intTypePromotion=1

Quản lý nguồn nhân lực trong cơ quan Thông tin Thư viện hiện đại

Chia sẻ: DanhVi DanhVi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
0
download

Quản lý nguồn nhân lực trong cơ quan Thông tin Thư viện hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, Công nghệ thông tin đang có những bước phát triển không ngừng, được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, việc ứng dụng Công nghệ thông tin đã làm thay đổi tư duy, diện mạo, phương thức hoạt động của nhiều cơ quan thông tin thư viện (TTTV). Một trong những hoạt động đầu tiên của sự biến đổi đó phải kể đến vấn đề quản lý nguồn nhân lực (NNL). Tuy nhiên, đại đa số NNL thiếu những phẩm chất, kỹ năng phù hợp với cơ quan TTTV hiện đại, làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng hoạt động trong việc đáp ứng nhu cầu thông tin của xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý nguồn nhân lực trong cơ quan Thông tin Thư viện hiện đại

S A N KHAI I<br /> <br /> QUAN LY NGUON NHAN LlTC<br /> TRONG c a QUAN THONG TIN THO VIBU HIBU DAI<br /> NGUYEN TH} LAN THAWH<br /> <br /> N S I . ^ ' ' ^ ' S - T " ^ "*• '^^ * « ^ qua vice lap ki hoach ttiyin dpng kfi<br /> „iiJl^!f^™<br /> ° * * * " * ' ^ " ' ' ' '»**«^ch„,^vdtt,yindungLquTSr<br /> ^b^vi,^2»'^g*'?«-y.«cehua<br /> VificlJpkihoS^ttiyS^dungplSpfa^<br /> . ° * ftuc<br /> sau Sic<br /> NNL<br /> kfimtafiu<br /> qui.dmig din dan den quin IJ nhu ciu cftatiing5 S n ^ L c ^ c l e<br /> nhu cau niy phii dugrc dya tren cic can cu thyc<br /> ^^Tbft nhit,tilifiuehinh<br /> te, cd tbl thilu ngudi do<br /> ^^^3 phit trifin nguon<br /> cin b$ nghi chi d0, can by<br /> •«• • » , c m I M IMn a i a i<br /> nhan lpc thi hifin qua cic<br /> thuySa<br /> chuyen cdng tic...,<br /> H rttii M c itat Irtfi am<br /> ki hosch tuyin dpng, quy<br /> phii xic djnh dugc myc<br /> hopch, dio tso, bdi dudng • M l , I M • ! M l r MraiIrM<br /> dich,<br /> so<br /> lupng, yeu cSu<br /> UiWtMncMHiMilMI.<br /> NNL. Nhiiu khi, vific<br /> hiyln dyng. Trong ke<br /> ttiyin dpng nhin sp chi li Tl-M M, VKC M M l c*w UM<br /> hogch dieu chhih NNL can<br /> I M I m i a M ttay M U M , ««•<br /> hlnh tfaiic, cdn chit lupng<br /> xic
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2