QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG TIỀN MẶT

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
2.489
lượt xem
536
download

QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG TIỀN MẶT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tăng cường công tác quản lý tiền mặt , quản lý công nợ tạm ứng nhằèm sử dụng tiền vốn đúng mục đích, đúng việc . - Xác định rõ trách nhiệm quyền hạn trong, trình tự tạm ứng và quyết toán tiền tạm ứng . - Lưu trữ chứng từø chặt chẽ và có hệ thống phục vụ cho việc theo dõi , thanh quyết toán đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: QUY TRÌNH TẠM ỨNG VÀ QUYẾT TOÁN TẠM ỨNG TIỀN MẶT

  1. QUY TRÌN H TAÏM ÖÙNG VAØ QUYEÁT TOAÙN TAÏM ÖÙNG TIEÀN MAËT 1. 1. MUÏC ÑÍCH : (Quy trình naøy ñöôïc soaïn thaûo ñeå laøm gi ? giaûi quyeát vaán ñeà gì ?) - Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù tieàn maët , quaûn lyù coâng nôï taïm öùng nhaèèm söû duïng tieàn voán ñuùng muïc ñích, ñuùng vieäc . - Xaùc ñònh roõ traùch nhieäm quyeàn haïn trong, trình töï taïm öùng vaø quyeát toaùn tieàn taïm öùng . - Löu tröõ chöùng töøø chaët cheõ vaø coù heä thoáng phuïc vuï cho vieäc theo doõi , thanh quyeát toaùn ñuùng ñoái töôïng, naâng cao hieäu quaû söû duïng voán. 2. 2. PHAÏM VI AÙP DUÏNG : (Quy trình naøy chi phoái coâng vieäc cuûa caùc phoøng ban boä phaän naøo ? lieät keâ taát caû) Quy trình naøy chi phoái taát caû CBNV trong Coâng ty, thuoäc : -Phoøng ñieàu -Phoøng kinh doanh toång hôïp -Phoøng haønh chính -Phoøng threebond -Thöông xaù tax -Phoøng Keá toaùn -Boä phaän kho, Boác xeáp , ñoáng goùi , phaân loaïi 3. 3. ÑÒNH NGHÓA THUAÄT NGÖÕ & TÖØ VIEÁT TAÉT: (giaûi thích caùc thuaät ngöõ, caùc töø vieát taét söû duïng trong quy trình naøy ) Giaùm ñoác : GÑ Tröôûng phoøng: TP Keá toaùn tröôûng : KTT Keá toaùn thanh toaùn :KTTT Thuû quyõ : TQ Nhaân vieân: NV 4. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO : (Lieät keâ caùc vaên baûn, tieâu chuaån, quy ñònh …, laø cô sôû ñeå soaïn thaûo quy trình naøy keå caû caùc quy trình khaùc trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng) -Heä thoáng Taøi khoaûn keá toaùn aùp duïng cho Doanh nghieäp vöøa vaø nhoû Vieät nam, ban haønh theo Quyeát ñònh 144 TC/CÑKT, vaø caùc vaên baûn söûa ñoåi boå sung cheá ñoä keá toaùn 1
  2. -Heä thoáng soå keá toaùn, trong ñoù chuû yeáu laø Soå theo doõi coâng nôï Taïm öùng. -Heä thoáng chöùng töø keá toaùn : Phieáu thu , chi tieàn maët, Phieáu ñeà xuaát Taïm öùng , Phieáu thanh toaùn tieàn taïm öùng . -Tieâu chuaån ISO 9001-2000. 5. MOÂ TAÛ : 5.1. Löu ñoà taïm öùng : Coâ Traùch Löu ñoà Bieåu maãu aùp ng nhieäm thöïc (söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc ) duïng, taøi lieäu ñoaï hieän lieân quan n NV 1 1 Phieáu ñeà Phieáu ñeà xuaát taïm xuaát taïm öùng öùng Phieáu ñeà 2 GÑ xuaát taïm öùng Xem xeùt, duyeät KTTT Phieáu chi 4. 4 Phieáu chi tieàn 5 5 TQ Phieáu chi Chi tieàn Phieáu chi 6 6 Phieáu ñeà Löu Hoà sô xuaát taïm KTTT, TQ öùng Soå theo doõi nôï taïm öùng 2
  3. 5.1 Löu ñoàø quyeát toaùn taïm öùng : Coân Traùch LÖU ÑOÀ Bieåu maãu aùp g nhieäm thöïc duïng ñoaïn hieän (Söû duïng caùc kyù hieäu theo quy öôùc) Taøi lieäu lieân quan 1 NV Phieáu ñeà nghò Ñeà nghò thanh thanh toaùn toaùn Caùc chöùng töø phaùt sinh coù lieân quan 2 KTTT Phieáu ñeà nghò Kieåm tra , ñoái thanh toaùn chieáu Phieáu nhaäp kho, hoaù ñôn VAT,… 3 KTT , GÑ Phieáu ñeà nghò Xem xeùt, thanh toaùn Duyeät 4 KTTT Phieáu chi Phieáu chi Phieáu thu Phieâu 5 TQ Phieáu chi Chi hoaëc thu tieàn Phieáu thu 6 KTTT, TQ Phieáu chi Löu Hoà sô ,Phieáu thu, Phieáu ñeà nghò 3
  4. thanh toaùn,Phieáu nhaäp kho, hoaù ñôn VAT,… 4
  5. 5.2. Dieãn giaûi chi tieát Taïm öùng : Coân Teân Traùch Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu aùp g Coâng ñoaïn nhieäm (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu roõ: ôû (Nhö theá naøo laø ñaït /ñöôïc duïng, hoà sô ñoaïn (ai laøm ?) ñaâu ? luùc naøo ? trong bao laâu ?) ñoái vôùi coâng ñoaïn) (Baèng chöùng ñeå laïi) 1 Nhaân Trong quaù trình kinh doanh phaùt sinh caùc Ghi ñuùng, ghi ñuû, caùc Phieáu ñeà vieân , nghieäp vuï kinh teâ yeâu caàu phaûi coù tieàn yeâu caàu trong bieåu xuaát taïm Ñeà xuaát Tröôûng voán ñeå thöïc hieän, NV ñeø xuaát cho taïm öùng maãu laäp saün, coù kyù öùng phoøng teân cuûa NV vaø tröôûng tieàn ñeå thöïc thi nheäm vuï.trình tröôûng phoøng phoøng . duyeät. Quyeát Giaùm ñoác Xem xeùt vaø quyeát ñònh cho taïm öùng Kyù duyeät taïm öùng Phieáu ñeà ñònh xuaát taïm 2 öùng 3 Thöïc hieän Keá toaùn Vieát phieáu chi. Ghi roõ noäi dung kinh teá Phieáu chi thanh toaùn phaùt sinh , hoï teân ngöôøi taïm öùng tieàn Thöïc hieän Thuû quyõ Caên cöù vaøo phieáu chi, chi tieàn cho Ngöôøi nhaän tieàn kyù Phieáu chi nhaân vieân nhaän vaø ghi roõ hoï teân, 4 soâ tieàn ñaõ nhaän. 5 Thöïc hieän Keá toaùn Löu ñaày ñuû Hoà sô taïm öùng tieàn Hoàø sô löu ñaày ñuû , coù thanh thöù töï, deã tìm kieám khi Haïch toaùn vaoø taøi khoaûn keá toaùn, ghi toaùn, Thuû caàn thieát. cheùp soå saùch ñuùng ñoái töôïng quyõ 5
  6. 5.2 Dieãn giaûi chi tieát Thanh toaùn taïm öùng: Coân Teân Traùch Moâ taû thöïc hieän coâng ñoaïn Chuaån chaáp nhaän Bieåu maãu aùp g Coâng ñoaïn nhieäm (Laøm ñieàu gì & laøm nhö theá naøo, neâu roõ: ôû (Nhö theá naøo laø ñaït /ñöôïc duïng, hoà sô ñoaïn (ai laøm ?) ñaâu ? luùc naøo ? trong bao laâu ?) ñoái vôùi coâng ñoaïn) (Baèng chöùng ñeå laïi) 1 Ñeà nghò NV Khi thöïc hieän xong nghieäp vuï kinh teá, Chöùng töø ñaày ñuû, Giaáy ñeà nghò nhaân vieân taäp hôïp taát caû chöùng töø roõ raøng , coù thöù töï thanh toaùn phaùt sinh coù lieân quan, laøm Ñeà nghò thôøi gian Caùc hoaù ñôn thanh toaùn ñeå tröø soá tieân maø nhaân chöùng töø lieân vieân ñaõ öùng . quan 2 Kieåm KTTT Kieåm tra tính hôïp lyù hôïp phaùp cuûa Chöùng töø ñaày ñuû, Giaáy ñeà nghò tra,ñoái chöùng töø, ñoái chieáu toång soá tieàn ñeà roõ raøng , coù thöù töï thanh toaùn chieáu nghò thanh toaùn vôùi caùc chöùng töø hoaù thôøi gian Caùc hoaù ñôn ñôn keøm theo. chöùng töø lieân quan 3 Kyù duyeät KTT,GÑ Kieåm tra xem xeùt, kyù duyeät Chöùng töø ñaày ñuû, Giaáy ñeà nghò roõ raøng , coù thöù töï thanh toaùn thôøi gian Caùc hoaù ñôn chöùng töø lieân quan 4 Thöïc hieäân KTTT Vieát phieáu thu laïi toaøn boä soá tieân ñaõ Ghi roõ raøng, ñuùng soá Phieáu thu öùng tieàn ñaõ duyeät Phieáu chi Vieát phieáu chi soá tieàn ñöôïc duyeät thanh toaùn 5 Thöïc hieän TQ Thu laïi tieàn cuûa NV neáu soá tieàn ñaõ Thu chi buø tröø nhau Phieáu thu öùng lôùn hôn soá ñöôïc duyeät chi khoâng nhaàm laãn Phieáu chi Chi theâm tieàn cho NV neáu soá tieàn ñaõ 6
  7. öùng nhoû hôn soá tieàn ñöôïc duyeät chi. 6 Thöïc hieän KTTT, TQ Löu ñaày ñuû Hoà sô taïm öùng tieàn Hoàø sô löu ñaày ñuû , Phieáu thu coù thöù töï, deã tìm Haïch toaùn vaoø taøi khoaûn keá toaùn, ghi Phieáu chi cheùp soå saùch ñuùng ñoái töôïng kieám khi caàn thieát. Giaáy ñeà nghò thanh toaùn Caùc hoaù ñôn chöùng töø lieân quan 6. BIEÅU MAÃU AÙP DUÏNG, HOÀ SÔ: Stt Nhaän bieát Baûo quaûn Baûo veä Thôøi gian Teân bieåu maãu Kyù hieäu bieåu (Nôi löu hoà sô) (Thaåm quyeàn truy caäp, ai Caùch huyû hoà sô löu hoà sô maãu ñöôïc pheùp truy caäp) 1 Phieáu ñeà xuaát ÑXTÖ-LS Phoøng keá Keá toaùn, Quaûn trò, 10 naêm Chuyeån kho löu taïm öùng toaùn Giaùm ñoác tröõ tieáp 10 naêm Giaáy ñeà nghò thanh 2 ÑNTT-LS Phoøng keá Keá toaùn, Quaûn trò, 10 naêm Chuyeån kho löu toaùn toaùn Giaùm ñoác tröõ tieáp 10 naêm 3 Phieáu chi PC-LS Phoøng keá Keá toaùn, Quaûn trò, 10 naêm Chuyeån kho löu toaùn Giaùm ñoác tröõ tieáp 10 naêm 4 Phieáu thu PT-LS Phoøng keá Keá toaùn, Quaûn trò, 10 naêm Chuyeån kho löu toaùn Giaùm ñoác tröõ tieáp 10 naêm 5 7
  8. 6 7 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản