intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Quyết định 10/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định 10/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 10/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban quản lý khu công nghệ cao Hoà Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 10/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  10/2000/Q§­T T g   n g µ y  18 th¸ng  01 n¨ m  2000 V Ò   Ö c th µ nh l Ë p B a n   vi Q u ¶ n  lý K h u  c«n g  n g h Ö   o H ß a   ¹ c  ù c thu é c  ca L tr B é  K h o a  h ä c, C « n g  n g h Ö  v µ  M «i  ê n g tr T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n cø  Ngh Þ  ®Þ nh  sè  36/CP  ngµy 24  th¸ng 4  n¨m  1997 cña  Ch Ý nh  ñ  ph ban  µnh  h Quy  Õ   Khu  ch   c«ng nghiÖp, Khu  Õ   Êt,Khu     ch xu   c«ng  ngh Ö  cao; C¨n  Quy Õt  nh   è  cø  ®Þ s 198/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng  ng 12  10   n¨m   1998  Ò   Öc  µnh  Ëp  v vi th l Khu  c«ng  ngh Ö  cao Hßa   ¹c; phª  L  duy Öt  quy  ho¹ch tæng  Ó  µ  ù  ®Ç u     íc 1,  th v d ¸n  t b   giai® o¹n      I Khu  c«ng  ngh Ö  cao  Hßa  ¹c; L X Ðt  Ò   ® ngh Þ   ña  é   ëng  é   c B tr B Khoa  äc, C«ng  h   ngh Ö   µ  v M«i  ­ tr êng, B é   ëng, Trëng    tr   Ban  æ   T chøc  C¸n  é  Ý nh  ñ  µ  ëng  ­  b Ch ph v Tr Ban   qu¶n  ýc¸c Khu  l    C«ng nghiÖp  Öt Na m, Vi   Q uy Õ t  Þ nh   ® : §i Ò u 1. Thµnh  Ëp  l Ban Qu¶n  ý Khu  l  c«ng nghÖ  cao Hßa   ¹c  ùc L tr   thuéc  é   B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng    ¬  ë  tr trªnc s Ban  qu¶n  ý dù    l   ¸n Khu  c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c (cò)®Ó   L    qu¶n  ýx©y  ùng, ph¸ttr Ón Khu  l  d    i   c«ng  nghÖ  cao Hßa  ¹c theo  ng  L  ®ó quy  ¹ch,tiÕn ®é   ∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  ho     ®®   t  ph phª duyÖt.   Ban Qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c cã   L   t c¸ch ph¸p  ©n,  ã      nh c con dÊu  ×nh  èc  h Qu huy;® îcm ë   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  ©n  µng.     t  t  i b  n   Ng h Trong  êigian  u,  ôsë  ña  th   ®Ç tr   c Ban Qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao Hßa   L¹c ® Æt  ¹ thµnh  è  µ   éi.   t i ph H N §i Ò u  2. Ban Qu¶n  ý Khu  l  c«ng nghÖ  cao Hßa   ¹c  ùc  Ön    L th hi c¸c nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  v  h qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao  theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  27 vµ  §iÒu  cña     50  Quy  Õ   ch Khu  c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng 4  ng 24    n¨m 1997  ña  c ChÝnh  ñ  µ  íi   Ö m  ô,quyÒn  ¹n cô  Ó  ph v v   nhi c¸c v  h   th sau  y:®© 1. C¨n  quy  ¹ch    cø  ho tæng  Ó  th Khu c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c ®∙  îcThñ  L ®  t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph phª  Öt,lËp  µ  ×nh Bé   ëng  é   duy   v tr   tr B Khoa  äc, C«ng  Ö   h  ngh vµ M«i  êng  Ò   tr v quy  ¹ch    Õt, Õn ®é   ©y  ùng  µ    iÓn khu  ho chiti  ti   x d v ph¸ttr   c«ng  nghÖ  cao,bao  å m:   g ­Quy  ¹ch chitiÕtc¸ckhu    ho         chøc  n¨ng;
 2. 2 ­ Quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  Ó  c«ng  ×nh  i   tr kc ht (k c¶  tr   kÕt  Êu  ¹  Çng  µi Khu  c ht ngo   c«ng nghÖ  cao  ªnquan  µ  li   v khu    ócña  c tr   c«ng  nh©n    ng  ¹ Khu  lao®é t   i c«ng  Ö   ngh cao); ­ Quy  ¹ch  ùa chän      ho l  c¸c c«ng nghÖ   tiªn®Ç u    µo  u    t v Khu c«ng nghÖ   cao; Qu¶n  ýquy  ¹ch chitiÕt®∙  îcphª duyÖt. l  ho       ®     2. LËp  Õ   ¹ch  µi h¹n,ng ¾n   ¹n  Ò   u       k ho d    h v ®Ç t ph¸ttr Ón vµ  ¹t®éng    i   ho   cña  Khu  c«ng  Ö   ngh cao Hßa  ¹c tr×nh Bé  ëng  é  L    tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  tr quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   ×nh  Êp  ã  Èm   tr c c th quyÒn  xem   Ðt, quyÕt  x  ®Þnh. Tæ     chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch sau    îcphª duyÖt. th   k ho   khi®     3.  íng  Én  ùa  än  µnh  H d l ch ng nghÒ   c«ng nghiÖp  µ  v c«ng  nghÖ   tiªn u    ®Ç u    µo  t v Khu  c«ng  Ö   ngh cao Hßa  ¹c phï hîp  íichiÕn îc ph¸ttr Ón khoa  L     v  l   i   häc  µ  v c«ng  Ö   õng thêikú. ngh t     4. Chñ   × hoÆc   èi hîp  íic¸c c¬    tr   ph   v     quan  ã  ªnquan  ç  îvËn  ng  c li   h tr  ®é ®Ç u    µo  tv Khu  c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c. L 5. Tæ     chøc  Êp, ®iÒu  c  chØnh  hoÆc   håi giÊy  Ðp  u     µo    thu    ph ®Ç t v Khu c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c theo ñy  Òn  µ  íng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu  L    quy v h   c B K ho   § t  Êp  Ðp  ÊtnhËp  Èu  ;c ph xu   kh cho   c¸cdoanh  nghiÖp  trong Khu    c«ng  Ö     ngh cao Hßa  ¹c theo ñy  Òn  µ  íng dÉn  ña  é  ¬ng  ¹i. L    quy v h   c B Th m 6. Chñ  ×,phèihîp víi   ¬    tr         c quan  ªnquan  c¸c li   trong viÖc    qu¶n  ýsö  ông  l  d ®Êt,gi¶i ãng  Æt      ph m b»ng    ùc hiÖn  ù    ©y  ùng,ph¸ttr ÓnKhu  ®Ó th   d ¸n x d    i   c«ng  nghÖ   cao  Hßa  ¹c. L 7. KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc  Ön  Êy  Ðp  u  , hîp  ng    tra vi th hi gi ph ®Ç t  ®å gia c«ng s¶n  È m,  îp ®ång  ph h  cung  Êp  Þch  ô,hîp ®ång  cd v    kinh doanh,hîp ®ång       nghiªn cøu    khoa  äc, hîp  ng  ö  h  ®å th nghiÖ m   µ    v c¸c tranh chÊp    kinh tÕ    theo  yªu cÇu  ña  ¬ng  ù.   c® s 8.Phèihîp víi   ¬          c quan  c¸c qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     ng  l  n   lao ®é trong viÖc  Óm     ki tra,thanh        trac¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   îp ®ång    ng, tháa  clao lu   h   lao ®é   í    ®éng  Ëp  Ó,an  µn    ng, tiÒn l ng. t th   to lao®é    ¬ 9.Qu¶n  ýho¹t®éng  Þch  ô    l    d v trong Khu    c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c. L 10. §«n  c, kiÓm     Öc  ©y  ùng      ®è   tra vi x d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr kc ht trong vµ  µi Khu    ngo   c«ng nghÖ  cao Hßa  ¹c cã  ªnquan    ¶m   L   li   ®Ó ® b¶o  Õn  ti ®é   µ  Êtl ng theo ®óng  v ch  î     quy  ¹ch vµ  Õn ®é   îcduyÖt. ho   ti   ®   11. Tháa  Ën  íiC«ng      iÓn h¹  Çng    thu v   ty ph¸ttr   t Khu  c«ng  Ö   ngh cao  Hßa   L¹c trong viÖc  nh        ®Þ gi¸cho  thuª l¹ ®Êt  ¾n   Òn víic«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  i   g li     tr k c h  tÇng  ∙  ©y  ùng, c¸c lo¹  Ý   Þch  ô  ®x d   i ph d v theo  ng  Ýnh  ®ó ch s¸ch vµ    ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. h 12.Chñ   ×,phèihîp víi   ¬    tr         c quan  ªnquan  chøc  Öc  o  ¹o, åi c¸c li   tæ  vi ®µ t    b dìng chuyªn m«n,  nghiÖp  ô  v cho  c¸n  é, c«ng  b  chøc  µ  êi lao  ng  µm  v ng   ®é l viÖc  trong Khu    c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c. L 13. Chñ   ×,phèihîp víic¸c c¬    tr           quan  µ  íccã  ªnquan, ñy  nh n   li     ban  ©n  nh d©n tØnh  µ   ©y  µ  ñ  u    HT v ch ®Ç ttrong viÖc  chøc    tæ  b¶o  ¶m   ninh trËttù, ® an       an  µn    éi trong qu¸ tr×nh x©y  ùng, qu¶n  ývµ  to x∙ h        d   l   khaith¸cc¸c c«ng  ×nh      tr   trongKhu    c«ng  Ö   ngh cao Hßa  ¹c. L
 3. 3 14. §îchîp t¸cvíic¸c tæ              chøc  µ    ©n  ícngoµivÒ     Ünh  ùc  ªn v c¸ nh n    c¸c l v li   quan  n   u    ©y  ùng  µ    iÓnKhu  ®Õ ®Ç tx d v ph¸ttr   c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c theo sù  L    ph©n c«ng  ña  é   ëng  é   c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ  tr v theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   15. §îcm êi  idiÖn     ®¹   tham  ù    éc  äp  ña    ¬  d c¸c cu h c c¸c c quan  Ýnh  ñ  Ch ph vµ  y  ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    µn  Ò   Öc  ×nh  µnh,x©y  ùng, ph¸t khib v vi h th   d    tr Ónvµ  i   qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c. L 16. B¸o    c¸o  nh   ú  µ  µng  ®Þ kvh n¨m  Ò     v c¸c qu¸  ×nh  ×nh  µnh, x©y  tr h th   dùng,ph¸ttr Ón,qu¶n  ýKhu     i   l  c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c vÒ   é  L   B Khoa  äc,C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng,Ban  tr   Qu¶n  ýc¸cKhu  l    c«ng nghiÖp  ÖtNam,    ¬  Vi   c¸cc quan  ChÝnh  ñ  ã  ªnquan  µ  y  ph c li   v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ©y. HT 17. Thùc  Ön  ét  è  Öm   ô    hi m s nhi v kh¸c do  é   ëng  é     B tr B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr giao. 18. Qu¶n  ývÒ   chøc,nh©n  ù, kinh phÝ, c¬  ë  Ët chÊt thuéc      l   tæ    s      sv    Ban Qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ù  ©n  Êp, lu   s ph c  ñy  Òn  ña  é  ëng  é  quy c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng. tr §i Ò u      3. Tæ chøc  é  b m¸y  ña  c Ban Qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao Hßa   L¹c gå m   ã:   c 1.Trëng    ban,m ét  è  ã  ëng    s Ph Tr ban  µ  y    ña  v ñ viªnc Ban  qu¶n  ý. l Thñ íng ChÝnh  ñ    Ö m,  ëng  t  ph bæ nhi Tr ban  theo    Þ  ña  é   ëng  ®Ò ngh c B tr Bé  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, Bé   ëng, Trëng  tr   tr   Ban    Tæ chøc      ­ C¸n bé  Ýnh  ñ. Ch ph Bé   ëng  é   tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng    Ö m     ã  ­ tr bæ nhi c¸c Ph Tr ëng  ban,ñy      viªnBan  qu¶n  ýtheo ®Ò   Þ  ña  ëng  l    ngh c Tr Ban  Qu¶n  ýKhu  l  c«ng  nghÖ   cao  Hßa  ¹c. L 2. Tæ     chøc,biªnchÕ     n  Þ  ùcthuéc Ban     c¸c®¬ v tr     qu¶n  ýdo  é  ëng  é  l   B tr B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  Õt  nh  tr quy ®Þ theo    Þ   ña  ëng  ®Ò ngh c Tr Ban  qu¶n  ý; l     Õ  biªnch Ban  qu¶n  ý® îcx¸c®Þnh  l      theo  Öm   ô  µng  nhi vh n¨m  µ  v ® îctæng  îp trong tæng    Õ   ña  µ   ícgiao cho  é     h    biªnch c Nh n     B Khoa  äc,C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng. tr §i Ò u 4. Kinh  Ý   ¹t®éng  ña  ph ho   c Ban  Qu¶n  ý Khu  l  c«ng nghÖ     cao Hßa  ¹c thuéc  ©n  L  ng s¸ch Nhµ   íc cÊp; Ban    n    qu¶n  ý® îc thu  µ  ö  ông  ét  l    v s d m sè  Ý,  Ö  Ý     a   µn  ph l ph trªn ®Þ b theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Bé Khoa  äc, lu   h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  ñ  ×phèihîp víi é  µichÝnh  ©y  ùng  tr ch tr        T  B xd quy  Õ   ch tµichÝnh    ông    ¸p d cho Ban  Qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao  Hßa  ¹c. L §i Ò u 5.  ëng  Tr Ban Qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghÖ  cao Hßa  ¹c x©y  ùng  L  d §iÒu  Ö  l qu¶n  ý Khu  l  c«ng nghÖ  cao Hßa  ¹c  ×nh  é   ëng  é   L tr B tr B Khoa  äc, h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng    Öt. tr phª duy
 4. 4 §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý    6. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k ban hµnh. Gi¶ithÓ      Ban  qu¶n  ý dù  (PMU)  l   ¸n  Khu  c«ng nghÖ  cao Hßa   ¹c  îc L ®  thµnh  Ëp t¹ kho¶n    ôc    Òu    l    i a, m 1, §i 4, Quy Õt  nh  è  ®Þ s 198/1998/Q§­TTg  µy  ng 12 th¸ng10    n¨m  1998. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Trëng  ph   Ban  Qu¶n  ýc¸cKhu  l    C«ng nghiÖp  ÖtNam,  ñ  Þch  y  Vi   Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ©y  µ  ëng  HT v Tr Ban Qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao  Hßa   L¹c chÞu    tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản