intTypePromotion=1

Quyết định 125/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
92
lượt xem
5
download

Quyết định 125/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 125/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉnh sửa điểm 1 mục 1 "Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động phòng giao dịch thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần" ban hành theo Quyết định số 227/QĐ-NH5 ngày 1/12/1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 125/QĐ-NH5 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H è N G  ® è C   G © N  H µ N G   H µ  N í C  è  125/Q§­N H 5  N G µ Y  09  T N N S T H¸ N G  05 N¨ M   1996 V Ò  VI Ö C  C H Ø N H  S ö A  ® I Ó M  1 M ô C  I " Q U Y  ® Þ N H   V Ò   Ö C   ë   µ  C H Ê M  D ø T  H O ¹ T  ® é N G  P H ß N G  GI A O  D Þ C H  T H U é C   VI MV N G © N  H µ N G  T H ¬ N G  M ¹I  æ  P H Ç N "  B A N  H µ N H  T H E O  Q U Y Õ T  ® Þ N H  S è  C 227/Q§­N H 5  N G µ Y   1­12­1993 C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C. H N THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; ­ C¨n  Ph¸p  Önh  ©n   µng  µ   íc,Ph¸p  Önh  ©n  µng,Hîp      cø  l Ng h Nh n   l Ng h   t¸c x∙tÝn  ông  µ   d v C«ng    µichÝnh  µy  05­ tyT   ng 24­ 1990; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  3­ ng 2­ 1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é   µ  ¬  l  n  Bvc quan  ngang  é; B ­C¨n  Th«ng   è    cø  ts 05/TT­BNV   (C13)ngµy  06­   06­ 1994  ña  é  éi vô; c BN   ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    Þnh  Õ   µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V c¸c§ ch t   QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1.­Nay  öa  iÓ m     ôc   s® 1,m Ib¶n  Quy  nh  ®Þ ban  µnh  h theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 227/Q§­ NH5   µy  12­ ng 01­ 1993  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc c Th ®è Ng h Nh n   nh  sau: "Phßng  giao dÞch  µ bé  Ën  ùcthuéc héisë  Ýnh    l   ph tr       ch hoÆc   ùcthuéc tr     chi nh¸nh  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn  íi®©y   äi lµ ®¬n  Þ   ùc   c Ng h Th m  ph (d   g    v tr   tiÕp qu¶n  ý)  ¹ch  l ,h to¸n b¸o    sæ, kh«ng  ã  c b¶n  ©n  i  µikho¶n  Õ   c ®è t   k to¸n  riªng,  kh«ng  ùctiÕp lµm  Üa  ô  íi ©n  tr     ngh v v   Ng s¸ch Nhµ   íc.   n Phßng  giao dÞch  ã    c con  Êu  d theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n Cuèi ngµy    giao dÞch,c¸c sæ         s¸ch,chøng  õ vµ  Òn tån quü  ña    t   ti     c phßng  giao dÞch    ph¶itËp    trung vÒ   n  Þ  ùctiÕp qu¶n  ý".   ®¬ v tr     l §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2.­Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u  3.­ Ch¸nh V¨n phßng  èng  c,  ô   ëng  ô   Th ®è V tr V c¸c  Þnh  µi § t  chÝnh, c¸c Thñ  ëng  n  Þ  ã  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc trung     tr ®¬ v c li   thu Ng h Nh n   ­ ¬ng,Gi¸m  c      ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,Chñ   Þch  éi Ng h Nh n     ph   t H  ®ång  qu¶n  Þ  ©n   µng  ¬ng  ¹i    Çn   ã  tr Ng h Th m cæ ph c tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2