Quy tắc đường chân trời trong nhiếp ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
290
lượt xem
168
download

Quy tắc đường chân trời trong nhiếp ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những bài học cơ bản đầu tiên về nhiếp ảnh là nhìn vào đường chân trời khi căn hình cho bức ảnh. Cách đơn giản nhất để đường chân trời ngang là so sánh với đường viền trên hoặc dưới của lỗ ngắm. Nhớ rằng mép của khung hình trong lỗ ngắm hoặc màn hình LCD sẽ là viền của bức ảnh thật và người nhìn sẽ căn cứ vào đó để đánh giá đường chân trời của bạn có phẳng hay không....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy tắc đường chân trời trong nhiếp ảnh

  1. Quy t c ư ng chân tr i trong nhi p nh M t trong nh ng bài h c cơ b n u tiên v nhi p nh là nhìn vào ư ng chân tr i khi căn hình cho b c nh. L c l i nh ng b c nh cũ c a mình, có th b n s khám phá ra nhi u b c nh như th này: Có m t l i rõ ràng trong b c nh trên: mái nhà b nghiêng t ph i sang trái. Có th là mái nhà b nghiêng th t nhưng v n không ch d ng l i ó khi b n nhìn vào ph n giao nhau gi a bi n v i b u tr i.
  2. Bi n không d c lên trên như b c nh (m c dù có vài ng n im m n n). Khi ch p b c nh này, tác gi ã quá chú tr ng n màu s c mà hoàn toàn quên m t ư ng chân tr i và s thăng b ng c a s v t. ây là m t l i cơ b n mà nhi u nhi p nh gia m c ph i. L i này có th khi n nhi u b c nh t giá tr nên vô giá tr . T t nhiên ôi lúc b n mu n th nghi m nhi u ki u ch p v i các góc máy khác nhau và b qua ư ng chân tr i. Quy lu t ây là ho c ư ng chân tr i tuy t i th ng và ph ng, ho c b qua hoàn toàn ư ng chân tr i. Làm cho ư ng chân tr i “hơi” nghiêng không t o nên i m nh n gì cho b c nh c a b n. Nó th m chí làm cho ngư i xem c m th y chóng m t khi xem b c nh c a b n.Làm th nào ư ng chân tr i th ng và ph ng: Cách ơn gi n nh t ư ng chân tr i ngang là so sánh v i ư ng vi n trên ho c dư i c a l ng m. Nh r ng mép c a khung hình trong l ng m ho c màn hình LCD s là vi n c a b c nh th t và ngư i nhìn s căn c vào ó ánh giá ư ng chân tr i c a b n có ph ng hay không. Có nhi u lo i máy nh có kh năng ánh d u trong l ng m (thư ng là m t hình tam giác ho c các i m tiêu c ). Công c này giúp b nk ư ng chân tr i gi a khung hình. M t vài lo i máy nh có ch “ nh lu t m t ph n ba”, b n có th t các ư ng k ngang và d c trên màn hình LCD/l ng m xác
  3. nh i m nh n c a b c nh. Có th ch này không nh m giúp cho b c nh th ng nhưng nó l i giúp b n nhìn th y ư ng k th ng. Cu i cùng, n u b n v n không làm cách nào cho ư ng chân tr i th ng thì b n hãy mua m t chi c thư c ng m nh i kèm v i máy nh. P/S: Có r t nhi u ph n m m ch nh s a nh có ch c năng “làm th ng” (straighten) ho c “xoay” (rotate) nh. Vì th n u b n ang l c l i
  4. ng nh cũ và phát hi n ra m t vài b c b l i nghiêng như trên, b n có th dùng các ph n m m ó s a l i.
Đồng bộ tài khoản