Quyết định số 150/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
85
lượt xem
4
download

Quyết định số 150/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 150/2004/QĐ-UB về ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 150/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 150/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH QU N LÝ, S D NG HÀNH LANG TRÊN B SÔNG, KÊNH, R CH THU C NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 88/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph v qu n lý và s d ng t ô th ; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ; Căn c Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh b o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng sông ; Căn c Ngh nh s 172/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông i v i các công trình giao thông ư ng b ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 752/Q -TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th h th ng thoát nư c thành ph H Chí Minh n năm 2020 ; Căn c Quy t nh s 2571/Q -UB ngày 27 tháng 6 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v vi c phê duy t quy ho ch phát tri n m ng lư i ư ng th y và c ng b n khu v c thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph t i t trình s 3543/QHKT-QH ngày 30 tháng 9 năm 2003, t trình s 4133/QHKT-QH ngày 21 tháng 11 năm 2003, văn b n s 442/QHKT-QH ngày 12 tháng 02 năm 2004, văn b n ngày 28 tháng 5 năm 2004, văn b n ngày 08 tháng 6 năm 2004; ý ki n c a S Tư pháp t i công văn s 1656/STP-VB ngày 14 tháng 5 năm 2004 ; QUY T NNH
  2. i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v qu n lý, s d ng hành lang trên b sông, kênh, r ch thu c a bàn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i n i dung c a quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S - Ban - Ngành thành ph , Vi n trư ng Vi n Quy ho ch xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, Th trư ng các ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - B Giao thông V n t i KT. CH TNCH - B Xây d ng PHÓ CH TNCH - B Tài nguyên và Môi trư ng - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND TP - TTUB : CT, các PCT - y ban M t tr n T qu c thành ph - Ban ch o c i cách hành chính TP - C c ki m tra văn b n – B Tư pháp - Các cơ quan thông tin: Báo - ài TP - VPH -UB : các PVP Nguy n Văn ua - Các T NCTH, T-MT (2b) - Lưu ( T/Ng) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH [i]******** ****** QUY NNH V QU N LÝ, S D NG HÀNH LANG TRÊN B SÔNG, KÊNH, R CH THU C NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích : Quy nh v qu n lý, s d ng hành lang trên b sông, kênh, r ch thu c a bàn thành ph H Chí Minh nh m các m c ích sau :
  3. 1. Phòng, ch ng l n chi m b sông, kênh, r ch và s d ng t không úng theo m c ích t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. T o qu t xây d ng các h th ng h t ng k thu t d c sông, kênh, r ch (như ư ng giao thông, h th ng c p nư c, thoát nư c, x lý nư c th i, l p t bi n báo hi u hàng h i, ư ng th y n i a, công trình i n, thông tin liên l c, tr ng cây và b o v cây ch n sóng, xây d ng công trình ch ng s t l b sông, xây d ng công trình th y l i và các công trình khác), xây d ng công trình ph c v l i ích công c ng, công viên, cây xanh nh m m b o v sinh môi trư ng và c nh quan ô th thành ph . i u 2. Gi i thích t ng : 1. “Hành lang trên b sông, kênh, r ch” là ư ng ranh gi i xác nh chi u r ng khu v c t n m d c hai bên b sông, kênh, r ch và ư c tính t mép b cao c a sông, kênh, r ch (theo d ng t nhiên ho c ư c xây d ng, c i t o) vào bên trong phía t li n. 2. “Mép b cao c a sông, kênh, r ch theo d ng t nhiên ho c quy ho ch ho c ư c xây d ng, c i t o” là : - Mép b cao t nhiên : là ư ng ranh gi i gi a mái d c t nhiên c a b sông v i m t t t nhiên theo phương ngang. - Mép b cao quy ho ch : là ư ng ranh gi i gi a mái d c quy ho ch c a b sông v i m t t t i cao quy ho ch do cơ quan có thNm quy n phê duy t. - Mép b cao c i t o : là nh b kè ho c các công trình b o v b khác do cơ quan có thNm quy n phê duy t. 3. “Gi i h n hành lang b o v i v i ư ng” là ư ng ranh gi i d c hai bên tuy n ư ng và ư c xác nh c th theo i u 5 - Ngh nh s 172/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph . 4. “C p k thu t c a sông, kênh, r ch” ư c cơ quan có thNm quy n công b và quy nh d a trên cơ s các tiêu chuNn k thu t c a tuy n lu ng ( sâu, b r ng, bán kính cong). i u 3. Ph m vi áp d ng : 1. Các quy nh v hành lang trên b sông, kênh, r ch áp d ng v i các trư ng h p sau : - Hành lang c a các tuy n sông, kênh, r ch ã ư c phân c p k thu t ư ng th y n i a ban hành theo Quy t nh s 2571/Q -UB ngày 03 tháng 5 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v quy ho ch phát tri n m ng lư i ư ng th y và c ng b n khu v c thành ph H Chí Minh. - Hành lang c a các tuy n ư ng th y n i a và v n t i ư ng bi n do C c ư ng sông Vi t Nam và C c Hàng h i Vi t Nam qu n lý.
  4. - Hành lang c a các tuy n kênh, r ch n m trong quy ho ch t ng th h th ng thoát nư c theo Quy t nh s 752/Q -TTg ngày 19 tháng 6 năm 2001 c a Chính ph v phê duy t quy ho ch t ng th h th ng thoát nư c thành ph H Chí Minh n năm 2020. - Hành lang c a các tuy n sông, kênh, r ch ư c công b theo Quy t nh s 319/2003/Q -UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . - Hành lang c a các tuy n kênh, r ch ho c ao h i u ti t nư c mưa : n m trong quy ho ch chi ti t v thoát nư c khu v c ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Các quy nh v hành lang trên b sông, kênh, r ch không áp d ng v i các trư ng h p sau : - Các tuy n (ho c o n tuy n) sông, kênh, r ch ã ti n hành xây d ng, c i t o hoàn ch nh (như xây d ng ư ng, công viên cây xanh, b kè và m ng lư i h t ng k thu t khác, v.v…) theo quy ho ch ho c d án u tư xây d ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ranh ph m vi hành lang qu n lý, s d ng và xây d ng công trình trên b sông, kênh, r ch ư c căn c theo ranh gi i n bù gi i t a và xây d ng c a tuy n (ho c o n tuy n) sông, kênh, r ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Các r ch không n m trong quy ho ch chi ti t v thoát nư c c a khu v c ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Các r ch ã ư c c p thNm quy n cho phép san l p và thay th b ng h th ng thoát nư c khác theo d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Các tuy n kênh, r ch n i ng có m c ích tư i tiêu cho nông nghi p. - Các tuy n sông, kênh, r ch n m trong khu v c là t s n xu t nông nghi p, t lâm trư ng, r ng phòng h , r ng sinh thái. 3. Riêng i v i công trình ê i u, công trình th y l i áp d ng theo tiêu chuNn chuyên ngành Pháp l nh ê i u s 26/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 8 năm 2000 và Pháp l nh Khai thác và B o v công trình th y l i s 32/2001/PL- UBTVQH10 ngày 04 tháng 4 năm 2001. i u 4. Các nguyên t c qu n lý, s d ng hành lang trên b sông, kênh r ch : 1. Qu n lý, s d ng hành lang trên b sông, kênh r ch theo nguyên t c : a) M i t ch c, cá nhân có quy n s d ng t h p pháp trong ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch ư c quy n tham gia u tư xây d ng công trình theo úng m c ích ư c quy nh t i i u 1 nêu trên, phù h p v i quy ho ch chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t. b) Nghiêm c m m i hành vi l n chi m, s d ng t b t h p pháp, s d ng t không úng m c ích ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ho c nh ng hành vi gây tác h i x u, gây s t l b sông, kênh, r ch và làm nh hư ng n s an toàn, n nh c a các công trình xây d ng trên b sông, kênh, r ch.
  5. c) Tôn tr ng và b o v hi n tr ng t nhiên c a b sông, kênh, r ch. 2. Các t ch c, cá nhân s d ng t trong hành lang trên b sông, kênh, r ch có các quy n l i, trách nhi m th c hi n quy nh t i Ch th s 30/2003/CT-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v gi i quy t m t s v n nhà, t trong khu v c có quy ho ch chi ti t. 3. Tùy i u ki n c th t ng khu v c, y ban nhân dân qu n-huy n xem xét cho các t ch c, cá nhân thuê t có th i h n s d ng theo úng m c ích trong ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch nh m m b o v sinh môi trư ng và c nh quan ô th thành ph . Chương 2: QUY NNH VÀ NGUYÊN T C XÁC NNH HÀNH LANG TRÊN B SÔNG, KÊNH, R CH. i u 5. Quy nh hành lang trên b sông, kênh, r ch : Chi u r ng ph m vi hành S TT C p k thu t c a sông, kênh, r ch lang (m) 1 C p I – II 50m / m i bên 2 C p III – IV 30m / m i bên 3 C p V – VI 20m / m i bên 4 Kênh, r ch khi chưa ư c phân c p k thu t. 10m / m i bên i u 6. Nguyên t c xác nh hành lang trên b sông, kênh, r ch trong m t s trư ng h p khác 1. i v i các án quy ho ch chi ti t s d ng t (t l 1/2000) ã ư c c p có thNm quy n phê duy t : a) Trư ng h p các án quy ho ch chi ti t s d ng t (t l 1/2000) ã xác nh hành lang trên b sông, kênh, r ch l n hơn ho c b ng chi u r ng hành lang ư c quy nh t i i u 5 nêu trên thì ti p t c qu n lý xây d ng phù h p theo án quy ho ch chi ti t s d ng t ã ư c phê duy t. b) Trư ng h p trong án quy ho ch chi ti t s d ng t (t l 1/2000) có ranh hành lang nh hơn quy nh t i i u 5 nêu trên thì y ban nhân dân qu n - huy n t ng h p trình y ban nhân dân thành ph quy t nh i u ch nh. 2. i v i các sông, kênh, r ch hi n có tuy n ư ng b ch y song hành hai bên b , hành lang trên b sông, kênh, r ch ư c xác nh như sau : a) Trư ng h p chi u r ng c a hành lang trên b sông, kênh, r ch ư c quy nh t i i u 5 trên : bao trùm c chi u r ng l gi i ư ng (hình 3- ph l c ính kèm) thì hành lang trên b sông, kênh, r ch căn c theo quy nh t i i u 5 (không áp d ng theo l gi i ư ng).
  6. Trong ph m vi khu t t ranh hành lang trên b sông, kênh, r ch n ranh lòng ư ng : sau khi dành hành lang cho vi c b trí các công trình h t ng k thu t chung và cho ngư i i b , tùy kích thư c ph n t còn l i s b trí xây d ng : b n hoa, th m c , cây xanh, gh ng i ngh chân cho khách b hành,v.v… g n k t hài hòa v i ph n t công viên, cây xanh sát b sông, kênh, r ch. b) Trư ng h p chi u r ng c a hành lang trên b sông, kênh, r ch ư c quy nh t i i u 5 trên : n m trong ph m vi chi u r ng l gi i ư ng (hình 4 - ph l c ính kèm), thì ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch căn c theo ư ng ranh l gi i ư ng n m cách xa b sông, kênh, r ch nh t (không áp d ng theo ph m vi hành lang t i i u 5). c) Trư ng h p chi u r ng l gi i ư ng n m ngoài gi i h n hành lang trên b sông, kênh, r ch (hình 5 - ph l c ính kèm), thì dãy t n m gi a ph m vi l gi i ư ng và ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch ph i ư c S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph xem xét t ng khu v c c th gi i quy t s d ng dãy t này cho phù h p v i quy ho ch khu v c, ưu tiên dành xây d ng công trình công c ng ho c công viên cây xanh m b o quy ho ch c nh quan ki n trúc d c sông, kênh, r ch. 3. i v i nh ng o n sông, kênh, r ch có b t nhiên khúc khu u, l i lõm và không m b o yêu c u t ch c giao thông ư ng th y, yêu c u t ch c tiêu thoát nư c ho c yêu c u t ch c ư ng giao thông b d c sông, kênh, r ch úng các tiêu chuNn k thu t ã quy nh : thì cho phép i u ch nh hư ng tuy n dòng ch y. Sau khi phương án i u ch nh do S Giao thông Công chánh thành ph l p, trình và ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t là cơ s áp d ng quy nh v hành lang b sông, kênh, r ch theo i u 5 c a Quy nh này. [i 4. i v i nh ng o n sông, kênh, r ch luôn trong tình tr ng b s t l , không m b o an toàn : giao S Giao thông Công chánh thành ph l p phương án ch ng s t l và b o v ranh mép b cao và m c hành lang b sông, kênh, r ch ư c xác nh theo i u 5 c a Quy nh này theo nguyên t c ư c tính toán trên cơ s ranh mép b cao ã ư c thi t l p trư c. Trư ng h p c n thi t c n có s thay i v ranh mép b cao sông, kênh, r ch d n n vi c thay i ranh ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch ph i ư c S Giao thông Công chánh thành ph xem xét, th a thu n. Chương 3: GI I PHÁP X LÝ I V I CÁC CÔNG TRÌNH XÂY D NG TRONG HÀNH LANG TRÊN SÔNG, KÊNH, R CH TRƯ C KHI BAN HÀNH QUY T NNH. i u 7. i v i các công trình ã xây d ng hoàn ch nh theo gi y phép xây d ng ho c theo án quy ho ch chi ti t t l 1/500 ho c theo d án u tư ư c cơ quan có th m quy n phê duy t và ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ã u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t hoàn ch nh :
  7. 1. ư c phép duy trì nguyên hi n tr ng theo úng v trí và quy mô công trình ã xây d ng theo các cơ s pháp lý nêu trên. Không xây d ng phát tri n thêm n u không ư c c p có thNm quy n cho phép. 2. Trư ng h p c n gi i t a, thu h i t xây d ng các công trình khác theo yêu c u c a c p có thNm quy n thì ư c xem xét b i thư ng theo quy nh. 3. Trong khi Nhà nư c chưa có i u ki n t ch c xây d ng b kè ven sông, kênh, r ch theo úng yêu c u k thu t, khuy n khích các t ch c và cá nhân ang s d ng t t i khu v c ven sông, kênh, r ch, tham gia u tư xây d ng b kè (theo v trí và quy mô k thu t xây d ng ư c S Giao thông Công chánh thành ph th a thu n) v i ngu n v n t có, nh m m b o s n nh b sông, kênh, r ch, ch ng xói l , b o v an toàn các công trình xây d ng ven sông, kênh, r ch và t o m quan ô th . 4. i v i các công trình n m trong ph m vi b o v công trình giao thông ư ng th y n i a thì áp d ng theo i u 28 Ngh nh s 171/1999/N -CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph . i u 8. i v i các công trình ang u tư xây d ng theo gi y phép xây d ng, ho c có quy ho ch chi ti t 1/500, ho c d án u tư ã ư c c p có th m quy n phê duy t : 1. i v i các công trình ang u tư xây d ng theo úng gi y phép xây d ng ho c úng quy ho ch chi ti t t l 1/500 ư c c p có thNm quy n phê duy t và trong th i h n ti n ã ư c quy nh trong gi y phép xây d ng ; ho c trong quy t nh duy t d án u tư ; ho c trong văn b n ch p thu n d án u tư ; ho c trong văn b n kê khai ăng ký tình hình u tư c a doanh nghi p ã ư c ch p nh n có xác nh n c a y ban nhân dân qu n - huy n (không tính kho ng th i gian y ban nhân dân thành ph ã t m ngưng th c hi n theo công văn s 1301/VP- T ngày 16 tháng 6 năm 2003 n ngày Quy t nh này có hi u l c): a) ư c phép ti p t c tri n khai u tư xây d ng theo úng quy mô công trình ã ư c duy t. b) Khuy n khích ch u tư d án u tư xây d ng b kè, sông, kênh, r ch (theo úng v trí và quy mô xây d ng ư c S Giao thông Công chánh thành ph th a thu n), nh m m b o s n nh b sông, kênh, r ch, ch ng xói l và b o v an toàn các công trình xây d ng ven sông, kênh và r ch. 2. i v i các trư ng h p còn l i, trong vòng 30 ngày (k t ngày Quy t nh này có hi u l c), giao Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n rà soát th ng kê, l p báo cáo t ng h p nêu rõ th c tr ng các d án - công trình, xu t bi n pháp x lý thông qua S Quy ho ch-Ki n trúc t ng h p, xu t x lý trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 9.
  8. 1. Các t ch c, cá nhân ang s d ng t trong ph m vi ven sông, kênh, r ch có trách nhi m h tr , t o i u ki n thu n l i cho công tác o c, l p b n hi n tr ng, c m m c ph m vi hành lang ven sông, kênh, r ch ph c v cho yêu c u qu n lý theo m c ích ư c xác nh t i i u 1 c a Quy nh này. 2. Khi chưa i u ki n tri n khai c m m c hoàn ch nh các m c ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch : S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph , S Giao thông Công chánh thành ph ch u trách nhi m cung c p các thông tin liên quan ph c v cho vi c gi i quy t h sơ c p phép xây d ng công trình. i u 10. i u kho n thi hành : 1. S Giao thông Công chánh thành ph xác nh ranh mép b cao c a sông, kênh, r ch trên các tuy n quy ho ch thoát nư c ô th và các tuy n giao thông ư ng th y n i a do thành ph qu n lý, ho c có ph i h p th c hi n v i o n Qu n lý ư ng sông (tr c thu c C c ư ng sông Vi t Nam) i v i các tuy n sông do Trung ương qu n lý, làm cơ s xác nh c m m c ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch. 2. S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph công b b n quy ho ch ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch ; hư ng d n n i dung bi u m u báo cáo và ôn c, ki m tra y ban nhân dân qu n-huy n tri n khai th c hi n kho n 2 - i u 8 Quy nh này. 3. S Tài nguyên và Môi trư ng thành ph ph i h p S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph , S Xây d ng thành ph , S Giao thông Công chánh thành ph , Ban Qu n lý khu Nam, Ban Qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i Th Thiêm và y ban nhân dân qu n - huy n l p k ho ch : xác nh m c trên b n a chính và t ch c c m m c trên hi n trư ng ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch. 4. S Tài nguyên và Môi trư ng, S Giao thông Công chánh và S Xây d ng ch o Thanh tra chuyên ngành c a ơn v thư ng xuyên t ch c ki m tra vi c th c hi n quy nh này và cùng ph i h p Chính quy n a phương áp d ng các bi n pháp theo quy nh hi n hành gi i quy t và x lý các hành vi vi ph m. 5. y ban nhân dân qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n có trách nhi m : a) Qu n lý và b o v các m c ph m vi hành lang trên b sông, kênh, r ch a phương. b) Ki m tra các t ch c và cá nhân t i a phương trong vi c ch p hành quy nh này ; phát hi n và ngăn ch n k p th i m i hành vi vi ph m trong hành lang trên b sông, kênh, r ch t i a phương. c) Ch trì và ph i h p cùng các Thanh tra chuyên ngành c a S Xây d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng và S Giao thông Công chánh x lý và gi i quy t theo quy nh hi n hành i v i các hành vi vi ph m l n chi m, xây d ng trái phép trong hành lang trên b sông, kênh, r ch./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
  9. PH L C 1 Hình 1: Trư ng h p sông, kênh, r ch theo d ng t nhiên. ( ính kèm Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) PH L C 2 Hình 2: Trư ng h p sông, kênh, r ch ã ư c xây d ng, c i t o. ( ính kèm Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) PH L C 3 Hình 3: Hành lang trên b sông, kênh, r ch bao trùm chi u r ng l gi i ư ng. ( ính kèm Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) PH L C 4 Hình 4: Hành lang trên b sông, kênh, r ch n m trong chi u r ng l gi i ư ng. ( ính kèm Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) PH L C 5 Hình 5: Chi u r ng l gi i ư ng n m ngoài hành lang trên b sông, kênh, r ch. ( ính kèm Quy t nh s 150/2004/Q -UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) [i] [ii]
Đồng bộ tài khoản