QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THẠNH TRỊ ĐẾN NĂM

Chia sẻ: Nguyễn Duy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
232
lượt xem
64
download

QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THẠNH TRỊ ĐẾN NĂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa kinh tế thế giới dẫn đến dịch chuyển các nguồn lực phát triên kinh tế như: Vốn, lao động, khoa học công nghệ, chuyên môn hóa lao động và liên kết kinh tế vùng, khu vực và thế giới Thạnh Trị có những tác động cụ thế sau: Phát triển kinh tế nông nghiệp đáp ứng thị trường thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THẠNH TRỊ ĐẾN NĂM

 1. QUI HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN THẠNH TRỊ ĐẾN NĂM 2020 ĐƠN VỊ LẬP QUY HOẠCH VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN 01-Oct-11 1
 2. NỘI DUNG TRÌNH 1. Phần mở đầu: 2. Phần I: Đánh giá các điều kiện, yếu tố tác động đến phát triển kinh tế xã hội 3. Phân II: Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội huyện Thạnh Trị. 4. Phần III: Quy hoạch phát triển kinh tễ xã hội huyện Thạnh Trị đến năm 2020 5. Phần IV: Các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện quy hoạch 6. Phần kết luận 01-Oct-11 2
 3. Căn cứ thực hiện quy hoạch Nghị định số: 92/2006/NĐ-CP của Chính Phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy 1. hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; Nghị định số: 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của chính phủ về sửa 2. đổi bổ sung một số điều của nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006; Thông tư số: 03/2008/TT-BKH ngày 1 tháng 7 năm 2008 của bộ kế hoạch và đầ 3. tư hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 04/2008/NĐ – CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của chỉnh phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006; Dự thảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông 4. Cửu Long đến năm 2020; Căn cứ kết quả nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5. Sóc Trăng đến năm 2020; Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ X Đảng bộ huyện Thạnh Trị, nhiệm 6. kỳ 2010-2015; Căn cứ Quyết định số: 1678/QĐHC-CTUBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của 7. Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thạnh Trị đến năm 2020 Tài liệu Qui họach, thống kê kinh tế - xã hội huyện - tỉnh; 8. Và các căn cứ khác. 9. 01-Oct-11 3
 4. Phần I: Đánh giá điều kiện và các yếu tố tác động đến phát triển KTXH 1. Điều kiện tự nhiên 2. Dân số - lao động 3. Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế xã hội 01-Oct-11 4
 5. Thạnh trị có nét đặc trưng của vùng sinh thái Sông Hậu. Kết hợp với vùng trũng, tạo ra nét riêng của Thạnh Trị 01-Oct-11 5
 6. 1.1 Điều kiện tự nhiên Trũng 2 Đất phèn Trũng 1 Cao 2 Đất mặn Cao 1 01-Oct-11 6
 7. 1.1 Điều kiện tự nhiên (tt) Thực trạng sử dụng đất đai năm 2010 Đất chưa sử dụng - 04 Đất phi nông nghiệp khác Đất sông suối và mặt nước chuyên… 830 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 49 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 32 1.501 Đất chuyên dùng 455 Đất ở 2.871 Đất phi nông nghiệp 87 Đất nuôi trồng thuỷ sản 25.889 Đất nông nghiệp 28.760 Tổng diện tích tự nhiên 01-Oct-11 7
 8. Đất 3 vụ: 2 lúa – 1 màu hoặc 2 lúa – 1 thủy sản 01-Oct-11 8
 9. 1.1 Điều kiện tự nhiên (tt) Nước • Nước mặt: dồi dào,óm thống kênh ngọtđất đai,-P.Hiệp nước, T hệ lại, đặc điểm về hóa QL nguồn • Nước ngầm: Trữ lượng khá, phong phú, của Thạnh Trị là một khí hậu và con người chất lượng tốt tổng thể đa dạng và phong phú tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Không khí Thạnh Trị có nhiều điều kiện để phát triển • Môi trường không nền khác tế nông nghiệp đa dạng với sự kết khí kinh tốt và trong giới hạn cho phép • Nguy cơ ô nhiễm từợp của cây chủ đạoý thức của ngườivà hệ h SX nông nghiệp và là cây lúa, màu, dân thống cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngày. Những đặc điểm trên cùng với nền sản xuất nông nghiệp là tiền đề để cho công nghiệp, Khác dịch vụ của Thạnh Trị phát triển trong • Tài nguyên nhân văn: con người, dân tộc, phong tục, tập quán, tương lai. 01-Oct-11 9
 10. 1.3 Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế xã hội Bối cảnh quốc tế Bối cảnh quốc tế • Hội nhập kinh tế, toàn cầu hóa • Phát triển kinh tế nông nghiệp kinh tế thế giới dẫn đến dịch đáp ứng thị trường thế giới, áp chuyển các nguồn lực phát triên dụng khoa học, kỹ thuật,… kinh tế như: Vốn, lao động, khoa • Phát triển ngành thương mại, đa học công nghệ,  chuyên môn dạng hóa các loại thị trường như: hóa lao động và liên kết kinh tế thị trường nông sản, hàng hóa vùng, khu vực và thế giới công nghiệp, thị trường hàng tiêu •  Thạnh Trị có những tác động dùng, và các loại thị trường khác cụ thế sau Nhược điểm: Tạo sự phục thuộc về kinh tế giữa các địa phương, vùng, khu vực, quốc gia Nguồn lực (vốn, nhân lực) chỉ dịch chuyển đến những vùng hiệu quả. 01-Oct-11 10
 11. 1.3 Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế xã hội (tt) Bối cảnh trong nước – tích cực Bối cảnh trong nước – tiêu cực 1. Tác động của các vung kinh tế • Nguồn lực được tập trung trong khu vực: tứ giá trung phát triển tại những vùng tâm, vùng tăng trưởng. được quy hoạch. Trong đó, 2. Phát triển kinh tế hướng biển của nhà nước Thạnh Trị chỉ nằm trong 3. Hệ thống hạ tầng giao thông vùng có sự tác động lan tỏa, hoàn thiện không trực tiếp nằm trong 4. Tính liên kết giữa các khu vực vùng quy hoạch nên bị hạn kinh tế trong tỉnh gia tăng chế về nguồn lực phát triển. 5. Tác động của QHTT tỉnh Sóc Trăng 6. Tac động của những dự án lớn trong khu vực và tỉnh 01-Oct-11 11
 12. 1.2 Dân số và lao động Dân số 2006-2009 Lao động • Dân số 2009: 85.658 người Dân số trong độ tuổi chiếm 58,5% tổng dân số. • Mật độ: 301 người/Km2 so với Cơ cấu lao động đang chuyển dịch tỉnh là 391 người/Km2 dần sang lao động trong lĩnh vực • Dân tộc: Kinh, Khơ me, Hoa phi nông nghiệp. • Thu nhập bình quân: 1 đến Cơ cấu sử dụng lao động 2005 - 2010 1,25 triệu/người.tháng (%) 14,5 12,7 6516 • Nhìn chung, mức sống người 5413 dân Thạnh Trị thấp hơn so với 1714 6,9 9,2 bình quân chung của tỉnh 2953 4129 80,3 76,3 2005 2010 01-Oct-11 12
 13. Phần II: Hiện trạng phát triển kinh tế xã hội huyện Thạnh Trị 1. Tình hình phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2. Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế 3. Hiện trạng phát triển xã hội 4. Hiện trạng xây dựng kết cấu hạ tầng 5. Đánh giá chung 01-Oct-11 13
 14. 2.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Hiện trạng phát triển KT-XH giai Cơ cấu kinh tế đoạn 2006 - 2010 1. Tăng BQ: 8,3% (Sóc Trăng 12,33%). 2. Nông nghiệp: G = 5,8% 3. Công nghiệp: G = 19,4% 4. Dịch vụ: G = 19,6% 5. VA bình quân/người: G= 10,16%, (18,9triệu/người2010) 6. Tỷ lệ hộ dùng điện2010 =94% 7. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch2010 =90% 8. Tỷ lệ hộ nghèo2008 =13,98% Chuyển dịch tích cực 01-Oct-11 14
 15. 2.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tt) ĐVT 2005 2010 TTBQ 2006-2010 Tỷ đồng 549,60 Tổng VA (giá thực tế) 1626,08 24% Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 8,75 29,83 28% - Tỷ lệ so GDP % 1,59 1,83 Chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 32,12 71,80 17% Tổng VĐT trên địa bàn Tỷ đồng 155,71 259,72 11% - Tỷ lệ so GDP % 4,16 5,01 Tỷ đồng 115,40 - TĐ: Đầu tư NS nhà nước 126,50 2% - Tỷ lệ so với tổng đầu tư % 74,12 48,71 Chi luôn vượt thu Vốn đầu tư so với VA khá thấp 01-Oct-11 15
 16. 2.2 Hiện trạng phát triển các ngành kinh tế 1. Ngành nông nghiệp 2. Nghành công nghiệp, xây dựng, TTCN 3. Ngành dịch vụ 01-Oct-11 16
 17. Ngành nông nghiệp 01-Oct-11 17
 18. Trồng trọt Diện tích cây trồng chủ yếu Sản lượng cây trồng chủ yếu Tốc độ tăng Tốc độ tăng Hạng mục Hạng mục 2005 2010 2005 2010 bq (%) bq (%) Sản lượng cây trồng chủ yếu (tấn) A- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng 226.09 254.43 năm 46.007 45.533 -0,21 - Sản lượng lúa 3 0 2,39 1- Cây lương thực 42.895 45.434 1,16 - Sản lượng bắp 183 184 0,11 - Diện tích gieo trồng lúa cả năm 42.835 42.835 -70,30 - Sản lượng khoai mỳ 588 2.103 29,03 - Diện tích gieo trồng bắp - Sản lượng khoai lang 60 99 62,84 722 3.024 33,17 2- Cây chất bột có củ - Sản lượng mía 22.063 27.200 4,28 352 687 2,54 - Sản lượng rau, đậu các loại - Diện tích khoai mỳ 23.835 47.765 14,92 70 399 44,43 - Sản lượng dừa 1.535 1.394 -1,91 - Diện tích khoai lang 88 288 26,76 - Sản lượng chuối 3.367 4.698 6,89 3- Cây công nghiệp hàng năm khác 293 266,2 6,26 - Cam, chanh 484 692 7,41 - Diện tích mía 293 340 3,02 - Sapô 81 72 -2,33 4- Cây thực phẩm - Mận 264 238 -2,05 - Diện tích rau đậu các loại 2.467 5.041 15,36 - Xoài 1.149 2.053 12,31 01-Oct-11 18
 19. Chăn nuôi Đàn heo, đàn bò, đàn trâu và : Có những biến động nhưng theo hướng tăng. 01-Oct-11 19
 20. Thủy sản – lâm nghiệp Diện tích (ha) Sản lượng (tấn) • Sản lượng tăng bình quân hàng năm 41,9% • Sản lượng khai thác tăng 4,1% • Sản lượng do nuôi trồng tăng 50,6% Cơ cấu thủy sản có xu hướng gia tăng dần trong nông nghiệp. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng thủy sản là hướng phát triển phù hợp của Thạnh Trị. Riêng, lâm Nghiệp chiếm tỷ trọng không đáng kể 01-Oct-11 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản