Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
170
lượt xem
18
download

Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé TµI NGUY£N Vµ M¤I TR¦êNG sè 03/2004/Q§­BTNMT  ngµy 02 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ  b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi phÕ liÖu nhËp khÈu  lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt Bé TR¦ëNG  Bé TµI NGUY£N Vµ m¤I TRU'êNg C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   91/2002/N§­CP   ngµy   11   th¸ng   11  n¨m   2002   cña   ChÝnh   phñ   qui   ®Þnh   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­ êng; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 175/CP ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 1994   cña ChÝnh phñ vÒ híng dÉn thi hµnh LuËt B¶o vÖ m«i trêng;   C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04 th¸ng 04  n¨m   2001   cña   Thu   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   xuÊt   khÈu,   nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001 – 2005; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ThÈm ®Þnh vµ §¸nh gi¸ t¸c  ®éng m«i trêng, Côc trëng Côc B¶o vÖ m«i trêng, Vô trëng  Vô Ph¸p chÕ, QUYÕT §ÞNH: §iÒu   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh  vÒ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi phÕ liÖu nhËp khÈu lµm nguyªn  liÖu s¶n xuÊt. §iÒu   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè  65/2001/Q§­BKHCNMT ngµy 11 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Bé trëng  Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng. §iÒu   3.   Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ  trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng vµ c¸c tæ chøc, c¸  nh©n   cã   liªn   quan  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   thi   hµnh   QuyÕt  ®Þnh  nµy.
  2. 2 quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi PHÕ LIÖU  NHËP KHÈU LµM NGUY£N LIÖU S¶N XuÊt  (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 03/2004/Q§­BTNMT ngµy 02  th¸ng 4 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn bµ M«i trêng) Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §iÒu  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh  vÒ b¶o vÖ m«i trêng  ®èi  víi  viÖc nhËp  khÈu,  vËn chuyÓn,  lu gi÷ vµ sö dông  phÕ liÖu  lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt ë ViÖt Nam; kh«ng quy ®Þnh ®èi  víi viÖc chuyÓn khÈu, qu¸ c¶nh phÕ liÖu. §iÒu  2.  §èi tîng ¸p dông Quy ®Þnh nµy ¸p dông dèi víi c¬ quan qu¶n lý nhµ níc  vÒ m«i trêng. tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu, vËn chuyÓn, lu  gi÷ vµ sö dông phÕ liÖu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt. §iÒu  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong Quy ®Þnh nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y dîc hiÓu nh  sau: 1. PhÕ liÖu lµ s¶n phÈm, vËt liÖu ®îc lo¹i ra trong  s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng nhng ®¸p øng yªu cÇu lµm nguyªn  liÖu s¶n xuÊt, bao gåm: a) Nguyªn liÖu thø phÈm lµ nguyªn liÖu kh«ng ®¸p øng  yªu cÇu vÒ quy c¸ch, phÈm chÊt ®Ó s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n  phÈm nhÊt ®Þnh nhng cã thÓ ®îc gia c«ng ®Ó s¶n xuÊt l¹i  s¶n phÈm Êy hoÆc ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c;  b) Nguyªn liÖu vôn lµ nguyªn liÖu ®îc lo¹i ra cña mét  qu¸ tr×nh s¶n xuÊt (®Çu mÈu, ®Çu tÊm, ®Çu c¾t, phoi, sîi  rèi, m¶nh vôn); c) VËt liÖu tËn dông lµ vËt liÖu ®ång nhÊt vÒ chÊt ®­ îc th¸o gì, bãc t¸ch, thu håi tõ s¶n phÈm ®∙ qua sö dông  hoÆc tõ thø phÈm, phÕ phÈm. 2. ChÊt th¶i lµ chÊt ®îc lo¹i ra trong s¶n xuÊt, tiªu  dïng hoÆc trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c mµ kh«ng ®ång nhÊt vÒ  chÊt víi phÕ liÖu nhËp khÈu vµ díi d¹ng khèi, côc, b¸nh  hoÆc vËt dông cô thÓ. 3. T¹p chÊt nguy h¹i lµ chÊt kh«ng ®ång nhÊt vÒ chÊt  víi phÕ liÖu, b¸m dÝnh vµo phÕ liÖu vµ cã tÝnh nguy h¹i 
  3. 3 nh: ho¸ chÊt ®éc; chÊt phãng x¹, dÔ ch¸y, dÔ næ, dÔ g©y  ¨n mßn; chÊt th¶i y tÕ; c¸c hîp chÊt h÷u c¬ cã nguån gèc  ®éng vËt, thùc vËt, thùc phÈm cã nguy c¬ g©y dÞch bÖnh.  §iÒu   4.   Nguyªn t¾c nhËp khÈu vµ sö dông phÕ liÖu  nhËp khÈu.  ViÖc nhËp khÈu phÕ liÖu vµ sö dông phÕ liÖu nhËp khÈu  lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau  ®©y:  1.   ChØ   ®îc   nhËp   khÈu   phÕ   liÖu   lµm   nguyªn   liÖu   s¶n  xuÊt; 2. Kh«ng ®îc lîi dông viÖc nhËp khÈu phÕ liÖu ®Ó nhËp  khÈu chÊt th¶i díi bÊt kú h×nh thøc nµo;  3. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu, sö dông phÕ liÖu nhËp  khÈu cho s¶n xuÊt  ph¶i  tù chÞu  tr¸ch nhiÖm  ®èi víi c¸c  phÕ liÖu nhËp khÈu khi x¶y ra « nhiÔm m«i trêng; 4. Trong trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®∙ ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c víi Quy ®Þnh nµy th×  ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu íc quèc tÕ ®ã. Ch¬ng II NH÷NG Quy §ÞNH Cô THÓ §iÒu   5.   PhÕ   liÖu   nhËp   khÈu   lµm   nguyªn   liÖu   s¶n  xuÊt C¸c lo¹i phÕ liÖu ®îc phÐp nhËp khÈu lµm nguyªn liÖu  s¶n xuÊt bao gåm:  1. Nhãm kim lo¹i vµ hîp kim: a) Nguyªn liÖu thø phÈm; b) Nguyªn liÖu vôn ë d¹ng rêi hoÆc ®îc Ðp thµnh khèi  hay ®ãng b¸nh;  c) VËt liÖu tËn dông, bao gåm:  ­ ThÐp ®êng ray, thÐp tµ vÑt, thÐp tÊm, thÐp l¸, thÐp  trßn, thÐp h×nh, thÐp èng, thái ®óc, d©y vµ lìi thÐp c¸c  lo¹i; ­ Gang, thÐp, ®ång, hîp kim ®ång, nh«m, hîp kim nh«m,  kÏm, hîp kim kÏm, ni ken, hîp kim ni ken thu håi tõ viÖc  c¾t ph¸, th¸o dì c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, c¸c ph¬ng tiÖn  vËn t¶i, m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c; 
  4. 4 ­ Lâi d©y ®iÖn, c¸p ®iÖn b»ng ®ång hoÆc nh«m, ®∙ lo¹i  bá vá bäc c¸ch ®iÖn b»ng nhùa, cao su hoÆc b»ng c¸c lo¹i  vËt liÖu c¸ch ®iÖn kh¸c; ­ D©y ®iÖn tõ (®©y ®ång cã líp bäc c¸ch ®iÖn b»ng s¬n  men, sîi b«ng hoÆc giÊy). 2. Nhãm giÊy vµ c¸c­t«ng: a) Nguyªn liÖu thø phÈm; b) Nguyªn liÖu vôn; c) VËt liÖu tËn dông bao gåm: giÊy, c¸c­t«ng thu håi  tõ   s¶n   phÈm   ®∙   qua   sö   dông;   giÊy,   c¸c­t«ng   ë   d¹ng   thø  phÈm, phÕ phÈm. 3. Nhãm thuû tinh: a) Nguyªn liÖu thø phÈm; b) Nguyªn liÖu vôn;  c) VËt liÖu tËn dông: c¸c lo¹i thuû tinh thu håi tõ  s¶n phÈm ®∙ qua sö dông.  4. Nhãm nhùa: a) Nguyªn liÖu thø phÈm;  b) Nguyªn liÖu vôn;  c)   VËt   liÖu   tËn   dông:   c¸c   lo¹i   bao   b×   ®ùng   níc  kho¸ng, níc tinh khiÕt ®∙ qua sö dông. §iÒu  6.  §iÒu kiÖn ®èi víi phÕ liÖu nhËp khÈu  PhÕ   liÖu   tríc   khi   nhËp   khÈu   ph¶i   b¶o   ®¶m   c¸c   ®iÒu  kiÖn sau ®©y:  1. Kh«ng lÉn nh÷ng vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸ kh«ng  ®îc phÐp nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam  vµ c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp;  2. Kh«ng chøa c¸c t¹p chÊt nguy h¹i; 3. Kh«ng lÉn chÊt th¶i, trõ t¹p chÊt kh«ng nguy h¹i  cßn b¸m dÝnh hoÆc bÞ rêi ra trong qu¸ tr×nh bèc xÕp, vËn  chuyÓn. 
  5. 5 §iÒu   7.   §iÒu   kiÖn   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   nhËp  khÈu phÕ liÖu  ChØ  nh÷ng  tæ chøc,  c¸ nh©n  cã ®ñ  c¸c ®iÒu  kiÖn  sau  ®©y   míi   ®îc   phÐp   nhËp   khÈu   hoÆc   uû   th¸c   nhËp   khÈu   phÕ  liÖu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt:  1. Cã kho, b∙i dµnh riªng cho viÖc tËp kÕt phÕ liÖu  nhËp khÈu  b¶o  ®¶m  c¸c  ®iÒu  kiÖn vÒ m«i trêng trong  qu¸  tr×nh lu gi÷ phÕ liÖu nhËp khÈu;  2. Cã ®ñ n¨ng lùc xö lý c¸c t¹p chÊt ®i kÌm víi phÕ  liÖu nhËp khÈu. §iÒu   8.  Tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu  vµ sö dông phÕ liÖu nhËp khÈu Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu vµ sù dông phÕ liÖu nhËp  khÈu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm:  1. ChÊp hµnh c¸c quy ®Þnh  cña  nh¸p  luËt vÒ b¶o vÖ  m«i   trêng   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   kh¸c   cã   liªn  quan;  2.   ChØ   nhËp   khÈu   phÕ   liÖu   phï   hîp   víi   chñng   lo¹i  nguyªn liÖu s¶n xuÊt cña c¬ së m×nh; 3.  Trong  thêi h¹n  Ýt nhÊt  lµ n¨m  (5) ngµy  lµm viÖc  tríc khi tiÕn hµnh bèc dì, vËn chuyÓn phÕ liÖu nhËp khÈu  tõ cöa khÈu vÒ kho, b∙i tËp kÕt, ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n  b¶n cho Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng ë ®Þa ph¬ng cã c¬ së  s¶n xuÊt hoÆc kho, b∙i chøa phÕ liÖu nhËp khÈu vÒ chñng  lo¹i,  sè   lîng,   träng   lîng  phÕ  liÖu   nhËp   khÈu;  ®Þa  ®iÓm  cöa   khÈu   nhËp  phÕ  liÖu;   tuyÕn  vËn  chuyÓn   phÕ   liÖu;   ®Þa  ®iÓm kho, b∙i tËp kÕt phÕ liÖu; ®Þa ®iÓm ®a phÕ liÖu vµo  s¶n xuÊt;  4. Tæ chøc viÖc xö lý t¹p chÊt sau khi lo¹i ra khái  phÕ   liÖu   nhËp  khÈu   lµm   nguyªn  liÖu   s¶n   xuÊt;   kh«ng   ®îc  cho, b¸n t¹p chÊt ®ã. §iÒu  9.  Tr¸ch nhiÖm cña Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng n¬i cã c¬ së s¶n xuÊt sö  dông   phÕ   liÖu   nhËp   khÈu;   cã   kho,   b∙i   tËp   kÕt   phÕ   liÖu  nhËp khÈu; cã n¬i xö lý m«i trêng liªn quan ®Õn phÕ liÖu  nhËp khÈu, cã tr¸ch nhiÖm: 1. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i  trêng ®èi víi phÕ liÖu nhËp khÈu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt  theo Quy ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ  m«i trêng;
  6. 6 2.  Ph¸t hiÖn,  ng¨n  chÆn  vµ xö lý  kÞp thêi  nh÷ng  vi  ph¹m vÒ b¶o vÖ m«i trêng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña  ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng;  3. §Þnh kú s¸u (6) th¸ng mét lÇn b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n  víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng (qua Côc B¶o vÖ m«i trêng)  vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o  vÖ m«i trêng trong ho¹t ®éng nhËp khÈu, sö dông phÕ liÖu  nhËp khÈu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt t¹i ®Þa bµn qu¶n lý; 4. B¸o c¸o víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng vÒ nh÷ng v­ íng m¾c x¶y ra liªn quan ®Õn viÖc nhËp khÈu vµ sö dông  phÕ liÖu nhËp khÈu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt ®Ó ®îc gi¶i  quyÕt kÞp thêi.  §iÒu  10.  Xö lý vi ph¹m 1. Tæ chøc, c¸ nh©n nhËp khÈu, sö dông phÕ liÖu nhËp  khÈu lµm ngyªn liÖu s¶n xuÊt vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ b¶n  vÖ   m«i   trêng  th×  tuú  møc  ®é   mµ   bÞ   xö  lý   theo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc  b¶o vÖ m«i trêng hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 2.  C¸n bé,  c«ng chøc  trong  khi  thi hµnh  c«ng  vô mµ  kh«ng lµm ®Çy ®ñ tr¸ch nhiÖm ®Ó g©y hËu qu¶ xÊu hoÆc g©y  phiÒn hµ, s¸ch nhiÔu cho tæ chøc, c¸ nh©n .nhËp khÈu, sö  dông phÕ liÖu nhËp khÈu lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt th× tïy  møc ®é mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù. Ch¬ng III §iÒu KHO¶N THI HµNH §iÒu  11.  Tæ chøc thùc hiÖn 1.   Côc   B¶o   vÖ   m«i   trêng   cã   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn,  theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ  m«i trêng ®èi víi phÕ liÖu nhËp khÈu lµm nguyªn liÖu s¶n  xuÊt; ®Þnh kú s¸u (6) th¸ng, mét (1) n¨m b¸o c¸o Bé trëng  vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn.  2. Thanh tra Bé cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Côc B¶o  vÖ m«i trêng trong c«ng t¸c kiÓm tra ph¸t hiÖn vi ph¹m;  kÞp thêi thanh tra, xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ  xö lý ®èi víi c¸c vi ph¹m. 3. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Quy ®Þnh nµy, nÕu ph¸t  sinh nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c, c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng,  c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ph¶n ¶nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi nguyªn  vµ M«i trêng ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.
  7. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản