Quận Sacramento _ Đạo luật dịch vụ sức khỏe tâm thần

Chia sẻ: Thanh Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
129
lượt xem
9
download

Quận Sacramento _ Đạo luật dịch vụ sức khỏe tâm thần

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quận Sacramento de nạp Chương Trình Dịch Vụ và Trợ giup Cộng Đồng (Commnity Services and Support, hay CSS) thuộc Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services Act, hay MHSA) trong tháng Hai, 2006. Ban Sức Khỏe Tâm Thần Tiểu Bang (Department of Mental Health, hay DMH) có đòi hỏi thêm thông tin về Chương Trình CSS và để có thể trả lời sớm, Sacramento tách đề nghị của Toán Cấp Cuu Tâm Thần (Psychiatric Emergency Response Team, hay PERT) ra khỏi năm (5) chương trình CSS khác. Quận Sacramento có nạp Chương Trình CSS tu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quận Sacramento _ Đạo luật dịch vụ sức khỏe tâm thần

  1. QUẬN SACRAMENTO ĐẠO LUẬT DịCH VỤ SỨC KHỎE TÂM THẦN CHƯƠNG TRÌNH DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG BÁO CÁO TIẾN TRINH THUC HIEN Tháng Sáu, 2006 – Tháng Mười Hai, 2006 Dự Thảo Chờ Trưng Cầu Ý Kiến Công Chúng
  2. Sacramento County MHSA Implementation Progress Report Dan Nhập Quận Sacramento de nạp Chương Trình Dịch Vụ và Trợ giup Cộng Đồng (Commnity Services and Support, hay CSS) thuộc Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần (Mental Health Services Act, hay MHSA) trong tháng Hai, 2006. Ban Sức Khỏe Tâm Thần Tiểu Bang (Department of Mental Health, hay DMH) có đòi hỏi thêm thông tin về Chương Trình CSS và để có thể trả lời sớm, Sacramento tách đề nghị của Toán Cấp Cuu Tâm Thần (Psychiatric Emergency Response Team, hay PERT) ra khỏi năm (5) chương trình CSS khác. Quận Sacramento có nạp Chương Trình CSS tu chính trong tháng Năm, 2006 và được DMH chấp thuận kể từ ngày 1 tháng Sáu, 2006. Ngày 22 tháng Sáu, 2006, Sacramento nạp thêm thông tin về PERT, và tháng Tám, 2006, có nhận thư của DMH cho biết là thông tin không được cung cấp đầy đủ và PERT không thể chấp thuận de nghi. Nhiều bước được thực hiện trong khuôn khổ thời gian qua báo cáo này để lấy thêm thông tin từ co quan công lực. Quận Sacramento có ba (3) chương trình Hợp Tác Dịch Vụ Đầy Đủ (Full Service Partnership, hay FSP) và hai (2) chương trình Phát Triển Tổng Quát Hệ Thống (General System Development, hay GSD). Không chương trình đặc biệt nào về Tiếp Ngoại và Tham Gia (Outreach and Engagement, hay O&E)duoc phat trien. Thay vào đó, dịch vụ O&E được kết nạp vào tất cả năm kế hoạch chương trình với mong muốn là mỗi chương trình sẽ nối vòng tay đến các cộng đồng đặc biệt dựa vào nhu cầu và ưu tiên cộng đồng. Ngân khoản được cấp cho ban dieu hanh MHSA quận để an dinh tro giúp kỹ thuật cho các chương trình do MHSA tài trợ nhắm vào khả năng văn hóa và ngôn ngữ gồm có tiếp ngoại và tham gia. Ba chương trình FSP là Chương Trình Giúp Đỡ Gia Cu Thuong xuyen (Permanent Supportive Housing Program), Dịch Vụ Tăng Cường cho Người Đứng Tuổi (Older Adult Intensive Services), và Trung Tâm An Sinh Liên Văn Hóa (Transcultural Wellness Center). Chương Trình Giúp Đỡ Lâu Dài cho Gia Cư được đổi tên thành Đường Đi Đến Thành Công (Pathways to Success) dựa theo tên của Tình Trạng Vô Gia Cư (Homelessness (Pathways)) và Chương Trình Dịch Vụ Tăng Cường cho Người Đứng Tuổi được đổi tên thành Chương Trình An Sinh cho Người Cao Niên Sierra (Sierra Elder Wellness Program). Hai chương trình GSD là Trung Tâm An Sinh và Phục Hồi (Wellness and Recovery Center) và Cơ Hội Liên Cộng Đồng về Phục Hồi và Tham Gia (Transitional Community Opportunities for Recovery and Engagement, hay TCORE). 1. Thi Hành Chương Trình/Dịch Vụ a) Khoang giữa tháng Sáu và tháng Mười Hai, 2006 tien trien chậm và hoàn toàn tap trung vào các cố gắng trước khi thi hành. Tiếc thay, không chương trình nào đạt đến giai đoạn thi hành vào tháng Mười Hai. Các cố gắng tuần tự thuộc về toàn thể Chương Trình CSS, do đó, tất cả năm chương trình sẽ được thảo luận trong đoạn này, thay vì chia ra các chương trình FSP và GSD. Có nhiều yếu tố gây chậm trễ cho việc thi hành, trong đó có quyết định ký hợp đồng cho dịch vụ, việc này đòi hỏi một tiến trình đấu thầu cạnh tranh. Quận Sacramento muốn ký hợp đồng để được dịch vụ, vì cách này sẽ ít tốn kém nhất, do đó, phục vụ nhiều người hơn. Ký hợp đồng cũng có khả năng bao gồm thêm các chương trình cộng đồng, kể cả chương trình đặc biệt về văn hóa và sắc tộc để cung cấp dịch vụ cho cộng đồng. Sau khi được DMH chấp thuận, Giấy Mời Nộp Đơn (Request for Applications, hay RFA) được phổ biến trên báo và cho vào mạng lưới của Quận. Các -2-
  3. Sacramento County MHSA Implementation Progress Report buổi Họp Đấu Thầu (Bidders Conferences) được tổ chức và được một số rộng rãi tổ chức cộng đồng quan tâm tham dự. Khi lập ra các toán cứu xét lượng định tất cả chương trình, quyết định được thực hiện là để bao gồm một khách hàng và một người của gia đình từ các cộng đồng đa văn hóa trong mỗi toán cứu xét. Điều này chưa bao giờ thực hiện trong Quận Sacramento và việc hồi âm thư muốn tuyển lựa các ủy viên này là quá nhiều. Sau khi giảm xuống số người trả lời ưu tiên dựa vào thời biểu và tranh chấp quyền lợi, năm khách hàng và năm người trong gia đình được chọn, tất cả người này đã có đóng góp đáng kể vào tiến trình lượng định. Tiến trình lượng định được thực hiện trong tháng Bảy và tháng Tám, và khuyến cáo chọn lựa sau cùng được cho biết trong tháng Chín, 2006. Vấn đề khác gây chậm trể cho việc thi hành là Đoạn 71-J của Hiến Chương Quận Sacramento, đòi đại diện của Quận phải "gặp và thảo luận" với các Đơn Vị Thương Thảo Chung (Collective Bargaining Units) bị ảnh hưởng bởi lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ. Có ba Đơn Vị Thương Thảo Chung (nghiệp đoàn) tham dự đòi hỏi hội họp riêng biệt. Các buổi hội này được tổ chức sau tiến trình giám định RFA và trước khi đưa ra Hội Đồng Giám Thị. Trong các buổi họp này, Quận Sacramento đã phải trình ra một bản phân tích về kinh tế và hiệu quả trên năm chương trình CSS so sánh phí tổn do một người ký hợp đồng thi hành so voi lại phí tổn do Quận Sacramento thi hành. Tiếc thay, trong lúc này Quận Sacramento đã bận trong các việc thương thảo hợp đồng với tất cả Đơn Vị Thương Thảo Chung, gồm có những đơn vị bị ảnh hưởng bởi các chương trình MHSA mới. Một hành động về công việc làm được thực hiện và Đơn Vị Thương Thảo Chung, vẫn tập trung rõ ràng vào các cuộc thương thảo hợp đồng. Hội họp về chương trình MHSA bắt đầu tháng Mười Hai và kết thúc trong tháng Giêng, 2007. b) Trong giai đoạn trước khi thi hành, Sacramento tham dự vào các hoạt động liên quan đến năm thành phần chánh yếu của MHSA: Hợp Tác Cộng Đồng (Community Collaboration), Khả Năng Văn Hóa (Cultural Competence), sức khỏe tâm thần Khách Hàng/Gia Đình (Client/Family-driven menta health), trong tam về An Sinh/Phục Hồi/Thích Nghi (Wellness/Recovery/Resiliency focus) và Dịch Vụ Kết Hợp (Integrated Services). Hợp Tác Cộng Đồng là một phần chánh yếu của tiến trình Hoạch Định CSS của Quận Sacramento. Nhằm yêu cầu thông tin phản hồi về tiến trình này, một buổi Điều Trần Công Khai đã được tổ chức trong tháng Sáu, 2006. Nhiều thành viên của cộng đồng tham dự, gồm có khách hàng, thanh vien gia đình, cơ quan cộng đồng, và đại diện những sắc dân/văn hóa khác nhau trong cộng đồng. Thông tin phản hồi đưa ra sẽ được sử dụng cho các cố gắng đặt kế hoạch trong tương lai. Nhiều cố gắng để bảo đảm có Khả Năng Văn Hóa được thực hiện trong thời gian này. Ngôn ngữ được cho vào trong tất cả Giấy Mời Nộp Đơn và hợp đồng đòi hỏi cố gắng tiếp ngoại và hội nhập vào các cộng đồng sắc tộc không được phục vụ đúng mức/không được phục vụ trong Quận Sacramento, gồm có nhưng không giới hạn trong năm toán bắt đầu ngôn ngữ: La tinh, Nga, Hờmông, Quảng Đông và Việt Nam. Ngôn ngữ cũng được cho vào tất cả hợp đồng MHSA đòi hỏi nhân viên song ngữ/song văn hóa phải phản ảnh khách hàng được phục vụ. Ngoài ra, Quận Sacramento muốn bao gồm những người trong ủy ban lượng định Giấy Mời Nộp Đơn hiểu biết về vấn đề khả năng văn hóa. Điều Hợp Viên MHSA hợp tác với Quản Lý Dịch Vụ Sắc Tộc/Khả Năng Văn Hóa của quận để lựa chọn một đại diện cho mỗi ban cứu xét. Chúng tôi tiếp tục các cố gắng phục vụ sức khỏe tâm thần Khách Hàng/Gia Đình bằng cách kết hợp khách hàng và người trong gia đình vào các ban cứu xét lượng định RFA. Người tham gia đóng góp vô giá vào các đơn đệ nạp liên quan đến thiết trí và dịch vụ chương trình đáp ứng nhu cầu của khách hàng và người trong gia đình. Chúng tôi cũng bao gồm khách hàng trong cố gắng về gia cư của chúng tôi bằng cách thiết lập một nhóm khách -3-
  4. Sacramento County MHSA Implementation Progress Report hàng gia cư nào đã cung cấp, (và tiếp tục cung cấp) đóng góp vô giá liên quan đến gia cư được hỗ trợ lâu dài trong cộng đồng chúng ta. Sau cùng, tất cả người cung cấp của MHSA được trông đợi sẽ mướn khách hàng và người trong gia đình khi họ bắt đầu thuê mướn người. Từ ngữ An Sinh, Phục Hồi và Thích Nghi được lồng vào trong tất cả Giấy Mời Nộp Đơn và hợp đồng như là một bước tiến khác đi đến thay đổi hệ thống sức khỏe tâm thần của chúng ta. Dự đoán là tất cả năm chương trình sẽ sử dụng các Chương Trình Hành Động An Sinh và Phục Hồi theo đòi hỏi của khách hàng. Việc huấn luyện sẽ được tổ chức trong toàn hệ thống cho nhân viên quận và nơi ký hợp đồng để giáo dục họ về nguyên tắc an sinh, phục hồi và cung cấp ý kiến đặc biệt ve su phoi hop các nguyên tắc này de phan phoi dịch vụ. Triển vọng cung cấp dịch vụ kết hợp cũng được bao gồm trong tất cả Giấy Mời Nộp Đơn (RFA) và hợp đồng. Nơi cung cấp chịu trách nhiệm đưa ra tất cả nhu cầu của mỗi khách hàng, không chỉ riêng nhu cầu sức khỏe tâm thần. Việc điều trị cùng lúc sức khỏe tâm thần và nghiện hóa chất cũng được cung cấp và nơi cung cấp sẽ tiếp ngoại đến các bệnh xá chăm sóc chánh nơi nhiều người chưa được phục vụ sẽ nhận dịch vụ. Sau chót, một chương trình huấn luyện MHSA đã được khai triển trong thời gian này, gồm có huấn luyện về tất cả năm lãnh vực thiết yếu cũng như chọn Phương Pháp Chứng Minh (Evidence- Based Practices, hay EBP) và Lý Thuyết Thay Đổi (Change Theory). Ngân khoản danh riêng để hỗ trợ việc huấn luyện, và sau khi Quận Sacramento được cho biết rằng họ là một trong số năm quận được chọn để hướng dẫn Thang Đa Văn Hóa Ngắn của California (California Brief Multicultural Scale, hay BMCS), hoạch định bắt đầu cho lớp huấn luyện đầu tiên MHSA. Chương Trình huấn luyện MHSA được kết hợp vào thời biểu huấn luyện khả năng tổng quát về văn hóa. Từ tháng Sáu đến tháng Mười Hai, 2006, quận có tham gia vào 12 lớp huấn luyện, kể cả huấn luyện nhắm vào các cộng đồng sau đây: người Mỹ gốc Phi Châu; người Nghèo Khó California; người Trung Hoa; Văn Hóa Khách Hàng, người Điếc và Lãng Tai; người La Tinh; người Đồng Tính Luyến Ái Nữ và Nam, người Ái Nam Ái Nữ và người Thay Phái Tính (LGBT); và người Việt Nam. c) Quận Sacramento đã thi hành Toàn Thể SB 163 (Wraparound). d) Vì các chương trình GSD Sacramento chưa được áp dụng, không có dữ kiện sẵn sàng để lượng định cách họ giúp vững mạnh toàn thể hệ thống dịch vụ sức khỏe tâm thần cho dân chúng thuộc Quận Sacramento. e) Ngân Khoản Một Lần cho Gia Cư Hỗ Trợ Lâu Dài: Quận Sacramento có yêu cầu và được chấp thuận để sử dụng ngân khoản cấp một lần là $4 triệu để phát triển gia cư hỗ trợ lâu dài cho khách hàng MHSA đủ điều kiện. Để tối đa hóa cấp bổng này, Quận Sacramento giao cho Cơ Quan Gia Cư và Tái Phát Triển Sacramento (Sacramento Housing and Redevelopment Agency, hay SHRA) điều hành ngân khoản. Bắt đầu những ngày đầu tháng Sáu, 2006, Phân Bộ Sức Khỏe Tâm Thần, SHRA, khách hàng và một tham vấn gia cư có hợp đồng với Quận Sacramento, bắt đầu một loạt buổi họp nhằm chánh thức lập ra một Văn Thư Hiểu Biết (Memorandum of Understanding, hay MOU). MOU này sẽ hoạch định trách nhiệm giữa Quận Sacramento và SHRA liên quan đến việc sử dụng và chi tiêu ngân khoản Một Lần của MHSA, được sau đó đặt tên là "Tạo Hy Vọng", ("Building Hope”). Một văn kiện đồng hành "Hướng Dẫn Tài Trợ Gia Cư Tạo Hy Vọng" (Building Hope Housing Funding Guidelines) được cùng khai triển để -4-
  5. Sacramento County MHSA Implementation Progress Report phân phát ra cho người phát triển gia cư và người cung cấp dịch vụ. Văn kiện này định nghĩa giới hạn, đòi hỏi và tiêu chuẩn chọn lựa lap thủ tục đơn xin ngân khoản Building Hope. Sau nhiều tháng hợp tác tích cực, Văn Thư Hiểu Biết về Tạo Hy Vọng được Hội Đồng Giám Thị chấp thuận và thông qua. Trong khuôn khổ thời gian báo cáo, nhiều sự việc xảy ra đã giúp thêm sâu đậm sự liên quan hợp tác giữa Phân Bộ, người phát triển gia cư địa phương, người cung cấp dịch vụ và khách hàng nhằm đẩy mạnh sự tăng trưởng của gia cư lâu dài được hổ trợ. SHRA và Quận Sacramento có liên lạc với Công Ty Gia Cư Mercy (Mercy Housing Corporation, hay Mercy), một nhà phát triển gia cư giá phải chăng, để xây cất/chỉnh trang một dãy nhà 53 đơn vị trong đó có 19 đơn vị dành cho khách hàng Hợp Tác Đầy Đủ Dịch Vụ MHSA (Full Service Partnership). Dự án này được cấp $800,000 với ngân khoản MHSA Building Hope cho 19 đơn vị và chương trình FSP, Pathways, sẽ cung cấp dịch vụ. Pathways được các Chương Trình Quyết Định Cho Cộng Đồng (Turning Point Community) quản trị, một hợp tác viên lâu năm và quý giá của Quận Sacramento. Dự án, Ardenaire, bao gồm tài trợ Sáng Kiến Người Vô Gia Cư của Thống Đốc (Governor’s Homeless Initiative) đòi hỏi dịch vụ của một chương trình do MHSA/FSP tài trợ. Gia Cư Mercy dự đoán bắt đầu chỉnh trang trong Mùa Thu, 2007 và hoàn tất trong Mùa Hè/Mùa Thu, 2008. Trong tháng Tám và tháng Chín, 2006, Phân Bộ điều hợp một buổi họp so bo khi đặt kế hoạch để chuẩn bị cho một buổi hội họp về gia cư MHSA-CiMH, tổ chức tại Modesto từ 6-8 tháng Chín, 2006. Người tham gia gồm có khách hàng và người trong gia đình, người phát triển gia cư giá phải chăng, đại diện của Phân Bộ Dịch Vụ Giúp Đỡ Người Vô Gia Cư, người cung cấp và ban nhân viên Sức Khỏe Tâm Thần Quận Sacramento. Buổi hội này là điểm bắt đầu của các hợp tác viên hiện thời với người cung cấp gia cư và dịch vụ nhằm tiến tới với ngân khoản Building Hope. Các buổi họp kế tiếp đem đến kết quả là có ít nhất bốn dự án gia cư hiện giờ đang trong hoạch định phát triển gia cư. Phân bộ hoạch định là trong bảy năm tới, cùng với các nơi phát triển gia cư, SHRA và người cung cấp dịch vụ, trên bốn trăm (400) đơn vị sẽ được xây cất để cung cấp gia cư hỗ trợ lâu dài cho người vô gia cư. Một thành công đáng kể khác trong khoảng thời gian này là thành lập một nhóm khách hàng gia cư hiện có. Được phối hợp và dễ dàng hoa do dieu hop viên gia cư Sacramento và người tham vấn gia cư, nhóm đầu tiên được thành lập để góp công sức vào Văn Thư Hiểu Biết Building Hope và Đường Lối Chỉ Dẫn Gia Cư. Nhờ sự đóng góp quý giá và chú ý liên tục vào phát triển gia cư, nhóm này bây giờ hội họp thường xuyên vào ngày thứ Năm thứ ba trong tháng, luân phiên giữa các địa điểm dịch vụ. Một nhóm chánh vẫn quan tâm đến và tỏ ra năng động với người mới tham gia nhập vào nhóm mỗi tháng. Nhóm đa dạng về văn hóa, sắc tộc, tuổi, phái tính và kinh nghiệm sống. 2. Cố Gắng Giải Quyết Khác Biệt a) Quận Sacramento đã cố gắng đáng kể nhằm giải quyết các khác biệt về tiếp cận và chất lượng chăm sóc cho người dân không được phục vụ đúng mức mà Chương Trình CSS chúng ta nhắm đến. Trung Tâm An Sinh Đa Văn Hóa (Transcultural Wellness Center) được thành lập để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng Á Châu Đảo Thái Bình Dương (Asian Pacific Islander, hay API). Chương trình này thiết trí dịch vụ có đặc điểm dựa vào cộng đồng, sửa đổi theo nhu cầu cá biệt của cộng đồng Á Châu Đảo Thái Bình Dương trong những cơ sở quen thuộc và thoải mái với họ cũng như có đặc điểm hòa hợp phương thức hàn gắn Tây Phương và cổ truyền như cho vào thầy phù phép, kể chuyện trị liệu và sử dụng nghi lễ. Hợp đồng đòi hỏi là 90% nhân viên dịch vụ trực tiếp phải song văn hóa trong ít nhất một trong số mười bốn (14) nhóm văn hóa đại diện trong cộng đồng Á Châu Đảo Thái Bình Dương và đa số người đó phải nói song ngữ. -5-
  6. Sacramento County MHSA Implementation Progress Report Bốn chương trình khác trong Chương Trình CSS cũng sẽ sử dụng thể thức liên quan đến văn hóa gồm có nhưng không giới hạn, như sau: giám định và dịch vụ của toán đa môn, thăm viếng tận nhà, nhóm hỗ trợ đồng nghiệp, kể chuyện trị liệu, giám định và lượng định tâm thần gồm có lập công thức văn hóa và sử ký trước-sau thời gian di dân/tỵ nạn; hoạt động vượt tiếp ngoại tại các lễ hội văn hóa, nhà thờ, đền thờ, và vượt mức tiếp ngoại đến cơ quan cộng đồng nào phục vụ số dân chúng có văn hóa và sắc tộc. Hợp đồng MHSA ký với người cung cấp cũng đòi hỏi là nhân viên phải phản ảnh ngôn ngữ và sự đa dạng tại Sacramento và cố gắng vượt đặc biệt đối với cộng đồng La Tinh, Đông Âu, Đông Nam Á Châu, người Mỹ Thổ Dân và LGBT. Số tiền đặc biệt cũng đã được bao gồm trong dịch vụ phiên dịch và thông dịch trường hợp không có sẵn nhân viên song ngữ/song văn hóa. Quận Sacramento có thực hiện các cuộc tự giám định khả năng văn hóa toàn hệ thống, cơ quan mỗi hai năm một lần kể từ năm 1998. Trong năm 2006, Ủy Ban Khả Năng Văn Hóa toàn Quận đã kết thúc một năm dài cố gắng để duyệt lại tiêu chuẩn khả năng văn hóa toàn quốc và thông qua một phương tiện giám định khả năng văn hóa mới hầu đo lường chính xác hơn tiến bộ nhắm đến việc đạt các tiêu chuẩn này. Với sự ước đoán là các chương trình mới MHSA sẽ có trên mạng lưới trong năm 2007, cố gắng này có ý nghĩa to lớn hơn. Nó sẽ đưa ra một đường hướng rõ ràng hơn cho các chương trình mới vì chúng khai triển chánh sách và thể thức và các mẫu chương trình phục vụ. Phương tiện giám định đã được thay đổi và thông qua để cho sử dụng tại Quận Sacramento với sự chấp thuận của tác giả của nó, Siegal, Haugland và Chambers, là Cân Giám Định Khả Năng Văn Hóa (Cultural Competence Assessment Scale. Cân này cung cấp một hàng căn bản với điểm móc (benchmarks) nhằm cải tiến tất cả các chương trình và giúp giảm bớt khác biệt trong việc tiếp cận và chất lượng chăm sóc cũng như các lãnh vực then chốt khác. Ngay trước khi có thủ tục hoạch định MHSA, Cộng Đồng Người Điếc và Người Lãng Tai (Deaf and HOH) có tiếp xúc với Phân Bộ Sức Khỏe Tâm Thần với ưu tư về việc sử dụng và chất lượng dịch vụ cho cộng đồng Người Điếc và Người Lãng Tai. Họ cũng có nạp một đề nghị trong giai đoạn hoạch định CSS MHSA. Trong khi đề nghị của họ không được xếp hạng đủ cao để nhận tài trợ MHSA, Phân Bộ tiếp tục làm việc với cộng đồng và khai triển một chương trình làm việc phác họa sách lược nhằm cải tiến dịch vụ gồm có huấn luyện tìm thêm nhân viên, tiếp ngoại và tham gia. Thành viên của cộng đồng Người Điếc và Người Lãng Tai và một chuyên viên tham vấn về Người Điếc có giúp chọn một y sĩ bệnh xá hiểu biết về Điếc trong ASL để phục vụ trẻ con và người lớn trong toàn hệ thống. Hợp đồng cho chức vụ này được hoàn tất trong tháng Mười Một, 2006. Tìm và đem vào một người đủ điều kiện là một khó khăn. Hợp tác với cộng đồng để tìm ra một danh sách gởi thư thích hợp, trên 40 lá thư đã được gởi ra toàn tiểu bang. Ngoài ra, lớp đầu tiên trong một loạt huấn luyện về Văn Hóa Người Điếc và Sử Dụng Máy TTY (Deaf Culture and the Use of TTY Machines) được thực hiện cho các Toán Tiếp Cận Người Lớn và Trẻ Em trong tháng Tám, 2006. b) Do các chương trình không được thi hành giữa tháng Sáu và tháng Mười Hai, 2006, các cố gắng tiếp ngoại do nơi cung cấp được MHSA nhận diện cho các cộng đồng xét không được phục vụ đúng mức, đã không được thực hiện. Tuy nhiên, trong thời gian này thành viên của Ủy Ban Tiếp Ngoại Toàn Hệ Thống Phân Bộ (Division System-wide Outreach Committee) đã tham gia vào 14 lễ hội tiếp ngoại, mỗi lễ hội nhắm vào một trong các nhóm sau đây: người Mỹ Gốc Phi Châu, người Á Châu Đảo Thái Bình Dương, người La Tinh và người Tị Nạn. Các lễ hội này diễn ra trong một số môi trường khác nhau gồm có hội chợ nhắm vào cộng đồng và sắc tộc, trường học, cơ sở tôn giáo và trung tâm cộng đồng. Đây là cơ hội cho ban nhân viên song ngữ--song văn hóa gặp thành viên cộng đồng trong môi trường tự nhiên, từng người một và từng nhóm để thảo luận vấn đề sức khỏe tâm thần và giới thiệu dịch vụ. -6-
  7. Sacramento County MHSA Implementation Progress Report c) Tất cả chương trình do MHSA tài trợ đều được cho vào hợp đồng. Cơ quan ký hợp đồng bắt buộc phải tuân theo mục đích Chương Trình Khả Năng Văn Hóa 2003 để "tăng gia số phần trăm nhân viên dịch vụ trực tiếp là 5% hàng năm nhằm phản ảnh cấp mức màu da và sắc tộc của các cộng đồng nói giới hạn ngôn ngữ". Các thăm dò Tài Nguyên Nhân Sự năm 2006 đặt ra căn bản cho các chương trình MHSA. Ngôn ngữ đặc biệt được ghi vào hợp đồng nêu lên đòi hỏi nhân viên có ngôn ngữ và văn hóa và đòi hỏi nhân viên cho chương trình cá nhân gồm có chức vụ mức thấp nhất. d) Trong tiến trình Lập Kế Hoạch CSS, đã có một nhóm người quan tâm đại diện cho cộng đồng Thổ Dân Mỹ. Nhóm này khai triển và nộp một đề nghị cho Lực Lượng Đặc Nhiệm Khả Năng Văn Hóa (Cultural Competence Task Force) và sau đó cho Ủy Ban Hướng Dẫn MHSA (MHSA Steering Committee). Có 143 đề nghị được đệ nạp, và vì ngân khoản có giới hạn, chỉ có sáu được tài trợ. Tất cả đề nghị được xếp hạng qua tiến trình cổ phần viên cộng đồng và đề nghị cho Thổ Dân Mỹ không được xếp hạng đủ cao để nhận ngân khoản. Giám Đốc Sức Khỏe Tâm Thần Quận Sacramento, Quản Lý Dịch Vụ Khả Năng Văn Hóa/Sắc Dân và Điều Hợp Viên Đạo Luật Dịch Vụ Sức Khỏe Tâm Thần có tham dự lớp huấn luyện về Người Nghèo California tháng Mười, 2006 và gặp đại diện của Trung Tâm Sức Khỏe Thổ Dân Mỹ tại Sacramento. Quận Sacramento sẽ tiếp tục tìm phương cách theo đó chúng tôi có thể lo cho nhu cầu của Cộng Đồng Thổ Dân Mỹ. e) Nhiều cải tiến hệ thống đã được thực hiện đặc biệt để giảm các khác biệt, đặc biệt liên quan đến RFA và hợp đồng của MHSA. Ngôn ngữ về khả năng văn hóa được kết hợp vào tất cả Giấy Mời Nộp Đơn và hợp đồng; đòi hỏi về thuê mướn nhân viên song ngữ/song văn hóa được nói rõ; ngôn ngữ đòi hỏi tiếp ngoại đến cộng đồng thiếu phục vụ đúng mức được kể vào; và Văn Kiện 5 Giúp Đỡ Kỹ Thuật DMH "Cứu Xét Khả Năng Văn Hóa Bất Khả Phân" (Considerations for Embedding Cultural Competency” được kết hợp vào trong tất cả hợp đồng MHSA. Ngoài ra, tài liệu này bây giờ sẽ được cho vào tất cả hợp đồng dịch vụ sức khỏe tâm thần toàn hệ thống. Tham Gia của Người Quan Tâm Việc tham gia của khách hàng, người trong gia đình và người quan tâm từ tháng Sáu đến tháng Mười Hai, 2006 không quá rộng như trong Tiến Trình Đặt Kế Hoạch CSS. Như đã nói trước, có một buổi Điều Trần Công Khai tổ chức trong tháng Bay, 2006 trong đó tất cả người quan tâm được mời đóng góp cho Tiến Trình Đặt Kế Hoạch CSS Sacramento. Khách hàng, người trong gia đình và người đại diện văn hóa đa dạng tham gia vào tiến trình lượng định RFA. Chúng tôi không kể người quan tâm trong tiến trình khai triển RFA, vì người tham gia có thể bị bo qua không duoc xin hợp đồng. Nhiều nha cung cấp dịch vụ, nha quan tam cộng đồng tham dự các Hoi Thao Đấu Thầu RFA và một số cơ quan đệ nạp đơn xin. Cuối cùng, Điều Hợp Viên MHSA làm việc với Phân Bộ Dịch Vụ Rượu và Ma Túy khai trien hợp đồng chung thích hợp . -7-
Đồng bộ tài khoản