QUI TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY CÀ PHÊ

Chia sẻ: Phung Hanh Hanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
137
lượt xem
35
download

QUI TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY CÀ PHÊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+ Cải tạo đất, làm đất tơi xốp, tăng khả năng giữ ẩm cho đất vào mùa khô, tiết kiệm chi phí tưới. + Bộ lá phát triển mạnh, cây ra nhiều cành mang trái, tăng số đốt mang trái trên cành. + Giúp rễ phát triển mạnh, cây phục hồi nhanh chong sau thu hoạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUI TRÌNH SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY CÀ PHÊ

 1. COÂNG TY PHAÂN BOÙN ROÀNG LÖÛA Kính Chaøo Quyù Baø con Tham Gia HOÄI THAÛO KYÕ THUAÄT 2008 ÑAÏI LYÙ: DUYEÂN R SAÙNH BÖÔÙC CUØNG NHAØ NOÂNG!
 2. QUI TRÌNH SÖÛ DUÏNG PHAÂN BOÙN CHO CAÂY CAØ PHEÂ o PHAÂN BOÙN GOÁC: CHIA LAØM 3 ÑÔÏT BOÙN TRONG NAÊM ÑÔÏT 1: Sau thu hoaïch( hoaëc tröôùc troàng) Tieán haønh boùn phaân qua goác: PHAÂN HÖÕU CÔ SINH HOÏC ROLUMIX-SOÁ 1 CAØ PHEÂ ( 3-5 kg/caây) Hoaëc ROLUMIX – SUPER CAØ PHEÂ ( 2-4 kg/caây)
 3. + PHAÂN VOÂ CÔ( g/caây) 1-2kg NPK 20-20-15 Giuùp: + Caûi taïo ñaát, laøm ñaát tôi xoáp, taêng khaû naêng giöõ aåm cho ñaát vaøo muøa khoâ, tieát kieäm chi phí töôùi. + Boä laù phaùt trieån maïnh, caây ra nhieàu caønh mang traùi, taêng soá ñoát mang traùi treân caønh. + Giuùp reã phaùt trieån maïnh, caây phuïc hoài nhanh chong sau thu hoaïch. ÑÔÏT 2: Khi caây chuaån bò ra hoa( Tröôùc khi töôùi nöôùc ñeå kích thích ra hoa) PHAÂN HÖÕU CÔ
 4. SINH HOÏC ROLUMIX-SUPER CAØ PHEÂ( 2-4 kg/caây) Hoaëc ROLUMIX – SOÁ 1 CAØ PHEÂ + PHAÂN VOÂ CÔ ( g/caây) 200g Laân + 500g NPK16-16-8-13S Hình maãu Giuùp: + Cung caáp ñaày ñuû caùc döôõng chaát thieát yeáu, nhaát laø caùc nguyeân toá trung, vi löôïng coù trong phaân höõu cô. + Hoã trôï caây phaân hoaù maám hoa toái ña, caây ra nhieàu boâng, ñaäu traùi nhieàu.
 5. + Giuùp caây choáng haïn toát trong giai ñoaïn ra hoa keát traùi, haïn cheá ruïng hoa, ruïng nuï. ÑÔÏT 3: Giai ñoaïn nuoâi traùi ÔÛ giai ñoaïn naøy, caây caø pheâ caàn raát nhieàu dinh döôõng ñeå nuoâi traùi nhaát laø ñaïm, kali vaø caùc nguyeân toá trung, vi löôïng… Vì vaäy caàn boå sung phaân boùn cho caây caø pheâ nhö sau: + PHAÂN HÖÕU CÔ SINH HOÏC ROLUMIX-SUPER CAØ PHEÂ Hoaëc ROLUMIX – SUPER TOÅNG HÔÏP ( 2-4 kg/caây) PHAÂN VOÂ CÔ
 6. ( g/caây) 200g SA + 500g NPK16-16-8-13S Giuùp: + Traùi lôùn nhanh, haïn cheá ruïng traùi do thieáu dinh döôõng. + Traùi lôùn to, nhaân chaéc, ít haït leùp, taêng naêng suaát, taêng chaát löôïng nhaân. + Haïn cheá ñöôïc nhieàu saâu beänh haïi, nhaát laø caùc loaïi beänh haïi naèn trong ñaát. o 2. PHAÂN BOÙN LAÙ: CHIA LAØM 5 LAÀN PHUN XÒT TRONG NAÊM ÑÔÏT 1: Sau thu hoaïch( hoaëc tröôùc troàng)
 7. FD-SIEÂU LAÂN HOÀNG ( Töôùi goác caø pheâ) Giuùp: + Ra nhieàu reã non. + Giuùp boä reã phaùt trieån roäng vaø saâu. + Caây phuïc hoài nhanh sau thu hoaïch. ÑÔÏT 2: Sau khi caây ñaõ phaân hoaù maàm hoa FD-SIEÂU VOÏT BOÂNG CAT 15-20ml bình 10 lít
 8. + Cung caáp cho caây aên traùi chaát kích thích ñaëc bieät( NAA, GA3) vaø laân giuùp phaân hoaù maàm hoa, ra boâng höõu hieäu nhieàu, ñoàng loaït, lieân tuïc, taêng tæ leä ñaäu traùi. + Caân ñoái nguoàn döôõng chaát voâ cô- höõu cô K-HUMATE nuoâi boâng khoeû, maùt boâng. ÑÔÏT 3: Khi hoa vöøa nhuù: FD-SIEÂU ÑAÄU VAØ LÔÙN TRAÙI CAØ PHEÂ 12-15ml bình 10 lít + FD-SIEÂU CABO CAØ PHEÂ 12-15ml bình 10 lít Giuùp:
 9. +Taêng khaû naêng thuï phaán, giuùp caây nhieàu traùi. + Haïn cheá toái ña hieän töôïng ruïng boâng, ruïng traùi. + Caân baèng löôïng cafein trong traùi phuø hôïp. + Taêng söï haáp thu dinh döôõng cuûa traùi giuùp traùi phaùt trieån caân ñoái, khoeû maïnh, nhaân to, voû moûng. + Cung caáp nguoàn Ca,Bo cho caây vaø traùi choáng hieän töôïng khoâ boâng, khoâ traùi. + Giuùp caø pheâ chín sôùm, ñoàng loaït tieát kieäm toái ña coâng lao ñoäng. + Giuùp cho voû traùi caøpheâ saùng, chaéc choáng caùc loaïi coân truøng gaây haïi nhö: moït ñuïc traùi, reäp vaûy xanh, reäp saùp. ÑÔÏT 4: Caây baét ñaàu töôïng traùi
 10. FD-SIEÂU CABO CAØ PHEÂ 20-25ml bình 10 lít Giuùp: + Giuùp cho voû traùi caøpheâ saùng, chaéc choáng caùc loaïi coân truøng gaây haïi nhö: moït ñuïc traùi, reäp vaûy xanh, reäp saùp. + Taêng söùc choáng chòu cuûa caây tröôùc caùc ñieàu kieän baát lôïi cuûa moâi tröôøng nhö: söông muoái, haïn haùn. + Haïn cheá ruïng traùi non. ÑÔÏT 5: Giai ñoaïn nuoâi traùi( phun ñònh kyø 15-20 ngaøy 1 laàn ñeán tröôùc luùc thu hoaïch 20 ngaøy) FD-SIEÂU ÑAÄU VAØ LÔÙN TRAÙI CAØ PHEÂ 25ml bình 10 lít
 11. +Taêng khaû naêng thuï phaán, giuùp caây nhieàu traùi. + Haïn cheá toái ña hieän töôïng ruïng boâng, ruïng traùi. + Caân baèng löôïng cafein trong traùi phuø hôïp. + Taêng söï haáp thu dinh döôõng cuûa traùi giuùp traùi phaùt trieån caân ñoái, khoeû maïnh, nhaân to, voû moûng. Löu yù: o Tröø saâu ñuïc thaân, moït ñuïc caønh baèng caùch phun Basudin, Bi 58… - Tröø beänh ræ saét, beänh khoâ traùi khoâ caønh baèng Carbendazime, Antracol…
Đồng bộ tài khoản