Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
2
download

Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN về việc ban hành Chương trình hành động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ (giai đoạn 2003 -2007) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2003/QĐ-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2003/Q -BKHCN Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH S 04/2003/Q -BKHCN NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH "CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG Y M NH CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N, PH BI N PHÁP LU T V KHOA H C VÀ CÔNG NGH (GIAI O N 2003 - 2007)" B TRƯ NG B KHOA H C VÀ CÔNG NGH Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng (nay là B Khoa h c và Công ngh ); Căn c Quy t nh s 188/2002/Q -TTg ngày 31 tháng 12 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n k t lu n c a H i ngh l n th sáu Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX v khoa h c và công ngh ; Căn c Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2003 n năm 2007; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và Chánh văn phòng B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Chương trình hành ng Ny m nh công tác tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khoa h c và công ngh (giai o n 2003 - 2007)". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Khoa h c và Công ngh , các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, các cơ quan qu n lý khoa h c công ngh thu c các B , ngành, các t ch c khoa h c công ngh và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Hoàng Văn Huây ( ã ký)
  2. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG Y M NH CÔNG TÁC TUYÊN TRUY N, PH BI N PHÁP LU T V KHOA H C VÀ CÔNG NGH (GIAI O N 2003 - 2007) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2003 Q -BKHCN ngày 18/02/2003 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh ) I. M C TIÊU, YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH 1. M c tiêu: - Góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu c a vi c xây d ng, t ch c th c hi n và hoàn thi n h th ng pháp lu t v khoa h c và công ngh . - Nâng cao hi u bi t pháp lu t v khoa h c và công ngh , s h u công nghi p, chuy n giao công ngh , tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng, an toàn và ki m soát b c x cho cán b , công ch c làm vi c trong các cơ quan qu n lý nhà nư c, các t ch c khoa h c và công ngh , các doanh nghi p, các t ch c chính tr , chính tr - xã h i, t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p và m i t ng l p nhân dân. T ó nâng cao ý th c tuân th và ch p hành pháp lu t, góp ph n tăng cư ng tr t t , k cương pháp lu t, ngăn ng a có hi u qu s vi ph m pháp lu t v khoa h c và công ngh , s h u công nghi p, chuy n giao công ngh , ch t lư ng, an toàn và ki m soát b c x (sau ây g i t t là pháp lu t khoa h c công ngh ). - Giúp cho cán b , công ch c trư c h t cho cán b , công ch c làm vi c trong các cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh t t c các c p, các t ch c khoa h c và công ngh và các doanh nghi p n m b t h th ng và k p th i c p nh t nh ng thông tin m i v pháp lu t khoa h c công ngh , nâng cao năng l c v n d ng, thi hành pháp lu t trên cương v công tác và th c thi nhi m v . - Xây d ng cơ ch ph i h p ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khoa h c công ngh có hi u qu , ưa công tác ph bi n pháp lu t khoa h c công ngh vào n n p. 2. Yêu c u: - Ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t khoa h c công ngh ph i ư c th c hi n thư ng xuyên, liên t c, r ng kh p. - L a ch n và áp d ng các bi n pháp, hình th c tuyên truy n, ph bi n pháp lu t khoa h c công ngh ph i phù h p v i t ng lo i i tư ng. - Ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t b o m tính khoa h c, tính chuNn xác và hi u qu . II. N I DUNG PHÁP LU T C N TUYÊN TRUY N, PH BI N
  3. N i dung pháp lu t c n tuyên truy n, ph bi n là n i dung c a t t c các văn b n pháp lu t thu c các lĩnh v c do B Khoa h c và Công ngh th c hi n qu n lý nhà nư c, bao g m: - Pháp lu t v khoa h c và công ngh , - Pháp lu t v s h u công ngh , - Pháp lu t v chuy n giao công ngh , - Pháp lu t v ch t lư ng, - Pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x . III. HÌNH TH C HO T NG VÀ PHÂN CÔNG TH C HI N 1. T ch c gi i thi u tr c ti p các văn b n pháp lu t a) N i dung: - T ch c các bu i gi i thi u, to àm v i t ng lo i i tư ng v n i dung t t c các văn b n m i c a pháp lu t khoa h c và công ngh ; - T ch c i tho i tr c ti p v i t ng lo i i tư ng v các chuyên pháp lý thu c các lĩnh v c khoa h c và công ngh , s h u công ngh , chuy n giao công ngh , ch t lư ng, an toàn và ki m soát b c x ; - T ch c h p báo gi i thi u n i dung c a văn b n m i có n i dung quan tr ng. b) ơn v th c hi n: - V Pháp ch ch trì ph i h p v i Văn phòng B , các ơn v có liên quan thu c B và các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c th c hi n các ho t ng này i v i các văn b n pháp lu t v khoa h c và công ngh . - C c S h u công nghi p ch trì ph i h p v i V Pháp ch , Văn phòng B và các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c th c hi n các ho t ng này i v i các văn b n pháp lu t v s h u công ngh . - Văn phòng ThNm nh v công ngh và môi trư ng các d án u tư ch trì ph i h p v i V Pháp ch , Văn phòng B và các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c th c hi n các ho t ng này i v i các văn b n pháp lu t v chuy n giao công ngh . - T ng c c Tiêu chuNn, o lư ng và ch t lư ng ch trì ph i h p v i V Pháp ch , Văn phòng B và các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c th c hi n các ho t ng này i v i các văn b n pháp lu t v ch t lư ng.
  4. - Ban An toàn b c x và h t nhân ch trì ph i h p v i V Pháp ch , Văn phòng B và các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c th c hi n các ho t ng này i v i các văn b n pháp lu t v an toàn và ki m soát b c x . - Văn phòng B ch trì ph i h p v i V Pháp ch và các ơn v có liên quan t ch c các cu c h p báo lãnh o B gi i thi u n i dung c a các văn b n quan tr ng. 2. T ch c các l p t p hu n v pháp lu t. a) N i dung: - K p th i c p nh t n i dung m i c a pháp lu t khoa h c công ngh vào chương trình b i dư ng ki n th c qu n lý khoa h c và công ngh cho cán b , công ch c trong lĩnh v c khoa h c và công ngh , s h u công ngh , chuy n giao công ngh , ch t lư ng, an toàn và ki m soát b c x theo k ho ch ã ư c B Khoa h c và Công ngh phê duy t hàng năm, ti n t i t ch c các l p b i dư ng ki n th c v pháp lu t khoa h c công ngh cho cán b , công ch c c a các cơ quan qu n lý khoa h c và công ngh . - Hàng năm t ch c các l p t p hu n nghi p v pháp ch , nghi p v thanh tra, nghi p v k ho ch hóa và tài chính khoa h c và công ngh , nghi p v công tác s h u công ngh , nghi p v công tác chuy n giao công ngh , nghi p v công tác ch t lư ng, nghi p v công tác an toàn và ki m soát b c x v.v... nh m v a nâng cao trình nghi p v , v a tăng cư ng kh năng n m b t và v n d ng chính xác các quy nh pháp lu t c n thi t cho cán b , công ch c trong các lĩnh v c khoa h c và công ngh , s h u công ngh , chuy n giao công ngh , ch t lư ng và an toàn và ki m soát b c x . b) T ch c th c hi n: - Trư ng B i dư ng nghi p v qu n lý khoa h c, công ngh và môi trư ng ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan th c hi n vi c ưa n i dung c n thi t vào chương trình b i dư ng ki n th c qu n lý khoa h c và công ngh . - V Pháp ch , Thanh tra B , V K ho ch, C c s h u công nghi p, Văn phòng ThNm nh v công ngh và môi trư ng các d án u tư, T ng c c Tiêu chuNn, o lư ng và ch t lư ng, Ban An toàn b c x và h t nhân ch trì ph i h p v i Văn phòng B , các ơn v liên quan thu c B và v i các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng t ch c th c hi n vi c t p hu n thu c lĩnh v c nghi p v c a mình. 3. Xu t b n và phát hành r ng rãi các cu n sách v pháp lu t khoa h c và công ngh a) N i dung: - nh kỳ m i năm xu t b n 2 cu n sách "Các Văn b n pháp lu t m i v khoa h c và công ngh " bao g m t t c các văn b n pháp lu t m i ư c ban hành trong năm thu c lĩnh v c các lĩnh v c khoa h c và công ngh , s h u công ngh , chuy n giao công ngh , ch t lư ng, an toàn và ki m soát b c x . - T ch c biên so n và xu t b n các cu n cNm nang pháp lu t, sách h i áp v pháp lu t khoa h c và công ngh , s h u công ngh , chuy n giao công ngh , ch t lư ng, an toàn và ki m soát b c x .
  5. - Ngoài ra, căn c vào tình hình th c ti n, t ch c biên so n và xu t b n các cu n sách "Văn b n pháp lu t hi n hành" c a t ng lĩnh v c chuyên ngành khoa h c và công ngh , s h u công ngh , chuy n giao công ngh , ch t lư ng, an toàn và ki m soát b c x . b) ơn v th c hi n: V Pháp ch ch trì ph i h p v i Văn phòng B và các ơn v có liên quan. 4. ưa các văn b n pháp lu t lên m ng Internet: a) N i dung: Xây d ng cơ s d li u, thu th p và ưa lên m ng Internet các văn b n pháp lu t khoa h c và công ngh . b) ơn v th c hi n: V Pháp ch ch trì ph i h p v i Văn phòng b , trung tâm tin h c và Trung tâm Thông tin tư li u khoa h c và công ngh qu c gia. 5. Ph bi n pháp lu t trên các phương ti n thông tin i chúng (báo, ài phát thanh, truy n hình). a) N i dung: - K p th i gi i thi u, tr l i ph ng v n, h p báo v n i dung các văn b n pháp lu t khoa h c công ngh , c bi t n i dung c a các văn b n m i ban hành trên các báo, t p chí c a B , ngoài B và trên ài phát thanh, truy n hình Trung ương và a phương. - H p tác ch t ch v i các ài phát thanh, truy n hình th c hi n các chương trình, chuyên m c phát thanh, truy n hình v pháp lu t khoa h c và công ngh . b) ơn v th c hi n: V Pháp ch cùng Văn phòng b ch trì ph i h p v i các báo, t p chí và các cơ quan liên quan thu c B và v i các S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. IV. TRÁCH NHI M XÂY D NG K HO CH TRI N KHAI VÀ KINH PHÍ TH C HI N K HO CH - Các ơn v ư c giao ch trì th c hi n các ho t ng nêu t i M c III c a Chương trình này có trách nhi m ưa t t c các ho t ng này vào k ho ch công tác hàng năm c a mình trong c giai o n t năm 2003 n năm 2007. - Kinh phí cho các ho t ng tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khoa h c công ngh ư c l y t kinh phí s nghi p khoa h c. - Các ơn v ư c giao ch trì th c hi n có trách nhi m d trù kinh phí cho t ng ho t ng c th khi xây d ng k ho ch hàng năm c a mình và trình lãnh o B phê duy t.
  6. V Pháp ch , Văn phòng B thư ng xuyên ôn c theo dõi vi c th c hi n Chương trình này; k p th i t ng k t, ánh giá rút kinh nghi m có gi i pháp tháo g khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n.
Đồng bộ tài khoản