Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ giữa Arập Xêut và tổ chức thương mại thế giới

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

58
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với dân số 28 triệu người, Arập Xêut là nước có nền kinh tế lớn nhất trong khối GCC (Hội đồng hợp tác vùng Vịnh). Đây cũng là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu khô lớn nhất trên thế giới và đứng đầu OPEC với dự trữ dầu thô chiếm 25% của thế giới. Năm 2008,GDP tăng 6% và đạt khoảng 600 tỷ USD, xuất khẩu đạt 330 tỷ USD và nhập khẩu đạt 107 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 21.300 USD. Trước biến động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra, Arập Xêut cũng chịu tác động đáng kể bởi sự đi xuống của giá dầu mỏ thế giới... Bài viết nêu lên khái quát tiến trình gia nhập tồ chức thương mại thế giới của Arập Xêut. Cùng một số cam kết chủ yếu giữa Arập Xêut với WTO.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quan hệ giữa Arập Xêut và tổ chức thương mại thế giới

QUAN HE G I O A ARAP XEUT<br /> VA TO CHU'C THU'aNG MAI THE GIQI<br /> <br /> <br /> <br /> Triecmg Tuan Anh*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> V<br /> di dan sd 28 trieu ngudi, Arap xuat khau, Xuat khau dau dau thd va cac san<br /> Xeut la nude cd nen kinh te Idn pham hoa dau chiem da sd ngudn thu eiia<br /> nhat trong khoi GCC (Hdi ddng Arap Xeut. Do dac diem nhu vay, Arap Xeut<br /> hgp tac viing Vinh). Day eung la mdt trong hau nhu nhap khau tat ea eac lo^i hang boa<br /> nhung qudc gia xuat khau dau thd Idn nhat de phyc vu nhu cau trong nude tu san xuat<br /> tren the gidi va diing dau OPEC vdi dy trQ- tdi tieu dung. Cae mat hang nhap khau chinh<br /> dau thd chiem 25% ciia the gidi. Nam 2008, gdm may mdc thiet bi, phuong tien van tai,<br /> GDP tang 6% va dat khoang 600 ty USD; luong thyc thyc pham, hoa chat, hang tieu<br /> xuat khau dat 330 ty USD va nhap khau dat diing. Cac ban hang ehii yeu gdm: My, Nhat,<br /> 107 ty USD; thu nhap binh quan dau ngudi Diic, Anh, Han Qudc, Trung Qudc,<br /> dat 21.300 USD. Trude bien ddng eiia euge Singapore, Dai Loan.<br /> khiing hoang tai chinh toan eau dang dien ra,<br /> Arap Xeut cung chiu tae dgng dang ke bdi Chinh phii Arap Xeut da va dang thyc<br /> sy di xudng cua gia dau md the gidi. Tde do hien eai each kinh te sau rgng nham day<br /> tang trudng GDP chi dat 2% vao nam 2009 manh phat trien kinh te qudc dan. Dau mdc<br /> va muc tieu trong nam 2010 eiia nude nay la quan trgng trong hgi nhap kinh te qudc te la<br /> dat tde do tang trudng binh quan la 5%\ viec Arap Xeut gia nhap WTO vao cudi nam<br /> 2005.<br /> Nen kinh te ciia Arap Xeut chii yeu dya<br /> 1. Khai quat tien trinli gia nhap<br /> vao nganh edng nghiep quan trgng la khai<br /> thac dau, Igc dau, hoa dau va cac san pham<br /> To chCtc thiTofng mai the gidi cua<br /> cd lien quan den dau nhu: phan bdn va chat<br /> Arap Xeut<br /> deo. Nganh edng nghiep dau chiem 75% thu Vao thang 4 nam 1993, Arap Xeut lan dau<br /> ngan sach, 45% GDP va 90% kim ngach tien nop don xin tham gia vao Hiep dinh<br /> chung ve Thuang mai va Thue quan (viet tat<br /> la GATT - General Agreement on Tariffs<br /> Thac sT, Vien Thong tin Khoa hpc Xa hpi<br /> <br /> <br /> IS Tgp chi nghien cim OlAu PHI & TRUNG D 6 N G S6 09 (61) thang 09/2010<br /> Quan he gi Cha Arap Xeut... Tri/dng Tuan Anh<br /> <br /> <br /> and Trade), Ngay 1/1/1995, To chiic thuang WTO se tao dieu kien cho Arap Xeut thu hiit<br /> mai the gidi (viet tat la WTO - World Trade vdn dau tu nude ngoai, tao them viec lam<br /> Organization) dygc ra ddi de thay the eho eho ngudi dan, giiip da dang hda nen kinh te<br /> GATT^ da thanh lap Ban Cdng tae ve van lau nay van le thudc vao dau liia va mang lai<br /> de Arap Xeut xin gia nhap WTO, Theo Bd CO hgi xuat khau cho cae doanh nghiep, dac<br /> Thuong mai ciia Arap Xeut, sau hon mgt biet la doanh nghiep trong nganh edng<br /> thap ky dam phan song phuang va da nghiep hda dau. Vao WTO, Arap Xeut se<br /> phuang, qudc gia nay da trai qua 314 vdng tien hanh eai each he thdng thuang mai ciia<br /> minh, dang chii y nhat la van de sd huu tri<br /> dam phan song phuong va 150 vdng dam<br /> tue, giay phep nhap khau, le phi thue quan va<br /> phan da phuang vdi cae thanh vien ciia<br /> cac van de ve tieu chuan va cdng nghe...<br /> WTO. Sau khi dugc sy nhat tri cua 148<br /> thanh vien, dac biet sau vdng dam phan giua Hien nay, Arap Xeut la qudc gia xuat<br /> My vdi Arap Xeut vao dau thang 9/2005, khau Idn thii 13 tren the gidi, nhap khau<br /> Arap Xeut da chinh thiic trd thanh thanh diing thii 23 tren the gidi (tinh theo gia tri<br /> vien thii 149 eiia td chiic thuang mai toan cau hang boa), Khi gia nhap WTO, Arap Xeut<br /> WTO ke tu ngay 11/09/2005. Day la thdi da phan loai hang hda thanh 7.177 mat<br /> khac hch sii ddi vdi qudc gia dau md giau ed hang. Tai thdi diem Arap Xeut nop don gia<br /> nay va la thang lgi quan trgng sau hon mdt nhap GATT nam 1993, 15% trong cac mat<br /> thap ky nd lye dam phan gia nhap san chgi hang nay bi danh thue 12%. Vao nam<br /> thuong mai toan cau. Su kien nay cung md ra 2004, 85% trong cae mat hang ndi tren da<br /> ca hdi cho mdt nen kinh te dugc bao hd lau bi danh thue, Trong nhiing nam dam phan,<br /> ddi, song cung rat phat trien hdi nhap vdi the Arap Xeut da thiet lap 9 co quan dieu tiet<br /> va ban hanh 42 luat lien quan den thuang<br /> gidi ben ngoai eiia Arap Xeut, mdt dieu ma<br /> mai, day la mdt phan dam bao cac nguyen<br /> khdng phai ai trong the gidi nhiing ngudi<br /> tac cam ket trong WT04.<br /> Hdi giao cd the de dang chap nhan.<br /> Tong giam ddc WTO, dng Pascal Lamy Cac chinh sach phat trien eiia Arap Xeut<br /> cho biet: "Tdi thue sy tin rang, day la mdt khi trd thanh thanh vien eiia WTO da dat tin<br /> thdng tin tdt lanh eho Arap Xeut va nhiing hieu eho mdi tuong quan khang kbit giua<br /> ddi tac thuong mai ciia nude nay. Ddng thdi nganh cdng nghiep dau md, phi dau md va<br /> nd cung dem lai lgi ich cho chinh WTO"^. eac nganh kinh te ciia ehinh phii. Nd da tao<br /> Phia Arap Xeut cho biet, WTO se dem lai ra sy da dang hoa va tu nhan boa trong nen<br /> cho qudc gia hdi giao nay ca hgi gia nhap kinh te Arap Xeut. Cae nganh edng nghiep<br /> vao mdt san choi chung toan cau. Vao WTO, dya vao tai nguyen nhu: san xuat may mdc,<br /> Arap Xeut eung cho biet hg se dau tranh "bet khai thac va che bien khoang san, dau liia se<br /> minh" cho lgi ich ciia cae nude ngheo. Arap phai thuang lugng ve cac quyen lgi chung<br /> Xeut cam ket se thyc hien mdt loat nhung giua cac nude thanh vien trong WTO, giiip<br /> cam ket ve md ciia thi trudng va thiic day Arap Xeut khdng phai chiu nhiing thiet thdi<br /> hgi nhap vao nen kinh te the gidi vdi mdt khi tham gia san choi thuong mai toan eau.<br /> mdi trudng kinh doanh va dau tu minh bach La thanh vien trong WTO se giiip Arap<br /> theo diing cam ket cua WTO. Gia nhap Xeut ed nhung quan diem rd rang hon ve<br /> <br /> <br /> Tap chi nghien cim aiAu PHI & TRUNG D6NG S6 09 (61) thing 09/2010 19<br /> Tru'dng Tuan Anh Quan he giO'a Arap Xeut...<br /> <br /> <br /> qua trinh cai each kinh te, luat phap va each Theo thdng le, mdt dat nude mudn gia<br /> thiic quan ly trong qua trinh cai each nen nhap WTO trude het phai eung cap eac ban<br /> kinh te vT md eua minh, Mgi cam ket va hiep chao ve md ciia thi trudng cho nhung ddi tae<br /> udc ciia WTO deu cd anh budng den nen thuang mai va nhung ehinh phii cd yeu cau<br /> kinh te eiia Arap Xeut, Diing ban nd la dam phan, trong dd bao gom nhung cam ket<br /> nhung tac ddng tieh luy cua hang tram sy ve eat giam thue quan, sd huu tri tue.,,<br /> thay doi, can thiet eho hdi nhap va phat trien Nhung cam ket song phuong vdi tiing thanh<br /> kinh te ciia ciia qudc gia Hdi giao nay. Mdt vien se dugc ap dung rgng rai eho tat ea cac<br /> sd tac ddng tieh eye eho nen kinh te Arap nude thanh vien trong WTO. LTng eii vien<br /> Xeut khi gia nhap WTO nhu: Tat ea ngudi eung phai the hien nhung cam ket dd trong<br /> tieu diing trong nude se dugc hudng tu sy luat phap nude minh va cam ket he thdng<br /> cam ket eac san pham tdt nhat tren the gidi luat phap thuong mai eua minh phai phii hop<br /> tai miic gia canh tranh, dich vu tdt hon cho vdi cae nguyen tac eiia WTO, Day dugc xem<br /> khach hang; Cac ITnh vyc kinh te tu nhan se nhu budc cudi ciing de trd thanh thanh vien<br /> dugc canh tranh lanh manh va sy phan bo chinh thiic ciia WTO. Hau bet eac thanh vien<br /> deu mudn keu ggi mdt miic thue thap va<br /> ngudn lye ed hieu qua trong mdi trudng toan<br /> khoan trg cap Idn ve hang hoa va dich vu.<br /> eau; Luat phap qudc gia se minh bach hoa<br /> Mdt khuynh hudng khac la bao ve quyen sd<br /> hon, phii hgp hon trong.sy phat trien hien<br /> huu tri tue va dam bao mpt nghi quyet minh<br /> dai; Mdi trudng dau tu se tdt hon tao thuan<br /> bach eho nhirng cudc tranh eai ve luat<br /> lgi eho thu hiit dau tu trye tiep nude ngoai,<br /> thuang mai, Tii khi ra nhap WTO, Arap<br /> Cac mat hang xuat khau cua Arap Xeut se<br /> Xeut da ed nhieu cam ket trong cae chinh<br /> duge md rdng ra thi trudng qudc te va minh<br /> sach thuong mai va dau tu, Dieu nay se ciing<br /> bach hoa cac dieu khoan canh tranh ddi vdi<br /> cd ldng tin cho cac nha dau tu nude ngoai<br /> cac ddi thii nude ngoai; Chinh quyen Arap ddi vdi Arap Xeut va se tao ra mdt mdi<br /> Xeut se cd tieng ndi hon trong san chai trudng phap ly canh tranh cho eac nha san<br /> thuang mai toan cau, se duge gdp y va dua xuat cua Arap Xeut, dac biet trong viec giai<br /> ra nhung y kien cd lgi eho sy phat trien ciia quyet cac trudng hgp ban pha gia cac mat<br /> qudc gia minh; Arap Xeut se thiie day lgi the hang dau md giua Arap Xeut vdi eac nude<br /> canh tranh trong cae nganh edng nghiep ed san xuat dau md khac tren the gidi. Nhiing<br /> lgi the nhu dau md, nguyen lieu chat cam ket chinh giQ-a Arap Xeut va WTO chii<br /> deo,..dieu nay se kich thich qua trinh eai yeu la cam ket ve gia ea, ban ngach hang hoa<br /> each kinh te - xa hdi cua qudc gia Hoi giao (ehu yeu trong dau md), ve sinh an toan thyc<br /> nay; trd thanh thanh vien trong WTO se giiip pham, ban quyen tac gia, sy trg cap va bao<br /> Arap Xeut dat dugc myc tieu da dang hoa hd mgt sd nganh edng nghiep ea ban va cac<br /> nen kinh te, tranh phu thudc nhieu vao ITnh nganh dau tu trong nude, Trong khudn kho<br /> vyc dau md, tao them edng an viec lam va bai Viet nay, tdi xin trieh sau day mpt so cam<br /> khuyen khich dau tu nude ngoai^ ket va tae ddng ca ban trong mdt so nganh<br /> kinh te ciia Arap Xeut khi gia nhap WTO.<br /> 2. Mot so cam ket chu yeu giO'a<br /> Arap Xeut vdi WTO a) Trong ngdnh cong nghiep hoa ddu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 20 Tap chi nghien cim CHAU PHI & TRUNG DONG so 09 (61) thang 09/2010<br /> Quan he giQ-a Arap Xeut.. Tru'dng Tuan Anh<br /> <br /> <br /> Viec gia nhap WTO eiia Arap Xeut se thanh vien ciia WTO ke tu- cudi nam 2008.<br /> nang cao hon nura lgi the canh tranh trong Quy dinh nay gay khd khan eho cae nha san<br /> nganh dau khi va tang cudng vi the qudc gia xuat ciia nude nhap khau vdi miic chi phi<br /> tren trudng quoc te. Nganh hoa dau eiia Arap cao de dap iing dugc miic gia thap hon tu<br /> Xeut se ed lgi ich Idn tii san choi toan eau, di viec giam thue. Cae edng ty nhap khau phai<br /> theo nd la sy md rdng ITnh vyc dich vu nhu giam san lugng khai thac de tranh bu Id tir<br /> tai chinh, bao hiem, giao thdng,., Tuy nhien, viee giam gia, Dieu nay lam tang kha nang<br /> tac dpng day dii ma nganh dau khi mang lai canh tranh va md rgng quy md xuat khau tu<br /> khi mdi tham gia vao WTO se ehua nhan nganh dau khi eiia Arap Xeut.<br /> thay ngay dugc.<br /> Giam thue se mang lgi ich eho Arap Xeut<br /> Trong cam ket eua Arap Xeut vdi WTO, thdng qua anh hudng trye tiep tii gia hay anh<br /> qudc gia nay se tang gia khi gas, dugc sii hudng gian tiep tii thu nhap, Neu vdi miic<br /> dung nhu la nguyen lieu de san xuat chat hda gia thap thi chi phi vat lieu dau vao se thap<br /> dau. Dieu nay tao ra lgi the cho Arap Xeut hay neu thu nhap tang thi nhu cau cung se<br /> ve gia ea cac nguyen lieu dau vao trong san tang theo. Vi the, Arap Xeut phai giam thue<br /> xuat dau khi. Bdi qudc gia nay la mdt trong quan va md ciia thi trudng nhap khau dau<br /> nhung nude ed tru lugng khi gas thien nhien md tii nude ban. Theo dy doan cua cac<br /> Idn nhat the gidi, chi sau Nga va Iran. Them chuyen gia, viec giam thue se lam gia tang<br /> vao dd, Arap Xeut da cam ket Hiep udc can kha nang canh tranh giiia cac nude san<br /> ddi miic thue chung cho hoa chat, dieu nay xuat dau md vdi nhau bdi vi cac qudc gia<br /> se lam giam miic thue cho cac san pham hoa nay se tim each bao ve thi trudng ndi dia<br /> chat tren the gidi, bao gdm ea nhiing mat trude sy xam nhap qua Idn eiia eac ddi thu<br /> hang xuat khau tu dau md ciia Arap Xeut d nude ngoai. Nd se tao ra mdt miic gia phan<br /> miic thue la 6,5%. Day la dieu rat thuan lgi nhanh, dan tdi giam miic lai rdng tdi eac<br /> cho nganh dau khi Arap Xeut, Mat khac, nha san xuat dia phuang, Dieu nay mang<br /> viec bai bd cac hang rao thuong mai theo lai lgi the canh tranh Idn eho cac nha san<br /> cam ket vdi WTO da tao eho nganh edng xuat dau md Arap Xeut, hp se dap iing<br /> nghiep dau khi Arap Xeut mgt miic gia thap duge lgi the canh tranh va giu dugc thi<br /> hon tdi thi trudng bao hd thue quan nhu la phan ndi dia trong nude.<br /> thi trudng EU, My va Nhat. Viec giam thue<br /> nhap khau cac san pham chat hoa tu cac thi Hiep udc ciia WTO cho phep cac nude<br /> trudng nay lam miic gia se giam di. Dieu nay dang phat trien han che nhap khau de bao hd<br /> se lam tang quy md xuat khau dau khi cua mpt sd nganh edng nghiep trong nude, Tuy<br /> Arap Xeut do qudc gia nay cd lgi the canh nhien, vdi miic cam ket giam thue nhap khau<br /> tranh ve gia. Vi du, miic thue danh vao san nhya tii 20% xudng edn 6,5% cd thdi gian<br /> pham Polime gdm (nhya deo Politen, nhya chuyen tiep den cudi nam 2008, Arap Xeut<br /> Cling Polixetiren, nhua PVC va nhya phai tang nhap khau tu cae nude san xuat cd<br /> poriplobilen) trong thi trudng EU, My dugc chi phi thap hon nhu Trung Qudc, An Dd^.,.<br /> giam gan mdt mia, tu 12,5% xuong cdn<br /> Theo nhu cam ket giua nganh dau khi<br /> 6,5%. Miic thue nay ap dung trong cac nude<br /> Arap Xeut vdi WTO eho thay mdt thyc te<br /> <br /> <br /> Tap chi nghien curu OlAu Pin & TRUNG DONG s6 09 (61) thang 09/2010 21<br /> Tru'dng Tuan Anh Quan hegiu^Ar$pXeut^<br /> <br /> <br /> rang, ngoai giam thue nhap khau khi gas viec bao ve tai nguyen phim anh, ban quyen<br /> thien nhien den bet nam 2008, WTO da tac gia va phan mem may tinh, Thang<br /> khdng cd mgt su thoa hiep nao den gia ca 8/2003, Arap Xeut da ban hanh Luat ban<br /> dau vao nguyen lieu san xuat dau khi. Dieu quyen tac gia mdi va ed siia doi hoan chinh<br /> nay la nen tang cho lgi the canh tranh trong vao thang 1/2006. Luat ban quyen mdi da<br /> nganh dau khi ciia Arap Xeut. Mdt sd nha quy dinh rat nghiem khac miic tien phat va<br /> kinh te cung khang dinh rang, chi phi san muc phat tu ddi vdi ngudi vi pham ban<br /> xuat thap se tao thuan lgi cho cae nha dau tu quyen, ed y an cap ban quyen so vdi luat eu.<br /> dau md nude ngoai san sang do vdn vao Vi du, miic phat tii ddi vdi ngudi vi pham la<br /> qudc gia dau md nay va Arap Xeut se trd it nhat 6 nam, miic bdi thudng thiet hai vdi<br /> thanh trung tam san xuat va giao dich dau ngudi bi hai vdi miic tien tdi thieu la 250<br /> khi toan cau, la vi tri sd mgt trong con mat nghin Rial va se la gap ddi neu tai pham.<br /> cac nha dau tu dau khi nude ngoai trong Day cung la mdt phan cam ket trong Hiep<br /> tuong lai. udc TRIPS thudc WTO. Muc tieu ciia Luat<br /> b) Bdn quyen sa hieu tri tue ban quyen la tao eho Arap Xeut mdt sy tuan<br /> thii day dii trong cac cam ket vdi WTO va<br /> Thang 9/1993, Arap Xeut lan dau tien ky tao ra mdi trudng luat phap minh bach de<br /> ket Hiep udc Berne ve bao hd quyen tae gia. hap dan cae ddi tae thuong mai va eac nha<br /> Thang 3/2004, qudc gia Hdi giao nay da cam dau tu nude ngoai. Luat mdi da dua them<br /> ket ve bao hg quyen sang tac van chuang va quyen tae gia trong xuat ban pham bao tap<br /> nghp thuat cung vdi Hiep udc Paris ve quyen chi, bai thuyet trinh, ghi am, cac trinh dien<br /> sd huu cdng nghiep. Trong tien trinh dam nghe thuat va them mdt sd cac van de may<br /> phan ra nhap WTO, Arap Xeut da md rgng tinh. Dieu nay chua duge ban hanh d luat<br /> quyen sang che den cac edng ty tu nhan va ban quyen tac gia trude kia. Theo nhu cam<br /> cac hang tu bat ke qudc gia nao trong Td ket, cac cdng viec ve phim anh va am thanh,<br /> chiic quyen sd huu tri tue the gidi (WIPO). nghe thuat nhiep anh, cae cdng viec an danh<br /> Van de vi pham ban quyen tac gia la mgt se dugc bao ve it nhat 25 nam ke tu ngay<br /> trong nhung ban khoan cho cac ddi tae phat hanh dau tien ra cdng chiing. Cac cdng<br /> thuang mai cua Arap Xeut. Tir nam 2003 trd viec sang tao, tri tue eiia tac gia se dugc bao<br /> ve trude, nhieu bd, nganh, ngan hang, eac co ve tren 50 nam va cd the sudt cudc ddi tac<br /> quan nha nude va eac to chiic kinh doanh d gia. Mgt sd dac diem chinh trong luat mdi<br /> Arap Xeut da sii dung cac san pham phan nay la: •<br /> mem, phim anh, am thanh mdt each bat hgp<br /> phap. Mdt sd nha xuat ban ciia Arap Xeut da - Bao ve diit khoat hon cho cae phan<br /> tai san xuat sach, phim va am nhac tir mem may tinh va du lieu may tinh.<br /> phuang Tay ma khdng quan tam den ban - Bao ve diit khoat ban eho cac cdng<br /> quyen tri tup tac gia. Trong tien trinh dam vipc ve am thanh, hinh anh va da ra hgn thdi<br /> phan ra nhap WTO, Arap Xeut da no lye giai gian bao ve Idn rat nhieu so vdi luat eu la 10<br /> quyet de giam eac hinh thiic sii dung bat hgp nam,<br /> phap nay. Arap Xeut da nhan thiic rd rang ve - Bao ve eac ban dich, cae ban copy.<br /> <br /> <br /> <br /> ,2-2'- Tgp chi nghien cim OlAu Pin & TRUNG DONG so 09 (61) thang 09/2010<br /> Quan he giu^ Arap Xeut. Tru'dng Tuan Anh<br /> <br /> <br /> - Keo dai khoang thdi gian bao hd cho giam tu 4 trieu tan nam 1994 xudng 2 trieu<br /> tat ca cdng viec nghe thuat va van chuang tu tan nam 1998; 1,8 trieu tan nam 2001 va<br /> nam 1993^. nam 2006 ehi cdn 0,8 trieu tan. Arap Xeut da<br /> cam ket vdi WTO se giam cac khoan trg cap<br /> c) Trong linh vuc nong nghiep<br /> ndng nghiep xudng cdn 13,3% so vdi 36%<br /> Trong nguyen tac ciia WTO la ngan cam trude khi la thanh vien chinh thiic WTO.<br /> hd trg gia cho cae mat hang ndng nghiep<br /> d) Trong ITnh vuc thucmg mai<br /> xuat khau bdi nd se lam bdp meo thuong mai<br /> qudc te. Sy dieu chinh nay cung khdng cd Theo nhu cam ket WTO, Arap Xeut ed<br /> nghia tat ca hinh thiic hd trg ndng nghiep 870 san pham cdng ndng nghiep bi danh<br /> deu bi buy bd. Mdt sd hinh thiic hd trg ndng thue 12%. Trong Id trinh den nam 2010, cd<br /> nghiep gian tiep ciia Arap Xeut da dugc chap 430 tren 870 mat hang dd se giam thue chi<br /> nhan va dugc su dyng de tao lgi the cho mdt edn 6% va ehii yeu la cac san pham ndng<br /> vai san pham ndng nghiep ciia hg. Dd la van nghiep. Trude thdi ky ra nhap WTO, mdt sd<br /> de lien quan tdi cae khoan trg cap ndng hang boa nhap khau vao Arap Xeut bi danh<br /> nghiep trong khoan muc "hop xanh". Day la thue manh chu yeu la cae san pham ndng<br /> khoan muc gianh cho phat trien ea sd ha nghiep. Day la bien phap bao hd nen san<br /> tang ndng nghiep ciia nude dang phat trien xuat trong nude va tang tinh canh tranh ve<br /> nhu: xay dyng dap nude, eac du an ve tudi gia eho cac san pham trong nude. Mdt sd<br /> tieu, dudng xa ndng nghiep, xay dyng cac nganh san pham dugc chinh phii bao hg nhu<br /> phdng thi nghiem ddng thyc vat bgc va cac siia, gia cam va cae san pham tieu diing thiet<br /> chuang trinh nghien ciiu ndng nghiep yeu khac. Tuy nhien vdi viec giam thue nhap<br /> khac.Sy cam ket miic thue tran trong cac khau vao cac mat hang nay se la thach thiic<br /> san pham ndng nghiep ciia Arap Xeut theo Idn vdi cae nganh dugc xem nhu khdng ed<br /> dieu 8 Luat WTO la 1.320 san pham d miic lgi the nay ciia Arap Xeut.<br /> gia thue tran la 15% so vdi miic 7% vdi Arap Xeut da cam ket mdt loat cac hiep<br /> trude kia. Dieu do cd nghTa la Arap Xeut cd udc quan trgng trong viec da dang hoa luat<br /> dii tham quyen de xii ly, neu qudc gia nay thuong mai va gia tang hdi nhap trong nen<br /> thay can thiet de chdng ban pha gia san kinh te the gidi. Viec tham gia vao WTO da<br /> pham ndng nghiep. Vi du, trong 1,320 san tao ra mdt mdi trudng minh bach eho thuang<br /> pham ndng nghiep cua Arap Xeut cd 165 san mai va dau tu nude ngoai. Arap Xeut se loai<br /> pham duge liet vao danh sach san pham de bd bat cir hinh thiie danh thue nao khdng phii<br /> hu hdng. Vi the, Arap Xeut yeu cau miic hgp trong nguyen tac ciia WTO trong khi<br /> thue tran cao ban cho viec bao ve de chdng qudc gia nay van ban che quyen xuat nhap<br /> lai cac san pham nhap khau ddng loai khac. khau mdt sd hang hoa va dich vy cu the vdi<br /> Gdm mgt sd san pham nhu: qua tra la, liia ly do bao ve siic khoe cho dan chiing va<br /> my, thit gia cam, triing, sua tuoi tiet triing, quyen lgi an ninh qudc gia. Gia nhap WTO,<br /> rau qua w...Tuy nhien qudc gia nay da giam Arap Xeut da dua ra mdt sd bien doi Idn<br /> dan trg cap ndng nghiep khi gia nhap vao trong xuat nhap khau, phan phdi va dich vu<br /> WTO, vi du cac khoan trg cap ve liia my da van tai. Arap Xeut da cam ket de sap xep lai<br /> <br /> <br /> Tap chi nghien cim aiAu PHI & TRUNG DONG so 09 (61) thang 09/2010 23<br /> Tru'dng Tuan Anh Quan he gida Arap Xeut^<br /> <br /> <br /> CO eau to chiic hgp phap de dieu chinh lai cam ket dich vu chinh nhu la: 1) nganh dich<br /> che do thuong mai cua minh, Dieu dd ed vu vien thdng; 2) dich vu du Uch ; 3) dich vu<br /> nghTa la mdt cdng ty nude ngoai ed the nhap ngan hang; 4) dich vu bao hiem; 5) dich vy<br /> khau hang boa ma khdng bi bat ky rao can giao due va dao tao w..,Sy cam ket trong<br /> thuang mai nao ciia Arap Xeut trong viec thuong mai dich vu da giai quyet hang loat<br /> phan bo hoae chuyen ehd hang hoa nhap cac van de phiic tap d Arap Xeut hien nay<br /> khau eiia hp. Arap Xeut cung da siia ddi eo nhu: qudc hQ-u boa nen kinh te, dau tu true<br /> che nhap khau thuan lgi cho eac nha nhap tiep nude ngoai trong nganh dich vu va md<br /> khau eung nhu xuat khau. Vi du, mdt nha rdng thi trudng cho cae nha cung cap dich vu<br /> nhap khau ed the nhap khau hang hoa tu nude ngoai. Hien nay Arap Xeut eho phep<br /> Arap Xeut neu qudc gia dd khdng ed hieu cac edng ty eung cap dich vu nude ngoai sd<br /> biet va sg gap rii ro tu thi trudng nay hoae<br /> huu tdi da 60% vdn ed phan. Dieu nay lam<br /> khdng cd quyen chuyen chd, phan phdi ben<br /> gia tang quyen lgi tdi cac nha dau tu nude<br /> trong Arap Xeut. Nha nhap khau nay se<br /> ngoai va nd da tao ra nhung mang sang trong<br /> thdng bao tdi mgt eg quan dai dien nao do<br /> con mat eac nha dau tu nude ngoai.<br /> eua Arap Xeut nhap khau hd minh. Hai ben<br /> se ky ket mdt hgp ddng nhap khau liy thac, e) Trong linh vuc ngdn hdng<br /> Ca quan dai dien phai nhap khau diing chiing Ngan hang la mdt trong nhung ITnh vyc ty<br /> loai, sd lupng va dam bao chat lugng nhu do hoa tuong ddi sdm, trude thdi ky dam<br /> trong hgp ddng da de ra va ca quan dai dien<br /> phan gia nhap WTO eiia Arap Xeut. Thi<br /> ciia Arap Xeut phai hoan toan ehiu traeh<br /> trudng dich vu ngan hang da duge md ciia<br /> nhiem eung nhu phi ton dugc cam ket trong<br /> cho cac dai dien ngan hang trong khdi GCC<br /> hgp ddng. Nha nhap khau se thanh toan eho<br /> tu cudi nam 1990. Dao luat thi trudng vdn ra<br /> cdng ty nhap khau uy thac mdt khoan phi<br /> ddi thang 7/2003 da ban banh luat ty do hoa<br /> nhap khau liy thac. Hinh thiie nhap khau nay<br /> trong dau tu ngan hang, mdi gidi va eac van<br /> dugc ap dyng eho nhirng nha nhap khau<br /> de lien quan tdi kinh doanh ngan hang. Tuy<br /> khdng hieu biet nhieu ve thi trudng Arap<br /> nhien tu cudi nam 2004, qudc gia nay mdi<br /> Xeut. Day la sy tien bd trong ehinh sach<br /> cap giay phep cho cac dai dien ngan hang<br /> nhap khau ciia ehinh phu Arap Xeut ma<br /> trude kia khdng ed. eiia cac nude khac vao qudc gia minh,<br /> Theo nhu cam ket, Arap Xeut cho phep<br /> Trong cac cam ket ve thuong mai dich vu, cac cdng ty bao hiem nude ngoai md cac chi<br /> chinh phii Arap Xeut da md rdng ldi eho eac nhanh dai dien trong qudc gia nay. Cac ngan<br /> nha eung cap dich vu nude ngoai, cho phep hang thuong mai dd se duge cap phep theo<br /> cae nha dau tu nude ngoai md rpng cac hang phuang thiie sap nhap vdi cae ngan hang co<br /> muc cung cap san pham vao qudc gia Hdi phan dia phuong hay sat nhap nhu la cac chi<br /> giao nay, Md rpng kinh doanh dich vu da tao nhanh eua ngan hang qudc te, Cae ngan hang<br /> mdi trudng dau tu thuan lgi hon va giam rao trong nude se nam giu 60% vdn dieu le va<br /> can trong con mat eiia cae nha dau tu. Arap chi nhanh ngan hang nude ngoai se nim giu<br /> Xeut da cam ket trong 12 ITnh vuc dich vu 40% von dieu le. Diem hgp ly trong viec lien<br /> ehinh va 155 ITnh vuc dich vu nhd. Mdt sd doanh eo phan trong eac ngan hang thuong<br /> <br /> <br /> <br /> 24 Tgp chi nghien cim CHAU PHI & IWUNG D 6 N G SO 09 (61) thang 09/2010<br /> Quan he giO^a Arap Xeut. Tru'dng Tuan Anh<br /> <br /> <br /> mai se lam gia tang cac dai dien thuang mai Phi va cd nhieu tiem nang de kinh doanh (5<br /> d qudc gia Hoi giao nay. Trong nam 2004, nam lien tiep viia qua ludn xep hang diing<br /> sd dai dien Ngan hang thuong mai nude dau ve mdi trudng kinh doanh tdt nhat tai<br /> ngoai ehi vdi 50 dai dien, trong dd 40 ngan khu vyc Trung Ddng. Ty le dd thi hda cao<br /> hang thudc khoi GCC, eon so nay len tdi 180 (nam 2009 chiem 90,1%) dan sd), giao thdng<br /> dai dien ngan hang vao nam 2006. Dieu nay van tai tot. Dan so tre (nam 2009) vdi 32,4%<br /> se lam gia tang hoat ddng tin dung va tao ra dan sd dudi do tuoi 15. Miic chi tieu tang<br /> sy sdi ddng trong thi trudng chiing cua Arap nhanh (tang 46''/o trong giai doan 2004 -<br /> Xeut, vdn la qudc gia cd thi trudng chiing 2009), nhat la trong nganh giao due ( 61%),<br /> khoan Idn nhat khu vyc Trung Ddng nay. thdng tin (50,8%)^<br /> Tom lgi, Arap Xeut cd nen kinh te dya Nam' 2009, de thiic day tang trudng kinh<br /> vao dau md. Trii lugng khoang 260 ti thung te, ehinh phii da thdng qua gdi kich eau 122<br /> (25 % trii lupng ciia the gidi). La nude cd ty USD, tap trung vao dau tu ea sd ha tang,<br /> kha nang dieu chinh miic eung cap cap dau giao due va y te. Nam 2010, Chinh phii tiep<br /> Ilia tren the gidi, tuy thudc vao nhu eau ciia tue ehinh sach phat trien va da dang hda,<br /> thi trudng do kha nang khai thac dat 12.5 thdng qua ngan sach 144 ty USD (tang 14%<br /> trieu thung/ngay (2009) trong khi miic khai so vdi nam 2008) trong dd 36 ty USD danh<br /> thac hien nay (dau nam 2010) hon 8 trieu cho giao due, dao tao, 16 ty USD eho y te,<br /> thiing/ngay. Nganh edng nghiep dau md xa hdi, 12,2 ty USD cho nude, edng nghiep<br /> chiem 45% thu nhap ngan sach, 45% GDP va ndng nghiep, 6 ty USD cho giao thdng,<br /> va 90% xuat khau^. Hien nay Chinh phii ed thdng tin.<br /> chien luge phat trien da dang hda, sii dung<br /> ngudn thu tu dau de hien dai hda dat nude, Arap Xeut dang phat huy vai trd va anh<br /> vdi ke hoach trong nhung nam tdi diing hang hudng d khu vyc, la nhan td quan trgng<br /> top 10 nhung nen kinh te phat trien, trong viec dn dinh tinh hinh khu vyc, ed<br /> gang giai quyet bat ddng giiia cae nude trong<br /> Arap Xeut hien la thanh vien ciia nhdm khu vyc, giua cac nude Arap, thiie day tien<br /> G20, WTO, cd vai trd Idn trong To chiic hgp trinh hda binh Trung Ddng, iing hd sy<br /> tac cac nude vung Vinh GCC (ve qui md nghiep cua nhan dan Palestine (khuyen khich<br /> kinh te chiem 44% trong GCC) va To chiic hda giai ngi bg Palestine, iing hd viec thanh<br /> cac nude xuat khau dau lua (OPEC), Quy lap mdt nha nude Palestine dpe lap, tiep tuc<br /> tien te qudc te (IMF). ling hp tai ehinh va vat chat cho nhan dan<br /> Thach thiic Idn nhat ve kinh te doi vdi Palestine - vua qua da ddng gdp 1 ty USD<br /> Arap Xeut la van de nude va an ninh luong eho viec xay dyng lai Dai Gaza), lo ngai anh<br /> thuc. Arap Xeut dang trien khai nhieu dy an hudng eiia Iran trong khu vyc (nhat la van de<br /> ve xii ly nude (Igc nude bien) va Quoc Iran phat trien vu khi hat nhan), tuy nhien<br /> vuong de ra ke hoach dau tu ra nude ngoai phan ddi mgi bien phap quan su ddi vdi Iran,<br /> tren ITnh vyc ndng nghiep de dam bao an phat huy vai trd la mdt trong nhung nude san<br /> ninh luong thyc. Arap Xeut la thi trudng tieu xuat dau md Idn nhat the gidi, binh on gia<br /> thu Idn trong khu vyc Trung Ddng va chau dau tren the gidi.<br /> <br /> <br /> Tgp chi nghien cim aiAu P m & TRUNG D6NG SO 09 (61) thang 09/2010 2S<br /> Trygng Tuan Anh g^^/? he giu^a Arap Xeut.._<br /> <br /> <br /> Arap Xeut hien nay van tiep tue duy tri cudng quan he vdi eac nude Ddng A (Nhat<br /> quan he lien minh vdi My, thiic day quan he ban, Han quoc, Trung Quoc, An Do va mdt<br /> vdi cac nude Idn (Nga, Trung Qudc, EU) va sd nude ASEAN) va thiic day quan he vdi<br /> trien khai chinh sach hudng Ddng, tang cac nude khu vyc chau Phi.<br /> Chd thich:<br /> ' Arabian Business (2010), Saudi Arabia's real GDP to reach 4% this year, link:<br /> http://www.arabianbusiness.com/591453-saudi-arabias-real-gdp-to-reach-4-this-year—samba<br /> ^ WTO (2010), What is the World Trade Organization, link:<br /> http://www. wto. org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/factl_e. htm<br /> ^ World Bank, Saudi Arabia into WTO, http://www.worldbank.org<br /> ^ Ph.D John Sfakianakis, "Saudi Arabia and the WTO", Produced by the Office of the ChiefEconomist,<br /> Riyadh 11421 Saudi Arabia, 2006.<br /> ^ BBC (2010), Overview of Saudi Arabia, link<br /> http://news.bbc.co.Uk/2/hi/south_asia/country_proflles/791926.stm<br /> ^ Viet Linh (2005), "WB: Cac nude ngheo da bi doi xu khong cong bang", link:<br /> http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Duong-vao-WTO/2005/12/3B9E51C4/<br /> ' Ph.D John Sfakianakis, "Saudi Arabia and the WTO", .,. nhu trich ddn d tren. , ..<br /> * Dai sii quan Viet Nam tai Arap Xeut (2010), Tdi lieu ca bdn vi Arap Xeut vd quan he vdi Viet Nam,<br /> link: http://www.vietnamembassy-arabsaudi.org/vi/nr070521165843/nrO70724011651/nsl00421163645<br /> 9<br /> Dai sii quan Viet Nam tai Arap Xeut (2010), Tdi lieu co bdn vi Arap Xeut vd quan hi vai Viet Nam,<br /> link: http://www.vietnamembassy-arabsaudi.org/vi/nr070521165843/nr070724011651/ml00421163645<br /> <br /> Tai lieu tham khao<br /> 1. Arabian Business (2010), Saudi Arabia's real GDP to reach 4% this year, link:<br /> http -.//wwv/. arabianbusiness .com/5 91453 -saudi-arabias-real-gdp-to-reach-4-this-year—samba<br /> 2. BBC (2010), Overview of Saudi Arabia, link;<br /> http://news.bbc.co.Uk/2/hi/south_asia/country_profiles/791936.stm ,^;.<br /> 3. Bo Ngoai giao Viet Nam (2007), Thin vgng thuang mgi todn cdu ndm 2007, link:<br /> http ://www.mofa.gov.vn/mofa/nr040807104143/nr040807105039/ns070713145305#w90goCNH3mp5<br /> 4. Dai sii quan Viet Nam tai Arap Xeut (2010), Tdi lieu co bdn vi Arap Xeut vd quan he vdi Viet Nam,<br /> link: http://www.vietnamembassy-arabsaudi.org/vi/nr070521165843/nr070724011651/ns 100421163645<br /> 5. Ph.D John Sfakianakis (2006), "Saudi Arabia and the WTO", Produced by the Office of the Chief<br /> Economist, Riyadh 11421 Saudi Arabia, 2006.<br /> 6. Viet Linh (2005), "WB: Cac nude ngheo da bi doi xu khong cong bang", link:<br /> http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Duong-vao-WTO/2005/12/3B9E51C4/<br /> 7. Wodd Bank, &W(* ^raZ)za/«ro PPTt), http://www.worldbank.org '':'-; u,:, ,<br /> 8. WTO (2010), What is the World :•' Trade<br /> OA-g
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2