Quyết Định Số: 993/QĐ-TTg

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
7
download

Quyết Định Số: 993/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ MUA TẠM TRỮ LÚA, GẠO HÈ THU NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 993/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 993/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ MUA TẠM TRỮ LÚA, GẠO HÈ THU NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của các Bộ, ngành do Bộ Công thương báo cáo tại công văn số 149/BCT- XNK ngày 29 tháng 6 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Mua tạm trữ tối đa một triệu tấn (1.000.000 tấn) quy gạo vụ Hè thu năm 2010; thời hạn mua tạm trữ tính từ ngày 15 tháng 7 năm 2010 đến ngày 15 tháng 9 năm 2010. Điều 2. Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các doanh nghiệp mua số lúa, gạo tạm trữ trên, có tính đến kết quả đã thực hiện mua lúa, gạo đối với vụ Đông xuân năm 2009 - 2010. Các doanh nghiệp thực hiện mua lúa, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Điều 3. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua lúa, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 04 tháng, tính từ ngày 15 tháng 7 năm 2010 đến ngày 15 tháng 11 năm 2010. Bộ Tài chính bố trí kinh phí; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này. Điều 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua lúa, gạo tạm trữ
  2. Điều 5. Ủy ban nhân dân các tỉnh có sản xuất lúa Hè thu chủ động phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệp hội Lương thực Việt Nam giám sát để bảo đảm việc mua lúa, gạo tạm trữ và việc hỗ trợ lãi suất thực hiện theo quy định tại Quyết định này. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 7. Bộ trưởng các Bộ: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có sản xuất lúa Hè thu, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các doanh nghiệp được giao thực hiện mua lúa, gạo, gạo tạm trữ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Nguyễn Sinh Hùng Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; - Hiệp hội Lương thực Việt Nam; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (2).
Đồng bộ tài khoản