Quy trình vận hành chuẩn 1

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
182
lượt xem
61
download

Quy trình vận hành chuẩn 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn 1

  1. PROCTER & GAMBLE VIEÄT NAM - ÑOÀNG AN FACILITY QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN QUY TRÌNH NHAÄP KHO NGUYEÂN VAÄT LIEÄU SOP soá : D-02-08-02 .1 Trang : 1/2 Ngaøy hieäu löïc : 15-Aug-02 Thay theá SOP soá : D-02-08-02.0 Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : phaân phoái chöùng töø Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích : + Ñöa ra moät quy trình cho vieäc nhaäp nguyeân vaät lieäu theo ñuùng yeâu caàu veà an toaøn , an ninh trong nhaø maùy . + Baûo ñaûm moïi nguyeân vaät lieäu nhaäp vaøo nhaø maùy Ñoàng An ñöôïc kieåm soaùt , caäp nhaät kòp thôøi treân heä thoáng theo ñuùng yeâu caàu cuûa heä thoáng QA 2. Phaïm vi aùp duïng : SOP naøy ñöôïc aùp duïng cho moïi nguyeân vaät lieäu nhaäp ( noäi ñòa vaø nhaäp khaåu ) vaøo nhaø maùy Ñoàng An . 3. Quy trình : + Boä phaän keá hoaïch baùo thôøi gian , loaïi haøng vaø soá löôïng haøng seõ nhaäp cho boä phaän kho . + Boä phaän kho nhaäp haøng theo trình töï sau : Keá hoaïch Kho Kho Phaùt haønh RN, Baùo keá hoaïch Leân keá hoaïch phaân phoái nhaäp haøng nhaäp haøng chöùng töø No Kieåm Baùo boä phaän keá trachöùng töø hoaïch OK Caäp nhaät heä thoáng No Kieåm tra soá löôïng OK OK Kieåm tra tình traïng Ñöa vaøo vò trí No Ban haønh soá lot Yes No Haøng nhaäp Phaân loaïi haøng Kyù phieáu vaän Phaùt haønh nhaõn khaåu hoûng chuyeån On hold
  2. QUY TRÌNH NHAÄP KHO NGUYEÂN VAÄT LIEÄU SOP soá : D-02-08-02 .1 Trang : 2/2 + Caùc chöùng töø bao goàm : * PO * Hoùa ñôn vaän chuyeån (Hoùa ñôn VAT goác , phieáu xuaát kho , quy caùch ñoùng goùi , packing list) cuûa nhaø cung caáp * COA * Phieáu vaän chuyeån ( neáu laø haøng nhaäp khaåu ) . + Caùc chöùng töø ñöôïc phaân phoái nhö sau : * Lieân 2 cuûa RN + COA : gôûi boä phaän QA * Lieân 4 cuûa RN + hoùa ñôn + PO : gôûi boä phaän keá toaùn GO . * Lieân 3 cuûa RN : gôûi boä phaän keá toaùn BD Plant * Lieân 5 cuûa RN + phieáu vaän chuyeån + Packing list + Invoice + CO + B/L : löu taïi boä phaän mua haøng
Đồng bộ tài khoản