Quá trình sản xuất khuôn đùn ép nhôm

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
538
lượt xem
151
download

Quá trình sản xuất khuôn đùn ép nhôm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khuôn đùn ép là chi tiết rất quan trọng trong nhà máy sản xuất nhôm hình. Chi phí cho khuôn đùn ép, bằng một phần ba chi phí sản phẩm đùn ép. Vì vậy, vấn đề nâng cao tuổi thọ khuôn được tất cả các nhà máy trong lĩnh vực này hết sức quan tâm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình sản xuất khuôn đùn ép nhôm

  1. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mét khu«n ®ïn Ðp nh«m hoμn chØnh ThiÕt kÕ Ph«i (SKD61) TiÖn (tr−íc khi nhiÖt luyÖn) LÊy dÊu Khoan Phay tr−íc khi nhiÖt luyÖn - mÆt tr−íc Die: phay trªn CNC - mÆt sau Die vμ Bridge: phay trªn m¸y phay ®øng Khoan lç cho c¾t d©y NhiÖt luyÖn khu«n - TiÖn - Phay - M¸y mμi ph¼ng, m¸y mμi tay C¾t d©y: DIE - CNC: BG - EDM: BG (®iÖn cùc ®ång) EDM: bearing (b»ng ®iÖn cùc ch× ) Hoμn thμnh
  2. I/ThiÕt kÕ: - Lùa chän lo¹i ph«i thÐp cho khu«n cã vËt liÖu: SKD61 - Lùa chän kÝch th−íc ph«i - Lùa chän vËt liÖu nh«m lμ: 6063 - Lùa chän kÝch th−íc billet: 4”, 6” hay 7” Lo¹i khu«n ®ïn Ðp nh«m ®−îc chia ra lμm hai lo¹i: - Lo¹i khu«n solid - Lo¹i khu«n hollow Tuú thuéc vμo tõng lo¹i m¸y ®ïn Ðp mμ thiÕt kÕ chiÒu dÇy mét bé khu«n lμ 120T, 150T....vμ ®−êng kÝnh lμ: Φ150, Φ180, Φ210, Φ230, Φ250, Φ270... 1. Khu«n solid. KÕt cÊu th«ng th−êng gåm cã L.I.P + DIE + BACKER Tuy nhiªn trong mét sè tr−êng hîp do h×nh d¸ng cña Profile nªn BK cã kÕt cÊu yÕu do ®ã khi thiÕt kÕ ph¶i thªm chi tiÕt I.BK ®Ó ®¶m b¶o ®é cøng v÷ng cho khu«n. Khi thiÕt kÕ khu«n solid ta chó ý mét sè ®iÓm sau: V× khi ®ïn Ðp nh«m ë tr¹ng th¸i gÇn nh− láng nªn khi trë vÒ tr¹ng th¸i nguéi nh«m sÏ bÞ co l¹i mét l−îng lμ 1/100 ®é dÇy s¶n phÈm. - ThiÕt kÕ tõ kÝch th−íc profile tû lÖ 1:1 ta scale víi tû lÖ 1.01 - §èi víi L.I.P ta tÝnh to¸n l−îng nh«m vμo vμ sè l−îng profile trªn mét khu«n theo tû lÖ gi÷a träng l−îng cña billet /träng l−îng cña 1m s¶n phÈm. - Khi ®· x¸c ®Þnh ®−îc sè s¶n phÈm trªn khu«n , tõ c¹nh ngoμi cña profile ta offset ra mét l−îng kho¶ng 10 – 20, sau ®ã chØnh söa l¹i cho hîp lý ®−îc nh«m vμo thuËn tiÖn nhÊt. Bëi sau mçi mét hμnh tr×nh chμy Ðp l¹i rót ra nªn khi thiÕt kÕ L.I.P ng−êi ta th−êng lμm c«n ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng rót nh«m ra theo. - §èi víi DIE nÕu lμ th«ng th−êng th× ta chØ cÇn offset tõ c¹nh cña s¶n phÈm ra mét l−îng lμ 3.5mm – 4mm (v× mòi dao phay Φ8) cho quy tr×nh gia c«ng trªn m¸y phay ®øng. - Trong mét sè tr−êng hîp ®Æc biÖt khi ®ïn Ðp t¹i mét sè vÞ trÝ trªn khu«n sÏ bÞ biÕn d¹ng ®μn håi va ¶nh h−ëng ®Õn chiÒu dÇy cña s¶n phÈm khi nguéi do ®ã khi thiÕt kÕ cho DIE solid ph¶i chó ý tr−êng hîp nμy vμ ®iÒu chØnh khi c¾t d©y ®Ó bï l¹i chiÒu dÇy biÕn d¹ng. Cã nh÷ng tr−êng hîp mμ ®é cøng v÷ng cña khu«n kh«ng ®¶m b¶o khi c¾t d©y ph¶i c¾t TAPER (v¸t) (1 – 1.50) ®Ó t¹o ®é cøng v÷ng cho khu«n, th× khi ®ã ®é dμi ng¾n cña bearing sÏ ®−îc tÝnh to¸n kh¸c. - ThiÕt kÕ cho gia c«ng trªn m¸y EDM, th× tõ c¹nh cña s¶n phÈm ta offset ra phÝa ngoμi lμ 1.5mm vμ vμo phÝa trong lμ 1mm - §èi víi BK th× tõ ®−êng cho m¸y phay ta offset ra mét l−îng lμ 4mm. - §èi víi Bolster th× tõ c¹nh cña BK ta Offset ra mét l−îng lμ 4mm. Th«ng th−êng ®èi víi khu«n solid ng−êi ta hay bè trÝ vÞ trÝ chèt ë trªn vμ d−íi, vμ chÕt ®é l¾p chèt lμ l¾p láng, ®Ó ®¶m b¶o cøng v÷ng khi thiÕt kÕ L.I.P ng−êi ta th−êng lμm lç b¾t bul«ng víi DIE, cßn víi BK th× dïng then ®Ó cè ®Þnh víi DIE.
  3. 2. Khu«n Hollow KÕt cÊu th«ng th−êng gåm cã: Mandrel (BG) + DIE + BACKER Tuy nhiªn, trong mét sè tr−êng hîp do kÝch th−íc cña profile lín nªn khi thiÕt kÕ chØ cÇn BG + DIE C¸ch bè trÝ lèi dÉn nh«m vμo ë d¹ng nμy lμ t−¬ng ®èi ®a d¹ng vμ phøc t¹p, tuy nhiªn trªn nguyªn t¾c bè trÝ lç vμo nh«m ph¶i t−¬ng ®èi ®ång ®Òu, c¸c cÇu nèi gi÷a c¸c lç ph¶i ®ñ cøng v÷ng khi chÞu lùc Ðp th«ng th−êng kho¶ng 23 – 29 mm, tuú thuéc vμo tõng d¹ng s¶n phÈm, còng nh− lo¹i billet mμ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản