Quy trình vận hành chuẩn 3

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
25
download

Quy trình vận hành chuẩn 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quy trình vận hành chuẩn 3

  1. PROCTER & GAMBLE VIEÄT NAM - ÑOÀNG AN FACILITY QUY TRÌNH VAÄN HAØNH CHUAÅN HEÄ THOÁNG NHAÕN CHO NGUYEÂN VAÄT LIEÄU & THAØNH PHAÅM SOP soá : D-02-08-01.0 Ngaøy hieäu löïc : 1-Apr-02 Trang : 1/2 Thay theá SOP soá : Ngaøy : Nhöõng thay ñoåi chính : vaên baûn môùi Ngöôøi soaïn thaûo : Ngöôøi xeùt duyeät : Ngöôøi pheâ chuaån : Traàn Phan Maïnh Phong Ñaëng Theá Nghieâm 1. Muïc ñích : 1.1 Thoáng nhaát heä thoáng nhaõn söû duïng trong nhaø maùy Ñoàng An , nhaø kho thueâ ngoaøi . 1.2 Baûo ñaûm moïi nguyeân vaät lieäu , baùn thaønh phaåm , thaønh phaåm , haøng hoûng , haøng chôø xöû lyù ( goïi taét laø haøng hoùa ) trong nhaø maùy , nhaø kho thueâ ngoaøi ñeàu theå hieän ñaày ñuû thoâng tin lieân quan vaø tình traïng chaát löôïng . 2. Phaïm vi aùp duïng : SOP naøy aùp duïng cho caùc loaïi nguyeân lieäu , bao bì , baùn thaønh phaåm , thaønh phaåm , haøng hoûng , haøng recycle , rework , haøng chôø xöû lyù trong nhaø maùy Ñoàng An hoaëc taïi nhaø kho thueâ ngoaøi . 3. Ñònh nghóa : 3.1 Nhaõn On Hold ( maøu traéng ) : laø loaïi nhaõn tình traïng ( hay traïng thaùi ) duøng cho caùc loaïi nguyeân lieäu , bao bì , baùn thaønh phaåm , thaønh phaåm chôø kieåm tra chaát löôïng . 3.2 Nhaõn Release ( maøu xanh laù caây ) : laø loaïi nhaõn tình traïng , duøng cho caùc loaïi nguyeân lieäu , bao bì, baùn thaønh phaåm , thaønh phaåm ñaõ ñaït tieâu chuaån chaát löôïng . Ñöôïc pheùp xuaát ñeå söû duïng cho khaâu tieáp theo trong quy trình saûn xuaát hoaëc xuaát ra thò tröôøng . 3.3 Nhaõn Release for rework (maøu traéng) : laø loaïi nhaõn tình traïng ñaõ ñaït tieâu chuaån chaát löôïng nhöng chôø xöû lyù theâm. Khoâng ñöôïc pheùp xuaát cho saûn xuaát hoaëc xuaát ra thò tröôøng . 3.4 Nhaõn Reject ( maøu ñoû ) : laø loaïi nhaõn tình traïng , duøng cho caùc loaïi nguyeân lieäu bao bì , baùn thaønhphaåm , thaønh phaåm khoâng ñaït chaát löôïng . Haøng Reject phaûi ñeå trong khu vöïc rieâng . Khoâng ñöôïc pheùp xuaát ñeå söû duïng trong saûn xuaát cuõng nhö xuaát ra thò tröôøng . 3.5 Nhaõn thoâng tin ( maøu hoàng ) : duøng cho nguyeân lieäu , bao bì , thaønh phaåm nhaèm cung caáp theâm thoâng tin , nhaõn thoâng tin ñöôïc daùn treân töøng pallet hoaëc töøng drum . Nhaõn thoâng tin laø loaïi nhaõn hoå trôï cho nhaõn on hold , release vaø reject . 3.6 Kích côõ vaø noäi dung caùc loaïi nhaõn : xem phaàn phuï luïc . 4. Vai troø – Traùch nhieäm : 4.1 QA : + Approve QCA . + Quyeát ñònh traïng thaùi reject . 4.2 QC : + Quyeát ñònh release khi keát quaû kieåm nghieäm ñaït tieâu chuaån cho nguyeân vaät lieäu, thaønh phaåm
  2. HEÄ THOÁNG NHAÕN CHO NVL & THAØNH PHAÅM SOP : D-02-08-01.0 Trang : 2/2 + Phaùt haønh nhaõn Release , Reject cho nguyeân vaät lieäu , thaønh phaåm . + Chuyeån traïng thaùi treân heä thoáng cho nguyeân vaät lieäu, thaønh phaåm. 4.3 Kho : + Phaùt haønh , treo nhaõn On Hold , nhaõn thoâng tin cho nguyeân vaät lieäu môùi nhaäp + Phaùt haønh , treo theû kho cho nguyeân vaät lieäu môùi nhaäp . + Treo nhaõn Release , Reject cho nguyeân vaät lieäu , thaønh phaåm . 4.4 Boä phaän saûn xuaát : + Phaùt haønh , daùn nhaõn thoâng tin saûn xuaát cho thaønh phaåm môùi saûn xuaát . + Phaùt haønh , treo theû kho cho thaønh phaåm môùi saûn xuaát . + Phaùt haønh , treo nhaõn On hold cho thaønh phaåm môùi saûn xuaát . 5. Quy trình 5.1 Quy ñònh chung : + Moïi vò trí coù chöùa haøng hoùa ñeàu phaûi coù nhaõn theå hieän tình traïng haøng hoùa vaø theû kho + Khi bò maát nhaõn , ngöôøi phaùt hieän phaûi ñieàn vaø gaén thoâng baùo “ maát nhaõn “ vôùi caøng nhieàu thoâng tin coù ñöôïc caøng toát vaø thoâng baùo cho nhaân vieân quaûn lyù kho . Nhaân vieân kho phaûi kieåm tra tình traïng loâ haøng trong maïng maùy tính vaø laøm vieäc vôùi caùc phoøng ban lieân quan ñeå phaùt haønh laïi nhaõn bò maát trong voøng moät giôø töø luùc ñöôc thoâng baùo . 5.2 Quy ñònh veà treo nhaõn : + Nhaõn THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT : moät nhaõn cho moät pallet , daùn taïi thuøng ôû lôùp ñaùy neáu pallet coù nhieàu lôùp.. + Nhaõn ON HOLD : moät pallet hoaëc moät “kieän” treo moät nhaõn . + Nhaõn RELEASE : moät pallet hoaëc moät “kieän” treo moät nhaõn , treo taïi ñaàu vò trí . + Nhaõn REJECT : moät pallet hoaëc moät “kieän” treo moät nhaõn . + Nhaõn RELEASE FOR REWORK : moät pallet hoaëc moät “kieän” treo moät nhaõn + Khi ñoåi traïng thaùi cuûa haøng hoaù , phaûi baûo ñaûm nhaõn traïng thaùi cuõ phaûi ñuôïc gôõ boû . 6. Phuï luïc : + Nhaõn THOÂNG TIN SAÛN XUAÁT + Nhaõn THOÂNG TIN NGUYEÂN VAÄT LIEÄU + Nhaõn RELEASE + Nhaõn RELEASE for Rework . + Nhaõn REJECT + Theû kho . + Format cuûa thoâng baùo maát nhaõn .
Đồng bộ tài khoản