Quyết định 1133/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
135
lượt xem
18
download

Quyết định 1133/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1133/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thực hiện giao dịch hoán đổi lãi suất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1133/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc vi Öt n a m   n s è  1133/2003/q ®­n h n n  n g µ y   30 th¸ng 9 n¨ m   2003 v Ò  vi Ö c  b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  th ù c hi Ö n  giao  Þ c h   o¸n ® æ i  l∙i u Ê t d h  s thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   µy  th¸ng12    cø    h Nh n     ng 12    n¨m  1997  vµ  Ët söa  æi, bæ   Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  m s® c Lu   h Nh n   Nam   µy  th¸ng6  ng 17    n¨m  2003; ­C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông  µy  th¸ng12    cø    tæ  td ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 5    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é, c¬  B   quan  ngang  é; b ­ C¨n  cø  Kho¶n  3  §iÒu  2  NghÞ  ®Þnh  sè  90/1998/N§­  ngµy  CP 07/11/1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h quy  Õ   ch Qu¶n  ý vay  µ    î  íc l  v tr¶ n n   ngoµi; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ùc  Ön  ch th hi giao dÞch    ho¸n ® æi    Êt.   l∙su i §i Ò u 2. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  th¸ng  n¨m   ®Þ n c hi l   t ng 1  11  2003. §i Ò u 3. §èi víic¸c hîp  ng       ®å ho¸n  æi    Êt ® îc ký  Õt  íc ngµy  ® l∙ su     k tr   i Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc theo  b¶n  Êp  Ën  ña  ©n   µng  µ   ®Þ n c hi l   v¨n  ch thu c Ng h Nh níc ViÖt Nam,  ×        th c¸c bªn  Õp  ôc thùc hiÖn  ti t     theo    iÒu  c¸c ® kho¶n  ∙  ý  Õt  ®kk cho  n     ®Õ khithanh  ýhîp ®ång  l    hoÆc   tho¶ thuËn  öa  æi,bæ     s®   sung  îp ®ång  h  ho¸n  æi    Êt phï hîp víiquy  nh  ¹  ® l∙su         i ®Þ ti Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  µy. n §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  4. Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ  ¬  tÞch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ©n   µng  ¬ng  ®è Ng h th m¹i,Tæng     Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Chñ   Þch  Ng h n    t Héi ®ång    qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è doanh nghiÖp  Þu  ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 q uy  Õ ch th ù c hi Ö n  giao  Þ c h   o¸n ® æ i  l∙i u Ê t d h  s (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1133/2003/Q§­NHNN   ngµy 30/9/2003 cña  èng  c  ©n  µng  µ   íc)   Th ®è Ng h Nh n §i Ò u    ¹m  Þ  µ  i t ng ¸p dông  1. Ph v v ®è  î     1. Quy  Õ   µy    ch n quy  nh  Öc  ùc hiÖn  ®Þ vi th   giao  Þch  d ho¸n  æi    Êt ® l∙ su   i gi÷a Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i,Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖt   h th m   ng h n     t  i   Nam,  ©n  hµng  ªn Ng li  doanh  (sau ®©y   äi ¾t  µ ng©n  hµng)  íi g  t l v  doanh  nghiÖp  îcthµnh  Ëp,ho¹t®éng  ®  l   theo ph¸p luËtViÖtNam          (sau ®©y  äit¾tlµ   g      doanh nghiÖp),gi÷a c¸cng©n  µng  íi      h v  nhau,gi÷a ng©n  µng  íi chøc  Ýn      h v tæ  t dông    íc ngoµi.C¸c  ën     giao  Þch  d ho¸n  æi    Êt ® îc thùc  Ön  ® l∙ su     i hi theo    quy ®Þnh  ¹  ti Quy  Õ   µy, phï hîp  íith«ng  Ö  èc  Õ  ng  ch n     v   l qu t nh kh«ng    íiph¸ptr¸ v   i   luËtViÖtNam.     2. C¸c    doanh  nghiÖp vay  èn  íc ngoµi theo  v n    quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh   ®Þ sè 90/1998/N§­  ngµy 07/11/1998 cña Ch Ýnh  phñ  ban hµnh Quy  chÕ   CP Qu¶n  ývay  µ    î nícngoµithùc hiÖn  l  v tr¶n         giao dÞch    ho¸n  æi    Êt víibªn  ® l∙su     i cho vay  ícngoµi,tæ  n    chøc  kh¸ccña  ícngoµitheo    n    th«ng  Ö  èc  Õ  µ  l qu t v ph¸p  luËtnícngoµi, ng       nh kh«ng    íi tr¸v   i quy  nh  ®Þ ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    ôc  ch  2. M ®Ý ho¸n  æi    Êt ® l∙su i C¸c  ©n  µng  µ  ng h v doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao dÞch    ho¸n  æi    Êt ® l∙su   i nh»m   phßng  õa,h¹n chÕ   ñiro do  Õn  ng  ña    ÊtthÞ  êng. ng     r     bi ®é c l∙su   tri §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  M ét  è  õng÷  s t  trong Quy  Õ   µy  îchiÓu      ch n ®   nh sau: 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ícngoµibao  å m     ©n  µng  ¬ng  ¹i,c«ng  td n    g c¸cng h th m  tytµichÝnh, c«ng         tycho  Õ  µichÝnh, ng©n  µng  u  ,ng©n  µng    thu t     h ®Ç t  h ph¸t tr Ón vµ    chøc  µichÝnh    Ýn  ông  i   c¸c tæ  t  ­t d kh¸c ® îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng     l v ho   theo ph¸p luËtnícngoµi,         hoÆc   c¸ctæ  do    chøc  èc  Õ  µnh  Ëp vµ  îcph¸p qu t th l ®    luËtViÖtNam       c«ng  Ën. nh 2.  Giao  Þch  d ho¸n  æi  i Êt  µ viÖc    ® l∙ su l     c¸c bªn giao  Õt  îp  ng  íi k h ®å v  nhau, theo    çi    ®ã m bªn  cam   Õt  k thanh  to¸n cho    bªn    kia kho¶n  Òn    Ýnh  ti l∙ t i theo    Êt th¶  l∙ su   i næi  hay    Êt cè  nh    ïng  ét  l∙ su   ®Þ i trªnc m kho¶n  î gèc  n  trong  cïng m ét    kho¶ng  êigian. th   3.Nî  èc  ña  ét    g c m giao dÞch    ho¸n ® æi    Êtlµsè  Òn m µ     thùc    l∙su     ti   c¸cbªn  i hiÖn giao  Þch  d ho¸n  æi    Êt  áa  Ën  µm  ¬  ë    Ýnh  è      ® l∙ su th thu l c s ®Ó t i s l∙ th¶ i næi,sè    è  nh  µ  è      l∙c ®Þ i v s l∙rßng  i ho¸n ® æi    Êt.   l∙su i 4. L∙isuÊt th¶ næi  µmøc    Êt thay ® æi        l  l∙su   i   trong thêih¹n  îp ®ång      h  ho¸n  ® æi    Êttrªnc¬  ë    ÊtthÞ  êng  µ  c¸cbªn  áa thuËn. l∙su     s l∙su   tr i i v do    th   5. L∙isuÊt cè  nh  µ møc     Êt do         ®Þ l  l∙ su   c¸c bªn  áa  Ën  i th thu kh«ng thay  ® æi  trong thêih¹n hîp ®ång       ho¸n ® æi    Êt.   l∙su i
  3. 3 6.Sè        l∙th¶ næi  µsè  Òn l∙tÝnh  i l   ti     i theo  îgèc  µ    Êtth¶ næi  µ   ét  n  v l∙su     i mm bªn  tham    îp ®ång  giah   cam   Õt  k thanh   to¸ncho  kia. bªn  7. Sè     è  nh  µ sè  Òn    Ýnh    l∙ c ®Þ i l   ti l∙ t i theo  î gèc  µ    Êt cè  nh  µ   n  v l∙ su   ®Þ i m m ét  tham    îp ®ång  bªn  giah   cam   Õt  k thanh   to¸ncho  kia. bªn  8. Sè       l∙rßng  õng  ú  ña  ét  îp ®ång  i t kc m h  ho¸n  æi    Êt lµchªnh  Öch  ® l∙su     i l gi÷a sè    îcnhËn  µ  è      l∙®   i v s l∙ph¶itr¶cña  õng kú  i    t   thanh    ña  îp ®ång  . to¸nc h   ®ã 9. Kú   ¹n    h thanh  to¸n sè      l∙ rßng  µ kho¶ng  êigian  i l  th   trong  êih¹n  îp  th   h ®ång  ho¸n ® æi    Êtcã  Öu  ùc®∙  îctháa  Ën  ÷a c¸cbªn,m µ   ¹ cuèi   l∙su   hi l   ®   i thu gi       t   i   m çi kho¶ng  êigian  ,    th   ®ã c¸c bªn  ùc  Ön  Öc  th hi vi thanh  to¸n cho    nhau  è    s l∙i rßng. §i Ò u    tr ng  îp thùchiÖn    Þch  4. C¸c  ê h     giao d ho¸n ® æi    Êt   l∙su i 1. Ho¸n  æi    Êt ®ång  Öt Nam     ® l∙su   i Vi   hoÆc   ¹itÖ  ÷a ng©n  µng  íi ngo   gi   h v  doanh  nghiÖp  vay  èn  ¹ ng©n  µng  . v t  i h ®ã 2. Ho¸n  æi    Êt ®ång  Öt Nam     ® l∙su   i Vi   hoÆc   ¹itÖ  ÷a ng©n  µng  íi ngo   gi   h v  doanh  nghiÖp  vay  èn  ¹ tæ  v t   chøc  Ýn  ông  i td kh¸c,vay  èn  ña  ícngoµi.   v c n  3. Ho¸n  æi    Êt ®ång  Öt Nam     ® l∙su   i Vi   hoÆc   ¹itÖ  ÷a c¸c ng©n  µng  ngo   gi     h víi  nhau. 4. Ho¸n  æi    Êt ngo¹itÖ  ÷a ng©n  µng  íi chøc  Ýn  ông    íc   ® l∙su   i   gi   h v  tæ  td ën   ngoµi. §i Ò u    Òu  Ön  ùchiÖn    Þch  5. §i ki th   giao d ho¸n ® æi    Êt.   l∙su i 1.§èivíi ©n  µng       ng h ph¶icã      iÒu  Ön:   ®ñ c¸c® ki a.Cã   èn  ùcã  õ200  û®ång    v t  t  t  hoÆc     Þt ng  ¬ng  ëlªn; gi¸tr  ¬ ® tr   b. §∙ cã      quy  ×nh thùc hiÖn  tr     giao dÞch    ho¸n  æi    Êt,trong ®ã   å m   ® l∙su   i  g c¶  Ön  bi ph¸p phßng  õa  ñiro.   ng r   c.Cã     tæng    l∙rßng    i c¸cgiao dÞch    ho¸n  æi    Êt lµsè  ¬ng;tr ng  îp ® l∙su     d i  ê h   tæng    l∙rßng  µy  µsè  m   × tèi a  i n l   © th     b»ng    èn  ùcã  ña  ©n  µng  . ® 5% v t   c ng h ®ã d. §èi víitr ng  îp  ùc hiÖn        ê h th   giao  Þch  d ho¸n  æi    Êt ngo¹itÖ, th×  ® l∙ su   i    ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam      h Nh n     cho  Ðp  ¹t®éng  ¹ihèi. ph ho   ngo   2.§èivíi      doanh  nghiÖp  ph¶icã  y      iÒu  Ön:   ®Ç ®ñ c¸c® ki a. Cã     giao  Þch  d vay  èn, thuª mua   µichÝnh  v    t  hoÆc  mua   µng  ãa    h h tr¶ chË m   îcthùc hiÖn. ®    b.Cã     kh¶  n¨ng  µichÝnh  t  hoÆc   ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p b¶o  ¶m   hai   ® do    bªn  áa  Ën    ùc  Ön  th thu ®Ó th hi nghÜa  ô  v thanh to¸n sè      l∙ rßng  i ph¶i tr¶ cho     ng©n  µng h §i Ò u    íi ¹n  Ò   êih¹n  µ  è  îgèc  6. Gi   v th   v s n   ho¸n  æi    Êt®èi víi ét  h ® l∙su       i m doanh  nghiÖp 1. Thêi h¹n  ña  ét  îp ®ång      c m h  ho¸n  æi    Êt ph¶iphï hîp  íithêih¹n ® l∙ su   i     v      cña kho¶n  vay  èc, nhng  èi®a   µ 5  g  t   l   n¨m  Ó   õ ngµy  îp  ng    ã  Öu  k t  h ®å ®ã c hi
  4. 4 lùc.K Õt  óc thêih¹n  µy, c¸c bªn  cø  µo    th     n   c¨n  v nhu  Çu  µ  iÒu  Ön  Þ  ­ c v® ki th tr êng  ã  Ó    ¹n  îp ®ång, hoÆc   öa  æi    áa  Ën  c th gia h h     s® c¸cth thu b»ng  ô  ôchîp ph l     ®ång, hoÆc     thanh  ýhîp ®ång    ý  Õt  îp ®ång  l    ®Ó k k h   ho¸n ® æi    Êtmíi.   l∙su   i 2.  è   î  èc  ña  S ng c c¸c  îp  ng  h ®å ho¸n  æi  isuÊt  i  íim ét  ® l∙  ®è v   doanh  nghiÖp  kh«ng  îtqu¸ 30%   èn  ùcã  ña  ©n  µng. v    v t   c ng h §i Ò u      Êtho¸n  æi 7. L∙isu   ® C¸c bªn  áa  Ën  th thu møc     Êt cè  nh  µ    Êt th¶  l∙ su   ®Þ i v l∙ su   i næi    ùc ®Ó th   hiÖn  giao dÞch    ho¸n ® æi    Êt.   l∙su i §i Ò u    ®Þnh  è    8. X¸c  s l∙rßng  õng kú  µ  i t   v tæng   l∙rßng i Sè     l∙ rßng  õng  ú  ña  ét  îp  ng  i t k c m h ®å ho¸n  æi    Êt lµ chªnh  Öch  ® l∙ su     i l gi÷a sè    îcnhËn  µ  è      l∙®   i v s l∙ph¶itr¶trong kú  ña  îp ®ång  ,  îcx¸c®Þnh   i     c h  ®ã ®     theo c«ng    thøc sau:   Sè     l∙rßng  õng kú  Sè    îcnhËn  õng kú  Sè    i t   =  l∙®   i t   –  l∙ph¶itr¶tõng kú i      Sè     îcnhËn  l∙®   i hoÆc  ph¶itr¶tõng  ú  Sè     î gèc  L∙isuÊt cè  nh      k =  d n   x      ®Þ hoÆc     th¶ næi  Sè  µy  Ýnh    x  ng t l∙trongkú i   2. Tæng      l∙rßng    i c¸c giao dÞch    ho¸n  æi    Êt cña  ©n  µng t¹  ét  ® l∙su   i ng h  i m thêi®iÓ m   µtæng  è      l  s l∙rßng  ña  Êtc¶    îp ®ång  i c t   c¸c h   ho¸n  æi    Êt ®ang   ® l∙su   i cßn  Öu  ùcthùc hiÖn  ¹ thêi®iÓ m   . hi l     t    i ®ã Sè     l∙rßng  ña  ét  îp ®ång  i c m h  ho¸n  æi    Êt t¹ m ét  êi®iÓ m   µtæng  ® l∙su   i i   th   l  c¸c sè      l∙ rßng  õng  ú  ña    ú  i t k c c¸c k cßn  Öu  ùc thùc hiÖn  ña  îp ®ång  hi l     c h  ho¸n  ® æi    Êt,tÝnh  l∙ su   i theo    Êt cè  nh  ∙  áa  Ën  µ    Êt th¶ næi  ¹ l∙ su   ®Þ i ® th thu v l∙ su     i ti  thêi®iÓ m   .    ®ã §i Ò u    9. Thanh    è    to¸ns l∙rßng  õng kú i t  1. C¸c  bªn thanh to¸n cho    nhau  Òn  i ti l∙ rßng  õng  ú    t k ph¸t sinh  õ  îp   th  ®ång ho¸n ® æi    Êt®∙  îcký  Õt.   l∙su   ®   k i 2.  ú   ¹n  K h thanh to¸n tiÒn      l∙ rßng  c¸c bªn  áa  Ën, tèi®a   µ 01  i do    th thu     l   n¨m. 3. Khi thanh    Òn l∙rßng     to¸nti     i b»ng  ¹itÖ,c¸c bªn  ùc hiÖn  ngo       th   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ       qu¶n  ýngo¹ihèi. l    4. Khi thanh     to¸n tiÒn      l∙ rßng  níc ngoµi,c¸c bªn  ùc hiÖn  i ra       th   theo    quy ®Þnh ph¸p luËtvÒ       chuyÓn  Òn ra nícngoµi. ti       §i Ò u    îp  ng  10. H ®å ho¸n  æi    Êt ® l∙su i C¸c  giao  Þch  d ho¸n  æi    Êt ph¶i® îc lËp  µnh  îp ®ång  ® l∙ su   i     th h  ho¸n  æi  ® l∙ suÊt.Hîp  ng    i   ®å ho¸n  æi    Êt  c¸c bªn  áa  Ën, phï hîp  íiquy  ® l∙ su do    i th thu     v  ®Þnh  ña  c Quy  Õ   µy,ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan  µ  ch n        li   v th«ng  Ö  èc  Õ  îp l qu t (H   ®ång  É u   ña  Öp  éiHo¸n  æi  µ    m c Hi h   ® v Ph¸isinh Quèc  Õ),cã    éidung  ñ    t   c¸cn   ch yÕu  sau  y: ®©
  5. 5 1. Tªn,®Þa      chØ,  è  iÖn  ¹ifaxvµ  idiÖn  ña    giao kÕt  îp s® tho     ®¹   , c c¸cbªn    h  ®ång. 2.Sè  îgèc,l∙suÊt,lÞch thanh    èc  µ    ña    n     i     to¸ng v l∙c kho¶n  îgèc. i n  3.Thêih¹n  ã  Öu  ùccña  îp ®ång.     c hi l   h  4.Møc    Êtcè  nh  µ    Êtth¶ næi.   l∙su   ®Þ i v l∙su     i 5.Kú  ¹n thanh    è      h  to¸ns l∙rßng. i 6.ViÖc  Ýnh  è      t s l∙rßng  õng kú  µ  ¬ng  i t   v ph thøc thanh    to¸n. 7. Møc   ý  ü, ® Æt   äc  ña  k qu   c c doanh nghiÖp   Õu  ã)    ¶m     (n c ®Ó ® b¶o thanh      to¸nl∙rßng. i 8.C¸c  êng  îp chÊ m     îp ®ång  ích¹n.   tr h  døt h   tr   9.Thñ  ôcthanh  ýhîp ®ång.   t  l    §i Ò u    ¹ch    Õ     µ  ù  11. H to¸nk to¸nv d phßng  ñiro. r  1. Ng ©n   µng  ùc  Ön  ¹ch    h th hi h to¸n kÕ     to¸n c¸c giao  Þch     d ho¸n  æi    ® l∙i suÊt vµ  Ých  Ëp  ù    tr l d phßng  ñiro  r   theo  quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ®Þ c Ng h Nh n   ViÖtNam.   2. Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  ¹ch    Õ       th   h to¸nk to¸nc¸c giao dÞch    ho¸n  æi    ® l∙i suÊt vµ  Ých lËp  ù    tr   d phßng  ñiro  r   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã  ªnquan  lu   li   vÒ   Õ      µichÝnh  k to¸n­t   doanh nghiÖp. §i Ò u 12. §¨ng  ý  µ  c¸o  Öc  ùc  Ön    k v b¸o  vi th hi giao  Þch  d ho¸n  æi    ® l∙i suÊt  1. C¸c  ©n  µng  ã    iÒu  Ön    ng h c ®ñ ® ki theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    1  5 Quy  Õ   µy,khilÇn  u   ùc hiÖn  ch n     ®Ç th   giao dÞch    ho¸n  æi    Êt ph¶ith«ng  ® l∙ su   i   b¸o b»ng  v¨n b¶n  ¨ng  ý  ùc  Ön  ® k th hi giao  Þch  d ho¸n  æi    Êt  íiNg ©n   ® l∙ su v   i hµng  µ   ícViÖtNam   ô  Ýnh  Nh n     (V Ch s¸ch tiÒn tÖ)     2.§Þnh  ú  µng    kh th¸ng,chË m   Êt vµo  µy  th¸ngkÕ   Õp,c¸cng©n     nh   ng 10    ti     hµng  ∙  ¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ò   Öc  ùc  Ön  ®® k v  h Nh n     v vi th hi giao   dÞch  ho¸n  æi    Êt,cã  ® l∙ su   tr¸chnhiÖ m   öi b¸o  cho  ©n   µng  µ   íc i   g  c¸o  Ng h Nh n   ViÖtNam   ô  Ýnh    (V Ch s¸ch tiÒn tÖ)theo phô  ôckÌm         l  theo Quy  Õ   µy.   ch n §i Ò u      13. Tæ chøc  ùchiÖn th   1.C¨n  Quy  Õ   µy,c¸cquy  nh  ña      cø  ch n     ®Þ c v¨n b¶n  ph¸p luËtcã  ªnquan      li   vµ th«ng  Ö  èc  Õ, c¸c  ©n  µng  l qu t   ng h ban  µnh  h Quy  ×nh  ùc  Ön  tr th hi giao  dÞch  ho¸n  æi  i Êt  ï hîp  íi®iÒu  Ön, ® Æc   iÓ m   µ  ® l∙ su ph     v  ki   ® v kh¶  n¨ng  µi t  chÝnh  ña m × nh. c  2.ViÖc  öa  æi,bæ     s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ch n do  ®è Ng h Nh nícquyÕt ®Þnh.    
  6. P h ô  l ô c Q u y  c h Õ  th ù c hi Ö n  giao d Þ c h  h o¸n ® æ i  l∙i u Ê t  s Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s …/2003/Q§­NHNN   µy  …/2003  ña  èng  c  ng …/ c Th ®è NHNN Tªn NHTM     b¸o c¸o:…… … … … … … … ..   Ngµy  öi: ícngµy  th¸ngkÕ   Õp g   tr 10    ti N¬i nhËn:Vô  Ýnh      Ch s¸ch tiÒn tÖ       ­NHNN 49  ý       µ   éi;§iÖn  ¹i04­ L Th¸iTæ ­H N   tho   8246955;Fax:04­ :     8240132 B¸o c¸o c¸c giao d Þ c h  h o¸n ® æ i  l∙i u Ê t ® a n g  c ß n  hi Ö u  l ù c th ù c hi Ö n  s T h¸ng … … .. n¨ m  2 00 … .. Hîp  ng  Tªn  ®å kh¸ch Sè  îgèc  L∙i Êtho¸n ® æi Thêih¹n Ngµy  ý  Ngµy  ã  Öu  Kú  ¹n thanh  TÝch  ül∙rßng  ∙    n    su        k c hi h  lu     i ® ho¸n ® æi    hµng   l∙i theo hîp    hîp ®ång hîp ®ång lùccña  îp to¸nl∙rßng thanh    )/®∙nhËn        h     i to¸n(­   suÊt ®ång ®ång (+) L∙i Êt L∙i Êt  su     su   ® îcnhËn ph¶itr¶     I.Hîp  ng    ®å ho¸n  æi  i Êt  íidoanh  ® l∙ su v     nghiÖp ­Hîp  ng    ®å 1 ­Hîp  ng    ®å 2 ­Hîp  ng  .   ®å .. Céng  I II  îp  ng  . H ®å ho¸n  æi  i Êt  íiNHTM   ® l∙ su v   kh¸c ­Hîp  ng    ®å 1 ­Hîp  ng    ®å 2 ­Hîp  ng  .   ®å .. Céng  II Tæng   éng c Ng êilËp biÓu    .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản