Quyết Định Số: 1384/QĐ-BNN-QLCL

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
8
download

Quyết Định Số: 1384/QĐ-BNN-QLCL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA CHỈ TIÊU HÀM LƯỢNG NƯỚC ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÁ TRA, BASA FILLET ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 1384/QĐ-BNN-QLCL

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1384/QĐ-BNN-QLCL Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH TẠM DỪNG VIỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA CHỈ TIÊU HÀM LƯỢNG NƯỚC ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÁ TRA, BASA FILLET ĐÔNG LẠNH XUẤT KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 3535/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tạm dừng việc thực hiện kiểm tra chỉ tiêu hàm lượng nước đối với sản phẩm cá tra, basa đông lạnh xuất khẩu đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Phụ lục 3 của Quyết định 3535/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/12/2009 công bố danh mục các chỉ tiêu chỉ định kiểm tra lô hàng thủy sản xuất khẩu đến ngày 01/8/2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện quy định tại Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Lưu: VT, QLCL. Lương Lê Phương
Đồng bộ tài khoản