Quiz7 1.Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Chia sẻ: Pito Pito | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
300
lượt xem
159
download

Quiz7 1.Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Sau đây là các bước trong giao dịch đấu giá trực tuyến, NGOẠI TRỪ: a. Người bán và người mua đưa ra các điều khoản cho giao dịch bao gồm giá cả, chất lượng sản phẩm, giao hàng và các điều khoản thanh toán. b. Người mua sắp xếp tất cả các sản phẩm bằng gái trên catalog. c. phần mềm lọc các lựa chọn đưa ra các thông tin để giúp người mua và người bán quyết định mau hoặc bán cái gì và mua từ nhà cung cấp nào. d. tất cả các thông tin liên quan về sản phẩm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quiz7 1.Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm thương mại điện tử

  1. KI M TRA BÀI 7. u giá tr c tuy n 1. Sau ây là các bư c trong giao d ch tr c u giá tr c tuy n, NGO I TR : a. ngư i bán và ngư i mua ưa ra các i u kh an cho giao d ch bao g m giá c , ch t lư ng s n ph m, giao hàng và các i u kho n v thanh toán. b. ngư i mua s p x p t t c các s n ph m b ng giá trên catalog. c. ph n m m l c các l a ch n ưa ra các thông tin giúp ngư i mua và ngư i bán quy t nh mua ho c bán cái gì và mua t nhà cung c p nào. d. t t c các thông tin liên quan v s n ph m và ngư i bán ho c ngư i mua ch t p trung t i m t a i m. 2. Ch ra hình th c u giá, theo ó v t ang u giá ư c bán cho ngư i tr giá cao nh t? a. Hình th c u giá ki u Hà Lan - a Dutch auction. b. Hình th c u giá t do - a free-fall auction. c. Hình th c u giá ki u Anh - an English auction. d. Hình th c u giá Yankee - a Yankee auction. 3. Ch ra ví d minh ho cho giá ng – dynamic pricing. a. ”giá c ch áp d ng trong tu n này” ăng trên các banner qu ng cáo - “this week only” sale prices found in a banner ad. b. Giá c t i m t c a hàng rau qu - prices found in a grocery store. c. Giá c ư c công b trên Catalog - prices found in a catalog. d. Giá c ư c n nh thông qua thương lư ng và tr giá - prices set by negotiation and bargaining. Mô hình giá ng (dynamic pricing models): v i nh ng website mô hình này, ngư i mua có th tr giá theo ý mình (tùy ngư i bán có ng ý bán hay không). c i m c a ngành du l ch (hàng không, khách s n, v n chuy n công c ng...) là n u t l chi m ch (room/seat occupation) là X% < 100% thì (100-X)% ch ng i hay phòng khách s n s xem như b i. Do ó, v i mô hình này, ngư i mua có th tr giá vào nh ng gi phút cu i cùng và ngư i bán có th ng ý bán. 4. Mô hình kinh doanh nào phù h p v i các giao d ch i n t có m t ngư i bán nhi u ngư i mua? a. Sàn giao d ch hàng i hàng i n t - E-bartering b. Sàn giao d ch ng - Dynamic exchanges c. Sàn u th u - Reverse auctions d. Sàn u giá - Forward auctions
  2. 5. Sau ây là nh ng l i ích c a u giá i v i ngư i bán, NGO I TR ? a. Ngư i bán có th nh n ư c nh ng thông tin nh y c m v giá c - sellers receive valuable price sensitivity information. b. Ngư i bán không c n ph i ra m t - sellers are always anonymous. c. Ngư i bán có th bán ư c s lư ng l n hàng t n kho r t nhanh chóng - sellers can liquidate large quantities of obsolete items very quickly. d. u giá có th giúp tăng s lư ng khách hàng và gi m th i gian quay vòng - auctions can broaden the customer base and reduce cycle time. 6. Chiêu th c ư c ngư i tham gia u th u s d ng theo ó dùng m t s ngư i gi tham gia tr giá r t cao lo i b nh ng ngư i cùng tham gia, sau ó ngư i này rút lui vào phút cu i ngư i th hai trúng th u v i m c giá th p hơn nhi u ư c g i là: a. Dùng ph n m m y giá lên cao b. Ngư i bán thuê ngư i tham gia tr giá cao c. Ngư i mua thuê ngư i tham gia tr giá cao d. Tham gia chào giá vào phút chót 7. Trong các giao d ch i n t s d ng hình th c nh giá linh ho t hay giá ng, a. Giá c do ngư i bán ưa ra d a trên cơ c u chi phí - prices are set by the seller based on its cost structure. b. Giá c nh - prices are static. c. Giá c không c nh và vì th nên thư ng xuyên thay i - prices are not fixed, and so change rapidly. d. Giá c do các cơ quan c a Chính ph i u ti t - prices are regulated by government entities. 8. Sau ây là nh ng l i ích c a u giá i v i ngư i mua, NGO I TR : a. Ngư i mua có nhi u cơ h i m c c - buyers are given the opportunity to bargain through the prices they bid. b. Ngư i mua có th không c n xu t hi n - buyers can remain anonymous. c. Các cu c u giá b o m cho ngư i mua có th mua ư c hàng hóa v i giá r nh t - auctions guarantee buyers that they have received the lowest possible price on any item upon which their bid is successful. d. Ngư i mua có cơ h i mua ư c hàng c và quý - buyers are given the opportunity to purchase unique items and collectibles.
  3. 9. Rachel là ngư i sưu t p g m c . Cô lên web u giá và chào bán m t bình g m. Trư c khi r i kh i website, cô vào xem và tr giá b n món khác ang ư c u giá trên ó. Thu t ng nào sau ây mô t úng hành ng trên: a. Toàn c u - ubiquity. b. Cá th hóa - personalization. c. Lòng trung thành - stickiness. d. Ti n d ng - usefulness. 10. Trong các giao d ch i n t có m t ngư i mua và nhi u ngư i bán, mô hình kinh doanh nào dư i ây phù h p nh t? a. Sàn giao d ch ng - Dynamic exchanges b. Sàn giao d ch hàng i hàng i n t - E-bartering c. Sàn u giá - Forward auctions d. Sàn u th u - Reverse auctions 11. Hình th c nào dư i ây phù h p nh t i v i giao d ch i n t có nhi u ngư i mua và nhi u ngư i bán? a. Sàn u th u - Reverse auctions b. Sàn giao d ch ng - Dynamic exchanges c. Sàn giao d ch hàng i hàng i n t - E-bartering d. Sàn u giá - Forward auctions 12. Chiêu th c ư c ngư i bán s d ng theo ó c m t s ngư i tham gia u th u và chào giá cùng v i nh ng ngư i tham gia y giá lên cao ư c g i là: a. Ngư i mua thuê ngư i tham gia tr giá cao b. Ngư i bán thuê ngư i tham gia tr giá cao c. Dùng ph n m m y giá lên cao d. Tham gia chào giá vào phút chót 13. M t website u giá chuyên u giá các món hàng ph c v m t chu i cung c p trong m t ngành ư c g i là: a. website u giá ki u Hà Lan b. website u giá chuyên d ng c. website u giá d. website u th u 14. Bư c u tiên trong quá trình u giá tr c tuy n là: a. tìm hi u và so sánh
  4. b. b t u u giá c. các lo i d ch v sau u giá d. ti n hành u th u 15. Ch ra hình th c auction, theo ó ngư i mua ưa ra m c giá h s n sàng tr cho s n ph m ho c d ch v , ngư i bán ưa ra các s n ph m và d ch v v i m c giá ó ngư i mua l a ch n? a. Hình th c u giá ki u Yankee - the Yankee auction model. b. Hình th c u th u t do - the free-fall auction model. c. Hình th c t ưa ra giá c a b n - a name-your-own-price model. d. Hình th c u th u - the tendering system model. 16. Các nghiên c u ã cho th y nh ng website thương m i i n t có s d ng mô hình u giá tr c tuy n có xu hư ng: a. Xây d ng c ng ng ch m hơn so v i các web ch có ch c năng bán hàng - reach critical mass more slowly than other models. b. Xây d ng ư c c ng ng nhanh hơn so v i các web ch có ch c năng ch bán hàng - reach critical mass more quickly than catalog-order-based. c. D th t b i hơn so v i các mô hình khác - fail more often than other models. d. Có nhi u l i nhu n hơn - become liquid. 17. Hình th c u giá cho phép các bên tham gia t i m i nơi, m i lúc ư c g i là: a. sàn giao d ch th c hi n u giá b. trung gian th c hi n u giá c. u giá ng d. u giá trên m ng cá nhân 18. Quy t nh u tiên trong xây d ng website u giá là: a. nên s d ng nhà trung gian hay t công ty ti n hành u giá. b. nên hay không s d ng chi n lư c giá tĩnh c. trong bao lâu thì phiên u giá s ti n hành d. li u công ty có nên u giá hay không 19. Ch ra hình th c u giá, theo ó các v t u giá ư c gi i thi u trên Internet nhưng quá trình u giá v n ư c t ch c như truy n th ng? a. Hình th c u giá ki u Anh - an English auction. b. Hình th c u giá ki u Hà Lan - a Dutch auction.
  5. c. Hình th c u giá Yankee - a Yankee auction. d. Hình th c u giá có li t kê danh m c ư c phân lo i - a classified listing. 20. Trong m t cu c u giá ki u Hà Lan, s máy tính u giá là 15 chi c, hai bên A và B tham gia và tr giá như nhau. Bên A tr giá trư c bên B 25 phút. Trong trư ng h p này k t qu s như th nào? a. Ch bên A mua ư c máy tính - will get a computer but B will not. b. Bên B s ph i tr giá cao hơn mua ư c máy tính - B will have to up his bid to get a computer. c. C bên A và bên B u s mua ư c máy tính - both A and B will get computers. d. Bên B s mua ư c máy tính vì giá c a anh ta ưa ra là giá cao th hai - B will get the computer because his bid is the second high bid. 21. Ch ra hình th c u giá, theo ó v t ư c u giá s ư c bán cho ngư i u tiên tr giá b ng v i m c ư c ngư i bán t ra? a. Hình th c u giá ki u Anh - an English auction. b. Hình th c u giá ki u Yankee - a Yankee auction. c. Hình th c u giá ki u Hà Lan - a Dutch auction d. Hình th c u giá nhanh - a quick win auction. u giá là m t quá trình mua và bán b ng cách ưa ra món hàng c n u giá, ra giá và sau ó bán món hàng cho ngư i ra giá cao nh t. V phương di n kinh t , m t cu c u giá là phương pháp xác nh giá tr c a món hàng chưa bi t giá ho c giá tr thư ng thay i. Trong m t s trư ng h p, có th t n t i m t m c giá t i thi u hay còn g i là giá sàn; n u s ra giá không t n ư c giá sàn, món hàng s không ư c bán (nhưng ngư i ưa món hàng ra u giá v n ph i tr phí cho nơi ngư i ph trách vi c bán u giá). Trong ng c nh c a cu c u giá, m t t v ng ti ng Anh thư ng ư c dùng là bid hay auction, nghĩa là giá ngh . u giá có th áp d ng cho nhi u lo i m t hàng: c , b sưu t p (tem, ti n, xe c , tác ph m ngh thu t, b t ng s n cao c p, các m t hàng ã qua s d ng, s n ph m thương m i (cá, tôm), gi ng ng a ua thu n ch ng và các cu c bán u giá cư ng ép (thanh lý, phát mãi). Có nhi u cách phân lo i u giá. Theo m t hàng u giá  u giá trao i: g m nh ng ngư i mua r t chuyên nghi p, h giám sát l n nhau không ai có th "l a l c" ư c. u giá l : dành cho tác ph m ngh thu t hay các món hàng riêng r .  u giá s : dành cho các b sưu t p. 
  6. Theo hình th c u giá  u giá ki u Anh: ây là hình th c ư c nhi u ngư i bi t n nh t. Ngư i tham gia tr giá công khai v i nhau, giá ưa ra sau bao gi cũng cao hơn giá ưa ra trư c ó. Cu c u giá k t thúc khi không ai ưa ra giá cao hơn ho c khi t t i giá "tr n", khi ó ngư i ra giá cao nh t s ư c mua món hàng ó v i giá mình ã tr . Ngư i bán có th t ra giá sàn, n u ngư i i u khi n không th nâng giá cao hơn m c sàn thì vi c u giá có th th t b i.  u giá ki u Hà Lan: trong m t sàn u giá ki u Hà Lan truy n th ng, ngư i i u khi n ban u s hô giá cao, r i th p d n cho t i khi có ngư i mua ch p nh n m c giá ó ho c ch m n m c giá sàn d nh bán ra. Ngư i mua ó s mua món hàng v i m c giá ưa ra cu i cùng. Hình th c này c bi t hi u qu khi c n u giá nhanh món hàng nào ó, vì có nh ng cu c mua bán không c n n l n tr giá th hai, m t ví d tiêu bi u là vi c bán hoa tulip. Ki u u giá này còn ư c s d ng mô t u giá tr c tuy n khi m t s món hàng ng nh t ư c bán ng th i cho m t s ngư i cùng ra giá cao nh t.  u giá kín theo giá th nh t: t t c m i ngư i cùng t giá ng th i, không ai bi t giá c a ai, ngư i ra giá cao nh t là ngư i ư c mua món hàng.  u giá kín theo giá th hai ( u giá Vickrey): tương t như u giá kín theo giá th nh t, tuy nhiên ngư i th ng ch ph i mua món hàng v i m c giá cao th hai ch không ph i giá cao nh t mình t ra. u giá câm: ây là m t bi n th c a u giá kín, thư ng dùng trong các  cu c u giá t thi n, liên quan t i vi c mua m t t p các món hàng gi ng nhau, ngư i tham gia s t giá vào m t t gi y t k món hàng, h có th ư c bi t ho c không ư c bi t có bao nhiêu ngư i tham gia và giá mà h ưa ra. Ngư i tr cao nh t s mua món hàng v i giá mình ã t. u giá ki u th u ( u th u): hình th c này tráo i vai trò ngư i bán và  ngư i mua. Ngư i mua ưa ra b n yêu c u báo giá cho m t lo i hàng nào ó và các nhà cung c p s ưa ra giá th p d n v i mong mu n giành l y gói th u ó. Vào cu i bu i u giá, ngư i ra giá th p nh t s th ng cu c.  u giá như ng quy n: ây là hình th c u giá dài vô h n nh, dành cho nh ng s n ph m có th ư c tái b n (b n thu âm, ph n m m, công th c làm thu c), ngư i u giá t công khai giá l n nh t c a h (có th i u ch nh ho c rút l i), ngư i bán có th xem xét k t thúc cu c u giá b t c lúc nào khi ch n ư c m c giá v a ý. Nh ng ngư i th ng cu c là nh ng ngư i t giá b ng ho c cao hơn giá ư c ch n, và s nh n ư c phiên b n c a s n ph m. u giá ra giá duy nh t: Trong hình th c này, ngư i u giá s ưa ra giá  không rõ ràng, và ư c cung c p m t ph m vi giá mà h có th t. M t m c giá duy nh t có th cao nh t ho c th p nh t t các các m c giá ư c ra giá s th ng cu c. Ví d , n u m t cu c u giá quy nh m c giá cao nh t là 10; năm
  7. giá cao nh t là 10, 10, 9, 8, 8 thì 9 s là giá th ng cu c vì là ngư i ra giá duy nh t t giá cao nh t. Hình th c này ph bi n trong các cu c u giá tr c tuy n.  u giá m : ây là hình th c ư c s d ng trong th trư ng ch ng khoán và trao i hàng hoá. Vi c mua bán di n ra trên sàn giao d ch và ngư i giao d ch ưa ra giá b ng l i ngay t c thì. Nh ng giao d ch có th ng th i di n ra nơi khác trong sàn mua bán. Hình th c này d n ư c thay th b i hình th c thương m i i nt .  u giá giá tr n: hình th c u giá này có giá bán ra nh trư c, ngư i tham gia có th k t thúc cu c u giá b ng cách ơn gi n ch p nh n m c giá này. M c giá này do ngư i bán nh ra. Ngư i u giá có th ch n ra giá ho c s d ng luôn m c giá tr n. N u không có ngư i ch n giá tr n thì cu c u giá s k t thúc v i ngư i tr m c cao nh t.  u giá t h p: trong m t s trư ng h p, s nh giá c a ngư i mua là m t t p món hàng v i s lư ng và ch ng lo i khác nhau (g i là t h p). Ví d , n u bánh xe p và khung xe ư c bán r i ra trong m t cu c u giá, thì i v i ngư i ra giá 1 t h p bao g m 1 bánh xe ho c 1 khung xe ch ng có giá tr gì c , nhưng 2 bánh xe và 1 khung xe thì l i áng giá n $200. N u b bu c ph i mua t ng ph n trong nh ng cu c u giá khác nhau, ngư i ra giá có th g p trư ng h p oái oăm: th ng ư c m t s món ư c rao bán trư c nhưng l i thua khi u nh ng món ư c rao bán sau; m t khác, thua ngay trong cu c u giá u tiên thì ch c ch n anh ta s không có ư c t h p mong mu n. Tình th này có ư c gi i quy t b ng cách bán t t c các món ng th i và cho phép ngư i mua ăng ký ra giá cho m t t h p các món hàng. S ra giá theo t h p như v y s ngh m t giá tr cho t t c các món trong t h p, n u th ng thì có ư c t h p, ngư c l i s không ph i mua b t c món gì trong t h p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản