Quyết định 05/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
73
lượt xem
4
download

Quyết định 05/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về quản lý đầu tư Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 05/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH I N BIÊN NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 05/2007/Q -UBND i n Biên Ph , ngày 04 tháng 06 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ U TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KT-XH CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006-2010 (CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II) TRÊN NA BÀN T NH I N BIÊN Y BAN NHÂN DÂN T NH I N BIÊN Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND-UBND ngày 03/12/2004; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , v vi c phê duy t Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006-2010 (Chương trình 135 giai o n II); Thông tư liên t ch s : 676/2006/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT ngày 08/8/2006 c a liên b : y ban Dân t c, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n Chương trình Phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010; Căn c Ngh quy t s : 74/2006/NQ-H ND ngày 12/12/2006 c a H i ng nhân dân t nh v vi c quy nh v qu n lý u tư chương trình phát tri n KT-XH các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và Mi n núi giai o n 2006-2010 (Chương trình 135 giai o n II) trên a bàn t nh i n Biên. Theo ngh c a Ban Ch o Chương trình 135 giai o n II t nh i n Biên, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này quy nh v qu n lý u tư Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006-2010 (Chương trình 135 giai o n II) trên a bàn t nh i n Biên. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 20/2002/Q -UB ngày 20/3/2002, Quy t nh s 64/2002/Q -UB ngày 01/11/2002 c a UBND t nh Lai Châu (cũ) v vi c s a i, b sung m t s n i dung trong Quy t nh s 20/2002/Q -UB ngày 20/3/2002 c a UBND t nh v vi c ban hành quy nh v qu n lý u tư xây d ng và phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn trên a bàn t nh Lai Châu (cũ).
 2. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, thành viên Ban Ch o Chương trình 135 giai o n II c a t nh; Giám c các S , Ban, Ngành liên quan, Ch t ch UBND các huy n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - C c KTVBQPPL-BTP; - BC CT 135 TW; - TT T nh y; - TT H ND – UBND t nh; - Lưu: VT, NN, TH Lò Mai Trinh QUY NNH QU N LÝ U TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006-2010 (CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II) TRÊN NA BÀN T NH I N BIÊN (Kèm theo Quy t nh s 05/2007/Q -UBND ngày 04/6/2007 c a UBND t nh i n Biên) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng 1. Các xã ư c phê duy t t i Quy t nh s : 164/2006/Q -TTg ngày 11/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh sách xã c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu vào di n u tư Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai o n II) và các xã, thôn, b n, buôn, làng, xóm, p (sau ây g i là thôn b n) theo các Quy t nh khác c a Th tư ng Chính ph . 2. Các thôn, b n c bi t khó khăn các xã khu v c II. i u 2. Ph m vi áp d ng D án h tr phát tri n s n xu t; d án phát tri n cơ s h t ng thi t y u; d án ào t o b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn b n và c ng ng. V chính sách h tr các d ch v c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t, UBND t nh s hư ng d n sau khi có hư ng d n c a các b , ngành Trung ương. Chương 2.
 3. TH C HI N CÁC D ÁN VÀ CHÍNH SÁCH M C 1. D ÁN H TR PHÁT TRI N S N XU T i u 3. u tư h tr s n xu t 1. H tr gi ng cây tr ng, v t nuôi, v t tư s n xu t thu c lĩnh v c nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n. 2. H tr các ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n công, khuy n ngư. 3. H tr trang thi t b , máy công c v a và nh ph c v ch bi n, b o qu n s n phNm nông, lâm s n sau thu ho ch. 4. H tr xây d ng mô hình chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p nông thôn. i u 4. Quy trình l p, thNm nh, phê duy t d án u tư h tr s n xu t, th c hi n theo hư ng d n c a B Nông nghi p & PTNT. i u 5. L p k ho ch u tư: 1. Căn c k ho ch, v n c a d án ư c b trí hàng năm, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i Ban Dân t c, S K ho ch và u tư, S Tài chính trình UBND t nh quy t nh c th m c v n h tr t ng n i dung, i tư ng th hư ng; ng th i ch u trách nhi m hư ng d n c th các n i dung u tư, h tr cho phù h p v i i u ki n th c t các ơn v có liên quan t ch c th c hi n. 2. Trên cơ s k ho ch v n th c hi n d án ư c giao, nh m c h tr và hư ng d n c a s Nông nghi p Phát tri n Nông thôn; UBND huy n phê duy t d toán c th cho t ng xã, t ng h p báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban Dân t c, S K ho ch và u tư cùng ph i h p, giám sát th c hi n. M C 2. D ÁN PHÁT TRI N CƠ S H T NG THI T Y U i u 6. i tư ng công trình u tư: 1. Công trình u tư t i xã. a) Công trình giao thông t xã n thôn b n, liên thôn b n. Không s d ng ngu n v n c a Chương trình 135 u tư ư ng ô tô n trung tâm xã. b) Công trình th y l i nh ph c v trong ph m vi xã ho c liên thôn b n. c) Công trình c p nư c sinh ho t t p trung. d) Công trình i n t xã n thôn b n. Không s d ng v n c a Chương trình 135 u tư xây d ng công trình i n n trung tâm xã. e) Xây d ng m i, nâng c p trư ng, l p h c t i trung tâm xã, ng b c trang thi t b và công trình ph tr (bàn gh h c t p, i n, nư c sinh ho t, công trình ph c v h c
 4. sinh bán trú, nhà giáo viên); xây d ng l p ti u h c, l p m u giáo, nhà tr , nhà giáo viên, công trình ph t i thôn b n nơi c n thi t. f) Xây d ng m i, nâng c p tr m y t xã ng b c công trình ph tr i n, nư c sinh ho t, mua s m trang thi t b thi t y u theo chuNn hóa cơ s y t c p xã. g) Ch : Ch h tr u tư công trình nhà l ng ch và san t o m t b ng ban u dư i 5.000m2. h) Nhà sinh ho t c ng ng t i thôn b n có t 50 h tr lên. 2. Công trình u tư t i thôn b n thu c xã khu v c II. a) Công trình giao thông t thôn, b n n trung tâm xã. b) Công trình th y l i nh : Xây d ng c ng, p, tr m bơm, kênh mương và công trình trên kênh mương trong ph m vi thôn b n… công trình th y l i khác có m c v n dư i 500 tri u ng. c) Công trình c p nư c sinh ho t t p trung. d) Công trình i n t xã n thôn b n. e) Xây d ng l p ti u h c, m u giáo, nhà tr , nhà giáo viên, c trang thi t b bàn gh , i n, nư c sinh ho t. f) Nhà sinh ho t c ng ng t i thôn b n có t 50 h tr lên. i u 7. Ch u tư: Công trình h t ng thu c chương trình 135 là công trình có quy mô nh , xây d ng trong ph m vi xã, thôn b n; UBND t nh y quy n cho UBND huy n quy t nh u tư công trình h t ng thu c chương trình 135 giai o n II u tư trên a bàn huy n. Vi c giao Ch u tư công trình do UBND huy n quy t nh tùy theo quy mô, tính ch t công trình. Căn c i u ki n c th c a t ng xã, UBND huy n có th giao cho xã làm ch u tư. i u 8. Quy ho ch xây d ng công trình cơ s h t ng: 1. Rà soát, i u ch nh quy ho ch xây d ng phù h p v i quy ho ch s n xu t và b trí dân cư xã, thôn, b n. Các công trình h t ng ph i tính toán u tư có hi u qu , ph c v cho nhi u h dân s ng t p trung, không ư c u tư xây d ng các công trình h t ng nơi dân cư s ng quá phân tán, nh l . 2. UBND xã l a ch n ơn v tư v n có năng l c l p quy ho ch xây d ng, thông qua H ND xã trình UBND huy n phê duy t. V n l p quy ho ch ư c b trí trong k ho ch t ngu n v n ngân sách u tư cho Chương trình 135. i u 9. L p k ho ch u tư:
 5. 1. Vào Quý II hàng năm, trên cơ s i tư ng ư c u tư quy nh t i i u 6 và danh m c công trình trong quy ho ch xây d ng c a xã; UBND xã thông báo và t ch c l y ý ki n tham gia c a nhân dân nơi ư c u tư, ý ki n tham gia c a các t ch c oàn th xã h i l a ch n danh m c, quy mô công trình trong quy ho ch theo th t ưu tiên t ng h p ưa vào k ho ch th c hi n năm sau, thông qua H ND xã báo cáo UBND huy n. 2. Trên cơ s k ho ch u tư c a các xã, UBND huy n t ng h p danh m c công trình u tư c a k ho ch năm sau báo cáo Ban Dân t c, S K ho ch và u tư t ng h p trình UBND t nh phê duy t làm cơ s các ch u tư t ch c l p báo cáo kinh t k thu t. V n l p báo cáo kinh t k thu t ư c b trí trong k ho ch t ngu n v n ngân sách u tư cho d án thu c Chương trình 135. i u 10. Th t c chu n b u tư (l p, th m nh, phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình). 1. D án u tư cơ s h t ng t i các xã, thôn b n bao g m công trình quy mô nh không ph i l p d án u tư, ch l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình và ph i u tư hoàn thành d t i m không quá 2 năm. Nh ng công trình có m c v n dư i 500 tri u ng, ã n m trong quy ho ch, thì báo cáo kinh t k thu t ch c n các n i dung: Tên công trình, tên ch u tư, a i m xây d ng, quy mô công trình, ngu n v n, th i gian thi công, th i gian hoàn thành và thi t k b n v thi công, d toán. Công trình có m c v n trên 500 tri u ng ph i l p báo cáo kinh t k thu t theo quy nh c a Lu t Xây d ng. 2. Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình do ch u tư l a ch n ơn v có tư cách pháp nhân, năng l c th c hi n và trình UBND huy n thNm nh, phê duy t theo quy nh. Công trình có m c v n trên 500 tri u ng thì thi t k b n v thi công trong báo cáo kinh t k thu t ph i g i cho các S chuyên ngành liên quan thNm nh, trư c khi UBND huy n phê duy t báo cáo kinh t k thu t. Công trình có m c v n dư i 500 tri u ng thì ch u tư t thNm nh thi t k b n v thi công trư c khi trình UBND huy n phê duy t báo cáo kinh t k thu t. 3. Qu n lý chi phí u tư công trình h t ng th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 01/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình cơ s h t ng thu c Chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006-2010. i u 11. L p, th m nh, phê duy t thi t k , d toán: 1. Ch u tư t t ch c thNm nh và phê duy t thi t k , d toán, t ng d toán và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Trư ng h p không năng l c th c hi n thì thuê các t ch c, cá nhân tư v n có i u ki n, năng l c thNm tra trư c khi phê duy t. 2. i v i t t c các công trình: H sơ thi t k b n v thi công, d toán ph i ư c thNm nh, phê duy t trư c khi thi công.
 6. i u 12. Th c hi n u tư xây d ng công trình: 1. Vi c th c hi n u tư xây d ng công trình tuân theo Lu t Xây d ng, Lu t u th u, Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; s 112/2006/N - CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng và các văn b n hư ng d n th c hi n. i v i các công trình h t ng thu c Chương trình 135, do tính c thù, m t s quy nh c th th c hi n như sau: 2. L a ch n nhà th u xây d ng: a) Khuy n khích hình th c u th u i v i t t c các ho t ng xây d ng. Các trư ng h p sau ây ư c áp d ng hình th c ch nh th u: Gói th u v d ch v tư v n xây d ng có giá dư i 500 tri u ng; gói th u mua s m hàng hóa, xây l p có giá dư i 1t ng thu c d án u tư phát tri n; gói th u mua s m hàng hóa có giá dư i 100 tri u ng thu c d án ho c d toán mua s m thư ng xuyên. b) i v i kh i lư ng công vi c ch y u s d ng lao ng th công, thì Ch u tư có th giao cho xã t t ch c thi công và t ch u trách nhi m nh m t o i u ki n cho nhân dân tham gia lao ng, tăng thêm thu nh p. Vi c th c hi n h p ng và thanh toán cho dân có s giám sát c a Ban Giám sát xã. c) Công trình do nhân dân trong xã t làm ư c t m ng t i a 50% k ho ch v n hàng năm c a công trình do các doanh nghi p thi công ư c t m ng t i a 30% k ho ch v n hàng năm c a công trình. M C 3. D ÁN ÀO T O, B I DƯ NG NÂNG CAO NĂNG L C CÁN B XÃ, THÔN B N VÀ C NG NG i u 13. i tư ng ư c ào t o, b i dư ng: 1. Công ch c c p xã, cán b chuyên trách và không chuyên trách c p xã, cán b thôn b n theo quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. 2. Cán b c p trên tăng cư ng v giúp xã. 3. Các thành viên trong Ban Qu n lý và Ban Giám sát xã. 4. Nh ng ngư i có uy tín trong c ng ng c a thôn b n. 5. Nh ng ngư i s n xu t gi i có vai trò tích c c trong công tác xóa ói gi m nghèo, phát tri n nông thôn c a xã và thôn b n. 6. Cán b ngu n trong di n quy ho ch c a xã. 7. Thanh niên ngư i dân t c thi u s trong tu i t 16 – 25. 8. C ng tác viên tr giúp pháp lý c p xã, thành viên câu l c b tr giúp pháp lý xã;
 7. Trong các i tư ng trên ưu tiên cán b là ngư i dân t c thi u s , cán b n . i u 14. N i dung ào t o, b i dư ng: 1. Các chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi. 2. Cơ ch qu n lý, t ch c th c hi n Chương trình 135; Ki n th c v qu n lý d án u tư; giám sát ánh giá, báo cáo t ng h p, thanh quy t toán … c a các d án và chính sách thu c chương trình. 3. Ki n th c khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, khuy n công, tín d ng cho ngư i nghèo, mô hình xóa ói gi m nghèo có hi u qu nâng cao k năng phát tri n s n xu t, xóa ói, gi m nghèo. 4. Quy ch dân ch cơ s ; vai trò c a c ng ng trong vi c tham gia th c hi n chương trình (l p k ho ch, giám sát u tư …); quy ch b o v biên gi i… 5. H tr d y ngh cho ng bào ngư i dân t c thi u s (th c hi n l ng ghép v i th c hi n Quy t nh s 81/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn, ch áp d ng i v i thanh niên trong tu i t 16-25). 6. Ki n th c pháp lu t có liên quan. i u 15. Tài li u ào t o, b i dư ng Trên cơ s tài li u ào t o, b i dư ng c a Trung ương, c a T nh và tình hình th c t c a cơ s , Ban Dân t c ch trì ph i h p v i S N i v và các ngành, ơn v có liên quan, biên t p thành b tài li u s d ng th ng nh t trong công tác ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, b n và c ng ng. i u 16. Hình th c ào t o, b i dư ng. 1. T p trung ng n h n t i các cơ s ào t o c a huy n, t nh. 2. B i dư ng t i ch : Ph bi n t i các cu c h p, t p hu n, tuyên truy n trên h th ng truy n thanh thôn b n. i u 17. K ho ch ào t o, b i dư ng 1. Căn c n i dung và i tư ng ào t o b i dư ng UBND xã th ng kê, phân lo i trình , năng l c chuyên môn l a ch n nh ng i tư ng và nguy n v ng ào t o, b i dư ng t ng h p báo cáo UBND huy n. 2. UBND huy n phân lo i i tư ng, t ng h p nhu c u ào t o, b i dư ng, nhu c u v n, l p k ho ch ào t o, b i dư ng báo cáo UBND t nh, Ban Dân t c và s N i v . 3. Ban Dân t c ch trì ph i h p cùng S N i v t ch c l p k ho ch ào t o, b i dư ng hàng năm và dài h n trình UBND t nh phê duy t.
 8. 4. Kinh phí th c hi n d án b trí ngu n kinh phí hàng năm c a chương trình. Vi c s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng ư c v n d ng theo m t s n i dung chi phù h p v i lo i hình ào t o, b i dư ng quy nh t i Thông tư s 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b , công ch c Nhà nư c. i v i công ch c c p xã và cán b không chuyên trách xã, thôn b n ư c c p toàn b chi phí h c t p, ăn , i l i t ngu n kinh phí ào t o, b i dư ng c a chương trình; m c chi phí ư c v n d ng theo m t s n i dung chi phù h p quy nh t i Thông tư s 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 c a B Tài chính v quy nh ch công tác phí, ch chi h i ngh i v i các cơ quan hành chính s nghi p và ơn v s nghi p công l p trong c nư c và Quy t nh s 17/2005/Q -UBND ngày 05/8/2005 c a UBND t nh i n Biên v vi c ban hành quy nh ch công tác phí, ch chi h i ngh i v i các cơ quan hành chính s nghi p và ơn v s nghi p công l p. Chương 3. S D NG NGU N V N U TƯ i u 18. Ngu n v n u tư Chương trình 135 giai o n II ư c u tư b ng nhi u ngu n v n. 1.1. Ngân sách Trung ương (bao g m c v n vay và v n vi n tr nư c ngoài) u tư tr c ti p cho Chương trình 135. 1.2. Ngu n v n huy ng h p pháp t i a phương; ngu n h tr c a các ngành, ơn v kinh t , các t ch c xã h i và các a phương khác óng góp b ng ti n, v t tư, lao ng; ngu n huy ng t i ch c a dân, ch y u là v t tư, lao ng, không huy ng b ng ti n m t i v i h nghèo. i u 19. S d ng ngu n v n u tư. 1. T t c các ngu n v n u tư t ngân sách Nhà nư c cho Chương trình 135 u ph i ư c qu n lý và thanh toán t p trung, th ng nh t qua Kho b c Nhà nư c. Các ngu n v n vi n tr , v n vay u t p trung vào ngân sách Nhà nư c và c p phát, thanh toán qua Kho b c Nhà nư c. Các ngu n óng góp b ng hi n v t, ngày công lao ng cho các công trình 135 ph i ư c cơ quan tài chính quy i ra ng Vi t Nam, l p l nh ghi thu ngân sách, ghi chi cho Chương trình 135 g i Kho b c Nhà nư c h ch toán. 2. Ngu n v n ngân sách Trung ương ch ư c s d ng chi h tr cho các d án, chính sách theo các n i dung quy nh t i Chương II c a quy nh này. 3. Hình th c qu n lý các ngu n v n c a các d án thành ph n c a Chương trình 135 giai o n II theo 2 hình th c: a) Hình th c qu n lý v n u tư: Áp d ng i v i d án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u, d án H tr phát tri n s n xu t có tính ch t u tư (xây d ng mô hình s n xu t, mua s m trang thi t b , máy móc) th c hi n theo Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày
 9. 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình; Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; b) Hình th c qu n lý v n s nghi p: áp d ng i v i các n i dung còn l i c a chương trình như: Chi khuy n nông, khuy n lâm, khuy n công; ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn b n và c ng ng … ư c b trí theo d toán ngân sách hàng năm và qu n lý như i v i chi thư ng xuyên theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 4. Căn c các quy t nh phân b v n c a chương trình ã ư c UBND t nh phê duy t theo t ng a bàn huy n, trên cơ s ngu n v n B Tài chính chuy n hàng tháng, báo cáo k t qu th c hi n quý trư c v s v n ã chuy n tháng trư c ó, S Tài chính c p có m c tiêu cho ngân sách huy n qua phòng Tài chính – k ho ch. Phòng Tài chính – K ho ch các huy n thông báo h n m c v n u tư sang Kho b c Nhà nư c huy n thanh toán theo quy nh hi n hành. Căn c hình th c qu n lý v n i v i các n i dung công vi c c th , Kho b c Nhà nư c huy n th c hi n ki m soát, thanh toán v n theo các quy nh ng v i t ng hình th c qu n lý v n. i v i các kho n chi v n s nghi p, Kho b c Nhà nư c huy n th c hi n c p phát theo d toán như i v i các kho n chi thư ng xuyên; i v i các d án u tư, Kho b c Nhà nư c huy n th c hi n ki m soát, thanh toán theo cơ ch qu n lý v n u tư hi n hành. 5. Ngu n kinh phí chương trình do các huy n c p phát và ư c quy t toán vào ngân sách các huy n theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c c a m c l c ngân sách quy nh hi n hành. D án do UBND các huy n quy t nh u tư thì vi c quy t toán v n u tư khi d án k t thúc u tư bàn giao ưa vào s d ng do UBND các huy n thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư. a) Quy t toán v n u tư hàng năm: Báo cáo quy t toán v n u tư hàng năm c a chương trình ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính; Quy t nh s 130/2003/Q -BTC ngày 18/8/2003; Quy t nh s 24/2006/Q -BTC ngày 06/4/2006 c a B Tài chính v ch k toán ngân sách Nhà nư c và ho t ng nghi p v Kho b c Nhà nư c; Thông tư s 10/2004/TT-BTC ngày 19/02/2004 c a B Tài chính hư ng d n xét duy t, thNm nh và thông báo quy t toán năm i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và ngân sách các c p; Thông tư s 53/2005/TT- BTC ngày 23/6/2005 c a B Tài chính hư ng d n l p, thNm nh quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c theo niên ngân sách hàng năm; Thông tư s 101/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 c a B Tài chính v vi c hư ng d n công tác khóa s k toán cu i năm và l p, báo cáo quy t toán ngân sách Nhà nư c hàng năm. b) Quy t toán v n d án, công trình hoàn thành:
 10. Th c hi n i v i d án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u, d án H tr s n xu t ( u tư xây d ng mô hình s n xu t, mua s m trang thi t b , máy móc) khi k t thúc xây d ng, hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng u ph i th c hi n quy t toán v n u tư d án hoàn thành theo quy nh t i Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính v vi c hư ng d n quy t toán v n u tư. K t thúc xây d ng, hoàn thành bàn giao công trình, ch u tư l p báo cáo quy t toán v n u tư g i cơ quan tài chính cùng c p ch trì (phòng Tài chính – k ho ch), ph i h p v i các cơ quan liên quan thNm nh trình UBND huy n phê duy t quy t toán và g i Ban Dân t c, S Tài chính t ng h p báo cáo Ban Ch o Chương trình 135 Trung ương. Chương 4. QUY TRÌNH T NG H P, GIAO VÀ BÁO CÁO K HO CH i u 20. Quy trình xây d ng, t ng h p và giao k ho ch hàng năm ư c ti n hành ng th i v i quy trình l p k ho ch chung theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư, nhưng ư c báo cáo và giao thành m t m c riêng trong k ho ch hàng năm. i u 21. Nh ng căn c xây d ng k ho ch: 1. K ho ch u tư ph i d a trên cơ s quy ho ch và k ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. Danh m c d án, m c tiêu, nhi m v ã ư c th hi n trong quy ho ch. 2. Kh năng ngu n v n Trung ương giao ngu n b sung t ngân sách a phương, ngu n huy ng óng góp h p pháp c a c ng ng, c a các t ch c xã h i, các t ch c qu c t tài tr . 3. Báo cáo k t qu th c hi n c a t ng d án trong năm. 4. Theo lĩnh v c vùng và i tư ng c n ư c ưu tiên c a a phương. 5. Ngu n v n b trí cho các d án hàng năm ph i m b o các xã ư c u tư, nhưng không nh t thi t phân chia u, tùy theo m c yêu c u, kh năng chuNn b u tư và huy ng nhân l c th c hi n c a t ng xã mà b trí cho h p lý. i u 22. L p k ho ch u tư và d toán: Theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính hàng năm UBND các huy n l p k ho ch u tư và d toán chi th c hi n chương trình cùng th i gian l p d toán ngân sách nhà nư c g i Ban Dân t c, S K ho ch và u tư, S Tài chính t ng h p trình UBND t nh. i u 23. UBND các huy n báo cáo tình hình th c hi n chương trình v UBND t nh, Ban Dân t c, S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo ch nh kỳ hàng quý, 6 tháng, c năm. N i dung, bi u m u, quy trình báo cáo và ch tiêu giám sát ánh giá theo hư ng d n c a y ban Dân t c. Riêng báo cáo tình hình th c hi n k ho ch hàng năm c a các huy n ph i có bi u i chi u
 11. xác nh n v n thanh toán c a Kho b c Nhà nư c nơi c p v n thanh toán. Ngoài báo cáo chung, các cơ quan chuyên môn c a huy n báo cáo cơ quan c p trên theo quy nh. Ch báo cáo tài chính th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 86/TT-BTC ngày 18/9/2006 c a B Tài chính. Các n i dung c a d án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u, d án H tr phát tri n s n xu t ( u tư xây d ng mô hình, mua s m trang thi t b , máy móc) th c hi n theo ch báo cáo tháng, quý, năm còn th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 1869/Q -BTC ngày 06/6/2005 c a B Tài chính v vi c ban hành quy ch thông tin báo cáo v v n u tư xây d ng cơ b n thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c trong n i b ngành Tài chính (theo các m u bi u s 02A/BC, 02B/BC, 03A/BC; 03B/BC). i u 24. Ban Dân t c t ng h p báo cáo y ban dân t c (cơ quan Thư ng tr c Ban ch o trung ương) theo nh kỳ hàng quý, 6 tháng, c năm. Chương 5. T CH C TH C HI N i u 25. C p t nh: 1. Ban Ch o Chương trình 135 giai o n II (thành l p theo quy t nh s 1203/Q - UBND ngày 24/10/2006 c a UBND t nh i n Biên) có trách nhi m tham mưu, giúp UBND t nh ch o t ch c th c hi n m b o ti n , ch t lư ng, hi u qu c a chương trình. 2. Các ngành thành viên trong Ban Ch o ch u trách nhi m t ch c th c hi n các ch c năng, nhi m v theo quy ch ho t ng c a Ban Ch o Chương trình 135 giai o n II. 3. Ban Dân t c là cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 giai o n II c a t nh; ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p, xây d ng k ho ch hàng năm; ph i h p v i các ngành liên quan hư ng d n, ki m tra, ôn c các huy n, các ơn v th c hi n các n i dung thu c Chương trình 135 giai o n II. nh kỳ hàng quý t ng h p báo cáo Ban Ch o, UBND t nh, Ban Ch o Trung ương. Tr c ti p qu n lý, ch o d án thành ph n c a Chương trình: a) D án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u. b) D án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn b n và c ng ng. c) Chính sách H tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t. 4. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: Tr c ti p qu n lý, ch o d án H tr phát tri n s n xu t; nh kỳ hàng quý t ng h p báo cáo UBND t nh, cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh (Ban Dân t c), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn.
 12. 5. S Xây d ng: Ch trì, ph i h p v i Ban Dân t c, S K ho ch và u tư, S Tài chính so n th o quy trình hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư; so n th o quy trình hư ng d n s d ng, v n hành, duy tu b o dư ng các lo i công trình sau u tư. 6. S K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Ban Dân t c, S Xây d ng, S Tài chính xây d ng quy trình hư ng d n trình t l p, thNm nh, phê duy t báo cáo kinh t k thu t; t ng h p, l p k ho ch u tư c a chương trình báo cáo Ban Ch o trư c khi trình UBND t nh. 7. S Tài chính: Ch trì, ph i h p v i Ban Dân t c, S K ho ch và u tư và các ơn v liên quan l p d toán chi th c hi n chương trình báo cáo Ban Ch o trư c khi trình UBND t nh. 8. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c s d ng trong ngu n kinh phí c a chương trình. M c h tr hàng năm không quá 0,2% t ng kinh phí ngân sách trung ương c p. i u 26. C p huy n: 1. UBND huy n ch u trách nhi m t ch c, i u hành th c hi n quy ho ch và k ho ch hàng năm ã ư c UBND t nh phê duy t. 2. Thành l p Ban Ch o Chương trình 135 giai o n II c p huy n giúp huy n ch o t ch c th c hi n chương trình trên a bàn. Nhi m v c th c a các cơ quan chuyên môn thu c UBND c p huy n iv i chương trình như sau: a) Phòng Dân t c là cơ quan thư ng tr c Ban Ch o Chương trình c p huy n, có nhi m v xây d ng k ho ch hàng năm, th ng nh t v i Phòng Tài chính – K ho ch trình UBND huy n quy t nh; nh kỳ hàng quý, 6 tháng, c năm t ng h p báo cáo Ban Ch o Chương trình 135 c p huy n, Ban Dân t c t nh. b) Phòng Kinh t tham mưu cho Ch u tư qu n lý, th c hi n d án H tr phát tri n s n xu t; nh kỳ hàng quý, 6 tháng, c năm, t ng h p báo cáo S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban Dân t c, phòng Dân t c; ch u trách nhi m v ch t lư ng, hi u qu công tác tham mưu tri n khai th c hi n các d án u tư, h tr . c) Các phòng: Dân t c, Kinh t , Tài chính – K ho ch, H t ng kinh t giúp Ch u tư l p k ho ch và s d ng các ngu n l c t i xã trên a bàn tham gia th c hi n Chương trình; hư ng d n các xã th c hi n quy ch qu n lý, s d ng, duy tu, b o dư ng công trình sau u tư (do S Xây d ng ban hành). 3. Thành l p Ban Qu n lý d án tri n khai th c hi n d án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u. Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND huy n không kiêm nhi m Trư ng ban Qu n lý d án. Ban Qu n lý d án huy n ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n và có con d u riêng (tùy i u ki n c th t ng huy n có th giao cho Ban Qu n lý d án ã có c a huy n th c hi n);
 13. 4. Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o ư c s d ng trong ngu n kinh phí c a chương trình. M c h tr hàng năm không quá 0,3% t ng kinh phí ngân sách trung ương c p. i u 27. C p xã: 1. Ch t ch UBND xã ch u trách nhi m th c hi n t ch c th c hi n t t Quy ch dân ch trong vi c tri n khai th c hi n chương trình trên a bàn; Ph i h p cùng Ban Giám sát c a xã t ch c ki m tra, giám sát quá trình th c hi n các d án, chính sách u tư, h tr ; t ch c thi công i v i d án do xã m nh n thi công, huy ng nhân dân tham gia óng góp i v i nh ng công trình Nhà nư c và nhân dân cùng làm. Khi công trình hoàn thành, bàn giao ưa vào s d ng, Ch t ch UBND xã có trách nhi m ti p nh n bàn giao công trình trên a bàn và hư ng d n nhân dân cách qu n lý, s d ng, quy n và nghĩa v c a ngư i hư ng l i t công trình. 2. y ban MTTQ c p xã t ch c H i ngh thành l p Ban Giám sát c a xã g m các thành viên là i di n c a M t tr n t qu c, H i Nông dân, H i C u chi n binh, oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh và H i Ph n . Thành viên Ban Giám sát c a xã không ph i là ngư i ương nhi m trong y ban nhân dân c p xã. T ch c cu c h p u tiên c a Ban Giám sát c a xã b u Trư ng ban, Phó trư ng ban và phân công nhi m v cho t ng thành viên; ra văn b n công nh n k t qu b u Trư ng ban, Phó ban Giám sát c a xã (ho c xác nh n vi c gi i tán Ban Giám sát c a xã), thông báo H i ng nhân dân, y ban nhân dân c p xã, c ng ng và các Ch u tư có d án trên a bàn bi t. 3. Nhi m v và quy n h n c a Ban Giám sát xã: a) Tham gia v i ch u tư v l a ch n các công trình cơ s h t ng thi t y u c a xã theo quy ho ch ghi k ho ch hàng năm trình c p có thNm quy n phê duy t. b) Giám sát quá trình thi công các công trình m b o ch t lư ng k thu t và ti n thi công; ki n ngh v i ch d án, ch u tư ình ch thi công công trình khi xét th y thi công không m b o ch t lư ng. c. Tham gia nghi m thu các công trình trên a bàn. 4. Kinh phí ho t ng c a Ban Giám sát xã ư c tính b ng 1% c a chi phí xây d ng (chưa có thu giá tr gia tăng) trong chi phí u tư xây d ng công trình ư c duy t. Chương 6. I U KHO N THI HÀNH i u 28. Căn c quy nh c th này, Ban Ch o Chương trình 135 giai o n II c a t nh, UBND các huy n và các ngành ch c năng có trách nhi m t ch c th c hi n; i u 29. Trong quá trình áp d ng, n u có v n gì vư ng m c ho c chưa phù h p, ngh các ngành, y ban nhân dân các huy n, các ch u tư ph n ánh v Ban Dân t c nghiên c u trình y ban nhân dân t nh xem xét, s a i, b sung./.
Đồng bộ tài khoản