Quyết định 101-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
100
lượt xem
11
download

Quyết định 101-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 101-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cho vay và thu nợ để đảm bảo khả năng chi trả của các tổ chức tính dụng được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 101-QĐ/NH1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  101­Q §/ N H 1 n  n g µ y  23 th¸ng  n¨ m  1997 Q u y  ® Þ n h   Ö c ch o   4  vi vay v µ  thu n î ® Ó  ® ¶ m   b ¶ o  k h¶ n¨ng c hi  tr¶  ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g   îc ® Æ t  trong t × nh  c ® tr¹ng  Ó m  s o¸t ® Æ c  bi Ö t ki   T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   µ    cø  l Ng h Nh n     v Ph¸p  Önh  ©n   l ng hµng,hîp t¸cx∙tÝn  ông  µ         d v C«ng    µichÝnh  µy  5­ tyt   ng 24­ 1990; ­ C¨n  NghÞ   nh  è  CP   µy  03­   cø  ®Þ s 15­ ng 02­ 1993  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  vµo  Õt  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  è    cø  quy ®Þ c Th t   ph s 112­ KTTH/Tym     ngµy  th¸ng4  14    n¨m 1997; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V nghiªncøu    kinhtÕ.   Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Sau      khiTæ chøc  Ýn  ông  Öt Nam   Õtt¾tlµTCTD)  îc td Vi   (vi       ®  ® Æt   µo  ×nh  ¹ng kiÓm   vt tr   so¸t® Æc   Öt.Ng ©n   µng  µ   íc (viÕt t¾t lµ   bi   h Nh n        NHNN)  Ïxem   Ðt cho  s  x  vay nh»m   ãp  Çn  ¶m   g ph ® b¶o      Òn göicña  ©n   chitr¶ti     d c.ViÖc    cho  vay  µy  µbiÖn  n l  ph¸p ® Æc   Ötcña    bi   NHNN,  kh«ng  ô  éc vµo  ph thu   møc  10%   èn  iÒu  Ö  ña  v® l c TCTD   quy  nh  ¹ c«ng    è  CV/NH14  µy  ®Þ t i v¨n s 97­ ng 4­ 1997  ña  èng  c  2­ c Th ®è NHNN. §i Ò u 2. TCTD  ph¶ilËp  å  ¬      h s xin vay  öi chinh¸nh  g    NHNN   a   ­ ®Þ ph ¬ng  ¬iTCTD   ng  ôsë  Ýnh.Hå   ¬    n  ®ã tr   ch   s xinvay  å m: g 1.§¬n    xinvay  èn,kÌm  v  theo Hîp  ng  Õ  Êp  Ç m   è:   ®å th ch c c 2.C©n  i tµi ®è     kho¶n  Õ     ña  chøc  Ýn  ông  n   µy    k to¸nc tæ  td ®Õ ng xinvay; 3.B¸o c¸o    Ön    c¸c bi ph¸p  ∙  dông  ña  chøc  Ýn  ông  ® ¸p  c tæ  td nh»m   ¶m   ® b¶o  kh¶  n¨ng    chitr¶; 4.B¶ng      kª c¸c kho¶n  Òn göicña  ©n    ti     d c bao  å m   Òn göikh«ng  ú  ¹n, g ti     kh   tiÒn göicã  ú  ¹n ®Õ n   ¹n trong 10  µy  Õp theo kÓ   õngµy        kh  h    ng ti     t  xinvay; 5.Cam  Õt  k b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ  Þch  éi ®ång  c Ch t H  qu¶n  ÞhoÆc   êi® ­ tr   ng   îc Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ uû  Òn  îp  tr   quy h ph¸p,chitr¶®óng  i îng  µ     ®è t l   tiÒn göicña  ©n  ,®¶m      d c  b¶o  êih¹n tr¶nîkho¶n  th         vay  µ  ÷ng  v nh cam   Õt  k kh¸c   theo yªu cÇu  ña     c NHNN.
  2. 2 §i Ò u    ©n  µng  µ   ícxem   Ðt cho  khiTCTD   ã      Þ 3. Ng h Nh n   x  vay    c ®ñ gi¸tr   tµis¶n  Ç m   è,thÕ  Êp    ¶m     c c  ch ®Ó ® b¶o  kho¶n  vay  b»ng  ét  m hoÆc   ét  è  µi m s t  s¶n sau  y: ®© ­Tµis¶n  è  nh  éc së  ÷u  îp ph¸p cña     c ®Þ thu   h h     TCTD; ­ C¸c  Êy  ê cã    éc  ë  ÷u  ña  gi t   gi¸thu s h c TCTD   : tÝn  Õu, tr¸ phiÕu  nh   phi     i Kho  ¹c:kú  Õu, chøng  b   phi   chØ   Òn  öi cña  ti g   TCTD  kh¸c,tr¸ phiÕu  ña     i   c c¸c doanh nghiÖp... ­ C¸c  µis¶n  îp ph¸p  ña      «ng  ù nguyÖn  em   µm  µis¶n  Õ    t  h  c c¸c cæ ® t  ® l t  th chÊp  hoÆc   Ç m   è. c c §i Ò u    4. Kho¶n  nµy  vay  chØ  ö  ông        Òn göihîp ph¸p cña  sd ®Ó chitr¶ti         d©n  .Nghiªm  Ê m   ö  ông  c  c sd kho¶n vay  µy        Òn göicña    ©n,  n ®Ó chitr¶ti     c¸ nh ph¸p  ©n  éc    i îng  ∙  nh thu c¸c ®è t ® quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   chøc  µ  ®Þ ti§i 5  ch tæ  v ho¹t®éng  ña  éi  ng    c H ®å qu¶n  Þ,kiÓm       µ  êi ®iÒu  µnh  ©n   tr   so¸tviªnv ng   h Ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn. C«ng    µichÝnh    Çn  th m   ph   tyt   cæ ph ban  µnh theo  h   Quy Õt  ®Þnh  è  s 166­ Q§/NH5  µy  8­ ng 10­ 1994  ña  èng  c  c Th ®è NHNN   µ  Òn göicña  v ti     c¸ccæ   «ng  ¹ TCTD.  ® t  i §i Ò u  5. Thêi h¹n  µ  i Êt    v l∙ xu cho    vay  Thèng  c  do  ®è NHNN  quyÕt  ®Þnh. §i Ò u    ñ  Þch  éi ®ång  6. Ch t H  qu¶n  Þ cña  tr   TCTD   îcvay  èn  ã  ®  v c tr¸ch  nhiÖ m: ­ §Þnh  ú  ngµy  lÇn    k 10  1  ph¶ib¸o  c©n  i  Õ     µ    c¸o  ®è k to¸n v b¸o  t×nh  c¸o  h×nh  ¹t®éng, kh¶  ho     n¨ng        åinî vay  µ  chitr¶,thu h     v kh¶  n¨ng    î kho¶n    tr¶n   vay nµy. ­ Cã   ¬ng  vµ  Ön    ph ¸n  bi ph¸p  ô  Ó    µn    î vay  ng  êih¹n. c th ®Ó ho tr¶n   ®ó th     Trong  êng  îp TCTD   tr h  kh«ng    î®óng  ¹n  tr¶n   h NHNN   ã  Òn    ¹itµis¶n  c quy ph¸tm     thÕ  Êp,cÇ m   è      åinî. ch   c ®Ó thu h   §i Ò u    7. Tr¸chnhiÖm  ña    Êp  ©n  µng  µ  íc:   c c¸cc Ng h Nh n 1. Vô     Nghiªncøu    Kinh  Õ  ã  t c tr¸chnhiÖ m   ×nh Thèng  c  Õt  nh     tr   ®è quy ®Þ nguån  èn  v cho  vay,thêih¹n vµ    Êtcho        l∙su  i vay. 2. Vô   Ýn  ông  ã   td c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp nhu  Çu  ña  õng  h  cct TCTD,  ×nh tr   Thèng  c  ®è quyÕt  nh   ®Þ chØ     tiªucho vay  µ  û  v u quyÒn  cho Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  NHNN   cho vay theo quyªt®Þnh  ña  èng  c.     c Th ®è 3. Thanh      traNHNN   ã  c tr¸chnhiÖ m   ùctiÕp chØ  o,kiÓm    Öc  ö    tr     ®¹   travi s dông  kho¶n vay  ¹ TCTD. t  i 4.Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è  ã    ph c tr¸chnhiÖm:   a) TiÕp  Ën  å  ¬    nh h s vay  èn  µ    nh  v v x¸c ®Þ nhu  Çu    c xin vay  ña  õng    ct TC TD   ¹ ®Þa  µn  ×nh Thèng  c  t  i b tr   ®è NHNN   (th«ng qua  ô  Ýn  ông);   Vt d b) Trong  ¹m      ph vichØ    ∙  îcth«ng  vµ  tiªu® ®   b¸o  nhu  Çu  c vay  èn  ña  õng vct  TCTD,  ùc hiÖn  th   cho vay  µ    ©n  v gi¶i ng theo nhu  Çu      µng  µy;   c chitr¶h ng
  3. 3 c) Gi¸m    Öc  ö  ông  èn  s¸tvi s d v vay        Òn  öi vµ  ®Ó chi tr¶ ti g   qu¶n  ý m äi  l  nguån      ña  thu chic TCTD       åinîvay; ®Ó thu h     d) ChØ   o  c«ng      Óm    Öc  ö  ông    ®¹ tæ  t¸c®Ó ki so¸tvi s d kho¶n  èn  v vay  µy; n e)  Þnh  ú  ngµy  ét  Çn  § k 10  m l b¸o  c¸o NHNN   ô  (V C¸c  Þnh  Õ   tµi § ch ­    chÝnh)  Ò   ×nh  ×nh  vt h cho vay      chi tr¶,thu  åi vµ  ¹t®éng  ña    h   ho   c c¸c TCTD   (kÌm  theo b¸o    ©n  i kÕ     nh  ú  ngµy  ña    c¸o c ®è   to¸n®Þ k 10  c TCTD); h) B¸o    íi Êp  û,chÝnh  Òn  a  ¬ng    èihîp xö  ý, ¶m     c¸o v   c u  quy ®Þ ph ®Ó ph     l   ® b¶o  Ëttùvµ  toµn    éi,   nh  ¹t®éng  ña  tr     an  x∙h   ®Þ æn ho   c TCTD. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 8. Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u 9.  ô   ëng    ô   ã  ªnquan  éc  V tr c¸c V c li   thu NHNN  Trung  ng. Gi¸m  ¬  ®èc    chi nh¸nh NHNN  tØnh, thµnh  è  ¬i cã    ph n   TCTD   Æt   ® trong  ×nh  ¹ng t tr   kiÓm    Æc   ÖtchÞu  so¸t® bi   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản