intTypePromotion=1

Quyết định 1247/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
353
lượt xem
11
download

Quyết định 1247/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1247/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1247/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   s è   1 2 4 7 / 2 0 0 3 / Q § ­ N H N N   n g µ y  20 th¸ng 10 n¨m 2003 Ban hµnh Quy ®Þnh vÒ hÖ thèng  m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n  qua ng©n hµng nhµ níc Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ngµy   12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt   Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ngµy 17/6/2003;  ­ C¨n cø LuËt c¸c Tæ chøc tÝn dông ngµy 12/12/1997; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh theo quyÕt  ®Þnh nµy "Quy  ®Þnh vÒ  hÖ thèng m∙ Ng©n hµng dïng trong giao dÞch thanh to¸n qua   Ng©n hµng Nhµ níc". §i Ò u   2.   QuyÕt   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc   kÓ   tõ   ngµy  01/01/2004   vµ   thay   thÕ   QuyÕt   ®Þnh   sè   59/2000/Q§­NHNN2  ngµy 22/02/2000 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc ban hµnh  quy  ®Þnh vÒ  hÖ  thèng m∙ Ng©n hµng, Tæ chøc tÝn dông vµ  Kho b¹c Nhµ  níc cã  më  tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc  ®Ó  trùc tiÕp giao dÞch thanh to¸n vµ QuyÕt ®Þnh sè 412/2002/ Q§­NHNN   ngµy   25/4/2002   vÒ   viÖc   ban   hµnh   m∙   Ng©n   hµng  trong   hÖ   thèng   thanh   to¸n   ®iÖn   tö   liªn   Ng©n   hµng   cña   Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. C¸c  v¨n b¶n  kh¸c  tríc  ®©y quy  ®Þnh vÒ   m∙ Ng©n  hµng  dïng   trong   thanh   to¸n   qua   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tr¸i   víi  QuyÕt ®Þnh nµy hÕt hiÖu lùc thi hµnh.    
 2. 2 § i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi  chÝnh, Côc trëng Côc C«ng nghÖ tin häc Ng©n hµng, Thñ tr ­ ëng c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc Së  Giao  dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng; Tæng Gi¸m  ®èc  (Gi¸m ®èc) Tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n chÞu tr¸ch   nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.  
 3. 3 q uy  ®Þ nh  vÒ hÖ thèng m∙ ng©n hµng dïng trong giao dÞch  thanh to¸n qua ng©n hµng nhµ níc (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1247 ngµy 20/10/2003  cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc) I. Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ¸p dông 1. M∙ ng©n hµng lµ  kÝ  hiÖu b»ng mét d∙y con sè,  ®îc  quy  ®Þnh theo mét nguyªn t¾c thèng nhÊt vµ   ®îc x¸c  ®Þnh  duy nhÊt cho mçi  ®¬n vÞ  tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh  to¸n,  thuéc   ®èi tîng   ®îc cÊp m∙ ng©n  hµng quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 2 Quy ®Þnh nµy. 2.  M∙ ng©n  hµng  ®îc dïng   ®Ó  nhËn  biÕt  tæ chøc  cung  øng dÞch vô  thanh to¸n (sau  ®©y gäi lµ  ng©n hµng), phôc  vô  cho viÖc øng dông c«ng nghÖ  tin häc trong ChuyÓn tiÒn  ®iÖn tö  cña Ng©n hµng Nhµ  níc vµ  thanh to¸n  ®iÖn tö  liªn  ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc tæ chøc. §i Ò u  2.  §èi tîng ®îc cÊp m∙ ng©n hµng 1.   C¸c   ®¬n   vÞ   Ng©n   hµng   Nhµ   níc,   bao   gåm:   Së   Giao  dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc, Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh, Côc Qu¶n  trÞ, c¸c Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc  thuéc Trung  ¬ng vµ  V¨n phßng  ®¹i diÖn Ng©n hµng Nhµ  níc  t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. 2.   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông,   Kho   b¹c   Nhµ   níc,   tæ   chøc  kh¸c  ®îc lµm dÞch  vô  thanh  to¸n (Héi së  chÝnh  hoÆc  chi  nh¸nh) cã më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Së Giao dÞch hoÆc chi  nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung   ¬ng   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   NHNN)   ®Ó   trùc   tiÕp   giao   dÞch  thanh to¸n. 3. C¸c  ®¬n vÞ  Tæ chøc tÝn dông, Kho b¹c Nhµ  níc, tæ  chøc kh¸c  ®îc lµm dÞch vô  thanh to¸n kh«ng më  tµi kho¶n  tiÒn göi t¹i NHNH nhng lµ  thµnh viªn tham gia thanh to¸n  ®iÖn tö liªn ng©n hµng do NHNN tæ chøc vµ ® îc mét Tæ chøc  cung øng dÞch vô  thanh to¸n cã  më  tµi kho¶n tiÒn göi t¹i  Ng©n hµng Nhµ níc nhËn lµm ®¹i diÖn thanh to¸n. II. Quy ®Þnh cô thÓ
 4. 4 § i Ò u  3.  KÕt cÊu cña m∙ ng©n hµng KÕt cÊu m∙ ng©n hµng cã 8 hoÆc 11 con sè, bao gåm c¸c   thµnh phÇn sau: 1. M∙ c¬ b¶n: cã 5 con sè, gåm nhãm 1, nhãm 2 vµ nhãm  3; trong ®ã: a. Nhãm 1: Gåm 2 con sè   ®Çu bªn tr¸i lµ  ký  hiÖu m∙  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ ®îc ®¸nh sè tõ 10  ®Õn 99 (Phô lôc sè 1); b. Nhãm 2: Gåm 1 con sè  (sè  thø 3 tõ  bªn tr¸i sang)   lµ ký hiÖu lo¹i Ng©n hµng ®îc ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 9 (Phô lôc  sè 2); c. Nhãm 3: Gåm 2 con sè  kÕ  tiÕp lµ  ký  hiÖu sè  thø tù   cña Ng©n hµng trong cïng mét lo¹i vµ   ®îc  ®¸nh sè  tõ  01  ®Õn 99 (Phô lôc sè 3). 2. M∙  ®¬n vÞ  chÝnh: cã  3 con sè, gåm c¸c nhãm 4 vµ  nhãm 5, trong ®ã: Nhãm 4: Gåm 2 con sè (tríc sè kiÓm tra) lµ ký hiÖu sè  thø tù cña mét chi nh¸nh Ng©n hµng trong cïng mét ®Þa bµn  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã më tµi kho¶n tiÒn  göi t¹i Ng©n hµng  Nhµ  níc  ®Ó  trùc  tiÕp giao dÞch  thanh  to¸n vµ ®îc ®¸nh sè tõ  01 ®Õn 99; Nhãm 5: Con sè thø 8 tÝnh tõ tr¸i qua ph¶i lµ sè kiÓm   tra. 3.   M∙   ®¬n   vÞ   phô:     Gåm   3  con   sè   cuèi   (sau   sè   kiÓm  tra) thuéc nhãm 6, lµ ký hiÖu sè thø tù cña mét ng©n hµng   trong cïng mét ®Þa bµn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng kh«ng më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng Nhµ níc nh­ ng lµ  thµnh  viªn tham  gia  thanh  to¸n  ®iÖn  tö  liªn  ng©n  hµng do Ng©n hµng Nhµ níc tæ chøc vµ ®îc mét Tæ chøc cung  øng dÞch vô  thanh to¸n cã  më  tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n  hµng Nhµ níc nhËn lµm ®¹i diÖn thanh to¸n (sau ®©y gäi t¾  lµ  ng©n hµng phô) vµ   ®îc  ®¸nh sè  tõ  001  ®Õ  899  ®èi víi  ®¬n vÞ  ng©n hµng phô  cïng hÖ  thèng; tõ  901  ®Õn 999  ®èi  víi ®¬n vÞ ng©n hµng phô kh«ng cïng hÖ thèng. VÝ  dô  1:  M∙ ng©n hµng cÊp cho  ®èi t îng ng©n hµng cã  më  tµi kho¶n t¹i NHNN  ®Ó  trùc tiÕp giao dÞch thanh to¸n,  lo¹i m∙ nµy cã 8 con sè vµ ®îc ph¶n ¸nh nh sau: 5120101X:     lµ   m∙   ng©n   hµng   cña   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng  C«ng th¬ng thµnh phè §µ N½ng, trong ®ã: 51­  lµ ký hiÖu thµnh phè §µ N½ng 2­ lµ ký hiÖu Ng©n hµng Th¬ng m¹i Nhµ níc 01­ lµ  ký  hiÖu m∙ ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ­ lµ  Ng©n hµng thø 1 thuéc lo¹i Ng©n hµng Th¬ng m¹i Nhµ níc. 
 5. 5 01­  lµ  ký  hiÖu  chi  nh¸nh  thø 01 cña  Ng©n  hµng C«ng  th¬ng ViÖt Nam t¹i thµnh phè §µ N½ng cã më tµi kho¶n tiÒn  göi t¹i NHNN. X­ lµ sè kiÓm tra. VÝ dô 2: M∙ ng©n hµng cÊp cho ®èi tîng ng©n hµng phô,  lo¹i m∙ nµy cã 11 con sè vµ ®îc ph¶n ¸nh nh sau: 5120101X   001:   lµ   m∙   ng©n   hµng   phô   thø   01   cña   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   C«ng   th¬ng   ViÖt   Nam   t¹i   thµnh   phè   §µ  N½ng, trong ®ã: 5120101X:   lµ   m∙   ng©n   hµng   cña   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   C«ng th¬ng thµnh  phè  §µ  N½ng  (néi  dung kÕt cÊu m∙ ng©n  hµng nµy ®∙ ®îc nªu t¹i vÝ dô 1); 001­ lµ  ký  hiÖu ng©n hµng phô  thø 01, cïng hÖ  thèng  cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng thµnh phè §µ N½ng. §i Ò u  4.  Qu¶n lý m∙ ng©n hµng. VÒ   nguyªn   t¾c,   viÖc   qu¶n   lý   m∙   ng©n   hµng   ®îc   thùc  hiÖn nh sau: ­ M∙ c¬  b¶n: ViÖc cÊp,  ®iÒu chØnh hoÆc huû  bá  M∙ c¬  b¶n do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. ­   M∙   ®¬n   vÞ   (bao   gåm   M∙   ®¬n   vÞ   chÝnh   vµ   M∙   ®¬n   vÞ  phô): ViÖc cÊp,  ®iÒu chØnh hoÆc huû  bá  M∙  ®¬n vÞ  do Vô  trëng Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh quy  ®Þnh vµ  th«ng b¸o, b¶o  ®¶m phï  hîp víi kÕt cÊu m∙ ng©n hµng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3   Quy ®Þnh nµy. §i Ò u   5.   Thñ   tôc   cÊp,   ®iÒu   chØnh   hoÆc   huû   bá   m∙  ng©n hµng. 1. ViÖc cÊp,  ®iÒu chØnh hoÆc huû  bá  m∙ ng©n hµng  ®èi  víi c¸c Ng©n hµng  ®îc thùc hiÖn khi  ®èi tîng  ®îc cÊp m∙  ng©n hµng cã  sù  thay  ®æi nh: thµnh lËp míi,  ®æi tªn gäi,  s¸p nhËp, gi¶i thÓ  vµ  c¸c thay  ®æi kh¸c dÉn  ®Õn ph¶i bæ  sung, ®iÒu chØnh hoÆc huû bá m∙ ng©n hµng cho phï hîp. 2.  Khi  ®èi  tîng  ®îc cÊp  m∙ ng©n  hµng thµnh  lËp  míi  hoÆc cã  sù  thay  ®æi liªn quan  ®Õn néi dung ph¶n ¶nh m∙  ng©n hµng cña  ®¬n vÞ  m×nh hay  ®¬n vÞ  phô  do m×nh lµm  ®¹i   diÖn thanh to¸n, Tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ph¶i   göi NHNN (n¬i më tµi kho¶n) hai bé hå s¬, gåm c¸c v¨n b¶n   sau ®©y: ­   V¨n   b¶n   ®Ò   nghÞ   cña   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc)   tæ  chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n vÒ  viÖc cÊp,  ®iÒu chØnh  hoÆc huû bá m∙ ng©n hµng (ghi chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ néi dung,  tªn giao dÞch cña tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n).
 6. 6 ­  QuyÕt  ®Þnh cña  ®¬n vÞ  chñ  qu¶n vÒ  viÖc thµnh lËp,  ®æi tªn gäi, chi, t¸ch, s¸t nhËp hoÆc gi¶i thÓ ng©n hµng; ­  V¨n b¶n chÊp thuËn cña NHNN vÒ viÖc thµnh lËp, ®æi  tªn   gäi,   chia,   t¸ch,   s¸t   nhËp   hoÆc   gi¶i   thÓ   ng©n   hµng  hoÆc chi nh¸nh ng©n hµng ­   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   chi   nh¸nh   (®èi  víi ®¬n vÞ míi thµnh lËp). 3. Trong thêi gian tèi ®a 7 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy  nhËn  ®ñ  hå  s¬, Gi¸m  ®èc Së  giao dÞch NHNN hoÆc Gi¸m  ®èc  chi nh¸nh  NHNN  tØnh, thµnh  phè  ph¶i cã   ý  kiÕn  b»ng  v¨n  b¶n vÒ   ®iÒu kiÖn hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp,  ®iÒu chØnh hoÆc huû  bá  m∙ ng©n hµng vµ  göi cho Ng©n hµng Nhµ  n íc (Vô  KÕ  to¸n  ­ Tµi chÝnh) kÌm theo 01 bé  hå  s¬  cña Tæ chøc cung øng  dÞch vô thanh to¸n. 4. C¨n cø v¨n b¶n cña Gi¸m ®èc Së giao dÞch NHNH hoÆc  Gi¸m  ®èc chi nh¸nh NHNN tØnh, thµnh phè  vµ  hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cÊp, ®iÒu chØnh, huû bá m∙ ng©n hµng, Vô trëng Vô KÕ to¸n  ­ Tµi chÝnh cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l¹i tÝnh x¸c thùc vµ  xö lý: a. §èi víi M∙ c¬  b¶n: Tr×nh Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc cÊp, ®iÒu chØnh hoÆc huû bá M∙ c¬ b¶n ®èi víi Tæ chøc   cung øng dÞch vô thanh to¸n cã sù thay ®æi. b. §èi víi M∙  ®¬n vÞ  (gåm M∙  ®¬n vÞ  chÝnh vµ  M∙  ®¬n   vÞ  phô): Thùc hiÖn cÊp,  ®iÒu chØnh hoÆc huû  bá  M∙  ®¬n vÞ  chÝnh vµ  M∙  ®¬n vÞ  phô  cho  ®¬n vÞ  tæ chøc cung øng dÞch  vô thanh to¸n cã sù thay ®æi; c. Th«ng b¸o kÞp thêi b»ng v¨n b¶n vÒ  viÖc cÊp,  ®iÓu  chØnh, huû bá m∙ ng©n hµng cho Côc C«ng nghÖ Tin häc Ng©n  hµng vµ  c¸c Tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n tham gia  giao dÞch thanh to¸n qua NHNN. iii. ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u   6.  Vô trëng Vô KÕ to¸n ­ Tµi chÝnh chÞu tr¸ch  nhiÖm   híng   dÉn,   triÓn   khai,   gi¸m   s¸t   vµ   kiÓm   tra   viÖc  thùc   hiÖn   quy   ®Þnh   vÒ   m∙   ng©n   hµng   theo   ®óng   Quy   ®Þnh  nµy. §i Ò u   7.   Vô  trëng Vô  c¸c Ng©n hµng cã  tr¸ch nhiÖm  cung cÊp c¸c th«ng tin liªn quan cÇn thiÕt khi cã yªu cÇu  ®Ó  phôc vô  cho viÖc cÊp,  ®iÒu chØnh hoÆc huû  bá  m∙ ng©n  hµng.
 7. 7 § i Ò u   8.   Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) Tæ chøc cung øng   dÞch vô  thanh to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, gi¸m s¸t,  kiÓm tra viÖc sö  dông m∙ ng©n hµng t¹i  ®¬n vÞ   m×nh theo   ®óng quy ®Þnh nµy. §i Ò u   9.  ViÖc söa  ®æi, bæ sung b¶n Quy  ®Þnh nµy do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh
 8. 8 Phô lôc sè 1 KÝ hiÖu m∙ tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Tªn tØnh, TP KÝ hiÖu Tªn tØnh TP KÝ hiÖu Hµ Néi 10 TP. Hå ChÝ Minh 50 Tuyªn Quang 11 §µ N½ng 51 Hµ Giang 12 Qu¶ng Nam 52 Cao B»ng 13 Qu¶ng Ng∙i 53 L¹ng S¬n 14 B×nh §Þnh 54 B¾c C¹n 15 Phó Yªn 55 Th¸i Nguyªn 16 Kh¸nh Hoµ 56 Yªn B¸i 17 B×nh ThuËn 58 Lµo Cai 18 Ninh ThuËn 59 Lai Ch©u 19 Gia Lai 60 S¬n La 20 Kon Tum 61 Qu¶ng Ninh 21 §¾c L¾c 62 H¶i Phßng 23 L©m §ång 63 H¶i D¬ng 24 B×nh D¬ng 65 Hng Yªn 25 B×nh Phíc 66 B¾c Giang 26 T©y Ninh 67 B¾c Ninh 27 §ång Nai 68 Phó Thä 28 Bµ RÞa ­ Vòng Tµu 69 VÜnh Phóc 29 Long An 70 Hµ T©y 30 §ång Th¸p 72 Hoµ B×nh 31 An Giang 74 Hµ Nam 32 TiÒn Giang 76 Nam §Þnh 33 BÕn Tre 77 Ninh B×nh 34 VÜnh Long 78 Th¸i B×nh 35 Trµ Vinh 79 Thanh Ho¸ 36 CÇn Th¬ 80 NghÖ An 37 Sãc Tr¨ng 81 Hµ TÜnh 38 Kiªn Giang 82 Qu¶ng B×nh 39 B¹c Liªu 84 Qu¶ng TrÞ 40 Cµ Mau 85 Thõa   Thiªn   ­  41 HuÕ
 9. 9 Phô Lôc sè 2 KÝ hiÖu lo¹i tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n Lo¹i Tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n KÝ hiÖu Ng©n hµng Nhµ Níc 1 Ng©n hµng Th¬ng m¹i Nhµ níc 2 Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn 3 Ng©n hµng liªn doanh 5 Chinh nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt  6 Nam Kho b¹c Nhµ níc 7 Tæ chøc tÝn dông Hîp t¸c 9
 10. 10 Phô lôc sè 3 KÝ hiÖu sè thø tù cña tæ chøc cung øng dÞch vô  thanh to¸n trong cïng mét lo¹i: 1. Ng©n hµng Nhµ níc:  101 2. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i Nhµ níc: STT Tªn ng©n hµng Th¬ng m¹i Nhµ níc KÝ hiÖu sè  thø tù 1 Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam 201 2 Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam 202 3 Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam 203 4 Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ  Ph¸t triÓn N«ng  204 th«n ViÖt Nam 5 Ng©n hµng Ph¸t triÓn Nhµ   ®ång b»ng s«ng  205 Cöu Long 6 Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x∙ héi 207 3. C¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn: ST Tªn ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn KÝ hiÖu  T sè thø  tù 1 Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn Nhµ Hµ Néi 301 2 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Hµng H¶i 302 3 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn Th¬ng TÝn 303 4 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn §«ng ¸ 304 5 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn XuÊt NhËp KhÈu 305 6 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Nam ¸ 306 7 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u 307 8 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn C«ng Th¬ng 308 9 Ng©n   hµng  th¬ng  m¹i  cæ  phÇn  C¸c  Doanh  nghiÖp   309 ngoµi quèc doanh 10 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Kü th¬ng ViÖt Nam 310 11 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Qu©n §éi 311 12 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn B¾c ¸ 313 13 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Quèc TÕ 314 14 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Vòng Tµu 315 15 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn §«ng Nam ¸ 317 16 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n H¶i Hng 319 17 Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   n«ng   th«n   Ninh  320 B×nh 18 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn nhµ thµnh phè HCM 321 19 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n An B×nh 323
 11. 11 20 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇnViÖt Hoa 324 21 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇnn T©n ViÖt 326 22 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Gia §Þnh 327 23 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Ph¬ng Nam 328 24 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn §Ö NhÊt 329 25 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Mª K«ng 331 26 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Nam §« 332 27 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Ph¬ng §«ng 333 28 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn Sµi Gßn 334 29 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n §«ng Ph­ 336 ¬ng ­ B¶o Léc 30 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n §¹i ¸ 338 31 Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   n«ng   th«n   R¹ch  339 KiÕn 32 Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   n«ng   th«n   §ång  341 Th¸p Mêi 33 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n Mü Xuyªn 343 34 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n Cê §á 346 35 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n Nh¬n ¸i 348 36 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n Phó T©m 351 37 Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   n«ng   th«n   S«ng  352 Kiªn 38 Ng©n   hµng   th¬ng   m¹i   cæ   phÇn   n«ng   th«n   Kiªn  353 Long 39 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn n«ng th«n T©n HiÖp 354 40 Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ViÖt ¸ 355 4. C¸c Ng©n hµng liªn doanh STT Tªn ng©n hµng liªn doanh KÝ hiÖu  sè thø  tù 1 501 vid public bank 2 502 in dovina bamk 3 503 chohung vina bank 4 504 vinasiam bank 5. C¸c chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi t¹i ViÖt Nam: STT Tªn chi nh¸nh Ng©n hµng níc ngoµi KÝ hiÖu  sè thø  tù 1 natexis  banques  ­   popu  laires  succursale  du  viet  601 nam 2 anz bank 602 3 credit lyonnais bank 603
 12. 12 4 standard chartered bank 604 5 citi bank 605 6 bank of america 606 7 chinfon bank 607 8 ing bank 608 9 may bank 609 10 abn ­ amro bank 610 11 bangkok bank 612 12 mizuho corporate bank. ltd 613 13 bnp ­ paribas 614 14 shinhan bank 616 15 hongkong and shanghai bank 617 16 united oversears bank 618 17 deutsche bank 619 18 bank of china 620 19 credit agricole indosuez 621 20 bank of tokyo ­ mitsubishi 622 21 the international commercial bank of china 623 22 woori bank 624 23 keppel tatlee 625 24 korea exchage bank 626 25 jp morgan chase bank 627 26 Ng©n hµng liªn doanh Lµo ­ ViÖt 628 27 Ng©n hµng Th¬ng m¹i chinatrust 629 28 first commercial bank 630 6. Kho B¹c Nhµ níc 701 7. Tæ chøc tÝn dông hîp t¸c ­ QuÜ tÝn dông nh©n d©n 901
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2