Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về quản lý chất lượng, sở hữu công nghiệp, chuyển giao công nghệ đối với xe hai bánh gắn máy, động cơ và phụ tùng xe hai bánh gắn máy được sản xuất, lắp ráp trong nước và nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2003/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/Q -BKHCN Hà N i, ngày 30 tháng 1 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG C A B KHOA H C VÀ CÔNG NGH S 01/2003/Q - BKHCN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2003 V VI CBAN HÀNH "QUY NNH V QU N LÝ CH T LƯ NG, S H U CÔNG NGHI P, CHUY N GIAO CÔNG NGH I V I XE HAI BÁNH G N MÁY, NG CƠ VÀ PH TÙNG XE HAI BÁNH G N MÁY Ư C S N XU T, L P RÁP TRONG NƯ C VÀ NH P KH U" B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ); Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t nh s 147/2002/Q -TTg ngày 25/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch i u hành qu n lý xu t nh p kh u, s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy và ph tùng giai o n 2003-2005; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1665/CP-KTTH ngày 25/12/2002 v vi c tăng cư ng qu n lý ch t lư ng và giá tính thu i v i xe máy, ng cơ và ph tùng xe máy nh p kh u; Căn c ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1699/CP-KTTH ngày 31/12/2002 v vi c tri n khai các bi n pháp qu n lý nh p kh u, s n xu t l p ráp và lưu hành xe máy năm 2003; Theo ngh c a T ng c c trư ng T ng c c Tiêu chu n o lư ng Ch t lư ng, C c trư ng C c S h u công nghi p, V trư ng - Giám c Văn phòng Th m nh công ngh và môi trư ng các d án u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v qu n lý ch t lư ng, s h u công nghi p, chuy n giao công ngh i v i xe hai bánh g n máy, ng cơ, ph tùng xe hai bánh g n máy ư c s n xu t, l p ráp trong nư c và nh p khNu ". i u 2. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, C c S h u công nghi p Văn phòng ThNm nh công ngh và môi trư ng các d án u tư t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này.
  2. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 4. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng, C c S h u công nghi p, Văn phòng ThNm nh công ngh và môi trư ng các d án u tư và các cơ quan, t ch c liên quan, các doanh nghi p s n xu t, l p ráp, nh p khNu xe hai bánh g n máy, ng cơ và ph tùng xe hai bánh g n máy ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi M nh H i ( ã ký) QUY NNH V QU N LÝ CH T LƯ NG, S H U CÔNG NGHI P, CHUY N GIAO CÔNG NGH I V I XE HAI BÁNH G N MÁY, NG CƠ VÀ PH TÙNG XE HAI BÁNH G N MÁY Ư C S N XU T, L P RÁP TRONG NƯ C VÀ NH P KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2003/Q - BKHCN ngày 30/01/2003 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) I. QUY NNH CHUNG 1.1. Văn b n này áp d ng cho các i tư ng sau ây: - Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe hai bánh g n máy (sau ây g i t t là xe máy). - Doanh nghi p s n xu t, l p ráp ng cơ xe máy, ph tùng xe máy. - Doanh nghi p nh p khNu xe máy nguyên chi c, ng cơ, ph tùng xe máy (bao g m c chi ti t ng cơ không ng b ). 1.2. Văn b n này quy nh các n i dung và th t c v qu n lý ch t lư ng, s h u công nghi p, chuy n giao công ngh i v i xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c và nh p khNu. 1.3. Xe máy và ng cơ xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c và nh p khNu ã th c hi n y các yêu c u v qu n lý ch t lư ng, s h u công nghi p và chuy n giao công ngh nêu t i Quy nh này m i ư c ăng ki m theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 1.4. Vi c ăng ki m ch t lư ng xe máy và ng cơ xe máy s n xu t trong nư c ư c th c hi n theo quy nh c a B Giao thông v n t i, ã ư c Th tư ng Chính ph giao t i Kho n 5- i u 2 c a Quy t nh s 147/2002/Q -TTg ngày 25/10/2002. 1.5. Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy, ng cơ xe máy và ph tùng xe máy, k c các chi ti t r i c a ng cơ, th c hi n công b tiêu chuNn ch t lư ng cho s n phNm
  3. c a mình theo Quy nh t m th i v công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa ban hành kèm theo Quy t nh s 2425/2000/Q -BKHCNMT ngày 12/12/2000 c a B trư ng B Khoa h c. Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ). 1.6. Xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c thu c Danh m c b t bu c áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam ph i ư c doanh nghi p s n xu t, l p ráp công b phù h p tiêu chuNn theo Quy nh t m th i v công b hàng hoá phù h p tiêu chuNn ban hành kèm theo Quy t nh s 2424/2000/Q -BKHCNMT ngày 12/12/2000 c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ). 1.7. Cơ quan qu n lý nhà nư c v ch t lư ng t ch c ki m tra vi c công b tiêu chuNn ch t lư ng và công b hàng hóa phù h p tiêu chuNn i v i doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy và x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 1.8. Xe máy, ng cơ xe máy và ph tùng xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c và nh p khNu ph i tuân th các quy nh pháp lu t v s h u công nghi p. 1.9. Các doanh nghi p s n xu t, l p ráp ng cơ xe máy ph i có H p ng chuy n giao công ngh t các i tác (nư c ngoài ho c trong nư c) ã nghiên c u s n xu t ng cơ xe máy t Tiêu chuNn Vi t Nam ho c Tiêu chuNn nư c ngoài tương ương Tiêu chuNn Vi t Nam. II. V QU N LÝ CH T LƯ NG 1. N i dung và th t c qu n lý ch t lư ng xe máy 1.1. i v i xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy ph i th c hi n: - Công b tiêu chuNn ch t lư ng i v i xe máy. - Công b s n phNm xe máy phù h p các Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) v xe máy theo quy nh t i i m 1.6 Ph n I c a văn b n này. - ăng ký và ki m tra ch t lư ng t i cơ quan ăng ki m theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 1.2. i v i xe máy nguyên chi c nh p khNu 1.2.1. i v i xe máy nguyên chi c nh p khNu t i tác ã th c hi n Hi p nh th a nh n l n nhau, ch t lư ng xe máy nh p khNu ư c xác nh theo gi y ch ng nh n ch t lư ng c a cơ quan, t ch c có thNm quy n c a bên xu t khNu ư c hai bên th a nh n (phía i tác và Vi t Nam). 1.2.2. i v i xe máy nguyên chi c nh p khNu t các nư c ã ký Th a thu n th a nh n l n nhau v k t qu ch ng nh n v i Vi t Nam, vi c thông quan xe máy khi nh p khNu vào Vi t Nam ư c th c hi n thông qua gi y ch ng nh n ch t lư ng cho t ng lô
  4. xe máy do cơ quan, t ch c ch ng nh n c a nư c xu t khNu ã ư c hai bên th a nh n. 1.2.3. Các xe máy nguyên chi c nh p khNu t các nư c khác chưa ký th a thu n th a nh n l n nhau v i Vi t Nam s ư c ki m tra ch t lư ng theo quy nh c a B Giao thông v n t i. Cơ quan H i quan căn c vào gi y ch ng nh n ch t lư ng c a cơ quan ăng ki m B Giao thông v n t i làm th t c thông quan cho các lô xe máy này. Danh sách các cơ quan, t ch c nư c ngoài c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho xe máy nguyên chi c nh p khNu thu c các nư c xu t khNu nói trên và m u gi y ch ng nh n, tem/d u ch ng nh n kèm theo s ư c B Khoa h c và Công ngh thông báo r ng rãi các cơ quan và doanh nghi p có liên quan bi t. 2. N i dung và th t c qu n lý ch t lư ng ng cơ xe máy 2.1. iv i ng cơ s n xu t trong nư c Doanh nghi p s n xu t, l p ráp ng cơ ph i th c hi n: - Công b tiêu chuNn ch t lư ng iv i ng cơ và các chi ti t c a ng cơ. - Công b s n phNm ng cơ và các chi ti t c a ng cơ phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) theo quy nh t i i m 1.6 Ph n I c a văn b n này. - Th c hi n vi c ăng ki m theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 2.2. iv i ng cơ nh p khNu 2.2.1. iv i ng cơ nguyên chi c nh p khNu i v i ng cơ nguyên chi c nh p khNu th c hi n như i v i xe máy nguyên chi c nh p khNu. 2.2.2. i v i chi ti t ng cơ không ng b nh p khNu Các chi ti t ng cơ xe máy không ng b nh p khNu vào Vi t Nam ph i có xu t x rõ ràng, bao g m tên, a ch nhà s n xu t, cung ng, gi y xác nh n ch t lư ng c a cơ quan, t ch c có thNm quy n, phi u th nghi m ch t lư ng c a t ch c th nghi m ư c cơ quan công nh n có thNm quy n c a nư c xu t khNu công nh n ho c gi y xác nh n/th nghi m ch t lư ng c a chính ngư i s n xu t ho c cung ng ư c cơ quan công nh n có thNm quy n c a nư c xu t khNu công nh n. Doanh nghi p ch ư c phép nh p khNu các chi ti t ng cơ không ng b c a các cơ s s n xu t ã ư c ch ng nh n có h th ng qu n lý ch t lư ng theo ISO 9000 ho c QS 9000 ho c h th ng qu n lý ch t lư ng tương ng áp d ng cho lĩnh v c s n xu t, l p ráp ng cơ xe máy. Trư ng h p c bi t, B Khoa h c và Công ngh s xem xét c th và quy t nh.
  5. Doanh nghi p ph i g i các tài li u v xu t x các chi ti t và b n sao ch ng ch h th ng qu n lý ch t lư ng nói trên n B Khoa h c và Công ngh thNm xét. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m thông báo n các cơ quan h u quan ph i h p qu n lý. H i quan c a khNu s căn c k t lu n thNm xét c a B Khoa h c và Công ngh cho phép thông quan các chi ti t ng cơ không ng b nh p khNu. Cơ quan ăng ki m thu c B Giao thông v n t i căn c danh sách này qu n lý ch t lư ng theo quy nh c a B Giao thông v n t i. ng cơ ư c l p ráp t các chi ti t không ng b nh p khNu và các chi ti t s n xu t trong nư c ph i th c hi n vi c ăng ki m theo quy nh c a B Giao thông v n t i. 3. N i dung và th t c qu n lý ch t lư ng ph tùng xe máy 3.1. i v i ph tùng xe máy s n xu t trong nư c Doanh nghi p s n xu t ph tùng xe máy ph i th c hi n : - Công b tiêu chuNn ch t lư ng i v i ph tùng. - Công b s n phNm ph tùng xe máy phù h p Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) theo quy nh t i i m 1.6 Ph n I c a văn b n này. 3.2. i v i ph tùng xe máy nh p khNu Th c hi n các n i dung như quy nh i v i chi ti t ng cơ không ng b nh p khNu nêu t i i m 2.2.2 M c 2 Ph n II c a văn b n này. III. V S H U CÔNG NGHI P 1. Doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy và ph tùng xe máy ph i xu t trình m t trong các tài li u sau ây m i ư c coi là có nhãn hi u hàng hóa ư c b o h : a. Gi y ch ng nh n ăng ký nhãn hi u hàng hóa, trong ó doanh nghi p là Ch nhãn hi u; ho c b. Xác nh n c a C c S h u công nghi p v nhãn hi u hàng hóa ư c b o h t i Vi t Nam theo th a ư c Madrid, trong ó doanh nghi p là Ch nhãn hi u; ho c c. H p ng li-xăng nhãn hi u hàng hóa ã ư c ăng ký t i C c S h u công nghi p, trong ó doanh nghi p là Bên nh n. 2. Ho t ng nh p khNu xe máy nguyên chi c, ph tùng xe máy, s n xu t, t s n xu t ph tùng xe máy n i a, l p ráp các ph tùng thành xe hoàn ch nh, ưa vào lưu thông (bán, phân ph i) ph tùng và xe hoàn ch nh ph i tuân th các quy nh pháp lu t v s h u công nghi p. Doanh nghi p tr c ti p th c hi n các ho t ng trên ph i m b o không xâm ph m quy n s h u công nghi p ( i v i sáng ch , gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hóa) c a ngư i khác.
  6. 3. Khi làm th t c xin phép nh p khNu, s n xu t, l p ráp xe máy, doanh nghi p ph i có b n cam k t không xâm ph m quy n s h u công nghi p ang ư c b o h , n u x y ra xâm ph m ph i ch u trách nhi m pháp lý theo quy nh. IV. V CHUY N GIAO CÔNG NGH 1. N i dung H p ng chuy n giao công ngh th c hi n theo Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh và Thông tư s 1254/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) hư ng d n th c hi n Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao c ng ngh . 2. H p ng chuy n giao công ngh s n xu t, ch t o, l p ráp ng cơ xe máy t nư c ngoài vào Vi t Nam và H p ng chuy n giao công ngh trong nư c ph i ư c thNm nh, phê duy t ho c ăng ký theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v chuy n giao công ngh . V. T CH C TH C HI N 1. V qu n lý ch t lư ng 1.1. Các doanh nghi p t ch c công b tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa, công b hàng hóa phù h p tiêu chuNn theo quy nh hi n hành và th c hi n úng như ã công b . Nh ng công b trư c ó c a doanh nghi p không phù h p v i Tiêu chuNn Vi t Nam nêu trong Danh m c xe máy và ng cơ, ph tùng xe máy b t bu c áp d ng Tiêu chuNn Vi t Nam s không có giá tr và doanh nghi p ph i ti n hành l i vi c công b cho phù h p. 1.2. Trong th i h n 07 ngày k t khi doanh nghi p công b tiêu chuNn ch t lư ng, công b phù h p tiêu chuNn, doanh nghi p ph i g i các b n công b này v B Khoa h c và Công ngh (T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng) và S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (Chi c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng) nơi doanh nghi p t tr s chính. 1.3. B Khoa h c và Công ngh giao cho T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng t ch c ki m tra ho t ng công b tiêu chuNn ch t lư ng và công b phù h p tiêu chuNn i v i xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy s n xu t, l p ráp trong nư c c a các doanh nghi p. 2. V s h u công nghi p 2.1. m b o không x y ra tình tr ng vi ph m pháp lu t và không x y ra tranh ch p v s h u công nghi p, doanh nghi p c n ti n hành vi c ki m tra tình tr ng pháp lý v các i tư ng s h u công nghi p (nhãn hi u hàng hóa, ki u dáng công nghi p, sáng ch , gi i pháp h u ích... ) liên quan n xe máy và ph tùng xe máy ngay t khâu chuNn b (chuNn b ký k t h p ng nh p khNu ph tùng, chuNn b i u ki n s n xu t ho c t s n xu t ph tùng n i a và chuNn b các i u ki n l p ráp xe).
  7. 2.2. Các thông tin v các i tư ng s h u công nghi p ư c b o h Vi t Nam u ư c công b trên Công báo s h u công nghi p và ư c ghi nh n trong ăng b v s h u công nghi p ( ư c lưu gi t i C c S h u công nghi p). Vì v y các doanh nghi p u có th t mình tra c u ngu n thông tin ó bi t các i tư ng s h u công nghi p liên quan n linh ki n và s n phNm l p ráp c a mình có ư c b o h hay không, n u có thì thu c v ai. N u doanh nghi p không có kh năng t gi i quy t v n này thì có th s d ng d ch v tra c u c a C c S h u công nghi p. 2.3. Trư ng h p k t qu thNm tra cho th y các i tư ng s h u công nghi p ư c dùng cho ph tùng và xe l p ráp không ư c b o h t i Vi t Nam thì vi c nh p khNu ph tùng, l p ráp xe trư c m t không vi ph m v s h u công nghi p. Trư ng h p phát hi n ph tùng ho c xe hoàn ch nh có ch a i tư ng s h u công nghi p ang ư c b o h , doanh nghi p ph i k p th i liên l c v i Ch s h u công nghi p àm phán ký k t H p ng li-xăng và ăng ký H p ng t i C c S h u công nghi p 3. V chuy n giao công ngh M u H p ng chuy n giao công ngh và th t c, h sơ phê duy t, ăng ký H p ng quy nh t i Thông tư s 1254/1999/TT-BKHCNMT ngày 12/7/1999 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ) và Thông tư s 11/2002/TT-BKHCN ngày 29/11/2002 c a B Khoa h c và Công ngh . 4. nh kỳ ho c t xu t, B Khoa h c và Công ngh s t ch c ki m tra vi c th c hi n các quy nh t i Quy t nh này c a các doanh nghi p s n xu t, l p ráp xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy. 5. Các doanh nghi p vi ph m các quy nh nêu t i văn b n này không ư c phép s n xu t, l p ráp ho c nh p khNu xe máy, ng cơ xe máy, ph tùng xe máy và b x lý theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản