Quyết định 1287/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
85
lượt xem
9
download

Quyết định 1287/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1287/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc ban hành quy chế phát hành giấy tờ có giá của tổ chức tín dụng để huy động vốn trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1287/2002/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  n g © n  h µ n g  N h µ  n íc S è  1287/2002/Q§­N H N N  n g µ y 22  th th¸ng   11   n¨ m  2002  Ò  vi Ö c ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   V p h¸t h µ n h  gi Ê y t ê c ã  gi¸ c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g  ® Ó     h u y  ® é n g  v è n trong  íc n   th è ng ® è c  ng © n  h µ ng N h µ   íc n ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu C¸c  chøc  Ýn  ông  è  tæ  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 03  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh   µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch ph¸thµnh    giÊy têcã    ña  chøc  Ýn  ông        gi¸c tæ  td ®Ó huy  ng  èn  ®é v trong níc".   §i Ò u  2.  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/01/2003  µ  v thay  Õ   th c¸c Quy Õt  nh   ®Þ sau  y   ña  èng  c  ©n   ®© c Th ®è Ng hµng  µ   íc: Nh n   Quy Õt  nh   è  ®Þ s 220/Q§­   µy  NH ng 27/11/1991  Ò   Öc  v vi cho  Ðp     ph c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i quèc  h th m  doanh ph¸thµnh  ú  Õu  ©n  µng  ã  ôc     k phi ng h cm ®Ých; Quy Õt  nh  è    ®Þ s 212/Q§­ NH1   µy  ng 22/09/1994  Ò   Öc  v vi ban  µnh  Ó   h Th lÖ    µnh    Õu  ©n  µng  ¬ng  ¹i,ng©n  µng  u    µ    iÓn; ph¸th tr¸phi ng i h th m  h ®Ç tv ph¸ttr   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 07/Q§­ NH1   µy  ng 25/01/1994  Ò   Öc  v vi cho  Ðp  ©n   µng  ph Ng h Ngo¹ith ng  Öt Nam    ¬ Vi   ph¸thµnh  ú  Õu  ©n  µng  ã  ôc   ch    k phi ng h cm ®Ý b»ng  ngo¹itÖ; Quy Õt  nh  è     ®Þ s 115/Q§­ NH1   µy  ng 01/06/1994  Ò   Öc  v vi cho  Ðp   ph Ng ©n   µng  h C«ng  ¬ng  Öt Nam   th Vi   ph¸thµnh  ú  Õu  ©n  µng  ã  ôc     k phi ng h cm ®Ých  b»ng  ¹itÖ;Quy Õt  nh  è  ngo     ®Þ s 214/Q§­ NH1   µy  ng 23/09/1994  Ò   Öc  v vi cho  Ðp  ©n  µng  ¹ith ng  Öt Nam     µnh    Õu  ©n  µng; ph Ng h Ngo   ¬ Vi   ph¸th tr¸phi ng i h   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 243/Q§­ NH1   µy  ng 30/09/1994 vÒ   Öc    vi cho  Ðp  ©n  µng  ph Ng h C«ng  ¬ng  ÖtNam     µnh    Õu  ©n  µng. th Vi   ph¸th tr¸phi ng i h §i Ò u  Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc;Gi¸m  c  3.  tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è;Chñ  Þch  éi ®ång    Ng h Nh n     ph   t H  qu¶n  Þ, tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  chøc  Ýn  ông  Þu  ®è tæ  td ch tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 q u y  c h Õ   p h¸t µ n h  gi Ê y t ê c ã  gi¸ ñ a t æ  c h ø c  t Ý n d ô n g  h  c ® Ó  h u y  ® é n g  v è n trong n í c (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1287/2002/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng11  22    n¨m 2002  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     1.Quy  Õ   µy    ch n quy  nh  Öc    µnh  Êy têcã    ña  chøc  Ýn  ®Þ vi ph¸th gi     gi¸c tæ  t dông    ®Ó huy  ng  èn  õ c¸c tæ  ®é v t     chøc  µ    ©n    ¹m      v c¸ nh trªnph vil∙nhthæ  Öt Vi   Nam.  2. ViÖc    µnh,niªm  Õt  µ    ph¸th   y v giao dÞch  Êy têcã    ña  chøc  Ýn    gi     gi¸c tæ  t dông  ¹ thÞ  êng  t   tr i chøng kho¸n ® îcthùc hiÖn       theo c¸cquy  nh     ®Þ ph¸p luËtvÒ      chøng kho¸n vµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n. §i Ò u      2. Tæ chøc  Ýn  ông    µnh  Êy  êcã  td ph¸th gi t   gi¸ 1. Tæ     chøc  Ýn  ông    µnh  Êy  ê cã    µ c¸c tæ  td ph¸th gi t   gi¸l     chøc  Ýn  ông  td ® îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng    l v ho   theo  Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  ¸p  Lu   tæ  td v ® øng    c¸c ®iÒu  Ön  ki quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy,bao  å m   ®Þ t i ch n   g : ­C¸c  chøc  Ýn  ông  µ   íc.   tæ  td Nh n ­C¸c  chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n.   tæ  td cæ ph c Nh n   nh d ­Quü   Ýn  ông  ©n  ©n    td nh d Trung  ng. ¬ ­C¸c  chøc  Ýn  ông  ªndoanh.   tæ  td li   ­C¸c  chøc  Ýn  ông nícngoµi® îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam.   tæ  td       ho   t  i   2. Riªng C«ng        tycho    µichÝnh  thuªt   chØ  îcph¸thµnh  Êy tê cã    µi ®    gi     gi¸d   h¹n cã  êih¹n    th¸ng.   th   trªn12  §i Ò u    êimua  Êy têcã  3. Ng   gi     gi¸ Ng êimua  Êy têcã    å m:   gi     gi¸g ­C¸c  chøc,c¸nh©n  ÖtNam   tæ     Vi   ­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  ícngoµi®ang    tæ     n    sinh sèng  µ  ¹t®éng  îp ph¸p    v ho   h  t¹ ViÖtNam.   i   §i Ò u      Ých  õng÷  4. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau:
 3. 3 1. GiÊy  ê cã    µ chøng  Ën  ña  chøc  Ýn  ông    t   gi¸l   nh c tæ  td ph¸thµnh      ®Ó huy  ng  èn  ®é v trong ®ã     Ën  Üa  ô    î m ét    x¸c nh ngh v tr¶n   kho¶n  Òn  ti trong m ét    thêih¹n nhÊt ®Þnh, ®iÒu  Ön      µ    iÒu         ki tr¶l∙v c¸c® i kho¶n  cam   Õt  k kh¸cgi÷a tæ      chøc  Ýn  ông  µ  êimua. td v ng   2. GiÊy  ê cã    ¾n  ¹n  µgiÊy  ê cã    ã  êih¹n  íi th¸ng,bao    t   gi¸ng h l  t   gi¸c th   d   12    gå m   ú  Õu,chøng  k phi   chØ  Òn göing ¾n  ¹n,tÝn  Õu  µ    Êy  ê cã    ti     h  phi v c¸c gi t   gi¸ ng ¾n  ¹n kh¸c. h  3. GiÊy  ê cã    µih¹n  µ giÊy  ê cã    ã  êih¹n  õ 12    t   gi¸d   l  t   gi¸c th   t   th¸ng trëlªn,     bao  å m     Õu, chøng  g tr¸ phi   i chØ  Òn  öidµi h¹n  µ    Êy  ê cã    µi h¹n  ti g     v c¸c gi t   gi¸d   kh¸c. 4. GiÊy  ê cã        t   gi¸ghi danh  µ giÊy  ê cã    l  t   gi¸ph¸thµnh    theo  ×nh  h thøc  chøng  chØ hoÆc       ã      êisë  ÷u.Tæ   ghisæ c ghitªnng   h   chøc  Ýn  ông    µnh  td ph¸th giÊy tê cã          gi¸ghidanh  ph¶im ë     ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  µ  Õn hµnh  ¨ng    sæ ® k quy s h v ti   ® ký  ¹khikh¸ch hµng  ã    Çu  l    i   c yªu c chuyÓn  îng quyÒn  ë  ÷u. nh   sh 5.  Êy  ê  ã    danh  µ giÊy  ê  ã    Gi t c gi¸v«  l  t c gi¸ph¸thµnh    theo  ×nh  h thøc  chøng chØ kh«ng      êisë  ÷u.GiÊy  ê cã    danh  éc quyÒn  ë  ghitªnng   h   t   gi¸v«  thu   s h÷u  ña  êin ¾ m   ÷giÊy têcã    c ng   gi       gi¸. 6. M Ö nh     µ sè  Òn  èc  îc in s½n    gi¸l   ti g ®     hoÆc       Êy  ê cã      ghitrªngi t   gi¸ph¸t hµnh theo  ×nh  h thøc chøng chØ hoÆc       Êy  ghi trªngi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  i víi Êy têcã      µnh  ®è     gi     gi¸ph¸th theo h×nh    thøc ghisæ.    7. Tæng   Ö nh     µ tæng    Ö nh     ña    Êy  ê cã    tæ    m gi¸l   c¸c m gi¸c c¸c gi t   gi¸do  chøc  Ýn  ông    µnh  td ph¸th trong m ét    n¨m  hoÆc   trong m ét  tph¸thµnh.   ®î     8. Thêih¹n  Êy  ê cã    µkho¶ng  êigian tõ ngµy  chøc  Ýn  ông      gi t   gi¸l   th      tæ  td nhËn  î®Õ n   Õt  µy  n  h ng cam  Õt k thanh    µn  é  to¸nto b kho¶n  î.n 9. Thêih¹n    µnh  µkho¶ng  êigian tõ ngµy  chøc  Ýn  ông  ¾t      ph¸th l  th      tæ  td b ®Ç u     µnh  n   Õt  µy  Õt  óc cña  ét  tph¸thµnh. ph¸th ®Õ h ng k th   m ®î     10. L∙isuÊt cè  nh  µ l∙ suÊt kh«ng       ®Þ l    i   thay ® æi  îc ¸p  ông    ® d trong suèt     thêih¹n cña  Êy têcã        gi     gi¸.  11. L∙isuÊt cã  iÒu      ® chØnh  nh  ú  µ l∙ suÊt thay ® æi  nh  ú  ®Þ k l    i     ®Þ k theo  thÞ  êng  tæ  tr do  chøc  Ýn  ông  td tho¶ thuËn  íi êimua      µnh.   v  ng   khiph¸th 12. Tr¶    íclµviÖc  giÊy  ê cã    Êp  ¬n  Ö nh     µ  êimua     l∙tr     i b¸n  t   gi¸th h m gi¸v ng   ® îcthanh    è  Òn b»ng  Ö nh       n   ¹n.   to¸ns ti   m gi¸khi®Õ h 13. Tr¶    ét  Çn    n   ¹n    l∙m l khi®Õ h thanh    µviÖc  i to¸nl   thanh    Òn l∙m ét  to¸nti     i lÇn    n   ¹n thanh    ïng víi Òn gèc  Önh  . khi®Õ h   to¸nc    ti   (m gi¸) 14.Tr¶      l∙theo  nh  ú  µviÖc        vµo  Õu      i ®Þ k l  tr¶l∙c¨n cø  i phi tr¶l∙theo  nh   i ®Þ kú  th¸nghoÆc   n¨m  i víi   Êy têcã    µih¹n. 6    1  ®è     gi     gi¸d   c¸c §i Ò u    ×nh  5. H thøc ph¸thµnh    Tæ  chøc  Ýn  ông    µnh  Êy  ê cã    theo  ×nh  td ph¸th gi t   gi¸  h thøc chøng chØ   vµ    ghisæ.  1. H×nh    thøc chøng    chØ    ghidanh ¸p dông  i víi êimua  µc¸ nh©n.    ®è     ng   l      H×nh  thøc chøng chØ   danh  dông  i  íingêi mua   µ c¸ nh©n  µ    v«  ¸p  ®è v     l    v tæ chøc.
 4. 4 2. H×nh    thøc      dông  i  íingêi mua   µ tæ  ghi sæ ¸p  ®è v     l   chøc  ã  µikho¶n  c t  tiÒn  öit¹  chøc  Ýn  ông    µnh. Trêng  îp ph¸thµnh  g  i tæ  td ph¸th   h    theo  ×nh  h thøc  ghisæ,  chøc  Ýn  ông    µnh  Êp    tæ  td ph¸th c chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  Êy  ê nh quy s h gi t   cã   cho  êimua. gi¸  ng   §i Ò u    ×nh  6. H thøc vµ    Õu  ècña  Êy têcã       c¸cy t  gi     gi¸  1. GiÊy  ê cã   ph¸thµnh  íi ×nh    t   gi¸    d  h thøc chøng    chØ  ph¶icã    Õu  è   c¸c y t  sau: ­Tªn  chøc  Ýn  ông    µnh.   tæ  td ph¸th ­ Tªn  äigiÊy  ê cã    ú phiÕu,tÝn  Õu,chøng    g  t   gi¸(k     phi   chØ  Òn göing ¾n   ti     h¹n,chøng    chØ  Òn göidµih¹n,tr¸phiÕu.. ) ti           i .. ­M Ö nh     gi¸. ­Thêih¹n.     ­Ngµy    µnh.   ph¸th ­Ngµy  n   ¹n thanh    ®Õ h   to¸n. ­L∙i Êt;Ph¬ng     su   thøc tr¶l∙  êi®iÓ m,  a  iÓ m     i     iTh   ; ®Þ ® tr¶l∙ . ­Ph¬ng    thøc hoµn    tr¶. ­  Þa  iÓ m    § ® thanh    Òn gèc  Êy têcã  to¸nti   gi     gi¸. ­ Tªn  êi mua   Êy  ê cã    è  Êy    ng   gi t   gi¸, gi chøng  s minh  ©n  ©n  ña  êi nh d c ng   mua   µ c¸ nh©n, ®Þa   l      chØ  ña  êimua   Êy  ê cã    Õu  µ giÊy  ê cã    c ng   gi t   gi¸(n l   t   gi¸ ghidanh);hoÆc     â lµgiÊy têcã    danh.     ghir         gi¸v«  ­ C¸c  Õu  èkh¸cnh   ý  Öu,sè        µnh,ch÷  ý  ña    y t    :K hi   sª riph¸th   k c Tæng  gi¸m  ®èc hay  êi® îcuû  Òn, ch÷  ý  ña  Õ     µ  ñ quü  ña  chøc  Ýn  ng     quy   k c k to¸nv th   c tæ  t dông    µnh. ph¸th ­ C¸c  iÒu  Ön, ®iÒu  ® ki   kho¶n  Ò   v chuyÓn  îng,chiÕt khÊu, cÇ m   è  nh       c giÊy têcã    ¹ chÝnh  chøc  Ýn  ông    µnh;Xö  ý®èi víi   êng  îp     gi¸t   i tæ  td ph¸th   l       tr c¸c h  rñiro (nhµu       n¸t,r¸ch,m Êt...     )C¸c  êng  îp kh«ng  îcthanh  ; tr h  ®  to¸n. 2. Ngoµi c¸c yÕu  è quy  nh  ¹       t  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy, tæ  1  n   chøc  Ýn  ông  td cã  Ó  th quy  nh  ®Þ thªm    éidung    ó, chØ  Én  c¸c n   ghich   d kh¸c cña  chøc  Ýn    tæ  t dông    µnh. ph¸th 3.§èivíi Êy têcã   ph¸thµnh       gi     gi¸    theo  ×nh  h thøc ghisæ,    Õu  èquy     c¸cy t  ®Þnh  ¹ Kho¶n  §iÒu  µy  t i 1  n ph¶i® îcghivµo      trong giÊy chøng  Ën  Òn  ë      nh quy s h÷u  Êy  ê cã    ®èi  íingêi mua   õ c¸c yÕu  è vÒ   è  Êy  gi t   gi¸  v    tr     t   s gi chøng  minh  nh©n  ©n, ký  Öu,sè        µnh.  d   hi   sª ri ph¸th   4. §èivíitr ng  îp giÊy  ê cã             ê h   t   gi¸tr¶l∙theo  nh  ú,phiÕu  Ünh    Ìm  i ®Þ k  l l∙k i theo  Êy  ê cã    gi t   gi¸ph¶icã      Õtli     c¸c chiti   ªnquan  n   Êy  ê cã    è    , ®Õ gi t   gi¸(s sª ri  m Ö nh       Êt,sè  Òn ® îclÜnh,kú  ¹n lÜnh  i gi¸) l∙su   ti     ,i  h  l∙ . 5. GiÊy  ê cã      µnh    t   gi¸ph¸th theo  ×nh  h thøc chøng    chØ  ph¶i® îcthiÕtkÕ        vµ    n    ¶m   inÊ ®Ó ® b¶o  kh¶  n¨ng  èng    ch gi¶cao.
 5. 5 §i Ò u  §ång  Òn ph¸thµnh  µ  7.  ti     v thanh    to¸n 1.GiÊy  êcã    îcph¸thµnh    t   gi¸®     b»ng  ng  ÖtNam   ®å Vi   hoÆc   ¹itÖ. ngo   2. ViÖc    µnh,thanh    µ    ph¸th   to¸nv chuyÓn  îng giÊy tê cã    nh       gi¸b»ng  ¹i ngo   tÖ  ph¶itu©n    theo    c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýngo¹ihèicña  ícCéng  µ    éi l     n  ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam. ngh Vi   §i Ò u    ¬ng  8. Ph thøc ph¸thµnh     C¸c  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn    µnh  Êy têcã    tæ  td th   ph¸th gi     gi¸theo c¸cph¬ng     thøc:   1.Trùc tiÕp ph¸thµnh  Êy têcã         gi     gi¸. 2. Ph¸t hµnh      qua  chøc  Ýn  ông  îc lµm  i lý hoÆc   û      tæ  td ®  ®¹     u th¸c ph¸t hµnh  Êy têcã  gi     gi¸. §i Ò u    êih¹n    µnh 9. Th   ph¸th Thêi h¹n    µnh  ña  ét  tph¸thµnh    ph¸th c m ®î     kh«ng    ngµy,bao  å m   qu¸ 60    g c¶  ÷ng  µy  nh ng nghØ,  µy  ng nghØ   Ô  l theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Tæ   lu   chøc  tÝn  ông  d chØ  îcph¸thµnh  îtthêih¹n      îcsù  Êp  Ën  ña  ©n   ®    v     trªnkhi®   ch thu c Ng hµng  µ  íc. nh n §i Ò u      Êt 10. L∙isu L∙isuÊt giÊy têcã   do  chøc  Ýn  ông    µnh          gi¸  tæ  td ph¸th quy  nh  ïhîp  ®Þ ph   víi   ÊtthÞ  êng,®¶m    i l∙su   tr   b¶o  Öu  hi qu¶ kinh doanh  µ  toµn  ¹t®éng      v an  ho   cho tæ chøc  Ýn  ông. td §i Ò u    11. Thanh    èc  µ    to¸ng v l∙ i 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  td thanh to¸n tiÒn  èc    g cho  êi mua   Êy  ê cã    ng   gi t   gi¸ khigiÊy têcã    n   ¹n thanh        gi¸®Õ h   to¸n.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Ó  td c th thanh    ­ to¸ntr ích¹n n Õu  ∙  ã     ® c tho¶ thuËn  íi êimua.    v  ng   2. Tæ     chøc  Ýn  ông  td tho¶  Ën      thu tr¶l∙theo    Êt cè  nh,    Êt cã  i l∙su   ®Þ i l∙su   i ®iÒu  chØnh  nh  ú. ®Þ k 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn      td th   tr¶l∙ theo  ¬ng  i ph thøc      íc,hoÆc   tr¶l∙ tr   i tr¶l∙m ét  Çn    n   ¹n thanh     i l khi®Õ h   to¸n,  hoÆc       tr¶l∙theo ®Þnh  ú. i   k §i Ò u    Òu  Ön  12. §i ki xem  Ðt cho  Ðp    µnh x  ph ph¸th Tæ  chøc  Ýn  ông  îc xem   Ðt  td ®  x cho  Ðp  ph ph¸thµnh    Êy  ê cã      c¸c gi t   gi¸ khi®¸p    øng  y      iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c® ki sau: 1. Tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ò     ¹n  Õ     ¶m   ®Þ v c¸c h ch ®Ó ® b¶o  toµn  an  trong  ho¹t®éng    theo quy  nh  ña  Ët    chøc  Ýn  ông  µ  íng  Én  ña  ®Þ c Lu c¸c tæ  td vh d c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n
 6. 6 2. Cã   ×nh  ×nh  µichÝnh  µnh m¹nh   t h t  l  theo  ¸nh    ña  ® gi¸c Thanh    ©n   trang hµng. §i Ò u    È m   Òn  Êp  Ën    Þ    µnh  Êy  êcã    13. Th quy ch thu ®Ò ngh ph¸th gi t   gi¸ 1. Thèng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën    Þ    µnh  Êy   ®è Ng h Nh n   thu ®Ò ngh ph¸th gi   tê cã    ¾n  ¹n  µ  µih¹n  ña    chøc  Ýn  ông  µ   íc,c¸ctæ    gi¸ng h v d   c c¸c tæ  td Nh n     chøc  tÝn  ông  ªndoanh, c¸c tæ  d li       chøc  Ýn  ông  íc ngoµi,Quü   Ýn  ông  ©n  td n    td nh d©n  Trung  ng  µ    Þ    µnh  Êy  ê cã    µih¹n  ña    chøc  ¬ v ®Ò ngh ph¸th gi t   gi¸d   c c¸c tæ  tÝn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n. d cæ ph c Nh n   nh d 2. Thèng  c  ©n   µng  µ   íc uû  Òn    ®è Ng h Nh n   quy cho Gi¸m  c  ®è Chi nh¸nh  Ng ©n   µng  µ   íc c¸c  h Nh n   tØnh, thµnh  è  Êp  Ën      ph ch thu ®Ò nghÞ   ph¸t hµnh    giÊy  ê cã    ¾n   ¹n  ña    chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   íc vµ  t   gi¸ng h c c¸c tæ  td cæ ph c Nh n   nh©n  ©n  ã  ôsë  Ýnh  ng    a  µn. d c tr   ch ®ã trªn®Þ b 3. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    th   15  l vi k t   nh ®   ®ñ h s ®Ò   Þ   ngh ph¸thµnh  ña  chøc  Ýn  ông, Ng ©n   µng  µ   íc cã  Õt   c tæ  td   h Nh n   quy   ®Þnh  Êp  Ën  ch thu hoÆc   kh«ng  Êp  Ën    Þ      µnh  Êy têcã  ch thu ®Ò ngh xinph¸th gi     gi¸cña  chøc  Ýn  ông.   tæ  td §i Ò u    ¬i göihå  ¬    Þ    µnh 14. N     s ®Ò ngh ph¸th 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ   íc,tæ  td Nh n   chøc  Ýn  ông  ªndoanh, tæ  td li     chøc  tÝn  ông  ícngoµi,Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  d n    T d nh d Trung  ng  öihå  ¬    Þ  ¬ g   s ®Ò ngh ph¸thµnh  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  µ  µih¹n  Ò   ©n   µng  µ   ícTrung    gi t   gi¸ng h v d   v Ng h Nh n   ­ ¬ng. 2. Tæ     chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n  öihå  ¬    td cæ ph c Nh n   Nh d g   s ®Ò nghÞ    µnh  Êy tê cã   dµih¹n  Ò   ©n  µng  µ   ícTrung  ng,göi ph¸th gi     gi¸    v Ng h Nh n   ¬    hå  ¬    Þ    µnh  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  Ò     s ®Ò ngh ph¸th gi t   gi¸ng h v Chi nh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ¬i®ãng  ôsë  Ýnh. n    ph n   tr   ch §i Ò u   ChuyÓn  îng giÊy têcã  15.   nh       gi¸ 1.GiÊy  êcã    îcchuyÓn  îng quyÒn  ë  ÷u  íi   ×nh    t   gi¸®   nh   s h d  h c¸c thøc mua,    b¸n,cho,tÆng, trao® æi  µ  õa kÕ          v th   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     2.Thñ  ôcchuyÓn  îng quyÒn  ë  ÷u:   t  nh   sh a. §èivíigiÊy  ê cã           t   gi¸ghidanh:ngêisë  ÷u  Êy  ê cã        a       h gi t   gi¸ghitªn,®Þ chØ,  è  Êy  s gi chøng  minh  ©n  ©n  ña  êi ® îc chuyÓn  îng  nh d c ng     nh sau    ý  ®ã k vµo  Æt   m sau  ña  Êy  ê cã    µ  c gi t   gi¸v chuyÓn  giao cho  êi® îcchuyÓn  îng.   ng     nh   Ng êi ® îc chuyÓn  îng  n   chøc  Ýn  ông  ¬i ph¸thµnh      Þ     nh ®Õ tæ  td n    ®Ó ®Ò ngh thay ® æi  ñ  ë  ÷u  ∙  ¨ng  ý  ¹ tæ    ch s h ® ® k t   chøc  Ýn  ông. i td b.  èi víigiÊy  ê  ã    danh: GiÊy  ê  ã     danh  îc tù    §   t c gi¸ v«    t c gi¸ v«  ®   do chuyÓn  îng. nh
 7. 7 §i Ò u    ö   ýc¸c tr ng  îp  ñiro  µ    êng  îp  16. X l     ê h r   v c¸c tr h kh«ng  îcthanh  ®  to¸n ViÖc  ö  ý c¸c tr ng  îp  ñiro  µu    x l     ê h r   (nh n¸t,r¸ch,m Êt,..   µ    êng  îp   . v c¸c tr ) h  kh«ng  îcthanh    i víi Êy têcã    tæ  ®  to¸n®è     gi     gi¸do  chøc  Ýn  ông    µnh    td ph¸th quy ®Þnh  ï hîp víic¸c quy  nh  ña  ph         ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ¶m   lu   ® b¶o  Òn  î cña  êi quy l i ng   së  ÷u  Êy têcã  h gi     gi¸. §i Ò u    17. B¶o  qu¶n,giao nhËn,vËn        chuyÓn  Êy têcã    gi     gi¸ ViÖc b¶o qu¶n, giao nhËn, vËn        chuyÓn  Êy  ê cã    ña  chøc  Ýn  gi t   gi¸c tæ  t dông  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ  µ  ña  ©n  µng    ®Þ hi h c Ch ph v c Ng h Nhµ   íc. n  C h ¬ n g  II  P h¸t h µ n h  Gi Ê y t ê c ã  gi¸ g ¾ n  h ¹ n  n §i Ò u    Ö nh   18. M gi¸ M Ö nh     ña  Êy tê cã    ¾n  ¹n  îcins ½n  gi¸c gi     gi¸ng h ®    hoÆc   theo  tho¶ thuËn    cña  chøc  Ýn  ông    µnh  i víi êimua. tæ  td ph¸th ®è     ng   §i Ò u    å   ¬    Þ    µnh  19. H s ®Ò ngh ph¸th Hå   ¬    Þ    µnh  å m: s ®Ò ngh ph¸th g 1.§ Ò   Þ    µnh  Êy têcã    ¾n  ¹n trong n¨m  µi Ýnh.   ngh ph¸th gi     gi¸ng h    t  ch   2.  Õ   ¹ch  K ho ph¸thµnh  Êy  ê  ã    ¾n   ¹n    gi t c gi¸ng h trong   ®ã nªu  â  ôc   rm ®Ých    µnh, ph¬ng  sö  ông, tæng  è    Êy  ê cã    ¾n   ¹n  u   ph¸th   ¸n  d   s d gi t   gi¸ng h ®Ç n¨m  µi Ýnh,tæng  Ö nh       µnh  Êy têcã    ¾n  ¹n trongn¨m  µi t  ch   m gi¸ph¸th gi     gi¸ng h    t  chÝnh, sè  t vµ  êi®iÓ m   ù  Õn    ®î   th   d ki ph¸t hµnh, tªn gäi giÊy  ê  ã            t c gi¸ph¸t hµnh,®ång  Òn ph¸thµnh.   ti     3. C¸c  c¸o tµichÝnh  ña      b¸o      c hain¨m  ªntôc gÇn  Êt vµ  Ýnh  n   êi li     nh   t ®Õ th   ®iÓ m   ã  n    Þ   c ®¬ ®Ò ngh ph¸thµnh. C¸c  chøc  Ýn  ông  ã  êigian  ¹t     tæ  td c th   ho   ®éng  íi2  d   n¨m  öic¸c b¸o    µichÝnh  õ khib ¾t  u   ¹t®éng  n   êi g    c¸o t   t    ®Ç ho   ®Õ th   ®iÓ m   ã  n    Þ    µnh. c ®¬ ®Ò ngh ph¸th   4.K Õ   ¹ch kinhdoanh    ho     trong n¨m  µi Ýnh.   t  ch 5. §iÒu  Ö  µ  Êy  Ðp  ¹t®éng  ®èivíi chøc  Ýn  ông    µnh    l v Gi ph ho   (    tæ  td ph¸th lÇn  u). ®Ç 6.C¸c    thay ® æi  Ò   é    v b m¸y  chøc vµ    tæ    c¸cthay ® æi    kh¸c(nÕu  ã).   c §i Ò u    ×nh  20. H thøc xem   Ðt,chÊp  Ën   x  thu Trªn c¬  ë    s xem   Ðt hå  ¬    Þ    µnh  µ  iÒu  Ön    µnh, x   s ®Ò ngh ph¸th v® ki ph¸th   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc hoÆc   ®è Ng h Nh n   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  îc uû  Òn  quyÕt  nh  Êp  Ën      ph ®   quy ra  ®Þ ch thu hoÆc   kh«ng 
 8. 8 chÊp  Ën  i víikÕ   ¹ch    µnh  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  thu ®è     ho ph¸th gi t   gi¸ng h trong c¶      n¨m cña  chøc  Ýn  ông. tæ  td §i Ò u      21. Tæ chøc    µnh ph¸th      1.Tæ chøc  Ýn  ông  ñ  ng  chøc    tph¸thµnh  td ch ®é tæ  c¸c®î     trong ph¹m      vi kÕ   ¹ch ph¸thµnh  ho     trong c¶    n¨m  ∙  îcchÊp  Ën.Tæ   ®®  thu   chøc  Ýn  ông  td chØ   ® îcph¸thµnh  îtqu¸ kÕ   ¹ch ph¸thµnh     v     ho     trong c¶    n¨m  ∙  îcchÊp  Ën    ®®   thu khi cã  ù  Êp  Ën    s ch thu bæ sung  b»ng  b¶n  ña  ©n   µng  µ   íc n¬i ®∙    v¨n  c Ng h Nh n     ra quyÕt ®Þnh  Êp  Ën    µnh.   ch thu ph¸th   Hå   ¬    Þ   Êp  Ën    s ®Ò ngh ch thu bæ sung  å m:  n     g ®¬ ®Ò nghÞ   ph¸thµnh    giÊy tê cã    ¾n  ¹n        gi¸ng h bæ sung,kÕ   ¹ch ph¸thµnh  Êy tê cã    ¾n  ¹n    ho     gi     gi¸ng h ®iÒu  chØnh, vµ  Õ   ¹ch kinh doanh    k ho     trong n¨m  µi Ýnh  iÒu    t  ch ® chØnh. 2.  íc thêi®iÓ m   Tr     ph¸t hµnh  t  Êt  ngµy  µm  Öc, tæ    Ý nh 20  l vi   chøc  Ýn  t dông  ph¶igöiTh«ng  ph¸thµnh  ña  tph¸thµnh  ù  Õn  Ò   ©n  µng     b¸o    c ®î     d ki v Ng h Nhµ   íc n¬i ®∙  quyÕt  nh   Êp  Ën  n     ra  ®Þ ch thu ph¸t hµnh. N Õ u   íc ngµy      tr   ph¸t   hµnh  ù  Õn  ngµy  µm  Öc,Ng ©n   µng  µ   íc kh«ng  ã    Õn  d ki 10  l vi   h Nh n   c ý ki b»ng  v¨n b¶n  × tæ    th   chøc  Ýn  ông  îctæ  td ®   chøc    µnh  Êy têcã  ph¸th gi     gi¸. 3.Th«ng  ph¸thµnh    b¸o    bao  å m     Õu  èsau  g c¸cy t  : ­Tªn  chøc  Ýn  ông    µnh.   tæ  td ph¸th ­ Tªn  äigiÊy  ê cã    ú phiÕu,tÝn  Õu,chøng    g  t   gi¸(k     phi   chØ  Òn göing ¾n   ti     h¹n.. ) .. ­Tæng  Ö nh     ña  tph¸thµnh.   m gi¸c ®î     ­Thêih¹n  Êy têcã    ×nh      gi     gi¸; H thøc ph¸thµnh.    ­Ngµy    µnh.   ph¸th ­Ngµy  n   ¹n thanh    ®Õ h   to¸n. ­L∙i Êt;Ph¬ng     su   thøc tr¶l∙  êi®iÓ m,  a  iÓ m     i     iTh   ; ®Þ ® tr¶l∙ . ­Ph¬ng    thøc hoµn    tr¶. ­  Þa  iÓ m    § ® thanh    Òn gèc  Êy têcã  to¸nti   gi     gi¸. ­ K Õt    qu¶ ph¸thµnh  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  ña    t ph¸thµnh  íc   gi t   gi¸ng h c c¸c ®î     tr   trongn¨m  µichÝnh  Õu  ã)   t  (n c ­C¸c  éidung    n  th«ng    b¸o kh¸ccña  chøc  Ýn  ông    µnh.   tæ  td ph¸th §i Ò u    c¸o 22. B¸o    Hµng th¸ng,tæ    chøc  Ýn  ông  td b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n  Ò   Õt  v k qu¶    ph¸t hµnh  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  Ë m   Êt  µo  µy  th¸ng tiÕp  gi t   gi¸ng h ch nh v ng 10    theo    cho Ng ©n  µng  µ   ícn¬ira quyÕt ®Þnh  Êp  Ën. h Nh n         ch thu C h ¬ n g  III P h¸t h µ n h  Gi Ê y t ê c ã  gi¸ µ i h ¹ n  d
 9. 9 §i Ò u    Ö nh     23. M gi¸  1. M Ö nh     ña  Êy  ê cã    µi h¹n    gi¸c gi t   gi¸d   b»ng  ng  Öt Nam   ®å Vi   ph¸thµnh    theo  ×nh  h thøc  chøng chØ   èithiÓu  µ m ét  iÖu ®ång  µ  èi®a   µ m ét  û t  l  tr   v t   l  t  ®ång. C¸c  Ö nh     ính¬n  Ö nh     èi Óu ph¶ilµbéisè  ña  Ö nh     èi   m gi¸l   m gi¸t  thi        c m gi¸t   thiÓu. 2.  Ö nh     ña  Êy  ê  ã    µi h¹n  M gi¸c gi t c gi¸d   b»ng  ¹itÖ  ngo   ph¸thµnh    theo  h×nh  thøc chøng    chØ  èithiÓu  µm ét    «    ü   t  l  tr¨m ® laM hoÆc   ¹itÖ  ngo   kh¸ct ng   ¬ ® ¬ng,tèi®a  µm ét      l  tr¨m  ×n  «    ü   ngh ® laM hoÆc   ¹itÖ  ngo   kh¸c t ng  ¬ng.C¸c   ¬ ®   m Ö nh     ính¬n  Ö nh     èi Óu ph¶ilµbéisè  ña  Ö nh     èi Óu. gi¸l   m gi¸t   thi        c m gi¸t  thi 3. M Ö nh     ña  Êy tê cã   dµih¹n  µtr¸phiÕu    µnh    gi¸c gi     gi¸    l     i ph¸th theo  ×nh  h thøc chøng    chØ  îcins ½n    Êy têcã  ®    trªngi     gi¸. 4. M Ö nh     ña  Êy  ê cã    dµi h¹n  µ chøng    gi¸c gi t   gi¸    l  chØ   Òn  öi dµi h¹n  ti g     ph¸thµnh    theo  ×nh  h thøc chøng chØ  îc in s ½n  ®    hoÆc  theo tho¶  Ën  ña  thu c tæ chøc  Ýn  ông    µnh  íi êimua. td ph¸th v  ng   5. M Ö nh     ña  Êy  ê cã    µih¹n    µnh    gi¸c gi t   gi¸d   ph¸th theo  ×nh  h thøc      ghisæ do  chøc  Ýn  ông    µnh  tæ  td ph¸th tho¶ thuËn  íi êimua.   v  ng   §i Ò u    µy    µnh  µ  µy  n   ¹n  24. Ng ph¸th v ng ®Õ h thanh    ña  Êy têcã  to¸nc gi     gi¸dµih¹n lµtr¸phiÕu          i GiÊy  ê cã    µi h¹n  µ tr¸ phiÕu    µnh  ïng  ét  t® îc ghi   ïng t   gi¸d   l    i ph¸th c m ®î       c   ngµy    µnh  µ  ïng ngµy  n   ¹n thanh  ph¸th vc   ®Õ h   to¸n. §i Ò u   Hå   ¬    Þ  õng  tph¸thµnh  25.   s ®Ò ngh t ®î     Tõng  tph¸thµnh,tæ  ®î       chøc  Ýn  ông  td ph¶igöi®Õ n   ©n  µng  µ   íc    Ng h Nh n   hå  ¬    Þ    µnh  Êy têcã    µih¹n.Hå   ¬    µnh  å m: s ®Ò ngh ph¸th gi     gi¸d     s ph¸th g 1.§ Ò   Þ    µnh  Êy têcã    µih¹n.   ngh ph¸th gi     gi¸d   2. Ph¬ng      µnh  Êy  ê cã    µih¹n,trong ®ã     ¸n ph¸th gi t   gi¸d       nªu  â m ôc  ch   r  ®Ý ph¸thµnh,ph¬ng    ö  ông,tæng  Ö nh       µnh,m Ö nh       äicña      ¸n s d   m gi¸ph¸th   gi¸, g   tªn giÊy  ê cã    êih¹n,l∙ suÊt,ph¹m    t   gi¸,th     i   viph¸thµnh, c¸ch      thøc,®Þa   iÓ m       ® tr¶ gèc  µ  ic¸c®iÒu  Ön  µ  iÒu  v l∙    ; ki v ® kho¶n  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  chøc  v quy v ngh v c tæ  tÝn  ông  µ  êimua.  ¬ng      µnh  Êy têcã    µih¹n  d v ng   Ph ¸n ph¸th gi     gi¸d   ph¶i® îcHéi     ®ång  qu¶n  Þth«ng  tr   qua. 3. C¸c  c¸o tµichÝnh  ña      b¸o      c hain¨m  ªntôc gÇn  Êt vµ  Ýnh  n   êi li     nh   t ®Õ th   ®iÓ m   ã  n    Þ   c ®¬ ®Ò ngh ph¸thµnh. C¸c  chøc  Ýn  ông  ã  êigian  ¹t     tæ  td c th   ho   ®éng  íi2  d   n¨m  öic¸c b¸o    µichÝnh  õ khib ¾t  u   ¹t®éng  n   êi g    c¸o t   t    ®Ç ho   ®Õ th   ®iÓ m   ã  n     c ®¬ ®Ò nghÞ   ph¸thµnh. C¸c      b¸o  c¸o  µichÝnh  t  ph¶i ® îc m ét       tæ chøc  Óm   ki to¸n ® îc Ng ©n   µng  µ   íc thõa  Ën     h Nh n   nh hoÆc  Thanh    ©n  tra ng hµng    Ën. x¸cnh 4.K Õ   ¹ch kinhdoanh    ho     trong n¨m  µi Ýnh.   t  ch 5.M É u   Êy têcã    µih¹n sÏph¸thµnh.   gi     gi¸d         6. §iÒu  Ö  µ  Êy  Ðp  ¹t®éng  ®èivíi chøc  Ýn  ông    µnh    l v Gi ph ho   (    tæ  td ph¸th lÇn  u). ®Ç
 10. 10 7.C¸c    thay ® æi  Ò   é    v b m¸y  chøc  µ    tæ  v c¸cthay ® æi    kh¸c(nÕu  ã).   c §i Ò u    ×nh  26. H thøc xem  Ðt,chÊp  Ën   x  thu Trªn  ¬  ë  c s xem   Ðt  å  ¬    Þ   õng  t ph¸thµnh  µ  iÒu  Ön  x h s ®Ò ngh t ®î     v® ki ph¸thµnh,Thèng  c  ©n  µng  µ   ícra quyÕt  nh  Êp  Ën      ®è Ng h Nh n     ®Þ ch thu hoÆc   kh«ng  Êp  Ën  i  íitõng  t ph¸thµnh  Êy  ê cã    µi h¹n  ña    ch thu ®è v   ®î     gi t   gi¸d   c tæ chøc  Ýn  ông. td §i Ò u      27. Tæ chøc    µnh  ph¸th 1. Sau    îc Thèng  c  ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  khi ®   ®è Ng h Nh n   thu b»ng    v¨n b¶n, c¸c tæ      chøc  Ýn  ông  td ph¶ic«ng  è    b Th«ng b¸o    µnh  Êy  ê cã    ph¸th gi t   gi¸ dµih¹n trªnc¸cph¬ng  Ön th«ng    ichóng       ti   tin®¹   trong thêigian tèi Óu 5  µy        thi   ng li   Õp tr ckhiph¸thµnh. ªnti   í       2.  êi ®iÓ m   ¾t  u   Th   b ®Ç ph¸t hµnh  Êy  ê  ã    µi h¹n  Ë m   Êt   gi t c gi¸ d   ch nh   kh«ng    ngµy  Ó   õkhi® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. qu¸ 45  k t      ®è Ng h Nh n   thu 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  td chØ  îcph¸thµnh  îtqu¸ tæng  Ö nh     ∙  ® îc ®    v    m gi¸®     chÊp  Ën    ã  ù  Êp  Ën    thu khi c s ch thu bæ sung  b»ng  v¨n b¶n  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n Hå   ¬    Þ   Êp  Ën    s ®Ò ngh ch thu bæ sung  å m:  n     g ®¬ ®Ò nghÞ  ph¸thµnh    giÊy têcã    µih¹n bæ       gi¸d     sung,ph¬ng      µnh  Êy têcã    µih¹n ®iÒu    ¸n ph¸th gi     gi¸d     chØnh,vµ  Õ   ¹ch kinhdoanh    k ho     trongn¨m  µichÝnh  iÒu    t  ® chØnh. §i Ò u    c¸o 28. B¸o    Ch Ë m   Êt sau  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khikÕt  óc ®îtph¸thµnh, tæ  nh   10  l vi k t     th         chøc  Ýn  ông  td b¸o    c¸o b»ng    v¨n b¶n  Ò   Õt  v k qu¶    µnh  Êy  ê cã    µi ph¸th gi t   gi¸d   h¹n vÒ   ©n  µng  µ   íc(Vô  Ýnh    Ng h Nh n   Ch s¸ch tiÒn tÖ).     C h ¬ n g  IV tr¸ch n hi Ö m  c ñ a t æ  c h ø c t Ý n d ô n g, c¸c ® ¬ n  v Þ   thu é c N g © n  h µ n g  N h µ  n í c Vi Ö t N a m  v µ   c hi n h¸nh N g © n  h µ n g  N h µ  n í c tØ n h, th µ n h p h è   §i Ò u    29. Tr¸chnhiÖm  ña  chøc  Ýn  ông    c tæ  td 1. C«ng  è    b c«ng khaivÒ   Öc    µnh  Êy  ê cã    µ  chøc      vi ph¸th gi t   gi¸v tæ  ph¸t hµnh  Êy têcã    gi     gi¸theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  Quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 21  §i 27  ch n 2. Thanh    Òn gèc,l∙®óng  ¹n  µ  y      to¸nti      i h v ®Ç ®ñ cho  êisë  ÷u  Êy tê ng   h gi     cã  gi¸. 3. Thùc  Ön    hi b¸o c¸o  Õt  k qu¶ ph¸thµnh    theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti §i 22  §iÒu  Quy  Õ   µy. 28  ch n
 11. 11 §i Ò u  30. Tr¸ch  Öm   ña  nhi c Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ph   1. TiÕp  Ën  å  ¬    Þ    µnh  Êy  ê cã    ¾n   ¹n,th«ng    nh h s ®Ò ngh ph¸th gi t   gi¸ng h  b¸o    µnh  Êy  ê cã    ¾n   ¹n,b¸o  kÕt  ph¸th gi t   gi¸ng h  c¸o  qu¶    µnh  Êy  ê cã  ph¸th gi t   gi¸  ¾n  ¹n  ña    chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n    ng h c c¸c tæ  td cæ ph c Nh n   Nh d trªn®Þa  µn.   b 2. Xem   Ðt,quyÕt  nh    Þ     x  ®Þ ®Ò ngh ph¸thµnh  Êy  ê cã    ng ¾n   ¹n    gi t   gi¸  h cña    chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n    a  µn. c¸ctæ  td cæ ph c Nh n   Nh d trªn®Þ b 3.  èi hîp  íiVô   Ýnh  Ph   v   Ch s¸ch  Òn  Ö    ti t ®Ó xem   Ðt  ×nh  èng  c  x tr Th ®è quyÕt  nh  Öc    µnh  Êy  ê cã    µi h¹n  ña    chøc  Ýn  ông  ®Þ vi ph¸th gi t   gi¸d   c c¸c tæ  td cæ   Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n    a  µn. ph c Nh n   Nh d trªn®Þ b 4. ChË m   Êt vµo  µy  th¸ng sau, b¸o  Ng ©n   µng  µ   íc (Vô    nh   ng 15      c¸o  h Nh n   ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ) vÒ   Õt        k qu¶    µnh  Êy  ê cã    ¾n  ¹n  ph¸th gi t   gi¸ng h th¸ng tr c   í  cña    chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n    a  µn. c¸ctæ  td cæ ph c Nh n   nh d trªn®Þ b §i Ò u 31. Tr¸ch  Öm   ña    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc nhi c c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ViÖtNam   1.Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ      a. TiÕp  Ën  å  ¬    Þ    µnh  Êy  ê cã    ¾n   ¹n  µ  µi   nh h s ®Ò ngh ph¸th gi t   gi¸ng h vd  h¹n,th«ng    b¸o    µnh  Êy  ê cã    ¾n   ¹n,b¸o  kÕt  ph¸th gi t   gi¸ng h  c¸o  qu¶    µnh  ph¸th giÊy  ê cã    ¾n   ¹n  µ  µi h¹n  ña    chøc  Ýn  ông  µ   íc,tæ  t   gi¸ng h vd  c c¸c tæ  td Nh n   chøc  Ýn  ông  ªndoanh, tæ  td li     chøc  Ýn  ông  íc ngoµi,Quü   Ýn  ông  ©n  td n    td nh d©n Trung  ng. ¬ b. TiÕp  Ën  å  ¬    Þ     nh h s ®Ò ngh ph¸thµnh  Êy  ê cã    µi h¹n,b¸o      gi t   gi¸d     c¸o kÕt qu¶    µnh giÊy  ê cã    µih¹n  ña    chøc  Ýn  ông    Çn  ph¸th   t   gi¸d   c c¸c tæ  td cæ ph cña  µ   ícvµ  ©n  ©n. Nh n   nh d c.Chñ  ×, èihîp víi   n  Þ  ªnquan    tr   ph       ®¬ v li   c¸c xem  Ðt ®Ò   Þ    µnh  x   ngh ph¸th giÊy têcã   cña  chøc  Ýn  ông    ×nh Thèng  c  ©n  µng  µ   ­     gi¸  tæ  td ®Ó tr   ®è Ng h Nh n ícquyÕt ®Þnh.     d. Nghiªn cøu  ×nh  ×nh      t h ph¸thµnh  Êy  ê cã    ña    chøc  Ýn    gi t   gi¸c c¸c tæ  t dông    Õn  ®Ó ki nghÞ   èng  c  ©n   µng  µ   íc söa  æi,    Th ®è Ng h Nh n   ® bæ sung  nh÷ng  quy  nh  Ò     µnh  Êy têcã    ña    chøc  Ýn  ông. ®Þ v ph¸th gi     gi¸c c¸ctæ  td 2.Vô    C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    ©n  µng  ng h v tæ  td phing h Phèihîp víi ô  Ýnh        Ch V s¸ch tiÒn tÖ        ®Ó xem   Ðt tr×nh Thèng  c  Õt x    ®è quy   ®Þnh  Öc    µnh  Êy têcã    ña    chøc  Ýn  ông. vi ph¸th gi     gi¸c c¸ctæ  td 3.Thanh    ©n  µng    trang h a.  èi hîp  µ  Ph   v cung  Êp  c cho  ô   Ýnh  V Ch s¸ch  Òn  Ö  ×nh  ×nh  ¹t ti t t h ho   ®éng  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸ctæ  td qua    ×nh thanh    qu¸ tr   tra,gi¸m    õ xa  i víi s¸tt   ®è     c¸c  chøc  Ýn  ông    ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt tæ  td ®Ó tr Th ®è Ng h Nh n   x  quyÕt ®Þnh  Ò   Öc    µnh  Êy têcã    ña  chøc  Ýn  ông.   v vi ph¸th gi     gi¸c tæ  td   b. Thanh    tra,gi¸m    Öc  s¸tvi ph¸thµnh  Êy  ê  ã    ña  chøc  Ýn    gi t c gi¸c tæ  t dông; Xö   ýtheo  Èm  Òn  µ  Õn  Þ  èng  c  ©n   µng  µ   íc   l  th quy v ki ngh Th ®è Ng h Nh n   xö  ýc¸ctr ng  îp viph¹m    l    ê h     c¸cquy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy. ®Þ t i ®Þ n 4.Vô    Qu¶n  ýngo¹ihèi l   
 12. 12 Phèihîp víi ô  Ýnh        Ch V s¸ch tiÒn tÖ        ®Ó xem   Ðt tr×nh Thèng  c  Õt x    ®è quy   ®Þnh  Öc    µnh  Êy têcã    vi ph¸th gi     gi¸b»ng  ¹itÖ  ña    chøc  Ýn  ông. ngo   c c¸ctæ  td 5.Vô  Õ    tµi Ýnh   K to¸n­   ch H íng  Én  Ö   èng  µikho¶n  µ  Öc  ¹ch  d h th t  v vi h to¸n     nghiÖp  ô  v ph¸thµnh    giÊy têcã    ¾n  ¹n  µ  µih¹n cña    chøc  Ýn  ông.     gi¸ng h vd    c¸ctæ  td 6.Vô    NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v kho  ü  qu a. T  Ên    v cho    chøc  Ýn  ông  Ò   ÕtkÕ   É u   µ    Êy tê cã    c¸ctæ  td v thi   m v ingi     gi¸ ®¶m   b¶o  èng  ch gi¶. b. Tæ     chøc  ÕtkÕ,    Êy tê cã    µ  thi   ingi     gi¸v cung  Êp  n  c Ê chØ  ¾ng      tr khitæ chøc  Ýn  ông    Çu. td yªu c §i Ò u    ö  ýviph¹m 32. X l     C¸c  chøc  µ    ©n    ¹m    tæ  v c¸ nh viph c¸c quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  ú theo  ®Þ ti  ch n tu   tÝnh  Êt vµ  ch   møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®é viph s   x ph     h ch trong lÜnh    vùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ti   v ho   ng h hoÆc   Þ    b truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u    öa  æi,bæ   33. S ®   sung ViÖc  öa  æi,bæ   s®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n  µng  µ   ­ ch n do  ®è Ng h Nh n ícquyÕt ®Þnh.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản