Quyết Định Số: 996/QĐ-TTg

Chia sẻ: Bui Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 996/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH NGHỆ AN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 996/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 996/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH NGHỆ AN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 2982/UBND-NN ngày 25 tháng 5 năm 2010, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản số 1576/BNN-TY ngày 31 tháng 5 năm 2010, số 1980/BNN-TY ngày 24 tháng 6 năm 2010, của Bộ Tài chính tại văn bản số 7143/BTC-TCDT ngày 03 tháng 6 năm 2010, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3965/BKH-KTDV ngày 15 tháng 6 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 lít thuốc sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Nghệ An phòng, chống dịch bệnh tai xanh. Việc xuất cấp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng số thuốc sát trùng nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  2. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Nguyễn Sinh Hùng Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTN; - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản