Quỹ lương của KCS, bảo trì, KTCN

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
4
download

Quỹ lương của KCS, bảo trì, KTCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thuyết trình về quy định tính toán trả lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quỹ lương của KCS, bảo trì, KTCN

  1. THUYEÁT TRÌNH VEÀ QUI ÑÒNH TÍNH TOAÙN TRAÛ LÖÔNG QUYÕ LÖÔNG CUÛA KCS, BAÛO TRÌ, KTCN 2. Löông cuûa KCS: • Toång quyõ löông KCS = 13.5 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may). Nhö vaäy löông KCS ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa KCS vaø chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho coâng nhaân KCS. • Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính. • Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca. • Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät. • Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 13.5 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca + chuû nhaät) / toång ngaøy coâng KCS quy ñoåi. • Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng. 3. Toång quyõ löông cuûa baûo trì : • Toång quyõ löông Baûo trì = 3.6 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may). Nhö vaäy löông baûo trì ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa baûo trì vaø chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho töøng CNV. • Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính. • Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca. • Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät. • Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 3.6 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca + chuû nhaät) / toång ngaøy coâng baûo trì quy ñoåi. • Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng. 4. Toång quyõ löông cuûa Phoøng KTCN: • Toång quyõ löông Phoøng KTCN = 7.26 % (löông ngaøy + löông taêng ca + löông chuû nhaät cuûa xöôûng may). Nhö vaäy löông ñaõ ñöôïc tính yeáu toá taêng ca, nhöng do tyû leä ngaøy coâng cuûa PKTCN vaø chuyeàn may khoâng gioáng nhau, neân caàn taùch quyõ löông ngaøy, taêng ca, chuû nhaät vaø phaân phoái cho töøng CNV. • Löông ngaøy = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chính. • Löông taêng ca = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng taêng ca. • Löông chuû nhaät = ñôn giaù ngaøy coâng trung bình * toång ngaøy coâng chuû nhaät. • Trong ñoù ñôn giaù ngaøy coâng trung bình = 7.26 % * toång quyõ löông cuûa xöôûng may (chính + taêng ca + chuû nhaät) / toång ngaøy coâng Phoøng KTCN quy ñoåi. • Moãi quyû löông seõ ñöôïc phaân phoái rieâng. Quy luong cua KCS - Page 1 of 1 - 15/10/09 - 9:20 AM
Đồng bộ tài khoản