intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị khoản phải thu và tồn kho

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

783
lượt xem
268
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị khoản phải thu: Quyết định tiêu chuẩn bán chịu, Quyết định điều khoản bán chịu, Thay đổi thời hạn bán chịu, Thay đổi tỷ lệ chiết khấu, Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu, Phân tích uy tín khách hàng mua chịu; Quản trị tồn kho: Mô hình quyết định tồn kho, Xác điểm đặt hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị khoản phải thu và tồn kho

 1. Baøi 9: Quaûn trò khoaûn phaûi thu vaø toàn kho  M uïc tieâu cuûa baøi naøy  Quaûn trò khoaûn phaûi thu  Quyeát ñònh tieâu chuaån baùn chòu  Quyeát ñònh ñieàu khoaûn baùn chòu  Thay ñoåi thôøi haïn baùn chòu  Thay ñoåi tyû leä chieát khaáu  Phaân tích aûnh höôûng cuûa ruûi ro do baùn chòu  Phaân tích uy tín khaùch haøng mua chòu  Quaûn trò toàn kho  Moâ hình quyeát ñònh toàn kho  Xaùc ñieåm ñaët haøng
 2. M uïc tieâu quaûn trò khoaûn phaûi thu  Khoaûn phaûi thu phaùt sinh vaø aûnh höôûng theá naøo?  Khoaûn phaûi thu phaùt sinh do baùn chòu haøng hoaù  Baùn chòu taêng doanh thu taêng lôïi nhuaän  Baùn chòu taêng khoaûn phaûi thu taêng chi phí  M uïc tieâu quaûn trò khoaûn phaûi thu:  Quyeát ñònh xem lôïi nhuaän gia taêng coù ñuû lôùn hôn chi phí gia taêng khoâng?  Tieát kieäm chi phí coù ñuû buø ñaép lôïi nhuaän giaûm khoâng?
 3. M uïc tieâu quaûn trò khoaûn phaûi thu Baùn chòu Taêng doanh thu Taêng khoaûn phaûi thu Taêng lôïi Taêng chi phí lieân quan ñeán khoaûn phaûi nhuaän thu Chi phí cô hoäi do ñaàu tö khoaûn phaûi thu So saùnh lôïi nhuaän vaø chi phí gia Quyeát ñònh chính taêng saùch baùn chòu hôïp lyù
 4. Noäi dung quaûn trò khoaûn phaûi thu  Quyeát ñònh chính saùch baùn chòu  Tieâu chuaån baùn chòu  Ñieàu khoaûn baùn chòu  Thôøi haïn baùn chòu  Tyû leä chieát khaáu  Phaân tích aûnh höôûng ruûi ro baùn chòu  Phaân tích uy tín khaùch haøng  Quyeát ñònh baùn chòu hay khoâng baùn chòu?
 5. Tieâu chuaån baùn chòu  Tieâu chuaån baùn chòu – tieâu chuaån toái thieåu veà maët uy tín cuûa khaùch haøng ñeå ñöôïc coâng ty chaáp nhaän baùn chòu  Chính saùch tieâu chuaån baùn chòu:  Nôùi loûng – deã daøng chaáp nhaän baùn chòu  Thaét chaët – khaét khe hôn khi chaáp nhaän baùn chòu
 6. Taùc ñoäng cuûa tieâu chuaån baùn chòu Taêng Taêng chi phí khoaûn vaøo khoaûn phaûi thu phaûi thu Nôùi Taêng loûng doanh chính thu Taêng lôïi saùch nhuaän ñuû baùn buø ñaép chòu taêng chi phí Taêng lôïi nhuaän khoâng?
 7. Taùc ñoäng cuûa tieâu chuaån baùn chòu Giaûm Tieát kieäm chi khoaûn phí ñaàu tö phaûi thu vaøo khoaûn Giaûm phaûi thu Thaét doanh chaët thu chính Tieát kieäm saùch chi phí ñuû baùn chòu buø ñaép lôïi Giaûm lôïi nhuaän nhuaän giaûm khoâng?
 8. hieän taïi laø 2,4 trieäu $, chí phí cô hoäi cuûa khoaûn phaûi thu laø 20% . Neáu nôùi loûng chính saùch baùn chòu, doanh thu kyø voïng taêng 25% nhöng kyø thu tieàn bình quaân seõ leân ñeán 2 thaùng. Coâng ty coù neân nôùi loûng chính saùch baùn chòu?  Xaùc ñònh lôïi nhuaän taêng theâm  Doanh thu taêng = 2,4 x 25% = 0,6 trieäu $ = 600.000$  Soá löôïng tieâu thuï taêng = 600.000 / 10 = 60.000 ñôn vò  Lôïi nhuaän taêng theâm = 60.000(10 – 8) = 120.000$  Xaùc ñònh chi phí taêng theâm  Voøng quay khoaûn phaûi thu = 12 thaùng/kyø thu tieàn bình quaân = 12 / 2 = 6 voøng  Khoaûn phaûi thu taêng theâm = Doanh thu taêng theâm / voøng quay khoaûn phaûi thu = 600.000 / 6 = 100.000$  Ñaàu tö khoaûn phaûi thu = 100.000(8/10) = 80.000$
 9. Quyeát ñònh chính saùch  Xaùc ñònh lôïi nhuaän taêng theâm do nôùi loûng chính saùch baùn chòu = 120.000$  Xaùc ñònh chi phí taêng theâm do nôùi loûng chính saùch baùn chòu = 16.000$  So saùnh: LN taêng theâm > Chi phí taêng theâm  Ra quyeát ñònh: “Coâng ty ABC neân nôùi loûng chính saùch baùn chòu”.
 10. Ñieàu khoaûn baùn chòu  Ñieàu khoaûn baùn chòu bao goàm:  Thôøi haïn baùn chòu  Tyû leä chieát khaáu  Thôøi haïn ñöôïc höôûng chieát khaáu  Ví duï “2/10 net 30”, coù nghóa laø:  Thôøi haïn baùn chòu = 30 ngaøy  Tyû leä chieát khaáu = 2%  Thôøi haïn ñöôïc höôûng chieát khaáu
 11. Taùc ñoäng cuûa môû roäng thôøi haïn baùn chòu Kyø thu Taêng Taêng chi phí tieàn bq khoaûn ñaàu tö taêng phaûi thu khoaûn phaûi thu Môû roäng thôøi Taêng lôïi haïn nhuaän ñuû baùn buø ñaép Taêng doanh chòu Taêng taêng chi phí thu lôïi khoâng? nhuaän
 12. Taùc ñoäng cuûa ruùt ngaén thôøi haïn baùn chòu Kyø thu Giaûm Tieát kieäm tieàn bq khoaûn chi phí ñaàu giaûm phaûi thu tö khoaûn Ruùt ngaén phaûi thu thôøi haïn baùn chòu Tieát kieäm Giaûm Giaûm chi phí ñuû doanh thu lôïi buø ñaép lôïi nhuaän nhuaän giaûm khoâng?
 13. Coâng ty ABC. Ltd coù ñôn giaù baùn 10$, bieán phí 8$, doanh thu haøng naêm hieän taïi laø 2,4 trieäu $, chí phí cô hoäi cuûa khoaûn phaûi thu laø 20% . Neáu môû roäng thôøi haïn baùn chòu töø net 30 thaønh net 60, doanh thu kyø voïng taêng 360.000$ nhöng kyø thu tieàn bình quaân seõ taêng töø 1 thaønh 2 thaùng. Coâng ty coù neân môû roäng thôøi haïn baùn chòu?  Xaùc ñònh lôïi nhuaän taêng theâm  Doanh thu taêng theâm 360.000$ => Soá löôïng tieâu thuï taêng = 360.000 / 10 = 36.000 ñôn vò  Lôïi nhuaän taêng theâm = 36.000(10 – 8) = 72.000$  Xaùc ñònh chi phí taêng theâm  Voøng quay khoaûn phaûi thu = 12 thaùng/kyø thu tieàn bình quaân = 12 / 2 = 6 voøng  Khoaûn phaûi thu taêng theâm do taêng doanh thu = Doanh thu taêng theâm / voøng quay khoaûn phaûi thu = 360.000 / 6 = 60.000$  Khoaûn phaûi thu taêng theâm do taêng kyø thu tieàn bq = (2.400.000 / 6) – (2.400.000 /12) = 200.000$  Toång coäng khoaûn phaûi thu taêng = 60.000 + 200.000 = 260.000$  Ñaàu tö khoaûn phaûi thu taêng theâm = 260.000(8/10) = 208.000$  Chi phí ñaàu tö khoaûn phaûi thu = 208.000 x 20% = 41.600$
 14. Quyeát ñònh chính saùch  Xaùc ñònh lôïi nhuaän taêng theâm do môû roäng thôøi haïn baùn chòu = 72.000$  Xaùc ñònh chi phí taêng theâm do môû roäng thôøi haïn baùn chòu = 41.600$  So saùnh: LN taêng theâm > Chi phí taêng theâm  Ra quyeát ñònh: “Coâng ty ABC neân môû roäng thôøi haïn baùn chòu”.
 15. Ñieàu khoaûn chieát khaáu  Ñieàu khoaûn chieát khaáu bao goàm:  Tyû leä chieát khaáu  Thôøi haïn ñöôïc höôûng chieát khaáu  Thay ñoåi ñieàu khoaûn chieát khaáu:  Thay ñoåi tyû leä chieát khaáu  Thay ñoåi thôøi haïn ñöôïc höôûng chieát khaáu (ít khi thay ñoåi)
 16. Taùc ñoäng cuûa taêng tyû leä chieát khaáu Giaûm kyø Giaûm Tieát kieäm thu tieàn bq khoaûn phaûi chi phí ñaàu thu tö khoaûn Taêng phaûi thu tyû leä chieát khaáu Tieát kieäm Giaûm doanh Giaûm chi phí ñuû thu roøng lôïi buø ñaép lôïi nhuaän nhuaän giaûm khoâng?
 17. Taùc ñoäng cuûa giaûm tyû leä chieát khaáu Taêng kyø Taêng khoaûn Taêng chi phí thu tieàn bq phaûi thu ñaàu tö khoaûn phaûi Giaûm thu tyû leä chieát Taêng lôïi khaáu nhuaän ñuû buø ñaép Taêng doanh Taêng lôïi taêng chi phí thu roøng nhuaän khoâng?
 18. Hieän taïi Coâng ty ABC. Ltd coù doanh thu haøng naêm laø 3 trieäu $, kyø thu tieàn bình quaân laø 2 thaùng, chí phí cô hoäi cuûa khoaûn phaûi thu laø 20% . Neáu thay ñoåi ñieàu khoaûn baùn chòu töø net 45 thaønh 2/10 net 45, kyø thu tieàn bình quaân seõ giaûm coøn 1 thaùng vaø coù 60% khaùch haøng seõ laáy chieát khaáu. Coâng ty coù neân thay ñoåi tyû leä chieát khaáu khoâng?  Xaùc ñònh chi phí tieát kieäm  Voøng quay khoaûn phaûi thu tröôùc khi thay ñoåi = 12 thaùng/kyø thu tieàn bình quaân = 12 / 2 = 6 voøng  Khoaûn phaûi thu tröôùc khi thay ñoåi = Doanh thu / voøng quay khoaûn phaûi thu = 3.000.000 / 6 = 500.000$  Khoaûn phaûi thu sau khi thay ñoåi = 3.000.000 /12 = 250.000$  Khoaûn phaûi thu giaûm = 500.000 – 250.000 = 250.000$  Tieát kieäm chi phí ñaàu tö khoaûn phaûi thu = 250.000 x 20% = 50.000$  Xaùc ñònh lôïi nhuaän maát ñi do khaùch haøng laáy
 19. Quyeát ñònh chính saùch  Xaùc ñònh chi phí tieát kieäm do giaûm khoaûn phaûi thu = 50.000$  Xaùc ñònh lôïi nhuaän maát ñi do khaùch haøng laáy chieát khaáu = 36.000$  So saùnh: Chi phí tieát kieäm > Lôïi nhuaän maát ñi  Ra quyeát ñònh: “Coâng ty ABC neân thay ñoåi tyû leä chieát khaáu”.
 20. Thay ñoåi chính saùch baùn chòu coù söï aûnh höôûng cuûa ruûi ro baùn chòu  Nôùi loûng chính saùch baùn chòu laøm cho doanh thu taêng, do ñoù, lôïi nhuaän taêng  M aët khaùc, nôùi loûng chính saùch baùn chòu laøm toån thaát do nôï khoâng theå thu hoài vaø kyø thu tieàn bình quaân taêng  Quyeát ñònh theá naøo?
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=783

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2