Quy hoạch cải tạo hệ thống P7

Chia sẻ: Tan Lang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
102
lượt xem
42
download

Quy hoạch cải tạo hệ thống P7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp Bảng.6.2.Dự báo hệ số Ktải của 2 phường đến năm 2017 TT 1 2 3 4 5 TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên trạm Đay.T.Bình Máy Đay TW Tr.35/10 kV TPII Tiền Phong 5 Cao Su 2 Tên trạm Cầu lông B.Đoan túc Tiền Phong 1 Quốc Hoà Hoàn Mỹ Thuốc lá C.K.Phú Xuân C.K.Cộng Lực 2006 0,6 0,65 0,7 0,75 0,55 2006 0,7 0,6 0,65 0,55 0,65 0,8 0,75 0,85 2007 0,66 0,71 0,77 0,82 0,60 2007 0,77 0,66 0,71 0,60 0,71 0,88 0,82 0,93 2008 0,72 0,78 0,84 0,90 0,66 2008...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy hoạch cải tạo hệ thống P7

 1. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện Bảng.6.2.Dự báo hệ số Ktải của 2 phường đến năm 2017 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 Đay.T.Bình 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1.26 1.38 1.51 1.66 2 Máy Đay TW 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1.36 1.49 1.64 1.80 3 Tr.35/10 kV TPII 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1.47 1.61 1.76 1.93 4 Tiền Phong 5 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1.57 1.72 1.89 2.07 5 Cao Su 2 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1.15 1.26 1.39 1.52 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 971 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 Cầu lông 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 2 B.Đoan túc 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 3 Tiền Phong 1 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,80 4 Quốc Hoà 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 5 Hoàn Mỹ 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,80 6 Thuốc lá 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 7 C.K.Phú Xuân 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1,57 1,72 1,89 2,07 8 C.K.Cộng Lực 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1,78 1,95 2,14 2,35 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 79 -
 2. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 9 TBA 4 Công ty 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 10 Hoàng long 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,80 11 Mạ TN 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 12 Xi măng 1 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 13 Xi măng 2 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 14 Xi măng 3 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1,57 1,72 1,89 2,07 15 B.T.Nhựa 1 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1,78 1,95 2,14 2,35 16 CB rác 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 17 Nhân thanh 1 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 18 Nhân thanh 2 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,80 19 Hạnh liên 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 20 Hưng cúc 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 973 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 T.Hình 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 2 Bưu Điện 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 3 N.H.C.Thương 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1,78 1,95 2,14 2,35 4 V.T.Kế 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 5 Cục Thuế 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1,57 1,72 1,89 2,07 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 80 -
 3. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 6 T.H.Đạo 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 7 P.C.Trinh 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 8 Đoàn kết 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 9 Nhà tầng 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 10 Két nước 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 11 Nhà thờ 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 12 May 369 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 13 UBND Tỉnh 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 14 Tỉnh uỷ 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 15 May thái hà 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 16 Tổ 6 Bồ Xuyên 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 17 Xưởng Xẻ 0,75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1,57 1,72 1,89 2,07 18 Bảo tàng 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 19 K.S.Sông Trà 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,80 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 975 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 Cứu hoả 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,80 2 X.10.T.Phong 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 3 CSQL10 Số 6 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 81 -
 4. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 4 Chợ Bo 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 5 Chùa Bồ 0,7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 6 T.T.Máy đay 0,8 0,88 0,96 1,06 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 7 Đối Ngoại 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 8 Đồng Lợi 0,85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1,78 1,95 2,14 2,35 9 Minh Tiến 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 10 Tổ 36 B.Xuyên 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 11 Minh Thành 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,80 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 974 TRẠM 35/10 KV THÀNH PHỐ II 1 C.Khí 2-9 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,14 1,25 1,37 1,51 1,65 2 Hương Sen 0.65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,79 3 Tổ16 B.Xuyên 0.65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,79 4 Tiền Phong 4 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,14 1,25 1,37 1,51 1,65 5 TĐC T.Phong 0.8 0,88 0,96 1,05 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 6 Thành công 0.55 0,60 0,66 0,73 0,79 0,87 0,96 1,05 1,15 1,26 1,39 1,52 7 CNN.Long 0.65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,79 8 Vôi.T.Phong 2 0.7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 9 C.K.B.Minh 0.7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 82 -
 5. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 10 N.M.Nước 0.85 0,93 1,02 1,12 1,23 1,35 1,48 1,62 1,78 1,95 2,14 2,35 11 Cao Su 1 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,15 1,26 1,38 1,51 1,66 12 Phú Tr.Hải 0.75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1,57 1,72 1,89 2,07 13 V.L.Chất đốt 0.8 0,88 0,96 1,05 1,16 1,27 1,39 1,53 1,68 1,84 2,02 2,21 14 B.T.Nhựa 2 0.75 0,82 0,90 0,99 1,09 1,19 1,31 1,43 1,57 1,72 1,89 2,07 15 Đồng lợi 2 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,14 1,25 1,37 1,51 1,65 16 XN 19 0.65 0,71 0,78 0,86 0,94 1,03 1,13 1,24 1,36 1,49 1,64 1,79 17 Kim Khí 0.7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 18 V.T.H.Hà 0.7 0,77 0,84 0,92 1,01 1,11 1,22 1,34 1,47 1,61 1,76 1,93 19 VLXD 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 1,04 1,14 1,25 1,37 1,51 1,65 Bảng6.3.Hệ số Ktải của hai phường Tiền phong và Bồ xuyên sau khi cải tạo theo phương án 1 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 Đay.T.Bình 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 800 0,82 0,90 0,99 1200 0,72 0,79 0,87 2 Máy Đay TW 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 2x4000 0,58 0,64 0,68 0,72 0,80 0,87 0,93 3 Tr.35/10kVTPII 0,7 0,77 0,84 0,92 1x4000 +1x6300 0,49 0,54 0,59 0,64 0,71 0,77 0,85 0,90 4 Tiền Phong 5 0,75 0,82 0,90 0,99 500 0,54 0,59 0,65 0,72 0,78 0,86 0,94 750 0,69 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 83 -
 6. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 5 Cao Su 2 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 2000 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 971 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 Cầu lông 0,7 0,77 0,84 0,92 640 0,51 0,55 0,61 0,69 0,73 0,80 0,88 0,97 2 B.Đoan túc 0,6 0,66 0,72 0,87 0,95 640 0,48 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 0,84 3 Tiền Phong 1 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 500 0,52 0,57 0,62 0,68 0,75 0,82 0,90 4 Quốc Hoà 0,55 0,6 0,66 0,73 0,8 0,87 0,96 500 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 5 Hoàn Mỹ 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 250 0,52 0,57 0,62 0,68 0,75 0,82 0,90 6 Thuốc lá 0,8 0,88 0,96 250 0,67 0,74 0,81 0,88 0,95 500 0,52 0,57 0,63 0,69 7 C.K.Phú Xuân 0,75 0,82 0,9 0,99 500 0,54 0,59 0,65 0,72 0,79 0,86 0,94 750 0,69 8 C.K.Cộng Lực 0,85 0,93 640 0,51 0,56 0,61 0,67 0,73 0,81 0,89 0,97 960 0,71 0,78 9 TBA4Công ty 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 500 0,52 0,57 0,63 0,69 0,76 0,83 10 Hoàng long 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 250 0,68 0,74 0,81 0,89 0,97 500 0,54 0,59 11 Mạ TN 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 500 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 12 Xi măng 1 0,7 0,77 0,84 0,92 1120 0,51 0,55 0,61 0,67 0,73 0,80 0,88 0,97 13 Xi măng 2 0,55 0,6 0,66 0,73 0,8 0,87 0,96 500 0,62 0,68 0,75 0,82 0,90 14 Xi măng 3 0,75 0,82 0,9 0,99 1120 0,54 0,59 0,65 0,72 0,78 0,86 0,94 1680 6,91 15 B.T.Nhựa 1 0,85 0,93 360 0,51 0,56 0,62 0,67 0,74 0,81 0,89 0,98 540 0,71 0,78 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 84 -
 7. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 16 CB rác 0,8 0,88 0,96 640 0,53 0,58 0,63 0,70 0,76 0,84 0,92 960 0,67 0,74 17 Nhân thanh 1 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 250 0,52 0,57 0,63 0,69 0,76 0,83 18 Nhân thanh 2 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 500 0,52 0,57 0,62 0,68 0,75 0,82 0,90 19 Hạnh liên 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 640 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 20 Hưng cúc 0,7 0,77 0,84 0,92 500 0,51 0,55 0,61 0,69 0,73 0,80 0,88 0,97 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 973 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 T.Hình 0,8 0,88 0,96 250 0,66 0,73 0,80 0,88 0,96 250 0,53 0,58 0,62 0,68 2 Bưu Điện 0,7 0,77 0,84 0,92 500 0,51 0,55 0,61 0,67 0,73 0,80 0,88 0,97 3 N.H.C.Thương 0,85 0,93 250 0,51 0,56 0,62 0,67 0,74 0,78 0,82 0,89 0,91 0,97 4 V.T.Kế 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 640 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 5 Cục Thuế 0,75 0,82 0,90 0,99 250 0,54 0,60 0,65 0,72 0,75 0,81 0,87 0,94 6 T.H.Đạo 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 640 0,52 0,57 0,63 0,69 0,76 0,83 7 P.C.Trinh 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 800 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 8 Đoàn kết 0,7 0,77 0,84 0,92 640 0,51 0,55 0,61 0,67 0,73 0,80 0,88 0,97 9 Nhà tầng 0,8 0,88 0,96 500 0,48 0,53 0,58 0,63 0,70 0,76 0,84 0,92 750 0,74 10 Két nước 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 500 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 11 Nhà thờ 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 250 0,52 0,57 0,63 0,69 0,76 0,83 12 May 369 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 250 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 85 -
 8. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 13 UBND Tỉnh 0,8 0,88 0,96 500 0,48 0,53 0,58 0,63 0,70 0,76 0,84 0,92 750 0,74 14 Tỉnh uỷ 0,8 0,88 0,96 500 0,48 0,53 0,58 0,63 0,70 0,76 0,84 0,92 750 0,74 15 May thái hà 0,55 0,60 0,66 0,80 0,87 0,96 250 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 16 Tổ6Bồ Xuyên 0,7 0,77 0,84 0,92 500 0,51 0,55 0,61 0,67 0,73 0,80 0,88 0,97 17 Xưởng Xẻ 0,75 0,82 0,90 0,99 500 0,54 0,60 0,65 0,72 0,79 0,86 0,94 750 0,69 18 Bảo tàng 0,7 0,77 0,84 0,92 250 0,64 0,70 0,77 0,84 0,92 500 0,51 0,58 0,65 19 K.S.Sông Trà 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 250 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 0,91 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 975 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 Cứu hoả 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 640 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 0,91 2 X.10.T.Phong 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 250 0,52 0,57 0,63 0,69 0,76 0,83 3 CSQL10 Số 6 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 250 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 4 Chợ Bo 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 640 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 0,91 5 Chùa Bồ 0,7 0,77 0,84 0,92 800 0,51 0,55 0,61 0,67 0,73 0,80 0,88 0,97 6 T.T.Máy đay 0,8 0,88 0,96 250 0,66 0,73 0,80 0,88 0,96 500 0,53 0,58 0,64 0,70 7 Đối Ngoại 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1260 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 8 Đồng Lợi 0,85 0,93 1120 0,51 0,56 0,62 0,67 0,74 0,81 0,89 0,97 1680 0,71 0,78 9 Minh Tiến 0,55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 1120 0,53 0,58 0,63 0,69 0,76 10 Tổ 36B.Xuyên 0,6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 500 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 0,91 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 86 -
 9. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 11 Minh Thành 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 800 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 0,91 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 974 TRẠM 35/10 KV THÀNH PHỐ II 1 C.Khí 2-9 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 2140 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 2 Hương Sen 0.65 0,71 0,78 0,86 0,94 2000 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 0,91 3 Tổ16 B.Xuyên 0.65 0,71 0,78 0,86 0,94 500 0,51 0,56 0,63 0,7 0,74 0,84 0,92 4 Tiền Phong 4 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 500 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 5 TĐC T.Phong 0.8 0,88 0,96 250 0,59 0,66 0,73 0,80 0,88 0,96 250 0,53 0,58 0,63 6 Thành công 0.55 0,60 0,66 0,73 0,80 0,87 0,96 250 0,73 0,80 0,88 0,96 250 0,53 7 CNN.Long 0.65 0,71 0,78 0,86 0,94 250 0,75 0,82 0,90 0,98 250 0,41 0,45 0,49 8 Vôi.T.Phong 2 0.7 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 250 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 9 C.K.B.Minh 0.7 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 800 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 10 N.M.Nước 0.85 0,93 1680 0,34 0,37 0,41 0,45 0,49 0,54 0,59 0,65 0,71 0,78 11 Cao Su 1 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 2000 0,48 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 12 Phú Tr.Hải 0.75 0,82 0,90 0,98 250 0,45 0,49 0,54 0,59 0,64 0,71 0,78 0,85 13 V.L.Chất đốt 0.8 0,88 0,96 250 0,12 0,48 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,82 0,90 14 B.T.Nhựa 2 0.75 0,82 0,90 0,99 250 0,75 0,83 0,91 250 0,50 0,55 0,60 0,65 0,69 15 Đồng lợi 2 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 400 0,75 0,82 0,89 0,98 400 0,54 0,59 16 XN 19 0.65 0,71 0,78 0,86 0,94 320 0,41 0,45 0,50 0,54 0,60 0,65 0,72 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 87 -
 10. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 17 Kim Khí 0.7 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 800 0,52 0,57 0,63 0,69 0,75 0,83 18 V.T.H.Hà 0.7 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 250 0,48 0,52 0,58 0,62 0,68 0,76 19 VLXD 0.6 0,66 0,72 0,79 0,87 0,95 800 0,65 0,71 0,78 0,86 0,94 1200 0,69 Bảng6.3.Tổng hợp các trạm biến áp cần cải tạo TT Tên trạm Sđặt(kVA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 Đay.T.Bình 630 630 2 Máy Đay TW 2x1000 2x4000 +1x2500 3 Tr.35/10kVTPII 1x1800 1x4000 +1x3200 +1x6300 4 Tiền Phong 5 250 250 5 Cao Su 2 1000 1000 TT Tên trạm Sđặt(kVA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 88 -
 11. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện TUYẾN 971 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 Cầu lông 320 320 2 B.Đoan túc 320 320 3 Tiền Phong 1 250 250 4 Quốc Hoà 250 250 5 Hoàn Mỹ 100 250 6 Thuốc lá 160 250 250 7 C.K.Phú Xuân 250 250 250 8 C.K.Cộng Lực 320 320 320 9 TBA 4 Công ty 250 250 10 Hoàng long 180 250 250 11 Mạ TN 250 250 12 Xi măng 1 560 560 13 Xi măng 2 250 250 14 Xi măng 3 560 560 560 15 B.T.Nhựa 1 180 180 180 16 CB rác 320 320 320 17 Nhân thanh 1 180 250 18 Nhân thanh 2 250 250 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 89 -
 12. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 19 Hạnh liên 320 320 20 Hưng cúc 250 250 TT Tên trạm Sđặt(kVA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 973TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 T.Hình 180 250 250 2 Bưu Điện 250 250 100 3 N.H.C.Thương 100 250 4 V.T.Kế 320 320 5 Cục Thuế 100 250 6 T.H.Đạo 320 320 7 P.C.Trinh 400 400 8 Đoàn kết 320 320 9 Nhà tầng 250 250 250 10 Két nước 250 250 11 Nhà thờ 50 250 12 May 369 100 250 13 UBND Tỉnh 250 250 250 14 Tỉnh uỷ 250 250 250 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 90 -
 13. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 15 May thái hà 100 250 16 Tổ 6 Bồ Xuyên 250 250 17 Xưởng Xẻ 250 250 250 18 Bảo tàng 180 250 250 19 K.S.Sông Trà 100 250 TT Tên trạm Sđặt(kVA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tuyến 975trạm 110 kv thành phố 1 Cứu hoả 320 320 2 X.10.T.Phong 160 250 3 CSQL10 Số 6 50 250 4 Chợ Bo 320 320 5 Chùa Bồ 400 400 6 T.T.Máy đay 180 250 250 7 Đối Ngoại 630 630 8 Đồng Lợi 560 560 560 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 91 -
 14. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 9 Minh Tiến 560 560 10 Tổ 36 B.Xuyên 250 250 11 Minh Thành 400 400 TT Tên trạm Sđặt(kVA) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tuyến 974 trạm 35/10 kv thành phố ii 1 C.Khí 2-9 750+320 1x750 +320 2 Hương Sen 2x560 2x1000 +140 3 Tổ16 B.Xuyên 250 250 4 Tiền Phong 4 250 250 5 TĐC T.Phong 180 250 250 6 Thành công 180 250 250 7 CNN.Long 180 250 250 8 Vôi.T.Phong 2 100 250 9 C.K.B.Minh 400 400 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 92 -
 15. Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện 10 N.M.Nước 2x560 560 11 Cao Su 1 1000 1000 12 Phú Tr.Hải 180 250 13 V.L.Chất đốt 50 250 14 B.T.Nhựa 2 180 250 250 15 Đồng lợi 2 315 400 400 16 XN 19 160 250 17 Kim Khí 400 400 18 V.T.H.Hà 100 250 19 VLXD 500 400 400 Sinh viên : Phạm Văn Lưu HTĐ3 - K47 - 93 -
Đồng bộ tài khoản