Quyết định 01/QĐ-UBQG61

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 01/QĐ-UBQG61

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/QĐ-UBQG61 về việc ban hành quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm do Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/QĐ-UBQG61

  1. U BAN QU C GIA PHÒNG, C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CH NG AIDS VÀ PHÒNG, NAM CH NG T N N MA TUÝ, c l p - T do - H nh phúc M I DÂM ******** ******** S : 01/Q -UBQG61 Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2000 QUY T NNH C A CH TNCH U BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM S 01/Q -UBQG61 NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A U BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM CH TNCH U BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM Căn c Quy t nh s 61/2000/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Các Phó Ch t ch U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ch u trách nhi m hư ng d n liên ngành th c hi n Quy ch này. i u 4. Các thành viên U ban Qu c gia, Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) QUY CH
  2. HO T NG C A U BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TUÝ, M I DÂM (Ban hành kèm theo Quy t inh s 01/Q -UBQG61 ngày 10 tháng 10 năm 2000 c a Ch t ch U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. U ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm (g i t t là U ban Qu c gia) là t ch c liên ngành có ch c năng giúp Th tư ng Chính ph trong vi c ch o ph i h p công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. U ban Qu c gia, thành viên c a U ban Qu c gia th c hi n nhi m v theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng AIDS, phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. i u 2. U ban Qu c gia có Ban Thư ng tr c và các cơ quan giúp vi c sau: 1. Ban Thư ng tr c c a U ban Qu c gia g m: Ch t ch và các Phó Ch t ch U ban Qu c gia. 2. Cơ quan giúp vi c c a U ban Qu c gia g m: a) B ph n t ng h p tr c thu c Văn phòng Chính ph giúp Ch t ch U ban Qu c gia t ng h p các ho t ng chung c a U ban Qu c gia. b) Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng ma tuý tr c thu c B Công an, giúp B trư ng B Công an, Phó Ch t ch U ban Qu c gia v lĩnh v c phòng, ch ng t n n ma tuý. c) Văn phòng Thư ng tr c phòng, ch ng AIDS tr c thu c B Y t , giúp B trư ng B Y t , Phó Ch t ch U ban Qu c gia v lĩnh v c phòng, ch ng AIDS. d) C c phòng ch ng t n n xã h i tr c thu c B Lao ng - Thương binh và Xã h i làm nhi m v Văn phòng Thư ng tr c giúp B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Phó Ch t ch U ban Qu c gia v lĩnh v c phòng, ch ng t n n m i dâm. i u 3. U ban Qu c gia ho t ng và làm vi c theo nguyên t c t p trung dân ch . Các thành viên U ban Qu c gia làm vi c theo ch kiêm nhi m, ch u trách nhi m trư c U ban Qu c gia i v i lĩnh v c công tác ư c U ban Qu c gia phân công. i u 4. Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành quy ch ho t ng c th , phù h p v i Quy ch này.
  3. Chương 2 CƠ CH HO T NG i u 5. 1. U ban Qu c gia th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 61/2000/Q -TTg ngày 05 tháng 6 năm 2000. 2. U ban Qu c gia th o lu n t p th và quy t nh theo a s nh ng v n sau: a) Chương trình công tác hàng năm c a U ban Qu c gia. b) Phương hư ng, nhi m v chi n lư c phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. c) Ch trương, bi n pháp, chương trình, k ho ch t ng th dài h n, hàng năm v phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. d) D ki n cân i ngu n l c theo m c tiêu và nhi m v chung, th ng nh t cơ ch i u hành tài chính cho công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm trư c khi trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh. ) Ph i h p l ng ghép ho t ng c a các chương trình qu c gia ho c chương trình, k ho ch phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ã ư c phê duy t. Hư ng d n các B , ngành, a phương t ch c th c hi n chương trình, k ho ch theo nh ng m c tiêu và nhi m v chung, ki m tra, giám sát tình hình và k t qu th c hi n, báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph . e) Nh ng công vi c có tính ch t liên ngành ho c vư t quá thNm quy n c a m t B , ngành, a phương. g) Các báo cáo chuyên , t ng h p c a U ban Qu c gia trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . h) Các chương trình h p tác qu c t có tính ch t liên ngành c a U ban qu c gia. 3. i v i m t s v n U ban Qu c gia c n gi i quy t g p, nhưng không có i u ki n t ch c h p U ban Qu c gia thì theo ch o c a Ch t ch U ban, các Phó Ch t ch ph trách t ng lĩnh v c, l y ý ki n các thành viên U ban liên quan, gi i quy t theo thNm quy n và báo cáo U ban Qu c gia t i phiên h p g n nh t. i u 6. Ban Thư ng tr c có nhi m v : 1. Th ng nh t vi c xây d ng chương trình, k ho ch, m b o l ng ghép các ho t ng phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm t Trung ương n a phương và gi a các B , ngành.
  4. 2. Th ng nh t vi c xây d ng k ho ch và cân i ngu n l c, cơ ch tài chính, vi c phân b kinh phí gi a các lĩnh v c phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý và phòng, ch ng t n n m i dâm trình Th tư ng Chính ph . i u 7. Ch t ch U ban Qu c gia có nh ng nhi m v sau ây: 1. Thông qua các án trư c khi trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Thông qua chương trình, k ho ch c a U ban Qu c gia tri n khai th c hi n nh ng ch trương, gi i pháp phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm trên ph m vi c nư c. 3. Ch o, ph i h p ho t ng, l ng ghép các chương trình qu c gia ho c chương trình, k ho ch phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý m i dâm th c hi n theo nhi m v , m c tiêu chung ã ư c Chính ph quy t nh. 4. Ch o, ph i h p ho t ng c a các thành viên U ban; quy t nh ho c gi i quy t các v n quan tr ng có tính ch t liên ngành ã ư c các B , ngành, oàn th ph i h p x lý, nhưng còn ý ki n khác nhau. 5. Gi i quy t nh ng v n do Trư ng Ban Ch o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, lãnh o các oàn th chính tr ngh vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Phó Ch t ch U ban Qu c gia ph trách các lĩnh v c phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ho c các v n liên quan n nhi u ngành, nhi u a phương. 6. Phân công nhi m v cho t ng thành viên U ban Qu c gia. i u 8. 1. Các Phó Ch t ch U ban Qu c gia ph trách lĩnh v c có nh ng nhi m v , quy n h n sau: a) Th c hi n các nhi m v v phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm theo lĩnh v c ã ư c phân công; ph i h p v i các thành viên U ban Qu c gia, các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph , xây d ng và t ch c ch o th c hi n k ho ch dài h n và hàng năm v lĩnh v c ư c phân công, sau khi ã ư c U ban Qu c gia ho c Chính ph , Th tư ng Chính ph thông qua. b) Tr c ti p i u hành cơ quan thư ng tr c giúp vi c, m b o ch thông tin, báo cáo trong t ng lĩnh v c ư c phân công và các v n liên quan do t ng ngành ch u trách nhi m. 2. Phó Ch t ch U ban Qu c gia là i di n Ban Thư ng tr c oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam có nhi m v , quy n h n sau: a) Ph i h p v i các thành viên c a U ban Qu c gia, các B , ngành, a phương và các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c Vi t Nam xây d ng chương trình, k ho ch liên ngành th ng nh t n i dung, bi n pháp t ch c th c hi n vi c tuyên
  5. truy n v n ng phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm t Trung ương n a phương, c bi t là c p cơ s , c ng ng dân cư. b) Ph i h p ho t ng gi a các ngành, gi a các chương trình kinh t - xã h i v i các phong trào, các cu c v n ng do U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên phát ng. c) Xây d ng các báo cáo chuyên , báo cáo t ng h p v v n ng phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm do M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên ph trách. i u 9. Các thành viên U ban Qu c gia có nhi m v sau: 1. Ch trì xây d ng k ho ch và ph i h p v i các thành viên c a U ban và các cơ quan, t ch c khác tri n khai th c hi n các nhi m v v phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ã ư c phân công. 2. Theo dõi, th c hi n công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm; báo cáo nh kỳ và t xu t cho Ban Thư ng tr c và cơ quan giúp vi c t ng lĩnh v c. 3. Ph i h p v i các B , ngành, a phương trong nh ng ho t ng có liên quan theo các yêu c u và m c tiêu chung. i u 10. 1. B ph n t ng h p thu c Văn phòng Chính ph giúp Ch t ch U ban Qu c gia: a) T ng h p chương trình, k ho ch và các xu t v ch trương, bi n pháp chung trong công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý m i dâm, trình U ban Qu c gia gi i quy t theo thNm quy n ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph . b) Xây d ng báo cáo t ng h p chung v k t qu th c hi n, hi u qu s d ng kinh phí trình U ban Qu c gia báo cáo Chính ph , Th tư ng Chính ph . c) Theo dõi, t ng h p ki n ngh c a các cơ quan qu n lý chương trình trong vi c d ki n phân b kinh phí cho các B , ngành, oàn th , U ban nhân dân t nh, thành ph th c hi n nhi m v ư c phân công. d) Ki m tra, ôn c vi c th c hi n chương trình, k ho ch chung c a các lĩnh v c. 2. Văn phòng Thư ng tr c các lĩnh v c giúp Phó Ch t ch U ban Qu c gia: a) Xây d ng chương trình, k ho ch dài h n và hàng năm c a lĩnh v c ư c phân công và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các chương trình, k ho ch ó. b) T ch c và m r ng quan h qu c t trong lĩnh v c ư c phân công. c) T ch c th c hi n và i u hoà ph i h p ho t ng c a lĩnh v c ư c phân công gi a các B , ngành, oàn th , U ban nhân dân t nh, thành ph .
  6. d) Cùng các cơ quan có liên quan t ch c l ng ghép vi c tuyên truy n, v n ng v phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. ) Ph i h p v i các B , ngành nghiên c u xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, chính sách, ch theo t ng lĩnh v c e) Tri n khai các công vi c do Ch t ch và Phó Ch t ch ph trách lĩnh v c phân công; sơ k t, t ng k t, ánh giá hi u qu công tác ã tri n khai. i u 11 1. Các B , ngành, oàn th ph i g n vi c th c hi n nhi m v phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm ư c U ban Qu c gia phân công v i nhi m v thư ng xuyên c a B , ngành, oàn th mình và ch u trách nhi m trư c Chính ph và Th tư ng Chính ph v k t qu th c hi n. 2. Các B , ngành, a phương có trách nhi m ph i h p v i B Tài chính, U ban nhân dân t nh trong quá trình l p d toán, phân b và quy t toán kinh phí thu c ngành, lĩnh v c ph trách v phòng, ch ng AIDS, t n n ma tuý, m i dâm. 3. U ban Qu c gia xem xét, t ng h p d toán kinh phí c a các chương trình theo m c tiêu chung trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy t nh. 4. B Tài chính căn c vào k ho ch ư c duy t, c p phát và qu n lý kinh phí theo úng quy nh hi n hành. i u 12. Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý m i dâm t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: 1. Xây d ng chương trình, k ho ch c th , t ch c và ch o th ng nh t công tác phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm trên a bàn t nh, thành ph . 2. S d ng có hi u qu ngu n kinh phí theo úng nhi m v ư c giao. 3. Báo cáo chuyên theo t ng lĩnh v c ho c báo cáo t ng h p nh kỳ, t xu t cho U ban Qu c gia tình hình và ánh giá k t qu tri n khai công tác phòng, ch ng AIDS, t n n ma tuý, m i dâm t i a phương. Chương 3 CÁC PHIÊN H P U BAN VÀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO i u 13. Các phiên h p c a U ban ư c th c hi n như sau: 1. Ch t ch U ban Qu c gia tri u t p phiên h p thư ng kỳ c a U ban Qu c gia và c a Ban Thư ng tr c. U ban Qu c gia h p m t năm 2 l n vào tháng sáu và tháng 12, Ban Thư ng tr c h p m t năm 4 l n vào tháng cu i quý 2. Trong trư ng h p c n thi t, Ch t ch U ban tri u t p phiên h p b t thư ng
  7. 3. Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m t ch c các cu c h p c a U ban Qu c gia và Ban Thư ng tr c. Các thành viên U ban chuNn b án báo cáo chuyên t ng lĩnh v c, báo cáo t ng h p chung theo yêu c u c a Ch t ch U ban. 4. Các thành viên U ban ph i tham d y các phiên h p c a U ban. Thành viên U ban vì lý do v ng m t có th U quy n c p Phó i v i các cơ quan là Phó Ch t ch U ban, c p V ho c tương ương i v i thành viên khác c a U ban, nhưng ph i ư c Ch t ch U ban ng ý, và ph i ch u trách nhi m v ý ki n c a ngư i do mình u nhi m. 5. Các phiên h p U ban Qu c gia, Thư ng tr c U ban ph i ư c ghi biên b n y . Tùy theo t ng n i dung phiên h p, B trư ng, Phó Ch t ch U ban Qu c gia ph trách các lĩnh v c ho c Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph là thành viên U ban Qu c gia có văn b n thông báo cho các cơ quan liên quan t ch c th c hi n; B trư ng, Phó Ch t ch U ban Qu c gia ph trách lĩnh v c có th U quy n cho Th trư ng thành viên U ban Qu c gia ký văn b n thông báo cho các cơ quan liên quan t ch c th c hi n. Phó Ch nhi m Văn phòng Chính ph là thành viên U ban Qu c gia có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nh ng n i dung ã ư c nêu trong thông báo (ho c biên b n) báo cáo Ch t ch U ban Qu c gia. i u 14. 1. Các thành viên c a U ban Qu c gia, Trư ng Ban Ch o phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm các t nh, thành ph có nhi m v : a) G i Ch t ch U ban Qu c gia các báo cáo nh kỳ (6 tháng, năm), báo cáo chuyên , báo cáo t ng h p, t xu t v phòng, ch ng AIDS, t n n ma tuý, m i dâm. b) G i Phó Ch t ch U ban Qu c gia ph trách t ng lĩnh v c các báo cáo nh kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm), báo cáo chuyên , báo cáo t ng h p, báo cáo t xu t v t ng lĩnh v c phòng, ch ng AIDS, phòng, ch ng t n n ma tuý, m i dâm. 2. Căn c vào báo cáo c a các B , ngành, oàn th , t ch c xã h i, các Phó Ch t ch U ban Qu c gia tr c ti p ch o chuNn b báo cáo t ng lĩnh v c U ban Qu c gia trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ; Văn phòng Chính ph chuNn b báo cáo t ng h p U ban trình Chính ph , Th tư ng chính ph . 3. Các cơ quan giúp vi c U ban Qu c gia và các cơ quan giúp vi c Ban Ch o t nh, thành ph tăng cư ng công tác thông tin, m b o thông tin chính xác, quan h ch t ch gi a các cơ quan và báo cáo úng h th ng t ch c trong ho t ng c a U ban Qu c gia. i u 15. ThNm quy n s d ng con d u ư c quy nh như sau: 1. Ch t ch U ban Qu c gia s d ng con d u c a Chính ph .
  8. 2. Các Phó Ch t ch U ban Qu c gia là B trư ng các B : Công an, Y t , Lao ng - Thương binh và Xã h i s d ng con d u c a B do mình qu n lý; ngh M t tr n T qu c Vi t Nam cho phép Phó Ch t ch U ban Qu c gia là i di n Ban Thư ng tr c oàn Ch t ch U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam s d ng con d u c a M t tr n T qu c Vi t Nam. 3. Các Văn phòng Thư ng tr c các lĩnh v c c a U ban Qu c gia s d ng con d u riêng theo quy nh hi n hành.
Đồng bộ tài khoản