intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình sản xuất bia hàng đầu thế giới-Ks.phan quang thoai- phanquangthoai@yahoo

Chia sẻ: Phan Quang Thoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

555
lượt xem
280
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bia nước chiếm 80%. Bia có độ rượu nhee5 (hàm lượng độ rượu khoảng 3-6%v), có gas, có bọt mịn xốp, có hương vị thơm ngon rất đặc trưng. Hương và vị của bia do các hợp chất chiết từ nguyên, cồn CO2 và các thành phần lên men khác tạo nên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình sản xuất bia hàng đầu thế giới-Ks.phan quang thoai- phanquangthoai@yahoo

 1. phanquangthoai@yahoo Phaàn I: GIÔÙI THIEÄU TOÅNG QUAN VEÀ BIA binhdinh Trang - 1 -
 2. phanquangthoai@yahoo Phaàn II- GIÔÙI THIEÄU VEÀ BIA 7000 năm trư c công nguyên, ngư i dân Babilon ñã bi t s n xu t bia t ñ i m ch và các h t ngũ c c. Công ngh s d ng các nguyên li u này ñ n u bia ñư c truy n d n ñ n Ai C p, Ba Tư và m t s l n c n, r i s vùng Etiopia v n s n xu t bia theo phương pháp c a ngư i Babilon c xưa. Ngư i Hy L p ñã h c ñư c phương pháp s n xu t bia t ñ i m ch c a ngư i Ai C p. 4000 naêm tröôùc coâng nguyeân Hy laïp ñaõ laø moät nöôùc coù ngaønh coâng nghieäp bia huøng maïnh. Coâng ngheä naáu bia ñaõ du nhaäp qua caùc nöôc phöông taây : YÙ, Phaùp, Ñöùc, Taây Ban Nha… Cuoái theá kyû XIX nhaø baùc hoïc ngöôøi Phaùp Lusipasteur sau moät thôøi gian nghieâm cöùu , oâng ñaõ tìm ra ñöôïc chính naám men laø vi sinh vaät duy nhaát maø hoïat ñoäng soáng cuûa chuùng laøm neân quaù trình len men bia. Moät soá nhaø khoa hoïc Nga vaø Ñöùc môùi chöùng minh ñöôïc cô cheá hoïat ñoäng cuûa naám men. Ñoù laø naám men ñaû taïo racaùc enzym vaø chính caùc enzym naøy ñaõ chuyeån hoùa thaønh röôïu vaø CO2 I- Thaønh Phaàn Cuûa Bia Trong bia nư c chi m 80%. Bia có ñ rư u nh (hàm lư ng ñ rư u kho ng 3-6%v), có gas ( hàm lư ng CO2 kho ng 3-4g/l), có b t m n x p, có hương v thơm ngon r t ñ c trưng. Hương và v c a bia là do các h p ch t chi t t nguyên, c n CO2 và các thành ph n lên men khác t o nên. Trong bia có ch a m t s ch t b dư ng: Ch t ñ m: ñ c bi t là ñ m hoà tan chi m 8-10% ch t tan, bao g m: protein, peptid, và amino acid. Glucid: glucid tan (70% là dextrin, pentosan- s n ph m caramel hoá). Vitamin: ch y u là vitamin nhóm B (vitamin B1, vitamin B2, PP). Lupulin trong bia và hoa houblon có tính an th n, d ng . ð c bi t CO2 hoà tan trong bia có tác d ng làm gi m nhanh cơn khát cho ngư i u ng bia, giúp tiêu hoá nhanh th c ăn và ăn u ng ngon mi n, gi m m t m i, tăng ph n t nh táo n u như ngư i u ng s d ng m t li u lư ng thích h p. II – Nguyeân Lieäu Saûn Xuaát Bia Nguyeân lieäu saûn xuaát bia goàm: • Malt binhdinh Trang - 2 -
 3. phanquangthoai@yahoo • Hoa bia • Men bia • Nöôùc Ngoøai ra coøn caùc chaát phuï gia khaùc. 1.Nöôùc Nư c là nguyên li u cơ b n nh t không th thay th ñư c trong công ngh s n xu t bia. Trong bia thành ph m hàm lư ng nư c chi m 80-90%. . Thành ph n hoá h c ch t lư ng c a nư c nh hư ng tr c ti p t i c quá trình công ngh và ch t lư ng c a bia thành ph m. V i m t lư ng nư c ñư c s d ng r ng rãi như v y thì vi c x lý nư c ñ có thành ph n và tính ch t thích h p v i t ng m c ñích s d ng trong s n xu t bia là ñi u h t s c c n thi t. -Yêu c u k thu t nư c dùng trong s n xu t bia Màu S c: trong Mùi: Không mùi, v l , không ch a các ch t gây mùi khó ch u như, H2S, Cl2, NH3. Nư c dùng trong s n xu t ph i có ñ c ng t m th i
 4. phanquangthoai@yahoo Phương pháp nhi t ñ : ðun nóng nư c ñ h ñ c ng t m th i. Do ñ t ti n nên phương pháp này không còn thông d ng. Phương pháp ngu i: ðây là phương pháp cũ, song v n còn có th ng d ng. D a trên cơ s chuy n các bicacbonat (Ca và Ma) v các cacbonat tương ng v i dung d ch Ca(OH)2 bão hoà. Phương pháp vôi-soda: Cùng lúc cho vào nư c h n h p Ca(OH)2 và Na2CO3 vôi s lo i b bicacbonat (Ca và Mg); Na2CO3 s lo i b các mu i gây nên ñ c ng vĩnh vi n. Phương pháp này thư ng h ñ c ng vĩnh c u c a nư c, do ñó không dùng ñ làm m m nư c n u bia. Phương pháp trung hoà b ng acid: Trong n u bia thư ng dùng acid lactic acid này s chuy n bicacbonat (Ca và Mg) v nh ng lactac tương ng. Phương pháp trao ñ i ion: Phương pháp này có nhi u ti n b , ñem l i hi u qu cao D a trên kh năng trao ñ i ion (cation và anion c a m t s nh a t ng h p ñ c bi t d ng vô cơ ho c h u cơ. c-Sát trùng nư c r a n m men và thi t b Phương pháp lý h c: Nư c ñư c l c qua các màng siêu l c, r t hi u qu song r t ñ t ti n . Phương pháp hoá- lý: dùng tia quan tuy n chi u qua nư c; phương pháp tác d ng di t khu n m nh, hi u su t cao và không gây mùi v gì cho nư c. Phương pháp hoá h c: -Clo hoá: Cl2 + H2O = 2 HCl + H2 2HCl =2HCl +2O2 Oxy nguyên t có kh năng di t khu n r t m nh - Ozon hoá: v i li u lư ng t 1-2g/cm3 di t h u h t vi sinh v t có trong nư c. Dùng dòng ñi n có ñi n th l n và t n s cao ñi qua không khí, O2 s chuy n v O, sau ñó xông vào nư c b ng nh ng bơm hơi 2. Malt ñ i m ch 2.1. ñ i mach a)phân lo i ñ i m ch Theo m c ñích s d ng: Trong công nghi p:Dùng ñ i m ch ñ ch bi n bia ho c các ngành th c ph m ph i dùng malt ñ i m ch. Thư ng dùng gi ng ñ i m ch 2 hàng (g i là H.Distichum). Trong nông nghi p: dùng ñ chăn nuôi ho c ch bi n các lo i th c ăn cho gia súc, gia c m…Thư ng dùng gi ng ñ i m ch nhi u hàng (g i là H.Polystychum). (b) binhdinh Trang - 4 -
 5. phanquangthoai@yahoo N u trong m t bông ñ i m ch ch có m t nhánh ñư c th ph n s hình thành hai hàng ñ i m ch ñ i x ng nhau, lo i ñ i m ch này ta g i là ñ i m ch 2 hàng.(a) N u trong m t bông ñ i m ch c ba nhánh ñ u ñư c th ph n thì lo i ñ i m ch này ñư c g i là gi ng sáu ho c 4 hàng ( vì có m t nhánh th ph n nhưng y u hơn hai nhánh còn l i). b) C u trúc và thành ph n hoá h c h t ñ i m ch: C u trúc h t ñ i m ch: g m ba b ph n chính: v h t , phôi và n i nhũ. V h t t ngoài vào trong chia làm ba l p: V tr u, v l a và v arolon. Ph n này chi n 8-15% tr ng lư ng h t. Phôi: là cơ quan s ng, hô h p c a h t, phôi thư ng chi m 2.5-5% tr ng lư ng h t. Trong phôi có t 37-50% ch t khô là thành ph n nitơ, khoáng 7% ch t béo, 5-6% ñư ng sacaroza, 7-7.5% pentozan, 6- 6.5% ch t tro và m t s ít thành ph n khác. Riêng tinh b t h u như r t ít. N i nhũ: chi m t 45-48% tr ng lư ng h t. Ph n này c a h t ñ i m ch gi vai trò quy t ñ nh ch t lư ng c a ñ i m ch trong s n xu t bia. -Thành ph n chính c a n i nhũ là nh ng h t tinh b t hình tròn. N u hàm lư ng protein trong h t càng cao thì càng nhi u h t tinh b t kích thư c nh -Trong b t ñ i m ch có nhi t ñ h hoá là 75-80oc ( c a g o 75oc, khoai tây 60oc). Tính ch t này c n lưu ý khi n u bia. Tinh b t ñã qua h hoá thì khi ñư ng hoá s nhanh và thu n l i hơn nhi u. -Nh ng h t tinh b t ngoài thành ph n là tinh b t, còn ch a m t s t p ch t khác như nitơ:0.5-1.5%; tro:0.2-0.7%; acid béo: 06%. -C u t o c a tinh b t g m hai d ng polisacrait: amilo và amylopectin. -Tinh b t s ch u tác ñ ng xúc tác c a h enzym amylaza ( g m α và β ). Hi u qu xúc tác s tuỳ thu c vào nhi t ñ và pH. ði u này quy t ñ nh k t qu quá trình n u bia. c)-Thành ph n hoá h c c a ñ i m ch: Tính theo % tr ng lư ng ch t khô Thành ph n ð i m ch Malt Tinh b t 63-65 58-60 ðư ng sacaroza 1-2 3-5 ðư ng kh 0.1-0.2 3-4 Nh ng ñư ng khác 1 2 Ch t d ng gom 1-1.5 2-4 binhdinh Trang - 5 -
 6. phanquangthoai@yahoo Hemixenlulo 8-10 6-8 Xenlulo 4-5 5 Lipit 2-3 2-3 Protein thô 8-11 8-11 D ng hoà tan th mu i: albumin, 0.5 2 globulin 3 - Hordein-protein 3-4 2 Glutein-protein 3-4 3-4 Acid amin và peptit 0.5 1-2 Acid mucletit 2 0.2-0.3 Tro 5-6 6-7 Nh ng ch t còn l i 2.2Malt ñ i m ch Malt ñaïi maïch là nguyên li u chính ñ s n xu t các lo i bia. Quá trình quan tr ng nh t mà qua ñó h t ñ i m ch tr thành Malt là s n y m m ( m c tiêu ch y u c a quá trình s n xu t malt). a)Quaù trình taïo malt Ñaïi maïch töôùi nöôùc laøm aãm naûy maàm Malt Saáy khoâ Ñoái vôùi bia Heineken 100% luùa maïch, bia Tiger 80% luùa maïch vaø 20% gaïo Ñieàu kieän naûy maàm cuûa ñaïi maïch : naûy maàm ôû nhieät ñoä 15 – 20 C, trong quaù trình uû haït, caà tieán haønh ñaûo ñeå haï bôùt nhieät ñoä. Thôøi gian uû khoûang 8 – 10 ngaøy. Giai ño n cu i cùng c a quá trình malt hóa ñ i m ch là s y malt tươi. M c ñích c a quá trình s y malt tươi : - Tách th t tri t ñ ñ m t do trong malt. - B o toàn ñư c ho t tính enzym. binhdinh Trang - 6 -
 7. phanquangthoai@yahoo - Thông qua các ch ñ s y malt khác nhau ta thu ñư c nh ng lo i malt có yêu c u khác nhau, ñ ñáp ng cho vi c s n xu t ra các lo i bia có ch t lư ng khác nhau. Quá trình s y malt ñư c th c hi n nhanh chóng trong 24 gi và nhi t ñ giai ño n cu i không quá 85o C . Căn c vào các bi n ñ ng l n trong toàn b quá trình s y malt, ta có th chia làm 3 giai ño n: Giai ño n sinh lý: nhi t ñ tăng d n ñ n 45oC , hàm m h v kho ng 30%, h t n y ch i và sinh trư ng nhanh, m t s các enzym th y phân cũng b t ñ u ho t hóa tr l i. Giai ño n sinh hóa: nhi t ñ tăng d n t 45-70oC , hàm m còn 10%. giai ño n này, quá trình sinh lý b t ñ u d ng l i, các enzym th y phân ho t ñ ng y u l i. Giai ño n hóa h c: nhi t ñ tăng d n t 75- 105oC, hàm m gi m v t i thi u. Các quá trình tác ñ ng c a enzym b h p ph b i các ch t keo c a h t malt; chúng chuy n d n sang d ng liên k t v i các phân t khác c a h t malt tr v tr ng thái “ ngh tĩnh”. M t s các enzym kém ch u nhi t s b bi n tính như:(peptidaza, sitaza,...). Các bi n ñ i hóa h c ch y u x y ra giai ño n này là : t o thành các h p ch t gây màu, mùi thơm và v ñ c trưng cho malt. b)Thaønh phaàn oùa hoïc cuûa malt Thành ph n T l (%) Tinh b t 58 Pentoza 8 Sacharosa 5 ðư ng kh 4 Ch t khoáng 2.5 Lipid 2,5 Cellulose 6 Protid 10 Enzym và các còn l i c)Chæ tieâu cuûa malt : vitamin • Maøu : coù muøa vaøng oáng nhö rôm • Muøi : coù muøi thôm ñaët tröng cuûa malt • Vò : ngoït • Traïng thaùi : malt phaûi xoáp vaø khoâ Sau khi malt ñaõ saáy khoâ thì phaûi tieán haønh nghieàn malt : binhdinh Trang - 7 -
 8. phanquangthoai@yahoo Malt maùy nghieàn malt töôùc nöôùc noùng troän 3. Men Bia : 3.1ð c tính c a n m men: • N m men ñóng vai trò h t s c quan tr ng trong công nghi p s n xu t bia. Nh ñ c tính sinh dư ng c a n m men là quá trình chuy n hóa d ch ñư ng thành rư u và sinh ra khí CO2 là thành ph n chính c a bia. • N m men ñư c s d ng trong công ngh s n xu t bia là lo i vi sinh v t ñơn bào thu c gi ng Saccharomyces. Coù 2loaïi naám men: • N m men n i: Saccharomyces cereviseae. Sinh trư ng và phát tri n nhi t ñ cao, n m lơ l ng trên b m t là ch y u, nhi t ñ lên men 10- 250C. Khi quá trình lên men k t thúc, cc t bào k t chùm, chu i t o thành l p dày n i lên b m t cùng v i b t bia, làm cho kh năng t trong c a bia r t ch m, khó k t l ng và khó l c bia. • N m men chìm: Saccharomyces carlbergensis. Sinh trư ng và phát tri n nhi t ñ th p, nhi t ñ lên men 0-100C. Phân b t ng sâu trong thi t b . D k t l ng và d tách l p. Do ñó l c d hơn ñ ng th i t o ñi u ki n s d ng l i n m men. N m men ñư c s d ng t n m men thu n ch ng, men ñư c gi dư i d ng men khô, sau ñó nhân gi ng trung gian r i ñưa vào s d ng trung s n xu t bia. 3.2.leân men bia: Dòch ñöôøng laïnh Boàn leân men Khoâng khi’ Men (yest) Thôøi gian uû men cuûa bia Heineken 30 ngaøy,loïai men duøng ñeå u laø Men A,Tiger thôøi gian uû laø 14 ngaøy. Leân men chính binhdinh Trang - 8 -
 9. phanquangthoai@yahoo 3-5 ngaøy loïc men thu hoài con con men laïi Oån ñònh chaát löôïng bia leân men phuï leân boàn lôùn (bia chính muøi) 4. Hoa Bia Hoa hoblon là nguyên li u cơ b n (th 2 sau malt ñ i m ch) c a công ngh s n xu t Bia. Hoa houblon có tác d ng :làm cho bia có v ñ ng , v thơm r t ñ c trưng, làm tăng kh năng t o và gi u b t, làm tăng ñ b n và n ñ nh thành ph n sinh h c c a s n ph m. 4.1.Phân lo i: Theo màu s c:có 3 lo i • Lo i 1: màu vàng ñ n vàng rơm. • Lo i 2:có màu xanh l c • Lo i 3: có màu ñ n xanh vàng Theo v có : ð ng : tham gia vào s t o b t ,b o qu n s n ph m lâu g m acid ñ ng và nh a ñ ng Acid ñ ng α – cid ñ ng - humulon β – cid ñ ng-lupulon Nh a ñ ng : α nh a m m và β nh a c Trên th trư ng hi n nay ph bi n 3 d ng: -D ng hoa cánh khô -D ng hoa houblon h t, viên -D ng hoa cao trích ly 4.2- Thành ph n c a hoa houblon Hoa houblon có hoa ñ c và hoa cái riêng bi t cho t ng cây. Trong s n xu t bia ch s d ng hoa cái chưa th ph n. Hoa ñ c không s d ng b i vì nó r t nh , ch a ít lư ng ph n hoa (lupulin), ch t ñ ng cũng r t kém Thành ph n hóa h c trung bình c a houblon binhdinh Trang - 9 -
 10. phanquangthoai@yahoo Trong các thành ph n trên , các ch t ñ ng , tinh d u ph n hoa ñóng vai trò quan tr ng nh t trong s n xu t. Ngoài ra, nh ng thành ph n khác như tanin, protein, ñư ng kh ... cũng có ý nghĩa nh t ñ nh trong các bư c công ngh . Hoa qua ch bi n ph i ñ m b o các tiêu chu n sau: • ð m :12,5%Ch t xơ:13,3% • Các ch t ch a nitrogen:17,5% • Ester:0,4% • Các ch t có v ñ ng( humulone , lupulone )18,3%. Tannin :3%... VI. CÁC CH T PH GIA Nhóm các ch t ph gia ñư c s d ng ñư c s d ng ñư i d ng nguyên li u ph nh m kh c ph c nh ng yêu c u c n thi t mà trong s n xu t chưa ñ t t i, Thành ph n T l % Thành ph n T l % Nư c 10.0 Acid amin 0.1 T ng ch t ñ ng 15.0 Protein 15.0 Tinh d u ph n 0.5 Ch t bóe 3.0 Tanin 4.0 Tro 8.0 ðư ng kh 2.0 Xenlulo, lignin, và 40.4 nh ng ch t còn l i Pectic 2.0 ta có các ch t phi gia sau: Nhóm ph gia gián ti p: Nhóm này t t c nguyên li u và hóa ch t ñư c s d ng trong quá trình công ngh , song không ñư c phép có trong s n ph m. Ví d : -Các lo i b t tr l c: Kizelgua, Diatomit, Belogua 200-400-600 -Các lo i hóa ch t dùng ñ v sinh thi t b , v sinh phân xư ng s n xu t như H2SO4, NaOH, KMnO4 ho c etanol dùng như là tác nhân l nh, dung d ch CIP. Nhóm ph gia tr c ti p: g m t t c nh ng nguyên li u và hóa ch t ñư c phép có m t trong thành ph n c a s n ph m v i s ki m soát ch t ch hàm lư ng cho phép Ví d : Hóa ch t x lý ñ c ng, ñi u ch nh ñ ki m c a nư c công ngh (nư c n u bia) như HCl, Na2SO4, KOH, CaCl2. binhdinh Trang - 10 -
 11. phanquangthoai@yahoo Nhóm các hóa ch t ñưa vào ngăn ch n quá trình oxy hóa nhũng thành ph n trong bia như Cid ascocbic, H2O2, ho c K2S2O5+ Tác d ng m t s lo i ph gia Các ch ph m enzym Caramen: t o màu cho bia CaCl2 : tăng ñ b n v ng (làm b n enzym α – Amylaza nhi t ñ cao) Acid ascorbic: b o qu n, ch ng oxi hóa, c ch s bi n ch t c a bia. Colluplie: ch ng hóa protein. Maturex L: tác d ng rút ng n th i gian lên men ph , gi m lư ng diacetyl t o thành trong quá trình lên men chính. Các hóa ch t v sinh công nghi p: Clorin, NaOH dùng ñ t y r a sát trùng. Nhóm các ch t thu h i CO2: than ho t tính V – PHEÁ LIEÄU 1- M c ñích Trong s n xu t bia, vi c dùng th li u thay cho malt tuỳ thu c vào ñi u ki n ch quan và khách quan, có th nh m: • H giá thành s n ph m • C i thi n m t vài tính ch t c a s n ph m • T o ra ch ng lo i bia có các m c ñ ph m c p ch t lư ng khác nhau • Theo ñơn ñ t hàng c a ngư i tiêu dùng.. 2- Yêu c u k thu t c a th li u • Th li u ph i d i dào ngu n glucid (tinh b t) mà t ñó, dư i tác ñ ng c a enzym trong malt, glucid c a th li u s chuy n thành các ch t hoà tan. Vì v y các lo i ngũ c c thư ng ch n làm th li u trong s n xu t bia. • Khi s d ng th li u, ch t lư ng c a th li u s nh hư ng tr c ti p ñ n ch t lư ng bia ( mùi, v , màu s c). Vì v y ph i quan tâm ñ n thành ph n hoá h c th li u. 3-Th li u ñư c s d ng V kh năng thay th Malt trong bia g o là lo i ngũ c c ñư c dùng nhi u hơn c . Ñoái vôùi bia Heineken 100% laø ñaïi maïch. Tiger 80% laø ñaïi maïch, 20% laø gaïo binhdinh Trang - 11 -
 12. phanquangthoai@yahoo III- QUY TRÌNH SAÛN XUAÁT BIA Quy trình chieát chai: Maùy thaùo chai Maùy röûa chai Maùy thaùo kieän May kieåm Maùy röûa Maùy tra möïc bia keg soi Maùy thanh Kieåm Maùy Maùy truøng tra ñoùng chieát chai xì Daùn Maùy Maùy ñoùng nhaõn / ñoùng kieän doùng chai code Maùy kieåm tra Caân möïc bia kieåm tra Quy trình chieát keg ` Boàn bia Thanh truøng Laøm laïnh töôi bia bia Voû keg Röûa Tieät Chieát bia töø thò saïch truøng vaøo keg tröôøng keg keg Ñoùng Caân kieän ñöa kieåm tra vaøo kho binhdinh Trang - 12 -
 13. phanquangthoai@yahoo Quy trình chieát lon Maùy thaùo Maùy kieåm Maùy röøa lon lon tra lon May kieåm tra muïc bia Maùy thanh Maùy ñoùng Maùy chieát truøng naáp bia Maùy kieåm tra Ñoùng khaâu leân möïc bia thuøng Maùy ñoùng naép Ñoùng Maùy thuøng code leân ñoùng lon thuøng Maùy gaáp Caân kieåm Maùy gaáp thuøng carton tra thuøng carton binhdinh Trang - 13 -
 14. phanquangthoai@yahoo Quy trình saûn xuaát bia Malt + nöôc Maùy Troän Gia nhieät Chaùo malt nghieàn malt 500C, 650C, 750C malt Boàn chöùa saáy + loïc Dòch ñöôøng noùng + malt Bình loïc Hoa houblon Laøm laïnh dòch ñöôøng noùng baõ Boàn chöùa men Thieát bò loïc bia Bia trong Bia chính muøi Boàn leân Boàn men chöùa bia trong Bia trong binhdinh Trang - 14 -
 15. phanquangthoai@yahoo PH N III. K T LU N Ngành Bia là m t ngành công nghi p th c ph m, s n xu t ra lo i ñ u ng có ch t lư ng ph c v nhu c u xã h i, trong nhi u năm qua ngành bia có t c ñ tăng trư ng nhanh, ñáp ng nhu c u trong nư c thay th ph n nh p kh u trư c ñây. 1. S n lư ng Năm 1987 s n lư ng bia c nư c có 84,5 tri u lít Năm 1992 " lên 169 tri u lít Năm 1997 " lên 667 tri u lít Năm 1999/2000 lên 1 000 tri u lít M c tăng trư ng hàng năm Năm 1991-1992 Tăng bình quân 26,62% Năm 1993-1994 " 14,30% Năm 1995-1996 " 17,0% Năm 1997-1998 " 10,0% Năm 1999-2000 " 10,0% Năm 2005: 1.200 tri u lít; Ch tiêu ch y u Năm 2010: 1.500 tri u lít. 2. ð nh hư ng phát tri n: a) V công ngh , thi t b : Hi n ñ i hoá công ngh , t ng bư c thay th công ngh thi t b hi n có b ng công ngh , thi t b tiên ti n, hi n ñ i c a th gi i, ñ m b o các tiêu chu n ch t lư ng, an toàn v sinh th c ph m, môi trư ng theo quy ñ nh c a Vi t Nam và qu c t ñ s n ph m có kh năng c nh tranh ngày càng cao trên th trư ng trong và ngoài nư c. b) V ñ u tư: T p trung ñ u tư các nhà máy có công su t l n; phát huy t i ña năng l c c a các cơ s s n xu t có thi t b và công ngh tiên ti n; ñ ng th i ti n hành ñ u tư m r ng năng l c c a m t s nhà máy hi n có. ða d ng hoá hình th c ñ u tư, phương th c huy ñ ng v n, khuy n khích huy ñ ng ngu n v n c a các thành ph n kinh t trong nư c, phát hành trái phi u, c phi u; ñ y m nh vi c c ph n hoá ñ i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c không c n n m gi 100% v n. c) V nghiên c u khoa h c và ñào t o: Quy ho ch và xây d ng các phòng thí nghi m, Trung tâm nghiên c u; tri n khai th c nghi m g n v i vi c ng d ng khoa h c, công ngh vào s n xu t; ñ ng th i quy ho ch và ñào t o ñ i ngũ cán b khoa h c, công nhân k thu t ñáp ng yêu c u phát tri n c a ngành. binhdinh Trang - 15 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=555

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2