Quyết định 1216/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
296
lượt xem
16
download

Quyết định 1216/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1216/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1216/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  1216/2003/Q§­N H N N  n g µ y 9  n th¸ng  10 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  q u y   h Õ   c h o ¹t ® é n g  c ñ a b µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  t T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt  cø  Ng h nh n   Nam   è  s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  ©n   µng  m s® c Lu Ng h Nhµ   ícViÖtNam   è  n    s 10/2003/QH11  µy  ng 17/6/2003; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cB c¬  quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèivµ  l      NghÞ   nh  è  ®Þ s 05/2001/N§­   µy  CP ng 17/1/2001  cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è   ®Þ s 63/1998/N§­   µy  CP ng 17/8/1998 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  ®Ò ngh c V tr V Qu¶n  ýngo¹ihèi; l    Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   cña  µn  æi  ¹itÖ. b® ngo   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  ® c«ng b¸o  µ  v thay thÕ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 258/2000/Q§­NHNN7   µy  ng 14/8/2000  cña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ¹t®éng  ch ho   cña  µn  æi  ¹itÖ. b® ngo   §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô   ëng  ô    tr v Qu¶n  ýngo¹ihèi,Thñ  ëng  l     tr c¸c ®¬n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt   v thu Ng h Nh n   ®è Ng h Nh n     Nam   Chi nh¸nh  tØnh  µnh  è)  ùc thuéc  (th ph tr   Trung  ng,  ¬ Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ông  îc phÐp  µ    chøc  µm  i lý ® æi  ®è c¸c tæ  td ®  v c¸c tæ  l ®¹     ngo¹itÖ  Þu    ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ   ch h o ¹t ® é n g  c ñ a b µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  t (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1216/2003/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng10  09    n¨m 2003  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh Quy  Õ   µy  iÒu  ch n ® chØnh  ¹t®éng  ña    µn  æi  ¹itÖ      ho   c c¸c b ® ngo   trªnl∙nh thæ  ícCéng  n  hßa    éichñ  Üa  ÖtNam. x∙h   ngh Vi   Ho¹t®éng  æi  ng  Òn cña    íccã    ® ®å ti   c¸c n   chung    í t¹  biªngi   i i khu  ùc    v biªn giíthùc hiÖn    i   theo quy  nh    ®Þ riªngvÒ     qu¶n  ýngo¹ihèië  l      khu  ùc    í . v biªngi i §i Ò u      Ých  õng÷:Trong  2. Gi¶ith t    Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  ­ ch n       d  ®© ® îchiÓu      nh sau: 1. Ngo¹i tÖ  Òn  Æt   µ ®ång  Òn  îp    ti m l  ti h ph¸p  ña  ét  èc  c m qu gia  kh¸c   hoÆc   ng  Òn  ®å ti chung  ña  Òu  èc    íid¹ng  Òn  Êy,tiÒn  c nhi qu gia d   ti gi   kim  ¹   lo i, sÐc  lÞch  µ    du  v c¸c c«ng  ô  c thanh   ¬ng  ù kh¸c theo  to¸nt t    ph¸p  Ëtquy  nh   lu   ®Þ ®ang  îcl hµnh  îp ph¸p  µ   ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ®  u  h  m Ng h Nh n     kh«ng  Ê m   ö  c s dông trong giao  Þch  µ  îc tæ    d v ®   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  td ch nh trong ho¹t®éng     ® æi  ¹itÖ. ngo   2. §æi  ¹itÖ  µ nghiÖp  ô  ïng  ng  Öt Nam     ngo   l   vd ®å Vi   mua   ¹itÖ  Òn  ngo   ti m Æt  hoÆc  b¸n  ¹itÖ  Òn  Æt   Êy  ng  Öt Nam   íikh¸ch  µng  µ c¸ ngo   ti m l ®å Vi   v  h l    nh©n. 3. Bµn  æi  ¹itÖ  µtæ    ® ngo   l   chøc  îcNg ©n   µng  µ   íccho  Ðp  ùc ®  h Nh n   ph th   hiÖn    ¹t®éng    æi  ¹itÖ  Òn m Æt,  c¸cho   thu ® ngo   ti   bao  å m: g a. Bµn  ùctiÕp:Bµn  æi  ¹itÖ  ña        tr     ® ngo   c c¸c Tæ chøc  Ýn  ông  îcphÐp  td ®  ho¹t®éng  ¹ihèitrùctiÕp lµm  Þch  ô  æi  ¹itÖ;   ngo         d v® ngo   Bµn  ùc tiÕp  îc ® Æt   ¹  éi  ë  Ýnh, trô së    tr   ®  ti H s ch     chinh¸nh  ña  chøc  c tæ  tÝn  ông  µ    a  iÓ m   d v c¸c®Þ ® kh¸c®∙  ¨ng  ý  íi ©n  µng  µ   ícViÖtNam    ® k v  Ng h Nh n     chinh¸nh    tØnh  µnh phè). (th   b. Bµn  i lý:Bµn  æi  ¹itÖ  ña    chøc    ®¹     ® ngo   c c¸c tæ  kh¸c lµm  i lý ® æi    ®¹     ngo¹itÖ    cho  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi vµ  îc Ng ©n   tæ  td ®  ho   ngo     ®   hµng  µ  íc ViÖt Nam   nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) trªn®Þa   µn  Êp  Êy  (th ph     b c gi phÐp  µm  ilý® æi  ¹itÖ. l ®¹     ngo   Bµn  ilýchØ  îc® Æt  ¹ c¸c ®Þa  iÓ m     ®¹     ®  ti     ® ghitrong giÊy phÐp  Ng ©n       do  hµng  µ   ícViÖtNam     Nh n     Chi nh¸nh  tØnh  µnh phè) cÊp. (th    
 3. 3 §i Ò u    ¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ 3. Ho   cb® ngo   1. C¸c  µn  æi  ¹itÖ    b® ngo   chØ  îc mua   ¹itÖ  Òn  Æt   ña    ©n, ®  ngo   ti m c c¸ nh   kh«ng  îcb¸n  ¹itÖ  Òn m Æt   ®   ngo   ti   cho    ©n  õc¸c Bµn  ùctiÕp,c¸c Bµn  c¸ nh (tr     tr      ®¹ilý® îcquy  nh  ¹       ®Þ tikho¶n  §iÒu  2  nay).C¸c  µn  ilýph¶ib¸n  µn  é  è    b ®¹       to b s ngo¹itÖ  Òn  Æt   æi  îc cho  chøc  Ýn  ông  y  Ö m     ti m ® ®  tæ  td ñ nhi theo quy  nh   ®Þ t¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   i 12  ch n 2. C¸c  µn  ùctiÕp  ña  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  µ    µn  ilý   B tr   c tæ  td ®  v c¸c B ®¹     ® Æt   ¹    t i khu  c¸c c¸ch        öa  Èu  èc  Õ  ®êng  é, ® êng  ñy,® êng  lyë c¸c c kh qu t ( b  th   kh«ng) ® îcb¸n  ¹ ngo¹itÖ  Òn m Æt       l  i   ti   cho    ©n  c¸ nh mang  é  Õu  c¬  h chi do  quan  cã  Èm   Òn  ña  íc ngoµi cÊp  íi®©y   äi chung  µ c¸ nh©n  th quy c n    (d   g  l    mang  é  h chiÕu  ícngoµi)theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. n      ®Þ t  i 8  ch n 3. C¸c  µn  æi  ¹itÖ    b® ngo   ph¶icã    b¶ng  Öu    â tªn(sè)cña  µn  æi  hi ghir       b® ngo¹itÖ,tªncña  chøc  Ýn  ông      tæ  td hoÆc     ña  chøc  Ýn  ông  y  Ö m   tªnc tæ  td ñ nhi lµm  ilýb»ng  Õng ViÖtvµ  Õng Anh. ®¹     ti     ti   C h ¬ n g  II N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó   §i Ò u    ¹m    Æt  µn  æi  ¹itÖ  ña  chøc  Ýn  ông 4. Ph vi® b® ngo   c tæ  td Tæ  chøc  Ýn  ông  îc phÐp   îc ® Æt   µn  æi  ¹i tÖ  ¹  éi  ë  td ®  ®  b ® ngo   t iH s chÝnh, trôsë        Chi nh¸nh  hoÆc   µiHéi së  Ýnh, trôsë    ngo     ch     Chi nh¸nh.Trêng    hîp    Tæ chøc  Ýn  ông  ã  td c nhu  Çu  Æt   µn  æi  ¹itÖ  c ® b ® ngo   ngoµi Héi  ë    s chÝnh, trôsë      Chi  nh¸nh  ×  th ph¶i®¨ng  ý  íiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     k v  h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) trªn®Þa   µn  ¬i ® Æt   µn  æi  ¹itÖ. Ng ©n   (th ph     b n  b® ngo     hµng  µ   ícViÖt Nam     Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) xem   Ðt hå  ¬  µ  ¹m  (th ph   x   s v ph viho¹t®éng  ña       c Tæ chøc  Ýn  ông  td theo  Êy  Ðp      Ën  Öc  ¨ng  gi ph ®Ó x¸c nh vi ® ký hay  õchèix¸cnhËn  Öc  ¨ng  ý  µn  æi  ¹itÖ. t     vi ® kb ® ngo   §i Ò u    5. §¨ng  ý  µn  æi  ¹itÖ  ña  chøc  Ýn  ông kb ® ngo   c tæ  td 1. C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td chØ   îc phÐp  ®  khai tr ng  ¹t®éng  ña     ¬ ho   c c¸c Bµn  æi  ¹itÖ  µiHéi së  Ýnh,trôsë    ® ngo   ngo     ch     chinh¸nh  sau    ã    khic v¨n b¶n    x¸c nhËn  Öc  ¨ng  ý  µn  æi  ¹itÖ  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     vi ® kB ® ngo   c Ng h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh phè)n¬i® Æt  µn  æi  ¹itÖ.Hå   ¬  ¨ng  ý  å m: (th      B® ngo     s ® kg a.§¬n    ¨ng  ý  Æt  µn  æi  ¹itÖ  ô  ôc1);   xin® k® b® ngo   (Ph l   b. B¶n    sao Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ®è tæ  t dông  hoÆc   êi® îcñy  Òn  Ò   Öc  µnh  Ëp bµn  æi  ¹itÖ. ng     quy v vi th l  ® ngo   2. Trong  êih¹n  (n¨m) ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp    th   5    l vi k t   nh ®ñ h s h lÖ,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam       h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh  µnh  è) ph¶ix¸c nhËn  (th ph      b»ng    v¨n b¶n  Öc  ¨ng  ý  µn  æi  ¹itÖ  ña  chøc  Ýn  ông  ô  ôc vi ® kB ® ngo   c tæ  td (Ph l   2).Trêng  îp tõchèix¸cnhËn, Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam       h         h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh  (thµnh phè) ph¶icã          v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶i th r   
 4. 4 §i Ò u    û   Öm  µm  ilý® æi  ¹itÖ: 6. U nhi l ®¹     ngo   1.§èit ng ® îctæ     î     chøc  Ýn  ông  y  Öm  µm  ilý® æi  ¹itÖ: td ñ nhi l ®¹     ngo   a. C¸c  chøc  µ doanh    tæ  l  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  c tæ  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,c«ng    ch tr         ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      hh  ty cæ   Çn,  ph c«ng    îp  ty h danh, doanh    nghiÖp   ©n,  îp      t nh h t¸cx∙,doanh  nghiÖp  cã  èn  u    íc ngoµiho¹t®éng  v ®Ç t n      kinh doanh    trong lÜnh  ùc  lÞch,dÞch    v du    vô    ¬i gi¶itrÝ,kh¸ch  ¹n,nhµ  µng, siªu thÞ, giao  vuich       s  h      th«ng  Ën  , µng  v t¶i v b¹c,®¸  ý  µ    chøc  êng    qu v c¸c tæ  th xuyªn  ã  ¹t®éng  c ho   cung  Êp  µng  ãa, c h h  dÞch  ô  v cho  êinícngoµi; ng     b.V¨n    phßng  vР ña    b¸n  c c¸ch∙ng hµng    kh«ng,hµng    lÞch (cña  ­   h¶i,du    n ícngoµi);   c.C¸c  chøc  Ýn  ông  a  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi.   tæ  td ch ®   ho   ngo   2. C¸c  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèic¨n cø  µo      tæ  td ®  ho   ngo       v nhu cÇu  ë   éng  ¹ng íi® æi  ¹itÖ, uy  Ýn  µ  mr m l  ngo     t v kh¶  n¨ng  æi  ¹itÖ  Òn ® ngo   ti   m Æt   ña    chøc  éc ®èi t ng nªu      ý  îp ®ång  ilý® æi  ¹i c c¸ctæ  thu    î   trªn®Ó k h   ®¹     ngo   tÖ. C¸c  chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  ¹ihèi tr c khiký  Õt    tæ  td ®  ho   ngo     í     k c¸c hîp  ng  i lý ® æi  ¹itÖ  ®å ®¹     ngo   ph¶i kiÓm     ¬  ë  Ët  Êt  µ  íng  Én    tra c s v ch v h d nghiÖp  ô  v cho  ©n    ña  µn  ilý,®ång  êiph¶ic¨n  vµo      nh viªnc B ®¹     th     cø  c¸c quy ®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy    ý  îp ®ång  ilý® æi  ¹itÖ.Hîp  ng  ti   ch n ®Ó k h   ®¹     ngo     ®å ph¶icã    nh÷ng  éidung  ¬  n  c b¶n sau: a.Tªn,®Þa      chØ  ña    µn  ilý; c c¸cB ®¹   b.Sè îng Bµn  ilývµ  a  iÓ m   Æt  µn  ilý;  l  ®¹     ®Þ ® ® B ®¹   c.Chøc    n¨ng:Bµn  ilýph¶ib¸n  µn  é  è  ¹itÖ  Òn m Æt   æi  îc   ®¹       to b s ngo   ti   ® ®  (ngoµisè  ¹itÖ  ån  ü  îc ®Ó   ¹     ngo   t qu ®   l i cho  chøc  Ýn  ông  µ  ) tæ  td v chØ   ùc th   hiÖn mua   ¹itÖ  Òn  Æt   ña    ©n  õc¸c Bµn  ilýnªu  ¹  ngo   ti m c c¸ nh (tr     ®¹     tiKho¶n    2 §iÒu  ® îcb¸n  ¹itÖ  3    ngo   theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy);   ®Þ t i 8  ch n d. Tû     û       gi¸:T gi¸mua   ¹itÖ  Òn  Æt,  û gi¸b¸n  ¹itÖ  ngo   ti m t    ngo   cho kh¸ch  hµng  ®èivíi µn  æi  ¹itÖ  îcb¸n  ¹ ngo¹itÖ  t¹ Kho¶n  §iÒu  Quy  (    B® ngo   ®   l   i   nªu    i 2  3  chÕ   nay)vµ  ûgi¸b¸n l¹ngo¹itÖ  Òn m Æt     t        i   ti   cho  chøc  Ýn  ông; tæ  td ®.  Quy Òn  î vµ  Üa  ô  ña    l   ngh i v c c¸c bªn tham    îp ®ång, trong ®ã     gia h       nªu râ    µn  i lý ph¶i thùc  Ön    Ðp  µ u  ÷ sæ   c¸c B ®¹       hi ghi ch v l tr   s¸ch chøng  õ theo  t  ®óng  quy  nh,  ®Þ quy  nh   nh  ú  chøc  Ýn  ông  ®Þ ®Þ k tæ  td ph¶i kiÓm     ¹t   tra ho   ®éng  ña    µn  ilý®Ó   ¶m   c c¸cB ®¹     ® b¶o  ùc hiÖn  ng  îp ®ång  µ  th   ®ó h   v quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt;   e.Møc  ån quü  ¹itÖ;   t  ngo   g. Thêi h¹n  µn  i lý ph¶i b¸n  è  ¹itÖ  Òn  Æt   æi  îc cho        B ®¹       s ngo   ti m ® ®  tæ chøc  Ýn  ông  y  Ö m  td ñ nhi theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 12  ch n §i Ò u    Òu  Ön,thñ tôccÊp  Êy  Ðp, ®¨ng  ý    7. §i ki       gi ph   k bæ sung  µn  i b ®¹   lý® æi  ¹itÖ   ngo   1.§iÒu  Ön  Êp  Êy phÐp, ®¨ng  ý      ki c gi     k bæ sung  µm  ilý® æi  ¹itÖ l ®¹     ngo  
 5. 5 C¸c  i îng  ®è t nªu  ¹  tikho¶n    Òu  cña  1, §i 6  Quy  Õ   µy  ã      iÒu  ch n c ®ñ c¸c ® kiÖn sau  y   ×  îcNg ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     ®© th ®   h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh (th   phè) trªn®Þa  µn  Êp  Êy phÐp, ®¨ng  ý       b c gi     k bæ sung  µm  ilý® æi  ¹itÖ: l ®¹     ngo   a. Cã   a   iÓ m     Æt   µn  ilýë  ¬i trung t©m     ®Þ ® ®Ó ® b ®¹     n     kinh tÕ, v¨n  ãa,    h  giao th«ng    hoÆc     ¬icã  ë n   nhu  Çu  æi  ¹itÖ  Òn m Æt; c® ngo   ti   b. Cã       ®ñ trang thiÕtbÞ  µ  iÒu  Ön  Ët chÊt ®Ó   ¸p      v® ki v     ® øng  îcc¸cho¹t ®     ®éng  æi  ¹itÖ  Òn m Æt; ® ngo   ti   c. Cã   ©n      Óu    nh viªnam hi nghiÖp  ô    µm  Þch  ô  æi  ¹itÖ  : v ®Ó l d v® ngo   nh   nghiÖp  ô  Õ   v k to¸n, ©n  ü,ph©n  ÖttiÒn thËt,  ng qu   bi      gi¶; d.Cã   îp ®ång  ilý® æi  ¹itÖ  ý  íi chøc  Ýn  ông.   h  ®¹     ngo   k v   tæ  td 2.Thñ  ôccÊp  Ðp   t  ph a. C¸c  chøc    Êp  Ðp  Çn  u   µm  ilý® æi  ¹itÖ    a     tæ  xin c ph l ®Ç l ®¹     ngo   trªn®Þ bµn tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Æt  ôsë  Ýnh  ® tr   ch ph¶igöihå  ¬      s cho  ©n   Ng hµng  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è)    a   µn. Hå   ¬  (th ph trªn ®Þ b   s gå m: ­§¬n    Ðp  µm  ilý® æi  ¹itÖ  ô  ôc3);   xinph l ®¹     ngo   (Ph l   ­ B¶n    sao  ã  c c«ng chøng  Êy  Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,Quy Õt      ®Þnh  µnh  Ëp  Õu  chøc  éc  i  îng  ¹t®éng  th l (n tæ  thu ®è t ho   theo Quy Õt  nh   ®Þ thµnh  Ëp); l ­ Hîp  ng  ilý® æi  ¹itÖ  ý  íitæ    ®å ®¹     ngo   k v   chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t td ®  ho   ®éng  ¹ihèi. ngo     b. Trêng  îp tæ    h   chøc    Êp  Ðp  µm  ilý® æi  ¹itÖ  Çn  u   ­ xinc ph l ®¹     ngo   l ®Ç nh ng  Æt  µn  æi  ¹itÖ  ® b® ngo   kh¸c®Þa  µn    b tØnh,thµnh  è  ¬itæ    ph n   chøc  Æt  ô ® tr   së  Ýnh, ngoµi c¸c giÊy  ê nªu  ¹  iÓ m     chøc  ch      t  ti ® (a),tæ  ph¶i göi Ng ©n   µng     h Nhµ   ícViÖtNam     n    Chi nh¸nh tØnh  µnh phè) n¬itæ  (th       chøc  Æt  ôsë  Ýnh  ® tr   ch b¶n sao  ã  c c«ng  chøng  Êy  Gi chøng  Ën  ¹t®éng  ña    nh ho   c chinh¸nh  µ    Õn  v ý ki b¨ng    v¨n b¶n  ña  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam     c Ng h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) (th ph   trªn®Þa  µn  ¬itæ    b n   chøc  ã  c nhu  Çu  Æt  µn  æi  ¹itÖ. c® b® ngo   c. Trong  êih¹n  (b¶y)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp    th   7    l vi k t   nh ®ñ h s h lÖ,c¨n cø    iÒu  Ön      c¸c ® ki nªu  ¹  tiKho¶n  §iÒu  µy,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt 1  n  h Nh n     Nam     Chi nh¸nh tØnh  µnh phè) n¬itæ  (th       chøc  Æt  ôsë  Ýnh  ® tr   ch xem   Ðt cÊp  x  GiÊy  Ðp  µm  i lý ® æi  ¹itÖ  µ  ph l ®¹     ngo   v chøng  Ën  ¨ng  ý  µn  i lý ® æi  nh ® k b ®¹     ngo¹itÖ  ña  chøc  ô  ôc4).   c tæ  (Ph l   Trêng  îp cÊp  Ðp  h  ph cho  chøc  Æt  µn  æi  ¹itÖ  tæ  ® b® ngo   kh¸c ®Þa   µn    b tØnh  µnh  è)  ¬i tæ  (th ph n   chøc  Æt   ô së  Ýnh  ©n   µng  µ   íc ViÖt ® tr   ch Ng h Nh n     Nam  Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) n¬i cÊp  Ðp  öi m ét  (th ph     ph g  b¶n sao cho  ©n   Ng hµng  µ   ícViÖtNam     Nh n     Chi nh¸nh  tØnh  µnh phè) n¬itæ  (th       chøc  Æt  µn  i ® b ®¹   lý® æi  ¹itÖ      ngo   ®Ó theo  âi,qu¶n  ý. êng  îp tõ chèicÊp  Êy phÐp, Ng ©n   d  l Tr h      gi     hµng  µ   íc ViÖt  Nh n   Nam  Chi nh¸nh tØnh  µnh  è)  (th ph ph¶i cã    v¨n  b¶n    gi¶i thÝch  ýdo. l  3.Thñ  ôc®¨ng  ý      t  k bæ sung  µn  ilý® æi  ¹itÖ b ®¹     ngo   Sau    ∙  îc cÊp  Ðp  µ  ¹t®éng, tr ng  îp  chøc  ã  khi® ®   ph v ho     ê h tæ  c nhu  Çu  c ® Æt     bæ sung  µn  ilý® æi  ¹itÖ, tæ  b ®¹     ngo     chøc  ph¶igöi hå  ¬  ¨ng  ý        s® k cho
 6. 6 Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam     h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh  µnh phè) t¹ ®Þa  µn  ¬itæ  (th      i b n  chøc  ã  c nhu  Çu  Æt    c® bæ sung  µn  æi  ¹itÖ.Hå   ¬  å m: b® ngo     s g ­§¬n  ¨ng  ý      ® k bæ sung  µn  ilý® æi  ¹itÖ  ô  ôc5); b ®¹     ngo   (Ph l   ­ Hîp  ng  ilý® æi  ¹itÖ  ý  íitæ    ®å ®¹     ngo   k v   chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t td ®  ho   ®éng  ¹ihèi; ngo   ­B¶n  èc  Êy  Ðp  µm  ilý® æi  ¹itÖ  ∙  Êp.   g Gi ph l ®¹     ngo   ® c ­ B¶n    sao c«ng chøng  Êy  Gi chøng  Ën  ¹t®éng  ña    nh ho   c chinh¸nh  ®èi (  víi êng  îp ® Æt  µn  æi  ¹itÖ       tr h  b® ngo   ë chinh¸nh  ña  chøc). c tæ  Trong  êih¹n  (b¶y)ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ, th   7    l vi k t   nh ®ñ h s h     Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) trªn®Þa   µn  ¬i (th ph     b n  tæ chøc  ã  c nhu  Çu  Æt    c® bæ sung  µn  æi  ¹itÖ  b® ngo   xem   Ðt vµ  x   chøng  Ën  nh ®¨ng  ý    k bæ sung  µn  ilý® æi  ¹itÖ  b ®¹     ngo   cho  chøc    µo  Çn  tæ  (ghiv ph Chøng  nhËn  ¨ng  ý  µn  ilý® æi  ¹itÖ    ô  ôc4),®ång  êigöim ét  ® k b ®¹     ngo   ­ Ph l     th     b¶n    sao cho  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam,    Ng h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) n¬itæ  (th ph     chøc  ® Æt  ôsë  Ýnh    tr   ch ®Ó theo dâi,    qu¶n  ý(®èivíi ÷ng  êng  îp ® Æt  µn  æi  l     nh tr h  b® ngo¹itÖ  µi®Þa  µn    ngo   b tØnh,thµnh  è  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh).Trêng  îp tõ   ph n   tr   ch   h    chèichøng  Ën  ¨ng  ý  µn  æi  ¹itÖ, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     nh ® kb ® ngo     h Nh n     Chi nh¸nh    tØnh  µnh phè) ph¶icã    (th       v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l  §i Ò u    8. Mua  ¹ngo¹itÖ    Êtc¶nh  Ò   íc l  i   khixu   vn C¸  ©n  nh mang  é  Õu  íc ngoµi trong thêigian    Öt Nam   ã  æi  h chi n        ë Vi   c® ngo¹itÖ  ¹ c¸cBµn  æi  ¹itÖ  Êy ®ång  Öt Nam   ng        ti    ® ngo   l   Vi   nh chitiªukh«ng  Õt, h  khixuÊt c¶nh  kháiViÖt Nam   ×  îc mua   ¹ ngo¹itÖ    µn  æi  ¹itÖ      ra      th ®   l  i   ëb ® ngo   theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. C¸c  µn  æi  ¹itÖ  îc 2  3  ch n   B ® ngo   ®   b¸n ngo¹itÖ  Òn m Æt       ti   cho    ©n  c¸nh theo c¸cquy  nh     ®Þ sau  y: ®© 1. C¸  ©n  ã    nh c nhu  Çu  c mua   íi500  d  USD  (n¨m tr¨m §«la M ü)    hoÆc     c¸c ngo¹itÖ    kh¸ccã    Þt ng  ¬ng    gi¸tr  ¬ ® ph¶ixuÊttr×nh hé  Õu.       chi 2.  nh©n   ã  C¸  c nhu  Çu  c mua   õ  t 500 USD  (n¨m  tr¨m §«la  ü)  ë lªn M tr     hoÆc     ¹itÖ  c¸cngo   kh¸c cã    Þt ng  ¬ng    gi¸tr  ¬ ® ph¶ixuÊt tr×nh hé  Õu  µ  ãa        chi v h ®¬n  ∙  æi  ¹itÖ  Êy ®ång  ÖtNam. ®® ngo   l   Vi   C¸c  µn  æi  ¹itÖ  b® ngo   chØ  b¸n  ¹  ¹itÖ  li ngo   cho    ©n  ã        c¸ nh c tªn ghi trªn hãa  n  æi  ¹itÖ.Møc  ¹itÖ    ©n  îcmua  ¹ tèi®a  ®¬ ® ngo     ngo   c¸ nh ®  l     kh«ng    è  i qu¸ s ngo¹itÖ  ∙  æi      ãa  n.   ®® ghitrªnh ®¬ Hãa  n  æi  ¹itÖ  ®¬ ® ngo   ph¶i râ  µng,kh«ng  Èy  ãa, ngµy      ãa   r   tx  ghi trªnh ®¬n ph¶in»m     trong kho¶ng  êigian  õ ngµy  Ëp    th   t  nh c¶nh  µo  Öt Nam   Çn  v Vi   l gÇn  Êt ghitrªnhé  Õu  n   µy    nh       chi ®Õ ng xin mua   ¹ ngo¹itÖ.Thêih¹n  Öu  ùc l  i      hi l   cña  ãa  n  æi  ¹itÖ  µ3  h ®¬ ® ngo   l   th¸ngkÓ   õngµy  æi  ¹itÖ.   t  ® ngo   Khi b¸n  ¹ ngo¹itÖ    l  i   cho    ©n, Bµn  æi  ¹itÖ  c¸ nh   ® ngo   ph¶ithu håihãa  n       ®¬ ®∙  æi  ¹itÖ  íc®©y. ® ngo   tr   §i Ò u    9. Niªm  Õt  ¹  ¹itÖ  µ  ûgi¸ y lo i ngo   v t   Bµn  æi  ¹itÖ  ® ngo   ph¶iniªm  Õt    y c«ng khaic¸c lo¹  ¹itÖ  µ  û gi¸¸p   i ngo   v t       dông  trong giao dÞch  ¹ bµn  æi  ¹itÖ.     t  i ® ngo  
 7. 7 §i Ò u    û      ông 10. T gi¸¸p d 1.Tû      gi¸mua,  ngo¹itÖ  ¹ Bµn  ùctiÕp thùc hiÖn  b¸n    ti   tr       theo híng dÉn  ña      c Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) tæ  ®è   chøc  Ýn  ông  îcphÐp  ¹t®éng  ¹ihèi. td ®  ho   ngo   2. Tû      gi¸mua   ¹itÖ, tû gi¸b¸n  ¹itÖ  ®èivíiBµn  ilý® îc b¸n  ¹ ngo         ngo   (     ®¹       l  i ngo¹itÖ)cña  µn  ilývíi   ©n  ùc hiÖn     B ®¹       nh c¸ th   theo tháa thuËn      trong hîp ®ång     ®¹i lý gi÷a  chøc  Ýn  ông  µ  µn  i lý,phï hîp  íic¸c quy  nh  Ön     tæ  td vB ®¹       v    ®Þ hi hµnh  Ò   v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    §i Ò u    11. Chøng  õ® æi  ¹itÖ  ña  µn  æi  ¹itÖ t  ngo   c b ® ngo   Khi® æi  ¹itÖ    ngo   cho    ©n, nh©n    µn  æi  ¹itÖ  c¸nh   viªnb ® ngo   ph¶ighi®Çy      ®ñ   ÷ng  éidung  nh n  quy  nh  ®Þ trong hãa  n  µ  Ëp  Ët sè  Öu vµo    Õ     ®¬ v c nh   li   sæ k to¸n cña  µn  æi  ¹itÖ    B ® ngo   theo  íng  Én  ña  chøc  Ýn  ông, phï hîp  íi h d c tæ  td     v  chÕ     Õ     Ön  µnh  µ  ®é k to¸nhi h v ph¶igiao  ét  ªnhãa  n    m li   ®¬ cho    ©n.  µn   c¸ nh B ®¹ilýcho  chøc  Ýn  ông  µo  ×  ö  ông  ãa  n  tæ     tæ  td n th s d h ®¬ do  chøc  Ýn  ông  td ®ã   Êp  Éu  ãa  n  ¹  ô   ôc 6)  µ  ãa  n  æi  ¹itÖ  ña      c (m h ®¬ t i Ph l   v h ®¬ ® ngo   c c¸c tæ chøc  Ýn  ông  îcsö  ông  td ® d chung      ¹ngo¹itÖ  ®Ó b¸n l   i   theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u    êigian nép  12. Th     hoÆc     ¹itÖ,møc  ån quü  ¹itÖ b¸n ngo     t  ngo   1. §èi víiBµn  ùc tiÕp:thêigian  ép  ¹itÖ  Òn  Æt,       tr      n ngo   ti m møc   ån  ü  t qu ngo¹itÖ  Òn  Æt   Tæng     ti m do  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông    ®è tæ  td quy ®Þnh.  2.§èivíi µn  ilý:      B ®¹   a.Thêigian b¸n ngo¹itÖ           cho  chøc  Ýn  ông tæ  td Bµn  ilýph¶ib¸n  µn  é  è  ¹itÖ  æi  îc cho  chøc  Ýn  ông  ®¹       to b s ngo   ® ®  tæ  td uû  Ö m   µo  èim çi  µy.Trong  êng  îp bµn  ilýc¸ch xa  chøc  Ýn  nhi v cu   ng   tr h  ®¹       tæ  t dông  û  Öm   × tæ  u nhi th   chøc  Ýn  ông  td tho¶ thuËn  íi µn  ilýthêih¹n  sè    v  b ®¹       b¸n  ngo¹itÖ  Òn  Æt   æi  îc cho  chøc  Ýn  ông  ng  èi®a     ti m ® ®  tæ  td nh t   kh«ng  qu¸    5 (n¨m)ngµy  µm  Öc.   l vi Trong  êng  îp  Æc   Öt khã  tr h® bi   kh¨n kh«ng  ¸p  ® øng  îc thêih¹n    ®    b¸n ngo¹itÖ    theo  quy  nh  ®Þ trªn, chøc  Ýn  ông  û  Ö m   µ  chøc  µm  i  tæ  td u nhi v tæ  l ®¹   lý® æi  ¹itÖ  ã    ngo   c c«ng      Þ  îckÐo  µithêih¹n b¸n ngo¹itÖ  µ    v¨n ®Ò ngh ®   d          v gi¶i tr×nh lýdo  öiNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam        g   h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh  µnh phè) trªn (th      ®Þa  µn  ¬i® Æt  µn  æi  ¹itÖ    b n  b® ngo   ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy Trong  êih¹n  (n¨m) ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc c«ng    th   5    l vi k t   nh ®  v¨n, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) c¨n  c«ng    (th ph   cø  v¨n cña  chøc  Ýn  ông  û  Ö m   µ  chøc  µm  ilý® æi  ¹itÖ,c¨n cø  tæ  td u nhi v tæ  l ®¹     ngo       t×nh  ×nh  ùc  Õ    a   µn    Ën  h th t trªn®Þ b x¸c nh b¨ng  v¨n b¶n  Ò   Öc  v vi cho  Ðp  ph kÐo  µi thêih¹n  d    b¸n  ¹itÖ. Trêng  îp  õ  èi viÖc  Ðo  µi thêih¹n    ngo     h t ch   k d    b¸n ngo¹itÖ, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam        h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) ph¶icã  (th ph     v¨n b¶n    Ých  â lýdo.   gi¶ith r    b.Møc  ån quü  ¹itÖ    t  ngo   Bµn  ilý® æi  ¹itÖ  îcgi÷l¹ m ét  è îng ngo¹itÖ  ån quü      ¹ ®¹     ngo   ®       i sl     t  ®Ó tr¶l   i cho  kh¸ch hµng    theo  tho¶ thuËn  ÷a tæ    gi   chøc  Ýn  ông  íi µn  ilýnhng  èi td v  b ®¹     t 
 8. 8 ®a  kh«ng    qu¸ 1000 USD   ét ngh×n  «    ü)  (m   ® laM hoÆc     ¹  ¹itÖ  ã    c¸c lo ingo   c gi¸ trÞt ng  ¬ng.  ¬ ® Trêng  îp  chøc  ã  h tæ  c nhu  Çu  c t¨ng møc   ån  ü  ¹itÖ      t qu ngo   trªn 1000  USD,  chøc  Ýn  ông  û  Ö m   µ  chøc  µm  ilý® æi  ¹itÖ  tæ  td u nhi v tæ  l ®¹     ngo   ph¶icã   c«ng v¨n    Þ   ®Ò ngh t¨ng møc   ån  ü  ¹itÖ  µ    ×nh  ý do  öi Ng ©n     t qu ngo   v gi¶itr l  g   hµng  µ   íc ViÖt Nam   Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) trªn®Þa   µn  ¬i ® Æt   (th ph     b n  bµn  æi  ¹itÖ    ® ngo   ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy Trong  êih¹n  (n¨m) ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc c«ng    th   5    l vi k t   nh ®  v¨n, Ng ©n   µng  µ   ícViÖt nam     h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) c¨n cø  ×nh  ×nh  (th ph     t h thùc tÕ    a   µn  Ï x¸c nhËn    trªn®Þ b s     b»ng  b¶n  Ò   Öc  v¨n  v vi cho  Ðp    ph t¨ng møc   tån quü  ¹itÖ    ngo   hay  kh«ng.Trêng  îp tõchèiviÖc      h      t¨ngmøc  ån quü  ¹itÖ  t  ngo   Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   h Nh n     Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh  µnh Ng h Nh n   (th   phè) ph¶icã        v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶ith r    §i Ò u    ö  ýkhiph¸thiÖn  Òn gi¶ 13. X l       ti   Khiph¸thiÖn    ©n  ö  ông  Òn gi¶®Ó   æi  ¹itÖ,Bµn  æi  ¹i    c¸nh sd ti     ® ngo     ® ngo   tÖ ph¶ilËp      biªnb¶n, t¹m  ÷ sè  Òn gi¶ theo    gi   ti     quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v th«ng  b¸o ngay    cho  ¬  c quan c«ng  gÇn  Êt ®Ó   Õn hµnh  iÒu    ö  ý. an  nh   ti   ® tra, l x C h ¬ n g  III T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u    èivíic¸c giÊy  Ðp  ∙  îccÊp  ícngµy  ã  Öu  ùccña  14. §       ph ®®  tr   c hi l   Quy  Õ   µy ch n C¸c  Êy  Ðp  ¹t®éng  æi  ¹itÖ  îc cÊp  gi ph ho   ® ngo   ®   theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 258/2000/Q§­NHNN7   µy  ng 14/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   vÒ   Öc  vi ban  µnh  h Quy  Õ   ¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ  Õp tôccã  Öu  ch ho   cB® ngo   ti     hi lùc. Tæ  chøc  ∙  îc cÊp  Êy  Ðp  ¹t ®éng  æi  ¹itÖ  ®®  gi ph ho   ® ngo   theo Quy Õt  ®Þnh   è  s 258/2000/Q§­ NHNN7     ã  khi c nhu  Çu  æi  Êy  Ðp   c ® gi ph theo  Êy gi   phÐp  íith× tr×nh tùthùc hiÖn  m         theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 7  ch n §i Ò u    Ó m     µ  ö  ýviph¹m 15. Ki trav x l     1. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è)  ã  (th ph c tr¸ch   nhiÖ m   Óm     ki tra,gi¸m    ¹t®éng  æi  ¹itÖ  ña    µn  æi  ¹itÖ  s¸tho   ® ngo   c c¸c b ® ngo   trªn®Þa  µn    b theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n Tæ  chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  nghiÖp  ô  µ  Óm    ¹t v v ki traho   ®éng  ña    µn  i lý do  ×nh  û  Ö m   c c¸c b ®¹     m u nhi trong  Öc  Êp  µnh      vi ch h c¸c quy ®Þnh trongQuy  Õ   µy.   ch n 2. Trong  êng  îp Bµn  ilýviph¹m      tr h  ®¹       c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy,   ch n   Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam     h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh phè) cã  Òn  ¹m  êi (th     quy t th   ®×nh  chØ  hoÆc   thu  åi giÊy  Ðp  ∙  Êp  µ  h  ph ®c v th«ng  b¸o cho    Tæ chøc  Ýn  t dông  û  Öm     û  á  îp  ng  i lý ®∙  ý. Trêng  îp    u nhi ®Ó hu b h ®å ®¹     k   h Tæ chøc  Ýn  t dông  û  Öm   ªn®íichÞu  u nhi li     tr¸chnhiÖ m   Ò   µnh      ¹m  ña  µn  ilý   vh viviph c B ®¹    
 9. 9 th× tæ    chøc  Ýn  ông  òng  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  td c b x ph   ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ    v ti   v ho¹t®éng  ©n  µng    Ng h theo c¸cquy  nh  Ön  µnh.    ®Þ hi h Bµn  ùctiÕp viph¹m    tr      c¸cquy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  × thùc hiÖn  ö    ch n th     x ph¹thµnh  Ýnh    ch trong  Ünh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n   µng  l v ti t v ho   Ng h theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 3. §Þnh  ú    k hoÆc   t  Êt,Thanh    ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ®é xu   tra Ng h Nh n     Chi nh¸nh    tØnh  µnh  è) phèihîp víic¸c c¬  (th ph           quan  chøc n¨ng  Óm     ¹t ki traho   ®éng  æi  ¹itÖ    a  µn.N Õ u     Ön  chøc,c¸ nh©n  ¹t®éng   ® ngo   trªn®Þ b   ph¸thi tæ     ho   ® æi  ¹itÖ  ngo   kh«ng  ã  Êy phÐp  × lËp    c gi   th   biªnb¶n,t¹m  ÷ tang  Ët ®Ó   ö  ý   gi   v  x l  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4. Tæ     chøc,c¸ nh©n    ¹m       viph c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy  Õ   µy  ×  ú   ch n th tu   theo  Ýnh  Êt,møc    ña  µnh      ¹m  µ   ã  Ó  Þ  ö  ýhµnh  Ýnh  t ch   ®é c h viviph m c th b x l   ch hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s §i Ò u    Õ       16. Ch ®é b¸o c¸o 1. Hµng  ý, tr c ngµy  th¸ng ®Ç u   ý    qu   í   5    qu sau, c¸c Bµn  ùctiÕp  µ  µn      tr   vB ®¹ilýph¶ib¸o    ©n  µng  µ   ícViÖt Nam          c¸o Ng h Nh n     Chi nh¸nh tØnh  µnh  è) (th ph   n¬i® Æt  µn  æi  ¹itÖ  Ò   ×nh  ×nh  æi  ¹itÖ    b® ngo   v t h ® ngo   trongquý  ô  ôc7).   (Ph l   2. Hµng  ý,tr cngµy  th¸ng ®Ç u   ý    qu   í   15    qu sau,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt   h Nh n     Nam  Chi nh¸nh  tØnh  µnh  è) tæng  îp  ×nh  ×nh  (th ph   ht h thu  æi  ¹itÖ    ® ngo   trªn ®Þa   µn  b trong quý  µ    v b¸o    Ò   ©n   µng  µ   íc­ Vô   c¸o v Ng h Nh n     qu¶n  ýngo¹ihèi l     (Phô  ôc8). l  §i Ò u      17. Bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ ch ViÖc    bæ sung,söa  æi    ® Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ ch n do  ®è Ng h Nh n ícquyÕt ®Þnh.      
 10. 10 P h ô  l ô c 1 Tªn  chøc  Ýn  ông tæ  td Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . § ¬ n  xin ® ¨n g k ý  ® Æ t  b µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  t K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt Nam g  h Nh n     Chi  nh¸nh  TØnh   µnh  è).. . .. (Th ph . .. Tªn  chøc  Ýn  ông  tæ  td (hoÆc    chinh¸nh  chøc  Ýn  ông): tæ  td Trô  ë  ¹ : s ti Sè  iÖn  ¹i . ....Sè  ® tho : . ...  Fax:.. . ....... .. . ........ Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè: ®Þ th l  cÊp  µy.. . . ng .. Chóng      ¨ng  ý  íi ©n  µng  µ   ícViÖt Nam     t«ixin® k v Ng h Nh n     Chi nh¸nh  tØnh  (thµnh phè) sè  µn  æi  ¹itÖ  ña  chøc  Ýn  ông     B ® ngo   c tæ  td (hoÆc    Chi nh¸nh  ña  c tæ chøc  Ýn  ông)nh  td   sau: Tªn  µn  æi  ¹itÖ b® ngo   §Þa  chØ §iÖn  ¹i tho 1... . ............ . . ........... 2... . ............ . . ........... 3... . ............ . . ........... .. . ............. . . ............. Chóng    t«icam   Õt  ùc hiÖn  ng    k th   ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l     hiÖn  µnh  ña  µ   íc h c Nh n Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 11. 11 P h ô  l ô c 2 Ng © n   µng  µ   ícViÖt  h Nh n   Nam Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph chinh¸nh    tØnh,thµnh  è...   ph . Sè: .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . Gi Ê y x¸c n h Ë n  ® ¨ n g k ý  b µ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  t Gi¸m ® è c   ng © n  h µ ng nh µ  n íc Vi Öt na m C hi nh¸nh tØnh, th µ nh ph è.... ­ C¨n  Quy  Õ   ¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ    cø  ch ho   cb® ngo   ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è.. . 2003/Q§­ ®Þ s ./ NHNN   µy.. .cña  èng  c  ©n   µng  µ   ng . . Th ®è Ng h Nh níc; ­ X Ðt  å  ¬    ¨ng  ý  ¹t®éng  æi  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn    h s xin ® k ho   ® ngo   c (tªntæ  t dông  hoÆc     chinh¸nh  chøc  Ýn  ông) tæ  td X¸c n h Ë n 1.  ©n   µng  µ   íc ViÖt  Ng h Nh n   Nam,  Chi nh¸nh tØnh  µnh  è)..     (th ph . x¸c . nhËn...(tªntæ      chøc  Ýn  ông  . td hoÆc     chinh¸nh  chøc  Ýn  ông)..  ∙  ¨ng  tæ  td .® ® . ký    µn  æi  ¹itÖ  c¸cb ® ngo   sau  y: ®© Tªn  µn  æi  ¹itÖ b® ngo   §Þa  chØ §iÖn  ¹i tho 1... . ............ . . ........... 2... . ............ . . ........... 3... . ............ . . ........... .. . ............. . . ............. 2. Trong    ×nh ho¹t®éng, bµn  æi  ¹itÖ    qu¸ tr       ® ngo   ph¶itu©n  ñ ph¸p  Ët   th   lu   cña  µ   ícViÖtNam,    Nh n     c¸cquy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýngo¹ihèi. l    Gi¸m  c ®è (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d N¬i nhËn:   ­Tæ     chøc  Ýn  ông td ­Vô    Qu¶n  ýNgo¹ihèi; l    ­Lu  
 12. 12 P h ô  l ô c 3 tªn tæ    chøc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .... CV . . .../ .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . ® ¬ n  xin p h Ð p  l µ m  ®¹i l ý ® æ i  n g o ¹i Ö  t K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt Nam   g  h Nh n     Chi  nh¸nh  TØnh   µnh  è).. . ....... (Th ph . . ...... Tªn  chøc: tæ  Trô  ë  Ýnh  ¹ : s ch ti Sè  iÖn  ¹i . .............  è  ® tho : . .............S Fax:. . . ...... . . . . ...... Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè: ®Þ th l  C¬   quan  Êp:.. . .......ngµy.. . ........ c . . ......  .. . . ........ Vèn  iÒu  Ö: ® l GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è:   s C¬   quan  Êp:.. . .....ngµy.. . ...... c . . ....  .. . . ...... LÜnh  ùc  v kinhdoanh:   Tµikho¶n  Òn göi®ång  ÖtNam   è:   ti     Vi   s T¹iNg ©n  µng:   h Tµikho¶n  Òn göiNgo¹itÖ  è:   ti      s T¹ing©n  µng:   h § Ò   Þ  ¬  ngh c quan  xem   Ðt,cÊp  Êy  Ðp  x  gi ph cho  n  Þ  µm  ilý® æi  ®¬ v l ®¹     ngo¹itÖ    theo hîp ®ång  ilý® æi  ¹itÖ  ∙  ý  íi .  chøc  Ýn  ông).. . .    ®¹     ngo   ® k v . .. (tæ  td . . . sè.. . . µy.. . ..¹ c¸c®Þa  iÓ m   . . . ng . ..      i t ® sau: 1.§Þa    chØ... . .........§iÖn  ¹i . ......... . . ........  .. tho : . ......... 2.§Þa    chØ... . .........§iÖn  ¹i . ......... . . ........  .. tho : . ......... 3.§Þa    chØ... . .........§iÖn  ¹i . ......... . . ........  .. tho : . ......... .. . ................... . . ................... Chóng    t«icam   Õt  ùc hiÖn  ng    k th   ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l     hiÖn  µnh  µ   íc. h Nh n Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 13. 13 P h ô  l ô c 4 Ng © n   µng  µ   ícViÖt  h Nh n   Nam Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph chinh¸nh    tØnh,thµnh  è...   ph . Sè: .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . Gi Ê y p h Ð p  l µ m  ®¹i l ý ® æ i  n g o ¹i Ö  t gi¸m ® è c   ng © n  h µ ng nh µ  n íc Vi Öt na m    chi nh¸nh  tØnh,  µ nh ph è........... th ­C¨n  Quy  Õ   ¹t®éng  ña  µn  æi  ¹itÖ    cø  ch ho   cb® ngo   ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt    ®Þnh  è.. . . 2003/Q§­ s . ./ NHNN   ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc; c Th ®è Ng h Nh n ­ X Ðt  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  µm  ilýbµn  æi  ¹itÖ  ña        h s xin c gi ph l ®¹     ® ngo   c (tªntæ chøc    Êp  Ðp), xinc ph Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Cho  Ðp... .    chøc  Êp  Êy  Ðp) ph ... tæ  (tªn c gi ph §Þa  chØ  ôsë  Ýnh:. . . .... tr   ch . . ... . §iÖn  ¹i . ........  tho : . ........Fax:. . ......... . . . . ......... Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè: ®Þ th l  C¬   quan  Êp:.. . .....ngµy.. . ........ c . . ....  .. . . ........ GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è:   s C¬   quan  Êp:.. . ......ngµy.. . ....... c . . .....  .. . . ....... ® îc lµm  i lý ® æi  ¹itÖ  ¹    a   iÓ m     ®¹     ngo   t ic¸c ®Þ ® theo  Êy  Gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  µn  ilý® æi  ¹itÖ  Ìm  k b ®¹     ngo   k theo GiÊy  Ðp  µy.   ph n §i Ò u 2. Trong qu¸  ×nh  µm  i lýbµn  æi  ¹itÖ, tæ  tr l ®¹     ® ngo     chøc ph¶i   tu©n  ñ  th ph¸p  Ëtcña  µ   íc ViÖt Nam,  lu   Nh n     ph¸p  ËthiÖn  µnh  Ò   lu   h v qu¶n  ý l  ngo¹ihèivµ        c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccã  ªnquan.   li     §i Ò u    . . .(T   chøc) chØ  îcthùc hiÖn  ¹t®éng  ilý® æi  3. .. . .. ªntæ    ®    ho   ®¹     ngo¹itÖ    sau    µ thñ  ôc bæ   khil   t   sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  µm  ilý® æi    l ®¹     ngo¹itÖ  µo  Êy    v Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh.  
 14. 14 Gi¸m  c ®è (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d N Ngµy  §Þa  Hîp  ng  ilý Gi¸m  c  ®å ®¹     ®è NHNN       VN Chi nh¸nh  tØnh  ¬i  ®¨ng  ý chØ,  sè..   µy.. . (thµnh phè) (Ký    ng  Êu  µ    â k .ng . .     tªn, ®ã d v ghir   nhË §T hä  tªn) n:  ­   Tæ   chøc ; ­  TCT D   ý  k kÕt  hîp  ®ån g  i ®¹   lý ­   Vô  Qu¶ n  lý  Ngo¹ ihèi   ­   u. L Chø n g  nhË n  ® ¨n g  k ý  b µ n  ®¹i   lý  ® æ i  ngo ¹i  tÖ (KÌm  theo  GiÊy  phÐ p 
 15. 15 lµm  ®¹i  lý  ® æi  ngo¹i   tÖ  sè..   . ngµy .. . .) Tê  sè.. . . T ªn  tæ  chøc : STT
 16. 16 P h ô  l ô c 5 tªn tæ    chøc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:.. . .... CV . . .../ .. .ngµy.. th¸ng..n¨m... . ,   .   . . ® ¬ n  ® ¨n g k ý  b æ  s u n g  l µ m  ®¹i l ý ® æ i  n g o ¹i Ö  t K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt Nam   g  h Nh n     Chi  nh¸nh  TØnh   µnh  è).. . ....... (Th ph . . ...... Tªn  chøc: tæ  Trô  ë  Ýnh  ¹ : s ch ti Sè  iÖn  ¹i . .............  è  ® tho : . .............S Fax:. . . ...... . . . . ...... Quy Õt  nh  µnh  Ëp sè: ®Þ th l  C¬   quan  Êp:.. . .......ngµy.. . ........ c . . ......  .. . . ........ Vèn  iÒu  Ö: ® l GiÊy  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh  è:   s C¬   quan  Êp:.. . .....ngµy.. . ...... c . . ....  .. . . ...... LÜnh  ùc  v kinhdoanh:   Tµikho¶n  Òn göi®ång  ÖtNam   è:   ti     Vi   s T¹iNg ©n  µng:   h Tµikho¶n  Òn göiNgo¹itÖ  è:   ti      s T¹ing©n  µng:   h GiÊy  Ðp  µm  ilý® æi  ¹itÖ  ∙  îccÊp...ngµy.. . ph l ®¹     ngo   ® ®     . . § Ò   Þ   ¬  ngh c quan  xem   Ðt,x¸c nhËn  ¨ng  ý    x   ® k bæ sung  µn  ilý® æi  b ®¹     ngo¹itÖ    cho  n  Þ  ¹ .    â ®Þa  ®¬ v t i .(ghir   . chØ,  iÖn  ¹iFax) theo  îp ®ång  i ® tho  ,   h  ®¹   lý® æi  ¹itÖ  ∙  ý  íi .(tæ    ngo   ® k v .  chøc  Ýn  ông)..  è..   µy.. . . td .s .ng . . . Chóng    t«icam   Õt  ùc hiÖn  ng    k th   ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèi l     hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 17. 17 P h ô  l ô c 6 Sè    n: ho¸ ®¬ Tªn  µ  Óu îng cña  v bi t   TCTD   îcphÐp ®  (Tªn®¹ilý® æi  ¹itÖ)      ngo   §Þa  chØ... . ..... . . ..... §T: H o¸ ® ¬ n  ® æ i  n g o ¹i Ö  t M o n e y  receipt Hä   tªn: Name: Sè  é  Õu: h chi PassportNo:   Sè  Òn ® æi: ti   Amount received:   ­ ­ ­ Tû  gi¸: Exchange  Rate: Sè  Òn tr¶: ti   Amount Pay:   (Ho¸ ®¬n  µy  µ c¬  ë    êi cã  é  Õu  íc ngoµimua   ¹ ngo¹itÖ    n l   s ®Ó ng   h chi n     li    trongthêigian 3       th¸ngkÓ   õngµy  æi  ¹itÖ      t  ® ngo   ra VN§) Foreign passport holders can  use  this receipt for buying foreign  currency within3      (three)months    from  day    the  of convert   ingforeigncurrency     intoVND.   Ngµy... / .... . . ./.. Date D Êu   µ  ÷  ý  ña  i diÖn  µn  æi  v ch k c ®¹   b ® ngo¹itÖ  
 18. 18 P h ô  l ô c 7 Tªn  TCKT/TCTD Sè  µn  æi  ¹itÖ: b® ngo   §Þa  chØ: (n¬i ® Æt  bµn  ® æi  .. . ngµy.. .  th¸ng.. . ,  .   . ngo¹itÖ)   n¨m.... §T: K Ý nh   öi:Ng © n   µng  µ   ícViÖt Nam   g  h Nh n     Chi  nh¸nh  TØnh   µnh  è).. . ....... (Th ph . . ...... B¸o c¸o t × nh h × n h  ® æ i  n g o ¹i Ö  t (Quý..   .n¨m... . . .) §¬n  Þ:Quy  v  USD Tån  ü  Doanh  è  qu s mua   Doanh  è    Doanh  è  ép/b¸n Tån  ü  s b¸n sn   qu ®Ç u   ý ngo¹itÖ  qu   trong ngo¹itÖ      cho  kh¸ch ngo¹itÖ      cho TCTD cuèiquý   quý hµng (Tû    gi¸quy  æi    ® ra USD   i víi ¹itÖ  ®è     ngo   kh«ng ph¶ilµ®«    ü   Êy vµo      laM l   thêi®iÓ m       b¸o c¸o) Gi¸m  c  LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t ®è (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
 19. 19 P h ô  l ô c 8 Ng © n  hµng   è  µn Sb Doanh  è  s mua   Doanh  è    Doanh  è  ép/b¸n s b¸n sn   Nhµ  níc ViÖt  ngo¹itÖ    (quy USD)   ngo¹itÖ      cho cho  TCTD   Nam kh¸ch hµng   (quy USD)   chi   nh¸nh  (quy USD)   tØnh,   thµnh  phè.. . . K Ý nh   öi: g  Ng © n   µng   h Nhµ   íc(Vô  n  qu¶n  ý l ngo¹ihèi)   B¸o c¸o  t × nh h × n h  ® æ i  n g o ¹i   tÖ (Quý..  . n¨m...) Bµn  ilý ®¹   Bµn   trùc  tiÕp Tæng  éng c Gi¸m  c  LËp  Óu bi KiÓ m   so¸t ®è (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d
Đồng bộ tài khoản