm một byte, số chu kì clock =12. + Lệnh này không ảnh hưởng đến thanh ghi teạng thái. (Tương tự cho các lệnh khác cùng nhóm)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành phương pháp truyền tập tin dữ liệu số thông qua giao tiếp giữa các tập tin p3

 1. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 4. Leänh caát caëp thanh ghi AF: Cuù phaùp: PUSH PSW VIII. NHOÙM LEÄNH POP: 1. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: POP B + Maõ ñoái töôïng: 1 10 00 00 1 + YÙ nghóa: chuyeån noäi dung töø ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi BC. Noäi dung ngaên xeáp coù ñòa chæ chöùa trong SP ñöôïc chuyeån cho thanh ghi C, noäi dung cuûa ngaên xeáp coù ñòa chæ (SP+1) ñöôïc chuyeån cho thanh ghi B, sau leänh POP noäi dung cuûa SP taêng leân 2. + Leänh naøy chieám moät byte, soá chu kì clock =12. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi teaïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc cuøng nhoùm). 2. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: POP D 3. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: POP H 4. Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi AF: + Cuù phaùp: POP PSW IX. NHOÙM LEÄNH COÄNG CAËP THANH GHI VÔÙI CAËP THANH GHI: 1. Leänh coäng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: DAD B + Maõ ñoái töôïng: 0 00 01 001 + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC ñöôïc coäng vôùi caëp thanh ghi HL, keát quaû caát trong caëp thanh ghi HL. Thanh ghi L ñöôïc coäng vôùi C, thanh ghi H ñöôïc coäng vôùi B. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock =10. + Leänh naøy chæ laøm aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. Töông töï cho caùc leänh cuøng nhoùm naøy nhö sau: 2. Leänh coäng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: DAD D 3. Leänh coäng caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: DAD H 4. Leänh coäng caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: DAD SP X. NHOÙM LEÄNH TAÊNG CAËP THANH GHI: 1.Leänh taêng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: INX B + Maõ ñoái töôïng: 0 00 00 00 1 +YÙ nghóa: noäi dung caëp thah ghi BC taêng theâm moät ñôn vò. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock =6. + Leänh naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïfg thaùi. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 2. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 2. Leänh taêng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: INX D 1. Leänh taêng caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: INX H 2. Leänh taêng caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: INX SP GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 3. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp XI. LEÄNH GIAÛM CAËP THANH GHI: 1. Leänh giaûm caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: DCX D + Maõ ñoái töôïng: 0 00 0 1 0 1 1 + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC giaûm theâm 1 ñôn vò. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock=6. + Leänh naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leânh khaùc) 2. Leänh giaûm caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: DCX D 3. Leänh giaûm caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: DCX H 4. Leänh giaûm caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: DCX SP XII. NHOÙM LEÄNH GIAÙN TIEÁP DUØNG CAËP THANH GHI: 1. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: STAX B + Maõ ñoái töôïng: 0 00 00 010 + YÙ nghóa: noäi dung thanh gi ñöôïc löu tröõ giaùn tieáp vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi BC. + Leänh naøy khoâng aûnh höoûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leânh khaùc cuøng nhoùm) 2. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: STAX D 3. Leänh naïp giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: LDAX B + Maõ ñoái töôïng: 000 01 01 0 + YÙ nghóa: noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi BC ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi A. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) 4. Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: LDAX D XIII. NHOÙM LEÄNH TRÖÏC TIEÁP: 1. Leänh löu tröõ tröïc tieáp: + Cuù phaùp: STA ADDR 0 0 11 0 0 10 + Maõ ñoái töôïng: 8 bit thaáp 8 bit cao GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 4. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ ADDR. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock=13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh naïp tröïc tieáp: + Cuù phaùp: LDA ADDR 001110 1 0 + Maõ ñoái töôïng: 8 bit thaáp 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ laø ADDR ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi A. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock =13. + Leänh naàøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 3. Leänh löu tröõ tröïc ieáp caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: SHLD ADDR 0 0 10 0 0 1 0 8 bit thaáp + Maõ ñoái töôïng: 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi HL ñöïoc löu vaøo 2 oâ nhôù lieân tieáp laø ADDR vaø (ADDR+1). Noäi dung thanh ghi L ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø ADDR, noäi dufg cuûa thanh ghi H ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø (ADDR+1). + Leänh naày chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock = 16. + Leänh naày khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 4. Leänh naïp tröïc tieáp caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: LHLD ADDR + Maõ ñoái töôïng: 0 0 10 1 0 1 0 8 bit thaáp 8 bit cao + YÙ nghóa: noäi dung cuûa 2 oâ nhôù coù ñòa chæ lieân tieáp laø ADDR vaø (ADDR+1) ñöôïc löu tröõ vaøo caëp thanh ghi HL. Noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ ADDR ñöôïc naïp vaøo thanh ghi L, noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ (ADDR+1) ñöôïc naïp vaøo thanh ghi H. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock =13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. XIV. NHOÙM LEÄNH XOAY THANH GHI A: 1. Leänh dòch thanh ghi A sang traùi: + Cuù phaùp: RLC + Maõ ñoái töôïng: 0 0 0 0 0 1 1 1 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 5. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A dòch töø phaûi sang traùi, bit MSB ñöôïc chuyeån sang bit Cy vaø bit LSB. + Leänh naøy chieám 1byte, soá chu kyø lock =4. + Leänh naøy chæ aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. 2. Leänh dòch thanh ghi A sang phaûi: + Cuù p`aùp: RRC + Maõ ñoái töôïng: 0 0 0 0 1 1 1 1 + YÙ nghóa: noäi dung thanh gh i A dòch töø traùi sang phaûi, bit LSB ñöôïc chuyeån sang bit Cy vaø bit MSB. + Leänh naøy chieám 1byte, soá chu kyø lock =4. + Leänh naøy chæ aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh dòch thanh ghi A sang traùi thoâng qua bit Cy: + Cuù phaùp: RAL 4. Leänh dòch thanh ghi A sang phaûi thoâng qua bit Cy: + Cuù phaùp: RAR XV. NHOÙM LEÄNH NHAÛY: 1. Leänh nhaûy khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: JMP ADDR 1 1 00 0 0 11 + Maõ ñoái töôïng: 8 bat thaáp 8 bit cao + yù nghóa: vi xöû lí seõ nhaûy ñeán ñòa chæ ADDR ñeå tieáp tuïc thöïc hieän chöông trình. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =10. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh nhaûy khi bit Z=0: +Cuù phaùp: JNZ ADDR 1 1 00 0 0 1 0 8 bit thaáp + Maõ ñoái töôïng: 8 bit cao + YÙ nghóa: vi xöû lí seõ nhaûy ñeán ñòa chæ ADDR ñeå tieáp tuïc chöông trình khi bit Z=0, ngay sau khi thöïc hieän leänh aûnh höôûng ñeán bit z cuûa thanh ghi traïng thaùi. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock laø 7/10. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh nhaûy khi bit Z=1: + Cuù phaùp: JZ ADDR GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 6. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 4. Leänh nhaûy khi bit C=0: + Cuù phaùp: JNC ADDR 5. Leänh nhaûy khi bit C=1: + Cuù phaùp: JC ADDR 6. Leänh nhaûy khi bit P=0: + Cuù phaùp: JPO ADDR 7. Leänh nhaûy khi bit P=1: + Cuù phaùp: JPE ADDR 8. Leänh nhaûy khi bit S=0: + Cuù phaùp: JP ADDR 9. Leänh nhaûy khi bit S=1: + Cuù phaùp: JM ADDR XVI. NHOÙM LEÄNH GOÏI: 1. Leänh goïi khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: CAAL ADDR 1 1 00 1 1 0 1 + Maõ ñoái töôïng: 8 bit thaáp 8 bit cao + YÙ nghóa: vi xöû lyù seõ thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ ADDR sau ñoù seõ trôû veà chöông trình chính khi gaëp leänh trôû veà. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =18. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. 2. Leänh goïi khi Z=0: + Cuù phaùp: CNZ ADDR 11 00 1 1 0 1 8 bit thaáp + Maõ ñoái töôïng: 8 bit cao + YÙ nghóa: vi xöû lyù seõ thöïc hieän chöông trình taïi ADDR khi bit Z=0, ngay sau khi thöïc hieän leänh aûnh höôûng ñeán bit Z cuûa thanh ghi traïng thaùi. Sau ñoù seõ trôû veà chöông trình chính khi gaëp leänh trôû veà. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =9/18. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh goïi khi bit Z=1: + Cuù phaùp: CZ ADDR 4. Leänh goïi khi bit C=0: + Cuù phaùp: CNC ADDR 5. Leänh goïi khi bit C=1: + Cuù phaùp: CC ADDR GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 7. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 6. Leänh goïi khi bit P=0: + Cuù phaùp: CPO ADDR 7. Leänh goïi khi bit P=1: + Cuù phaùp: CPE ADDR 8. Leänh goïi khi bit S=0: + Cuù phaùp: CP ADDR 9. Leänh goïi khi bit S=1: + Cuù phaùp: CM ADDR XVII. NHOÙM LEÄNH TRÔÛ VEÀ TÖØ CHÖÔNG TRÌNH CON: 1. Leänh RET khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: RET + Maõ ñoái töôïng: 1 10 0 1 0 0 1 + YÙ nghóa: leänh naøy seû keát thuùc chöông trình con, vi xöû lyù seõ trôû laïi chöông trình chính tieáp tuïc phaàn chöông trình coøn laïi. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock=10. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng ñoåi. 2. Leänh trôû veà khi Z=0: + Cuù phaùp: RNZ + Maõ ñoái töôïng: 1 1 0 0 0 0 0 0 YÙ nghóa: leänh naøy seõ keát thuùc chöông trình con khi bit Z=0, vi xöû lyù seõ trôû laïi + chöông trình chính tieáp tuïc phaàn chöông trình coøn laïi, neáu khoâng thoûa ñieàu kieân chöông trình con seõ thöïc hieän caùc leänh tieáp theo. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock=6/12. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). 3. Leänh trôû veà khi Z=1: + Cuù phaùp: RZ 4. Leänh trôû veà khi C=0: + Cuù phaùp: RNC 5. Leänh trôû veà khi C=1: + Cuù phaùp: RC 6. Leänh trôû veà khi P=0: + Cuù phaùp: RPO 7. Leänh trôû veà khi P=1: + Cuù phaùp: RPE 8. Leänh trôû veà khi S=0: + Cuù phaùp: RP 9. Leänh trôû veà khi S=1: + Cuù phaùp: RM GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 8. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp XVIII. NHOÙM LEÄNH DI CHUYEÅN CAËP THANH GHI 1. Leänh trao ñoåi noäi dung 2 caëp thanh ghi: + Cuù phaùp : XCHG + Maõ ñoái töôïng: 1 11 01 0 1 1 + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi HL vaø DE ñöôïc trao ñoåi cho nhau. Thanh ghi H trao ñoåi vôùi D thanh ghi L trao ñoåi vôùi E. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc ). 2. Leänh trao ñoåi noäi dung caëp thanh ghi vôùi oâ nhôù: + Cuù phaùp : XTHG 3. Leänh di chuyeån noäi dung caëp thanh ghi: + Cuù phaùp : SPHL 4. Leänh naïp caëp thanh ghi PC : + Cuù phaùp : PCHL XIX. NHOÙM LEÄNH XUAÁT NHAÄP 1. Leänh nhaäp döõ lieäu töø port: + Cuù phaùp: IN port-addr 11 01 1 0 11 + Maõ ñoái töôïng: port-addr + YÙ nghóa: nhaäp noäi dung cuûa coù ñòa chæ port-addr vaøo thanh ghi A. Ñòa chæ port- addr coù ñoä daøi 1 byte. + Leänh naøy chieám 2 byte, soá chu kyø xung clock = 10. + Thanh ghi trang thaùi khoâng thay ñoåi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc). 2. Leänh xuaát döõ lieäu ra port: + Cuù phaùp: OUT port-addr 3. Leänh cho pheùp ngaét: + Cuù phaùp: EI 4. Leänh khoâng cho pheùp ngaét: + Cuù phaùp: DI Baûng tra caùc thanh ghi: 5. Leänh read interrupt mask: + Cuù phaùp: RIM Register ddd or sss 6. Leänh set interrupt mask: B 000 + Cuù phaùp: SIM C 001 D 010 XX. NHOÙM LEÄNH ÑAËC BIEÄT: E 011 1. Leänh nghòch ñaûo noäi dung thanh ghi A: H 100 L 101 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng M 110 A 111 Baûng 2.1
 9. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp + Cuù phaùp: CMA 2. Leänh ñaët bit carry: + Cuù phaùp: STC 3. Leänh nghòch ñaûo bit carry: + Cuù phaùp: CMC 4. Leänh ñieàu chænh thaäp phaân: + Cuù phaùp: DAA 5. Leänh nop: + Cuù phaùp: NOP 6. Leänh döøng: + Cuù phaùp: HLT XXI. VÍ DUÏ MINH HOÏA TAÄP LEÄNH: Chöông trình nhaáp nhaùy chuoãi "-HAØ-NOÄI-" treân 8 led: Org 7108h ;ñòa chæ baét ñaàu nhaäp maõ chuoåi Db, 40h, 76h, 77h, 40h, 37h, 3fh, 30h, 40, ;khai baùo maõ cuûa chuoãi Org 6200h Vd1: lxi h, 7108h ;naïp ñòa chæ quaûn lyù döõ lieäu vaøo thanh ghiHL Mvi c, 08h ;laøm bieán ñeám cho chöông trình hieån thò Vd2: mov a, m ;laáy döõ lieäu Sta 0a000h ;gôûi ra led hieån thò Inr l ;taêng leân 1 ñeå laáy byte tieáp theo Dcr c ;giaûm bieán ñeám Jnz vd2 ;nhaûy veà vd2 khi chöa gôûi ñuû 8 byte Mvi a, 01h ;naïp thôøi haèng delay1 giaây Call 0310h ;goïi chöông trình con delay Mvi c, 08h ;laøm bieán ñieám cho chöông trình xoùa Mvi a, 00h ;naïp 00 vaøo A Vd3 sta 0a000h ;gôûi ra led ñeå xoùa Dcr c ;giaûm bieán ñeám Jnz vd3 ;quay laïi vd3 neáu chöa xoùa ñuû 8 led Mvi 0, 01h ;naïp thôøi haèng delay Call 0310h ;goïi chöông trình delay Jmp vd1 ;quay laïi laøm laïi chu kyø keá. GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 10. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp : GIAO TIEÁP VÔÙI MAÙY TÍNH CHÖÔNG III I. GIAO TIEÁP SONG SONG: GIAO TIEÁP QUA COÅNG MAÙY IN 1.1 Vaøi neùt cô baûn veà coång maùy in: Vieäc noái maùy in vôùi maùy tính ñöôïc thöïc hieân qua oå caém 15 chaân ôû phía sau maùy tính. Nhöng ñaây khoâng phaûi chæ laø choã noái vôùi maùy in maø khi söû duïng maùy tính vaøo vieäc khaùc, nhö truyeàn döõ lieäu töø maùy tính tôùi moät thieát bò khaùc, hay ñieàu khieån thieát bò baèng maùy tính thì vieäc gheùp noái cuõng ñöôïc gheùp noái qua coång maùy in. Qua coång naøy döõ lieäu ñöôïc truyeàn ñi song song, neân ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø coång gheùp noái song song vaø toác ñoä truyeàn cuõng ñaït ñeán möùc ñaùng keå. Taát caû caùc ñöôøng daãn cuûa coång maùy in ñeàu töông thích vôùi TTL. Nghóa laø chuùng ñeàu cung caáp möùc ñieän aùp naèm giöõa 0V ñeán 5V. do ñoù ta caàn löu yù laø caùc ñöôøng daãn vaøo coång naøy khoâng ñöôïc ñaët möùc ñieän aùp quaù lôùn. Söï saép xeáp caùc chaân cuûa coång eaùy in vôùi taát caû caùc ñöôøng daãn ñöôïc moâ taû nhö sau: 13 1 OOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO 25 14 HÌNH 3.1 Chöùc naêng caùc chaân Chaân Kyù hieäu Out/in Chöùc naêng 1 Strobe Out Byte ñöôïc in 2 .. 9 D0 .. D7 Out Caùc ñöôøng döõ lieäu D0 .. D7. 10 ACK In Phaàn thu baùo cho phaàn phaùt bieát ñaõ thu xong moät kí töï 11 Busy In Phaàn tín hieäu do phaàn thu baùo cho phaàn phaùt bieát laø phaàn thu ñang baän 12 PE In Baùo heát giaáy 13 SLCT In Baùo choïn maùy in 14 AF Out Maùy tính baùo ra maùy in töï naïp giaáy 15 ERROR In Baùo caùc loãi cuûa maùy in 16 INIT Out Reset maùy in 17 SLCTN Out Choïn maùy in 18 ..25 GND Noái ñaát GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 11. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 1.3 Trao ñoåi vôùi caùc ñöôøng daãn tín hieäu: LPT1: Goàm coù 3 thanh ghi: thanh ghi döõ lieäu, thanh ghi traïng thaùi vaø thanh ghi ñieàu khieån. a. Thanh ghi döõ lieäu: goàm coù 8 bit döõ lieäu, coù ñòa chæ laø 378h. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CHAÂN SOÁ : 9 8 7 6 5 4 3 2 HÌNH 3.2 b. Thanh ghi trang thaùi: coù ñòa chæ laø 379h. D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ERROR SLCT PE ACK BUSY c. Thanh ghi ñieàu khieån coù ñòa chæ: 37AH D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Strobe AF INIT SLCTIN ( Ngaét 8259 ) GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
 12. Tröôøng ÑH SPKT Luaän vaên toát nghieäp 1.4. Hoaït ñoäng cuûa vieäc trao ñoåi döõ lieäu: a. Hoaït ñoäng cuûa phaàn phaùt: + ñoïc Busy cho ñeán khi Busy\ = 1. + göûi döõ lieäu ra bus döõ lieäu + cho Strobe = 0. + chuaån bò döõ lieäu tieáp theo + quay veà böôùc 1 b. Hoaït ñoäng cuûa phaàn thu: + ñoïc Strobe cho ñeán khi Strobe = 1. + Busy = 0, ACK = 0. + ñoïc döõ lieäu vaøo. + ñöa ACK = 1. + xöû lyù döõ lieäu. + cho Busy = 1 ñeå phaùt kyù töï tieáp theo + quay veà böôùc 1 GVHD: Nguyeãn Ñình Phuù SVTH: Nguyeãn Trung Duõng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2