Quy trình “Thẩm định và tiếp nhận hồ sơ tại phòng thẩm định”

Chia sẻ: Phung Ngoc Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

1
560
lượt xem
204
download

Quy trình “Thẩm định và tiếp nhận hồ sơ tại phòng thẩm định”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuỳ theo từng loại hình, Phòng kinh doanh hội sở và chi nhánh ngân hàng quận bàn giao hồ sơ theo danh mục trong các mẫu biểu sau: Mẫu số: MS 03-QH Biên bản bàn giao hồ sơ trình đặt QHTD. Mẫu số: MS 04-CN Biên bản bàn giao hồ sơ cho vay cá nhân. Mẫu số: MS 05-DN Biên bản bàn giao hồ sơ cho vay doanh nghiệp. Toàn bộ hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, mở L/C bằng vốn vay của khách hàng theo đúng chế độ tín dụng hiện hành (bản chính hoặc bản sao có dấu Sao y...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy trình “Thẩm định và tiếp nhận hồ sơ tại phòng thẩm định”

  1. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG THẨM ĐỊNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o---------- ------------o0o------------ Hà nội, ngày 20 tháng 4 năm 2006 QUY TRÌNH “Thẩm định và tiếp nhận hồ sơ tại phòng thẩm định” PHẦN I: QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY, BẢO LÃNH (CẤP TÍN DỤNG) I. Hồ sơ trình phòng Thẩm định gồm có - Tuỳ theo từng loại hình, Phòng kinh doanh h ội sở và chi nhánh ngân hàng quận bàn giao hồ sơ theo danh mục trong các mẫu biểu sau: + Mẫu số: MS 03-QH Biên bản bàn giao hồ sơ trình đặt QHTD + Mẫu số: MS 04-CN Biên bản bàn giao hồ sơ cho vay cá nhân + Mẫu số: MS 05-DN Biên bản bàn giao hồ sơ cho vay doanh nghiệp - Toàn bộ hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, mở L/C bằng vốn vay c ủa khách hàng theo đúng chế độ tín dụng hiện hành (bản chính hoặc b ản sao có d ấu Sao y bản chính của khách hàng hoặc của Giám đốc chi nhánh). - Tờ trình xin phê duyệt mức phán quyết cho vay, nội dung phải rõ: + Tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ, dự án có hiệu quả kinh tế, có kh ả năng thu hồi nợ đúng hạn. + Nguồn vốn cho vay + Biện pháp bảo đảm tiền vay - Báo cáo thẩm định (hoặc tái thẩm định) - Biên bản họp Hội đồng tư vấn tín dụng (nếu có): Ph ản ánh trung th ực từng ý kiến và chữ ký của các thành viên tham gia Hội đồng. - Để rút ngắn thời gian thẩm định và trả lời khách hàng, đối với những món vay phải qua phòng Thẩm định, cán bộ tín dụng Ngân hàng qu ận và Phòng Kinh doanh tại Hội sở có thể thông báo cho Phòng Thẩm định NHNo Hà Nội để tiến hành thẩm định độc lập ngay từ khi nh ận được h ồ s ơ xin vay v ốn c ủa khách hàng. II. Quy trình thẩm định cho các khoản vay vượt quyền phán quyết áp dụng tại phòng Thẩm định 1. Những món vay do phòng Kinh doanh tại Hội sở trình Agribank Hanoi -77 Lạc Trung_Hai Bà Trưng_Hà nội Page 1
  2. 1.1. Tiếp nhận Báo cáo thẩm định về món vay cùng các loại h ồ sơ do Phòng Kinh doanh chuyển sang, lãnh đạo phòng Th ẩm đ ịnh vào s ổ theo dõi, phân công cán bộ thẩm định tiếp nhận, rà soát, nếu đầy đủ thì ký nh ận hồ s ơ (có Phiếu giao nhận hồ sơ); nếu thiếu, sai sót đề nghị chỉnh sửa bổ sung. 1. 2. Cán bộ thẩm định tiến hành thẩm định theo quy định, l ập báo cáo thẩm định, có ý kiến cụ thể trong báo cáo th ẩm định và chịu trách nhi ệm tr ước cấp trên và pháp luật về các ý kiến đó. Nếu cho vay đề xu ất mức cho vay, th ời hạn, lãi suất và các nội dung có liên quan khác; n ếu không cho vay ph ải nêu rõ lý do vì sao không cho vay. 1.3. Lãnh đạo phòng Thẩm định kiểm tra tính hợp lệ, h ợp pháp và tính chính xác của báo cáo thẩm định, tính hợp pháp của hồ sơ vay vốn, có ý kiến cụ thể trong báo cáo thẩm định và chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật. 1.4. Sau khi báo cáo thẩm định được Giám đốc hoặc phó Giám đốc đ ược uỷ quyền phê duyệt; phòng Thẩm định chuyển một bản báo cáo th ẩm đ ịnh cho phòng Kinh doanh để hoàn tất các thủ tục còn lại. Hoặc ph ối hợp với phòng Kinh doanh chuyển hồ sơ món vay kèm Báo cáo thẩm đ ịnh và T ờ trình lên Ban Tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam (đối với món vay vượt quyền phán quy ết của chi nhánh cấp I). 1.5. Thời gian thẩm định món vay (sau khi nhận đủ hồ sơ và các thông tin cần thiết liên quan đến khoản vay từ Phòng Kinh doanh tại H ội s ở) t ối đa là 03 ngày làm việc đối các khoản vay ngắn hạn và 05 ngày làm vi ệc đ ối v ới kho ản vay trung và dài hạn. Đối với những món vay do Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Hà N ội yêu cầu Phòng Kinh doanh và Phòng Thẩm định tiến hành đồng th ẩm định thì thời gian thẩm định món vay (sau khi nhận đủ hồ s ơ và các thông tin c ần thi ết liên quan đến khoản vay) tối đa là 05 ngày làm việc đối các kho ản vay ng ắn hạn và 15 ngày làm việc đối với khoản vay trung và dài hạn. 2. Những món vay do Chi nhánh ngân hàng quận, khu vực trình 2.1. Tiếp nhận Báo cáo thẩm định, Tờ trình về món vay cùng các lo ại h ồ sơ do chi nhánh Ngân hàng quận, khu vực trình (từ phòng kinh doanh h ội sở), lãnh đạo phòng Thẩm định vào sổ theo dõi, phân công cán bộ thẩm định ti ếp nhận, rà soát, nếu đầy đủ thì ký nhận hồ sơ (có Phiếu giao nhận hồ sơ), nếu thiếu, sai sót đề nghị chỉnh sửa bổ sung. 2.2. Cán bộ thẩm định tiến hành thẩm định theo quy định, lập báo cáo thẩm định, có ý kiến cụ thể trong báo cáo th ẩm định và chịu trách nhi ệm tr ước cấp trên và pháp luật về các ý kiến đó. Nếu cho vay đề xu ất mức cho vay, th ời hạn, lãi suất và các nội dung có liên quan khác; n ếu không cho vay ph ải nêu rõ lý do vì sao không cho vay. Agribank Hanoi -77 Lạc Trung_Hai Bà Trưng_Hà nội Page 2
  3. 2.3. Lãnh đạo phòng Thẩm định kiểm tra tính hợp lệ, h ợp pháp và tính chính xác của báo cáo thẩm định, tính hợp pháp của hồ sơ vay v ốn, có ý c ụ th ể trong báo cáo thẩm định và chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật. 2.4. Sau khi báo cáo thẩm định được Giám đốc hoặc phó Giám đốc đ ược uỷ quyền phê duyệt; phòng Thẩm định lập thông báo trình lãnh đ ạo ký gửi cho chi nhánh ngân hàng quận, khu vực (thông qua phòng kinh doanh). Hoặc ph ối hợp với phòng kinh doanh chuyển hồ sơ món vay kèm Báo cáo th ẩm định lên Ban tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam (đối với món vay vượt quyền phán quyết của chi nhánh cấp I). 2.5. Thời gian thẩm định món vay (sau khi nhận đủ hồ sơ và các thông tin cần thiết liên quan đến khoản vay) tối đa là 05 ngày làm vi ệc đối các kho ản vay ngắn hạn và 15 ngày làm việc đối với khoản vay trung và dài hạn. PHẦN II. QUY TRÌNH CƠ CẤU LẠI NỢ (Áp dụng cho các món vay tại Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội) I. Hồ sơ xin cơ cấu lại nợ do phòng Kinh doanh tại hội sở trình gồm có: - Thông báo nợ đến hạn - Giấy đề nghị Điều chỉnh kỳ hạn nợ – gia hạn nợ - Bản sao Hợp đồng tín dụng của khoản vay, giấy nhận nợ nếu có. - Bản sao Báo cáo thẩm định - Biên bản kiểm tra Điều chỉnh kỳ h ạn nợ – gia h ạn n ợ, có ý ki ến c ủa CBTD và Lãnh đạo Phòng KD về vi ệc đồng ý hay không đ ồng ý cho Đi ều ch ỉnh kỳ hạn nợ – gia hạn nợ. - Các hồ sơ cần thiết khác II. Quy trình cơ cấu lại nợ tại phòng Thẩm định a, Tiếp nhận hồ sơ xin cơ cấu lại nợ của phòng Kinh doanh chuyển sang, lãnh đạo phòng Thẩm định vào sổ theo dõi, phân công cán bộ thẩm định tiếp nhận rà soát, nếu đầy đủ thì ký nhận hồ sơ (có Phiếu giao nh ận h ồ s ơ), nếu thiếu, sai sót đề nghị chỉnh sửa bổ sung. b, Cán bộ thẩm định tiến hành kiểm tra theo quy định, l ập biên b ản ki ểm tra, có ý kiến cụ thể trong biên bản kiểm tra và chịu trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật về các ý kiến đó. c, Lãnh đạo phòng Thẩm định kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp và tính chính xác của biên bản kiểm tra, tính hợp pháp của h ồ s ơ gia h ạn, có ý ki ến c ụ thể trong biên bản kiểm tra và chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật. d, Sau khi biên bản kiểm tra được Giám đốc hoặc phó Giám đốc được uỷ quyền phê duyệt; phòng Thẩm định chuyển một bản biên bản ki ểm tra cho Agribank Hanoi -77 Lạc Trung_Hai Bà Trưng_Hà nội Page 3
  4. phòng Kinh doanh để hoàn tất các thủ tục còn lại như: Điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ hoặc chuyển nợ quá hạn. e, Thời gian kiểm tra, xem xét để cơ cấu lại nợ (sau khi nhận đủ hồ sơ và các thông tin cần thiết liên quan đến khoản vay) tối đa là 02 ngày làm việc. PHẦN III. KIỂM TRA VIỆC GIẢI NGÂN VÀ TÌNH HÌNH THỰC TẾ TRIỂN KHAI DỰ ÁN, PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỐI VỚI NHỮNG MÓN VAY DO PHÒNG THẨM ĐỊNH THẨM ĐỊNH (Áp dụng đối với trường hợp các món vay phải qua phòng Thẩm định) I. Phòng Thẩm định tổ chức kiểm tra đối với những món vay thu ộc trong các trường hợp sau: + Các món vay đã qua Phòng Thẩm định + Các món vay do Giám đốc NHNoHN yêu cầu phải kiểm tra II. Nội dung kiểm tra − Rà soát lại thủ tục hồ sơ món vay đối với món vay đã được phê duy ệt cho vay; điều kiện cho vay, điều kiện giải ngân và các quy đ ịnh khác trong thông báo của Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Hà Nội đã được Chi nhánh bổ sung, hoàn thiện và thực hiện như thế nào. − Xem xét số tiền đã phê duyệt cho vay, ký hợp đồng tín dụng, số tiền đã ngân, chưa giải ngân. − Kiểm tra thực tế nơi tổ chức thực hiện dự án, ph ương án s ản xu ất kinh doanh để đánh giá tiến độ, triển vọng khả năng thực hiện dự án. − Phát hiện những vấn đề nảy sinh có liên quan đ ến tình hình tài chính c ủa doanh nghiệp, tài chính của dự án và các vấn đề khác để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời… III. Quy trình kiểm tra − Phòng Thẩm định lập Thông báo kiểm tra (có phê chuẩn của Ban giám đốc) gửi Chi nhánh NHNo&PTNT Quận, Khu vực trực thu ộc. Thông báo phải ghi rõ thời gian và nội dung kiểm tra. − Cán bộ tín dụng tại NH Quận được phân công quản lý món vay, thông báo cho khách hàng để phối kết hợp với cán bộ thẩm định cùng kiểm tra. − Biên bản kiểm tra được lập thành 03 liên (Phòng Th ẩm đ ịnh gi ữ 01 liên, Ngân hàng Quận giữ 01 liên và khách hàng giữ 01 liên) ghi rõ nội dung kiểm tra, thời gian kiểm tra, mục đích sử dụng vốn vay, tiến độ của phương án, dự án đầu tư và các kiến nghị khác. PHẦN IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH - Quy trình này áp dụng thống nhất cho các nghiệp vụ cấp tín dụng (cho vay, bảo lãnh, mở L/C bằng vốn vay, cơ cấu lại nợ); Các nghiệp vụ phát sinh Agribank Hanoi -77 Lạc Trung_Hai Bà Trưng_Hà nội Page 4
  5. khác có liên quan chưa đề cập tại quy trình này thực hi ện theo các quy đ ịnh hiện hành của Ngân hàng nông nghiệp Hà nội và Ngân hàng nông nghiệp Việt nam. - Quy trình này có hiệu lực từ ngày được Giám đốc ngân hàng nông nghiệp Hà Nội phê chuẩn. - Mọi sửa đổi, bổ sung quy trình này do Trưởng phòng Th ẩm định quyết định trên cơ sở được sự phê chuẩn của Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp Hà nội. PHÒNG THẨM ĐỊNH Trưởng phòng Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Các Phòng ban tại Hội sở - Các NH trực thuộc - Lưu HC, TĐh Agribank Hanoi -77 Lạc Trung_Hai Bà Trưng_Hà nội Page 5
Đồng bộ tài khoản