Quy định tính toán và trả lương

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
95
lượt xem
24
download

Quy định tính toán và trả lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chuẩn SA, thực hiện chính sách của ban tổng giám đốc công ty

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định tính toán và trả lương

  1. QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN VAØ TRAÛ LÖÔNG 1. Muïc ñích: Ñaùp öùng ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån SA 8000:2001, thöïc hieän chính saùch cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác Coâng ty ñoái vôùi CBCNV. Phaïm vi: Qui ñònh naøy aùp duïng cho vieäc traû löông ñoái vôùi khu vaên phoøng Coâng ty vaø Xí 2. nghieäp may. Ñònh nghóa: Caùùc thuaät ngöõ trong qui ñònh naøy ñöôïc söû duïng theo Tieâu chuaån SA 8000:2001 3. Noäi dung: 4. 4.1 Nguyeân taéc xaùc ñònh, tính toaùn löông: Cô sôû tính löông döïa treân möùc löông cô baûn heä soá ngaønh ngheà do nhaø nöôùc qui ñònh. Haøng - naêm, Phoøng TCHC tính toaùn nhu caàu toái thieåu cuûa CBCNV theo bieåu maãu: 0034 vaø thaêm doø keá hoaïch chi tieâu cuûa CBCNV theo bieåu maãu: 0036 hai laàn caùch nhau toái ña saùu thaùng sau ñoù trình Toång Giaùm Ñoác pheâ duyeät möùc löông toái thieåu; Vieäc xaùc ñònh baäc löông cuûa moãi coâng nhaân chæ döïa treân tay ngheà cuûa CBCNV, thaùi ñoä laøm - vieäc, thôøi gian coâng taùc. Baäc löông cuûa caùc CBCNV ñöôïc Tröôûng boä phaän tröïc tieáp xaùc ñònh theo yeâu caàu treân; Ñaûm baûo vieäc xaùc ñònh thôøi gian tính löông aùp duïng theo ñuùng qui ñònh cuûa Boä luaät lao ñoäng - veà giôø taêng ca. Khi laøm taêng ca, Coâng ty ñaûm baûo coù phieáu thoûa thuaän laøm theâm giöõa Coâng ty vaø CBCNV laøm theâm; Vieäc traû löông phaûi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cô baûn cuûa CBCNV veà aên, ôû, ñi laïi, nuoâi gia ñình, - quaàn aùo; Vieäc traû löông phaûi ñaùp öùng quy ñònh veà löông toái thieåu theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc (baèng - möùc löông toái thieåu do nhaø nöôùc coâng boá * heä soá nghaønh may (aùp duïng theo heä soá quy ñònh cuûa nhaø nöôùc ñoái vôùi doanh nghieäp nhaø nöôùc).
  2. Phoøng TCHC coù traùch nhieäm baùo caùo laøm theâm giôø theo thaùng, chuyeån cho Phoøng Keá hoaïch - laøm cô sôû tính toaùn keá hoaïch laøm vieäc. Phoøng Keá hoaïch coù traùch nhieäm laäp keá hoaïch laøm theâm giôø theo quí trình Toång Giaùm Ñoác pheâ duyeät. 4.2 Tính toaùn löông: a> Chaám coâng: Theû chaám coâng do CNV Coâng ty löu giöõ, theû phaûi ñöôïc löu giöõ thaät caån thaän, khoâng raùch naùt. - Haøng ngaøy CNV khi ñeán laøm vieäc vaø tröôùc khi ra veà phaûi baám theû. Ñoái vôùi tröôøng hôïp maùy hö… khoâng theå baám theû ñöôïc thì phaûi chuyeån cho Tröôûng boä phaän tröïc tieáp xaùc nhaän giôø vaøo hoaëc ra vaø kyù teân. Theû chaám coâng ñöôïc chuyeån cho Tröôûng boä phaän tröïc tieáp kieåm tra theû vaøo ñaàu thaùng ñeå chuyeån cho Phoøng TCHC, Phoøng TCHC kieåm tra vaø chuyeån theû chaám coâng cho Phoøng keá toaùn tính löông. Tröôøng hôïp phaùt hieän ra theû bò sai soùt thì Tröôûng boä phaän phaûi ñính chính laïi nhö coù giôø vaøo nhöng khoâng coù giôø ra, coù giôø ra nhöng khoâng coù giôø vaøo, theû quaù môø, giôø bò gaïch xoaù. Vieäc ñính chính phaûi keøm theo chöõ kyù. Trong baûng chaám coâng, CNV ñöôïc ghi theo thöù töï taêng daàn. - Baûng chaám coâng laø duïng cuï ñeå Tröôûng boä phaän tröïc tieáp quaûn lyù nhaân vieân cuûa mình haøng - ngaøy, laø coâng cuï cho Phoøng TCHC kieåm soaùt veà nhaân söï vaø giôø laøm vieäc… Tröôûng boä phaän tröïc tieáp ghi ñaày ñuû caùc noäi dung trong baûng chaám coâng. Baûng chaám coâng phaûi saïch seõ, khoâng ñöôïc gaïch xoaù. Tröôøng hôïp sai phaûi laøm laïi baûng chaám coâng hoaëc kyù nhaän leân phaàn gaïch xoaù. Baûng chaám coâng ñöôïc laäp theo bieåu maãu: 0279 - Chöùng töø ñeå tính toùan coâng cho coâng nhaân vieân laø theû chaám coâng vaø baûng chaám coâng chuû - nhaät. Vieäc baám theû, chaám coâng chuû nhaät phaûi theo ñuùng höôùng daãn treân theû, treân baûng. Ñoái vôùi theû chaám coâng tröôøng hôïp coâng nhaân queân khoâng baám theû hoaëc khoâng baám theû ñöôïc do maùy hö v.v thì toå tröôûng xaùc nhaän tröïc tieáp leân theû chaám coâng. Ñoái vôùi tröôøng hôïp taêng ca quaù 12 giôø ñeâm thí maùy chaám coâng seõ töï ñoäng nhaûy sang ngaøy tieáp theo. Toå tröôøng coù theå xaùc nhaän laïi giôø laøm vieäc vaøo theû chaám coâng, tuy nhieân neáu coù söï khaùc bieät thì vaãn caên cöù vaøo giôø ñaõ baám theû. Ñoái vôùi tröôøng hôïp CNV ñi coâng taùc thì phaûi coù baûng coâng taùc ghi roõ thôøi gian ñi, veà, ngaøy - coâng taùc. Baûng giaáy ñeà nghò coâng taùc phaûi ñöôïc Tröôûng boä phaän xaùc nhaän vaø Ban Giaùm ñoác duyeät haøng tuaàn Toaøn boä chöùng töø lieân quan ñeán ngaøy coâng, caùc boä phaän phaûi noäp töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 5 cuûa - thaùng tieáp sau, tröôøng hôïp noäp chaäm aûnh höôûng ñeán coâng taùc tính löông thì tröôûng boä phaän hoaøn chòu traùch nhieäm. - b> Baùo saûn löôïng:
  3. Cuoái moãi thaùng caùc boä phaän höôûng löông saûn phaåm phaûi baùo saûn löôïng. Baûng baùo saûn löôïng - phaûi coù chöõ kyù cuûa Truôûng boä phaän tröïc tieáp, Giaùm ñoác xí nghieäp, quaûn ñoác PX, hoaëc Giaùm ñoác chaát löôïng. Baùo caùo saûn löôïng phaûi chính xaùc vôùi soá löôïng saûn xuaát, trong baùo caùo saûn löôïng khoâng ñöôïc - gaïch xoaù. Soá löôïng haøng hoaù chöa baùo ñöôïc trong thaùng phaûi chuyeån sang thaùng sau phaûi ghi chuù roõ raøng vaø coù yù kieán cuûa GÑ xí nghieäp. Thoáng keâ phaân xöôûng, xí nghieäp coù traùch nhieäm kieåm tra ñoä chính xaùc cuûa caùc baùo caùo saûn - löôïng. Vieäc baùo saûn löôïng ñöôïc laäp theo bieåu maãu 0280 - Toaøn boä chöùng töø lieân quan ñeán baùo saûn löôïng, caùc boä phaän phaûi noäp töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 5 - cuûa thaùng tieáp sau, tröôøng hôïp noäp chaäm aûnh höôûng ñeán coâng taùc tính löông thì tröôûng boä phaän hoaøn chòu traùch nhieäm. Tröôøng hôïp CNV hoã trôï cho boä phaän khaùc thì boä phaän ñoù coù traùch nhieäm trích töø quyõ löông - saûn phaåm traû cho nhöõng caù nhaân ñoù. Vieäc traû löông cho coâng nhaân vieân ñoù döïa treân thôøi gian laøm vieäc, möùc löông phaûi döïa treân ñôn giaù saûn phaåm vaø treân möùc löông toái thieåu. Thôøi gian laøm vieäc cho boä phaän khaùc khoâng ñöôïc duøng ñeå tính löông cho boä phaän cuûa mình. c> Nhaäp coâng: - Döïa theo theû chaám coâng, caùn boä tính löông nhaäp coâng theo phaàn meàm tính coâng. - Tröôøng hôïp phaùt hieän ra sai soùt thì caùn boä tính löông yeâu caàu Tröôûng boä phaän kieåm tra vaø xaùc nhaän laïi vaøo theû chaám coâng. Caùc tröôøng hôïp sai soùt coù theå bao goàm: coù giôø vaøo nhöng khoâng coù giôø ra, coù giôø ra nhöng khoâng coù giôø vaøo, theû quaù môø, giôø bò gaïch xoaù, moïi söï xaùc nhaän cuûa toå tröôûng ñeàu phaûi coù chöõ kyù, nhöõng phaàn xaùc nhaän maø khoâng coù chöõ kyù thì khoâng coù giaù trò. - CNV ñi muoän töø 10 phuùt trôû xuoáng khoâng phaûi tröø öông (vaãn tính laø ñuû 8 tieáng), ñi muoän treân 10 phuùt thì tröø thôøi gian ñi muoän khoâng tính long. CNV nhieàu laàn ñi muoän döôùi 10 phuùt khoâng tính coäng doàn thôøi gian maø thöïc hieän theo quy ñònh veà kyû luaät cuûa coâng ty. - Vieäc tính toaùn giôø coâng döïa theo quy ñònh sau: thôøi giôø laøm vieäc haønh chaùnh laø 7:30 – 16:30 (bao goàm 1 tieáng nghæ tröa), tröôøng hôïp coù taêng ca quaù 2 tieáng thì coâng nhaân ñöôïc nghæ 30 phuùt tính vaøo giôø laøm vieäc (tính löông cho 30 phuùt nghæ naøy). Ñieàu ñoù coù nghóa laø vieäc taêng ca khoâng ñöôïc quaù 20:30 theo qui ñònh cuûa luaät lao ñoäng. Tuy nhieân do yeâu caàu saûn xuaát, Coâng ty coù taêng ca quaù 20:30 thì vieäc tính toaùn giôø coâng thöïc hieän nhö sau: töø 20:30 ñeán 21:00 vaãn tính heä soá laø 1.5, neáu taêng ca quaù 21:00 (taêng ca 3) thì heä soá laø: 1.5*1.3. - Tröôøng hôïp coâng nhaân laøm taêng ca vaøo ngaøy chuû nhaät thì heä soá laø: 2.0 * 1.5. - Tröôøng hôïp boä phaän laøm vaøo chuû nhaät nhöng taêng ca quaù 9 giôø toái thì nhaân vôùi heä soá: 2.0 * 1.5*1.3. - Tröôøng hôïp laøm vaøo ngaøy leã thì nhaân vôùi heä soá: 3.0, tröôøng hôïp laøm taêng ca vaøo ngaøy leã thì nhaân vôùi heä soá: 3.0 * 1.5, tröôøng hôïp laøm taêng ca quaù 9 giôø vaøo ngaøy leã thì nhaân vôùi heä soá; 3.0*1.5*1.3. Tröôøng hôïp coâng nhaân laøm ca ñeâm (boä phaän ñoù laøm hai ca) vaøo ngaøy chuû nhaät töø 9 giôø ñeâm - ñeán 5 giôø saùng ñöôïc nhaân vôùi heä soá : 2.0 * 1.3.
  4. Tröôøng hôïp coâng nhaân laøm ca ñeâm (boä phaän ñoù laøm hai ca) töø 9 giôø ñeâm ñeán 5 giôø saùng - ñöôïc nhaân vôùi heä soá 1.3. Neáu coâng nhaân laøm ca ñeâm nhöng laøm theâm giôø trong khoaûng töø 9 giôø toái ñeán 5 saùng thì thôøi gian ñoù nhaân vôùi heä soá: 1.3*1.5. Tröôøng hôïp coâng nhaân laøm ca ñeâm nhöng laøm vaøo ngaøy chuû nhaät thì nhaân vôùi heä soá: 2.0*1.3, - tröôøng hôïp coâng nhaân laøm ca ñeâm vaøo ngaøy chuû nhaät nhöng laøm theâm giôø trong khoaûng töø 9 giôø toái ñeán 5 saùng thì thôøi gian ñoù nhaân vôùi heä soá: 2.0 * 1.3*1.5. Tröôøng hôïp coâng nhaân laøm ca ñeâm nhöng laøm vaøo ngaøy leã thì nhaân vôùi heä soá: 3.0*1.3, - tröôøng hôïp coâng nhaân laøm ca ñeâm vaøo ngaøy leã nhöng laøm theâm giôø trong khoaûng töø 9 giôø toái ñeán 5 saùng thì thôøi gian ñoù nhaân vôùi heä soá: 3.0 * 1.3*1.5. Tröôøng hôïp coâng ty laøm vieäc taêng ca, vaøo ngaøy nghæ, ngaøy leä maø boá trí ngaøy nghæ buø thì heä - soá thì chæ aùp duïng heä soá 0.5 ñoái vôùi taêng ca, 1 ñoái vôùi ngaøy chuû nhaät vaø 2 ñoái vôùi ngaøy leã.. Ñeå tieän cho vieäc laäp baûng löông quaù phöùc taïp, phaàn giôø laøm vieäc taêng ca ba seõ ñöôïc chuyeån - vaøo giôø laøm vieäc taêng ca; laøm vieäc taêng ca vaøo ngaøy chuû nhaät, taêng ca ba vaøo ngaøy chuû nhaät, laøm vieäc vaøo ngaøy leã ñöïôc chuyeån vaøo giôø laøm vieäc ngaøy chuû nhaät. d> Baùo ñôn giaù saûn phaåm: - Baûng ñôn giaù saûn phaåm ñöôïc laäp cho moãi thaùng. Tröôøng hôïp duøng ñôn giaù cuûa thaùng tröôùc khi chuyeån ñôn giaù vaøo thaùng tính löông - Ñôn giaù saûn phaåm phaûi chính xaùc, roõ raøng, khoâng ñöôïc gaïch xoaù. Truôøng hôïp muoán ñieàu chænh ñôn giaù saûn phaåm thì phaûi ñöôïc Toång Giaùm ñoác xaùc nhaän hoaëc laäp laïi baûng ñôn giaù saûn phaåm. - Baûng ñôn giaù saûn phaåm ñöôïc laäp theo bieåu maãu: 0281 - Baûng ñôn giaù phaûi baùo chaäm nhaát ngaøy 5 cuûa thaùng sau. 4.3 Tính toaùn toång quyõ löông cuûa caùc boä phaän: a> Quyõ löông saûn phaåm chuyeàn: - Quyõ löông saûn phaåm cuûa boä phaän caét, may, hoaøn thaønh baèng ñôn giaù nhaân vôùi saûn phaåm ñaït chaát löôïng. - Tröôøng hôïp taêng ca thì quyõ löông taêng ca baèng toång thu nhaäp töø saûn phaåm chia cho toång ngaøy laøm vieäc (ngaøy bình thöôøng + ngaøy taêng ca + ngaøy chuû nhaät cuûa chuyeàn, khoâng nhaân heä soá) * 1.5 - Tröôøng hôïp laøm chuû nhaät thì quyõ löông chuû nhaät baèng toång thu nhaäp töø saûn phaåm chia cho toång ngaøy laøm vieäc (ngaøy bình thöôøng + ngaøy taêng ca + ngaøy chuû nhaät cuûa chuyeàn khoâng nhaân heä soá) * 2.0. b> Löông cuûa KCS: - Toång quyõ löông KCS = 13.5 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may). Nhö vaäy löông KCS ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa KCS vaø chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho coâng nhaân KCS.
  5. Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính. - Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca. - Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät. - Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 13.5 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + - taêng ca + chuû nhaät) / toång ngaøy coâng KCS quy ñoåi. Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng. - c> Toång quyõ löông cuûa baûo trì : - Toång quyõ löông Baûo trì = 3.6 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may). Nhö vaäy löông baûo trì ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa baûo trì vaø chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho töøng CNV. - Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính. - Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca. - Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät. - Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 3.6 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca + chuû nhaät) / toång ngaøy coâng baûo trì quy ñoåi. - Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng. d> Toång quyõ löông cuûa Phoøng KTCN: - Toång quyõ löông Phoøng KTCN = 7.26 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may). Nhö vaäy löông ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa PKTCN vaø chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho töøng CNV. - Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính. - Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca. - Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät. - Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 7.26 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca + chuû nhaät) / toång ngaøy coâng Phoøng KTCN quy ñoåi. - Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng. e> Löông Chuyeàn tröôûng goàm 1 phaàn löông cöùng vaø 2.9 % quyõ löông cuûa boä phaän do Tröôûng boä phaän ñoù quaûn lyù tröïc tieáp (goàm caû löông chính, taêng ca, chuû nhaät cuûa boä phaän), phaàn löông % theo quyõ löông boä phaän do coâng ty traû. f> Löông Toå tröôûng hoaøn thaønh goàm 1 phaàn löông cöùng vaø höôûng % quyõ löông cuûa boä phaän do Tröôûng boä phaän ñoù quaûn lyù tröïc tieáp (goàm caû löông chính, taêng ca, chuû nhaät cuûa boä phaän), phaàn löông % theo quyõ löông boä phaän do coâng ty traû. Cuï theå ñoái vôùi Toå tröôûng toå Khuy nuùt laø: 3.6 %, toå tröôøng toå uûi laø 4%, toå tröôûng toå gaáp xeáp laø 4%, toå tröôûng ñoùng thuøng laø : 8.3 %, rieâng toå tröôûng toå taåy höôûng löông saûn phaåm tröïc tieáp vaø moät phaàn löông traùch nhieäm. Phaàn löông % theo quyõ löông do coâng ty traû.
  6. g> Toå tröôûng KCS goàm 1 phaàn löông cöùng vaø 0.21 % quyõ löông cuûa boä phaän KCS (goàm caû löông chính, taêng ca, chuû nhaät cuûa boä phaän), phaàn löông % theo quyõ löông boä phaän do coâng ty traû. h> Toå tröôûng caét toå höôûng löông saûn phaåm tröïc tieáp. i> Löông khoaùn daønh cho Quaûn ñoác, Phoù quaûn ñoác caùc phaân xöôûng, Giaùm ñoác XN, trôï lyù GÑ XN, Tröôûng phoøng, Phoù phoøng, Thuû kho. j> Caùc boä phaän, caù nhaân coøn laïi ñöôïc höôûng löông thôøi gian laø: deät, theâu, khoái vaên phoøng, baûo veä, taïp vuï, kho, y teá, KCS baùm chuyeàn, KCS caét, KCS kieåm vaûi. KCS final., giao nhaän caét, Thoáng keâ phaân xöôûng… 4.4 Dieãn giaûi caùc coät trong baûng löông: a> Coät maõ soá: Maõ soá CNV phaûi ñöôïc ghi theo thöù töï töø nhoû ñeán lôùn. b> Phaàn hoï teân: baûng löông chæ ghi teân cuûa coâng nhaân, khoâng coù teân cuûa Tröôûng boä phaän. Tröôûng caùc boä phaän caáp toå tröôûng naèm trong baûng löông rieâng, Tröôûng boä phaän caáp Quaûn ñoác, Giaùm ñoác Xí nghieäp naèm trong baûng löông rieâng. c> Coät baäc löông cho coâng nhaân vieân: Vieäc xaùc ñònh heä soá löông phaûi ñaûm baûo tính coâng baèng cho caùc coâng nhaân. - Vieäc ñaùnh giaù baäc löông theo bieåu maãu: 0282 - d> Phaàn tính toaùn löông ngaøy: Coät ngaøy coâng phaûn aùnh ngaøy coâng cuûa töøng caù nhaân. - Coät ñieåm chæ ra ñieåm cuûa moãi CNV trong ñoù ñieåm = heä soá baäc * ngaøy coâng. Phaàn cuoái coät - ñieåm chæ roõ toång ñieåm cuûa caû chuyeàn. Coät toång ñieåm töông öùng vôùi toång cuûa coät ñieåm ôû treân. - Coät saûn phaåm ngaøy chæ roõ toång löông saûn phaåm ngaøy. - Coät giaù trò ñieåm baèng toång löông saûn phaåm ngaøy chia cho toång ñieåm. - Phaàn löông chính baèng giaù trò ñieåm nhaân vôùi heä soá baäc nhaân vôùi ngaøy coâng. Phaân cuoái cuûa - coät löông chính ghi roõ toång soá löông chính, phaàn toång löông chính phaûi baèng toång löông saûn phaåm ngaøy. e> Phaàn löông taêng ca:
  7. Coät ngaøy coâng taêng ca phaûn aùnh toång ngaøy coâng taêng ca cuûa töøng caù nhaân. Phaàn cuoái ngaøy - coâng taêng ca coù ghi toång coäng ngaøy coâng. Coät ñieåm chæ ra ñieåm cuûa moãi CNV trong ñoù ñieåm = heä soá baäc * ngaøy coâng taêng ca. Phaàn - cuoái coät ñieåm chæ roõ toång ñieåm cuûa caû chuyeàn. Coät toång ñieåm töông öùng vôùi toång ñieåm cuûa coät ñieåm ôû treân. - Coät saûn phaåm taêng ca chæ roõ toång löông saûn phaåm taêng ca. - Coät giaù trò ñieåm baèng toång löông saûn phaåm taêng ca chia cho toång ñieåm. - Phaàn löông taêng ca baèng giaù trò ñieåm nhaân vôùi heä soá baäc nhaân vôùi ngaøy coâng taêng ca. Phaân - cuoái cuûa coät löông chính ghi roõ toång soá löông taêng ca, phaàn toång löông taêng ca phaûi baèng toång löông saûn phaåm taêng ca. f> Phaàn löông chuû nhaät. - Coät ngaøy coâng chuû nhaät phaûn aùnh toång ngaøy coâng chuû nhaät cuûa töøng caù nhaân. Phaàn cuoái ngaøy coâng chuû nhaät coù ghi toång coäng ngaøy coâng. - Coät ñieåm chæ ra ñieåm cuûa moãi CNV trong ñoù ñieåm = heä soá baäc * ngaøy coâng chuû nhaät. Phaàn cuoái coät ñieåm chæ roõ toång ñieåm cuûa caû chuyeàn. - Coät toång ñieåm töông öùng vôùi toång ñieåm cuûa coät ñieåm ôû treân. - Coät saûn phaåm chuû nhaät chæ roõ toång löông saûn phaåm chuû nhaät. - Coät giaù trò ñieåm baèng toång löông saûn phaåm chuû nhaät chia cho toång ñieåm. - Phaàn löông chuû nhaät baèng giaù trò ñieåm nhaân vôùi heä soá baäc nhaân vôùi ngaøy coâng chuû nhaät. Phaân cuoái cuûa coät löông chuû nhaät ghi roõ toång soá löông chuû nhaät, phaàn toång löông chuû nhaät phaûi baèng toång löông saûn phaåm chuû nhaät. g> Löông leã: Löông leã ñöôïc tính theo löông hôïp ñoàng lao ñoäng, vaø coù caäp nhaät quy ñònh môùi nhaát cuûa luaät - lao ñoäng. Nhöõng ngaøy leã ñöôïc höôûng löông theo quy ñònh cuûa thoaû öôùc lao ñoäng taäp theå vaø noäi quy - lao ñoäng cuûa Coâng ty. Löông leã = soá ngaøy leã * möùc löông toái thieåu do nhaø nöôùc quy ñònh * heä soá ñoái vôùi ngaønh deät - may. Phoøng TCHC coù traùch nhieäm chuyeån danh saùch CNV coù heä soá keøm theo vieäc tính toaùn baûo hieåm xaõ hoäi vaø baûo hieåm y teá. Caùc tröôøng hôïp phaùt sinh phaûi chuyeån qua cho phoøng Keá toaùn chaäm nhaát ngaøy 05 cuûa thaùng sau so vôùi thaùng tính löông. h> Tieàn thöôûng phaàn tieàn thöôûng ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Coâng ty. i> Phaàn coâng ty trôï caáp: Tröôøng hôïp caùc boä phaän gaëp khoù khaên trong saûn xuaát thì laøm giaáy ñeà nghò chuyeån cho Toång Giaùm ñoác duyeät tröôùc ngaøy 05 cuûa thaùng sau. Toång Giaùm ñoác seõ trôï caáp cho caùc boä phaän döôùi daïng ngaøy coâng lao ñoäng, moãi ngaøy coâng lao ñoäng töông öùng cho möùc löông toái thieåu cuûa Coâng ty trong moãi thôøi kyø nhaát ñònh. Phaàn trôï caáp ñöôïc chia ñeàu cho quyõ löông chính, taêng ca, chuû nhaät döïa theo tyû leä ngaøy coâng quy ñoåi.
  8. j> Coät tieàn khaùc bao boàm tieàn côm, tieàn giao nhaän, tieàn caùc boä phaän traû cho coâng nhaân khaùc laøm giuùp. k> Coät toång löông baèng löông chính + löông taêng ca + löông chuû nhaät + löông leã + trôï caáp + khaùc. l> Phaàn taïm öùng thöïc hieän theo quy ñònh cuûa Coâng ty. m> Phaàn baûo hieåm xaõ hoäi, baûo hieåm y teá do Phoøng TCHC laäp vaø chuyeån cho Phoøng keá toaùn. Caùc tröôøng hôïp phaùt sinh phaûi chuyeån qua cho phoøng Keá toaùn chaäm nhaát ngaøy 05 cuûa thaùng sau so vôùi thaùng tính löông. n> Thöïc nhaän: = toång löông – taïm öùng – BHXH – BHYT-khaùc. Ghi chuù: Caùc coät cuûa baûng löông ñöôïc ñaùnh soá vaø coâng thöùc ñeå CNV coù theå deã daøng hieåu ñöôïc baûng - löông. Baûng löông thôøi gian ñöôïc laäp theo bieåu maãu: 0285. Tröôùc ngaøy 10 haøng thaùng, Phoøng - TCHC coù traùch nhieäm chuyeån danh saùch CNV höôûng löông môùi tuyeån cuûa thaùng tröôùc cho Phoøng Keá toaùn. 4.3 Thuû tuïc traû löông: 4.3.1 Nguyeân taéc traû löông: Thôøi gian traû löông ñuùng theo Thoûa öôùc Lao ñoäng taäp theå, tröôøng hôïp löông traû chaäm thì - Phoøng TCHC coù traùch nhieäm thoâng baùo chính xaùc ngaøy traû löông cho CBCNV toaøn Coâng ty hoaëc vöøa thoâng baùo vöøa traû tröôùc theo phaàn traêm; Coâng ty cam keát thuû tuïc traû löông cho ngöôøi lao ñoäng thuaän tieän, baèng tieàn maët taïi nôi laøm - vieäc (khoâng traû baèng chi phieáu, hieän vaät), ngöôøi nhaän löông kyù tröïc tieáp vaøo baûng löông sau khi ñaõ nhaän ñuû löông. Treân baûng löông theâm coäït ghi ngaøy nhaän löông cuøng vôùi chöõ kyù cuûa CBCNV; Vieäc traû löông cho khoái vaên phoøng, khoái giaùn tieáp saûn xuaát aùp duïng theo löông thôøi gian - hoaëc löông khoaùn, ñoái vôùi khoái tröïc tieáp saûn xuaát thì aùp duïng löông saûn phaåm; Toaøn boä caùc khoaûn phuùc lôïi BHYT, BHXH), löông, thôøi gian laøm vieäc chính, thôøi gian taêng - ca, caùc khoûan giaûm tröø, löông trong ngay, löông taêng ca, taïm öùng, côm ñöôïc theå hieän trong
  9. baûng löông, coù choã cho ngöôøi nhaän löông kyù. Coâng ty cam keát giaûi thích vieäc tham gia BHXH cho coâng nhaân ñöôïc roõ. Toaøn boä cheá ñoä ngöôøi lao ñoäng, veà caùc thuû tuïc ñeå höôûng caùc cheá ñoä nhö: BHXH, trôï caáp thoâi vieäc v.v, chính saùch cuûa Coâng ty ñöôïc thoâng baùo cho coâng nhaân hieåu roõ. 4.3.2 Thuû tuïc traû löông: Phoøng TCHC thoâng baùo chính xaùc ngaøy traû löông theo chæ thò cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác Coâng - ty ñeán caùc Boä phaän vaø toaøn theå CBCNV Coâng ty ñöôïc roõ; Yeâu caàu caùc Tröôûng Boä phaän nhaän toång löông cuûa töøng Boä phaän bao goàm löông cuûa caùc - nhaân vieân tröïc thuoäc, baûng löông cuûa Boä phaän); Tröôûng Boä phaän giao löông cho töøng nhaân vieân vaø yeâu caàu nhaân vieân kyù teân vaøo baûng löông - cuûa Boä phaän; CNV phaûi tröïc tieáp kyù vaøo baûng löông, Tröôûng boä phaän khoâng ñöôïc pheùp kyù thay. Tröôûng Boä phaän coù traùch nhieäm giao laïi baûng löông coù ñaày ñuû chöõ kyù cuûa nhaân vieân cuûa Boä - phaän mình vaø giao laïi cho Boä phaän tính löông; Moïi khieáu naïi lieân quan ñeán löông sau khi traû löông giaûi quyeát theo thuû tuïc khieáu naïi cuûa - Coâng ty. 4.4 Tröø löông: Coâng ty ñaûm baûo khoâng tröø löông ngöôøi lao ñoäng ngoaïi tröø caùc tröôøng hôïp sau ñaây: - Ñoùng baûo hieåm xaõ hoäi: Coâng ty ñoùng 15 %, ngöôøi lao ñoäng ñoùng 5% theo möùc löông toái thieåu theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc - Ñoùng baûo bieåm y teá: Coâng ty ñoùng 2 %, ngöôøi lao ñoäng ñoùng 1% theo möùc löông toái thieåu theo quy ñònh cuûa nhaø nöôùc - Caùc khoaûn do ngöôøi lao ñoäng öùng tröôùc, noäp kinh phí cho caùc toå chöùc xaõ hoäi ngheà nghieäp. - Caùc khoaûn do ngöôøi lao ñoäng ñoùng goùp uûng hoä nhö uûng hoä ñoàng baøo luõ luït, ñoàng baøo gaëp thieân tai khaùc…. Tuy nhieân caùc khoaûn ñoùng goùp phaûi coù chöõ kyù theå hieän söï töï nguyeän cuûa ngöôøi lao ñoäng. - Boài thöôøng thieät haïi theo quy ñònh cuûa luaät daân söï Vieät nam. 4.5 Boài thöôøng thieät haïi: Vôùi caùc tröôøng hôïp gaây thieät haïi cho Coâng ty theo qui ñònh cuûa Boä luaät Lao ñoäng Coâng ty coù quyeàn yeâu caàu ngöôøi gaây thieät haïi boài thöôøng thieät haïi baèng caùch khaáu tröø vaøo löông cuûa ngöôøi vi phaïm nhöng toái ña khoâng quùa 30 % toång löông thöïc nhaän ñoàng thôøi ñaûm baûo phaàn löông coøn laïi ñaûm baûo möùc soáng cho ngöôøi lao ñoäng.
  10. 4.6 Caùc cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng: Coâng ty ñaûm baûo caùc cheá ñoä cho ngöôøi lao ñoäng ñöôïc thöïc hieän nghieâm tuùc theo noäi qui vaø - thoûa öôùc lao ñoäng taäp theå. Tieàn nghæ pheùp naêm seõ ñöôïc traû cho ngöôøi lao ñoäng tröôùc khi nghæ teát aâm lòch. Trong tröôøng - hôïp khoâng giaûi quyeát ñöôïc thì Coâng ty seõ thoâng baùo cho ngöôøi lao ñoäng thôøi gian nhaän khoaûn tieàn naøy. Lao ñoäng nöõ coù thai ñöôïc quyeàn nghæ 3 laàn, moãi laàn 1 ngaøy ñeå khaùm thai vaø ñöôïc höôûng - nguyeân löông theo hôïp ñoàng lao ñoäng. Nhöõng ngaøy leã thì ngöôøi lao ñoäng ñöôïc höôûng nguyeân löông theo hôïp ñoàng lao ñoäng. - 5. Taøi lieäu tham khaûo: Soå tay TNXH Qui cheá löông cuûa Coâng ty 6. Phuï luïc:
Đồng bộ tài khoản