intTypePromotion=1

Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
229
lượt xem
38
download

Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 ban hành hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1146/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   N h µ   n í c   s è   1 1 4 6 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  1 0   t h ¸ n g   9   n ¨ m   2 0 0 4   V Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i   § i Ò u   2   Q u y Õ t   ® Þ n h   s è  4 7 9 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y   2 9 / 4 / 2 0 0 4   c ñ a   T h è n g   ® è c   N g © n   h µ n g  Nhµ níc ban hµnh HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n  c¸c Tæ chøc tÝn dông Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc ­  C¨n   cø  LuËt   c¸c  Tæ   chøc  tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông sè 20/2004/QH11 ngµy 15/6/2004; ­ C¨n cø LuËt KÕ to¸n sè 03/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n ­  Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1:   Söa  ®æi §iÒu 2 QuyÕt  ®Þnh sè  479/2004/Q§­ NHNN   ngµy  29/4/2004   cña   Thèng   ®èc  Ng©n   hµng   Nhµ   n íc   vÒ  viÖc ban hµnh HÖ  thèng tµi kho¶n kÕ  to¸n c¸c Tæ chøc tÝn  dông, nh sau: “§iÒu   2:   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   tõ   ngµy  01/01/2005 vµ thay thÕ c¸c QuyÕt ®Þnh sau: ­ QuyÕt ®Þnh sè 435/1998/Q§­NHNN2 ngµy 25/12/1998 cña  Thèng   ®èc   NHNN   vÒ   viÖc   ban   hµnh   hÖ   thèng   tµi   kho¶n   kÕ  to¸n c¸c TCTD. ­ QuyÕt ®Þnh sè 522/2000/Q§­NHNN2 ngµy 20/12/2000 cña  Thèng  ®èc NHNN vÒ  viÖc bæ sung tµi kho¶n vµ  söa  ®æi mét  sè   quy   ®Þnh   vÒ   h¹ch   to¸n   ngo¹i   tÖ   trong   hÖ   thèng     tµi  kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD. ­   QuyÕt   ®Þnh   sè   224/2001/Q§­NHNN   ngµy   23/3/2001   cña  Thèng ®èc NHNN vÒ viÖc huû bá B¶ng c©n ®èi tµi chÝnh TCTD  ban   hµnh   theo   QuyÕt   ®Þnh   435/1998/Q§­   NHNN2   ngµy  25/12/1998 ­   QuyÕt   ®Þnh   sè   482/2001/Q§­NHNN   ngµy   24/4/2001   cña  Thèng ®èc NHNN vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè tµi kho¶n trong  hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD.
  2. 2 ­   QuyÕt   ®Þnh   sè   559/2002/Q§­NHNN   ngµy   3/6/2002   cña  Thèng  ®èc NHNN vÒ  viÖc bæ sung mét sè  tµi kho¶n trong hÖ  thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD. ­   QuyÕt   ®Þnh   sè   69/2003/Q§­NHNN   ngµy   22/1/2003   cña  Thèng  ®èc NHNN vÒ  viÖc bæ sung mét sè  tµi kho¶n vµo hÖ  thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c¸c TCTD.” §i Ò u   2:  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. §i Ò u   3:  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh, Thñ trëng ®¬n vÞ thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam,  Gi¸m ®èc Ng©n hµng Nhµ níc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc  thuéc  Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n  trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc, Gi¸m  ®èc c¸c Tæ chøc tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2