intTypePromotion=1

Quyết định 1344/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định 1344/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1344/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về việc thu hồi và đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1344/2001/NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc s è  1344/2001/Q§­N H N N  n g µ y 29  n th¸ng  10 n¨ m  2001 ba n  h µ n h  q u y  ® Þ n h  v Ò   Ö c  vi thu h åi v µ  ® æ i  ti Ò n  Ê y kh« n g  ® ñ  tiªu gi  ch u È n  lu  th«ng T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­C¨n  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícsè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/03/1993  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 871998/N§­   µy  CP ng 31/10/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò     µnh,thu håivµ  v ph¸th       thay thÕ  Òn giÊy,tiÒn kim  ¹ ;   ti       lo i ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü, qu Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  nh   Ò   Öc  ®Þ v vi thu håivµ  æi  Òn giÊy kh«ng      Èn u    ® ti     ®ñ tiªuchu l th«ng". §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  2. Quy ®Þ n c hi l   15  k t  kv thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 249/1999/Q§­NHNN6   µy  th¸ng 7  ng 15    n¨m 1999  cña  èng  c  ©n   µng  µ   ícban  µnh  Th ®è Ng h Nh n   h Quy  nh  Ò   Öc    åivµ  ®Þ v vi thu h   ® æi  Òn giÊy,ng©n  Õu  ti     phi thanh    to¸nkh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng. §i Ò u    3. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  V¨n    tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ      v Kho quü, Vô   ëng  ô   Õ     tr V K to¸n ­ Tµi chÝnh, Vô   ëng  ô          tr V Tæng   Óm   ki so¸t,Gi¸m    ®èc  ë   S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  ã  ªnquan  d Ng h Nh n   tr c¸c ®¬ v c li   thuéc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  Ng h Nh n   ®è Chi  nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, Ng h Nh n     thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Tæng  ph tr     ¬  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)    chøc  Ýn  ®è c¸c tæ  t dông; Tæng     Gi¸m  c  ®è Kho  ¹c  µ   íc chÞu  b Nh n   tr¸ch nhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
  2. Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c thu h å i v µ  ® æ i  c¸c lo¹i Ò n gi Ê y k h « n g  ® ñ  tiªu  ti   c h u È n  lu  th«ng  (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1344/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng10  29    n¨m 2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. TiÒn  Êy kh«ng      Èn u  gi   ®ñ tiªuchu l th«ng  µc¸c lo¹ tiÒn giÊy do  ©n  µng  l    i       Ng h Nhµ   íc ViÖt Nam   n    ph¸thµnh, cßn    Þ l hµnh, nhng  ∙  Þ     áng, r¸ch n¸t     gi¸tr  u    ® b hh      hoÆc   Õn  ¹ng.Trong  õng  êikú,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Ïhíng dÉn  bi d   t th     h Nh n     s    tiªuchuÈn  Òn    ti kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  µm  ¬  ë  l c s cho  Öc  Ón  än, vi tuy ch   ph©n  ¹ . lo i §i Ò u 2. Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Së  ¬  Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,tæ  d Ng h Nh n   chøc  Ýn  ông, chinh¸nh  ña  chøc  Ýn  td    c tæ  t dông,Së     giao dÞch  ña  chøc  Ýn  ông  µ    c tæ  td v Kho  ¹c Nhµ   ícc¸c cÊp  íi y   b  n    (d   ®© gäi chung  µ ®¬n  Þ     l  v thu  æi)  Þu  ® ch tr¸ch nhiÖm     niªm  Õt  y c«ng  khai t¹  ô së   i  tr giao  Þch    Èn  Òn  Êy  d tiªuchu ti gi kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng,tiÒn  Êy    gi kh«ng  ®ñ     Èn u  tiªuchu l th«ng    iÒu  Ön  îc ® æi  µ  ùc  Ön  ®ñ ® ki ®   v th hi thu  åi,® æi  Òn h  ti   giÊy  kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng cho    chøc, c¸ nh©n  c¸c tæ     nh»m   µm  ¹ch, ls   ®Ñ p   ng  Òn trongl th«ng,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho u  ®å ti    u     ki thu l   i l th«ng  Òn tÖ. ti   C h ¬ n g  II Ti Ò n  gi Ê y k h « n g  ® ñ  tiªu h u È n  lu  th«ng  c §i Ò u 3. TiÒn  Êy  gi kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  îc xem   Ðt, ® æi  íic¸c ®iÒu  ®  x  v    kiÖn: 1. Lµ  Òn  Êy  Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam     ti gi do  h Nh n     ph¸thµnh, ®ang      trong  thêigian l hµnh.    u  2. Trêng  îp tê tiÒn bÞ     Êt  ét  Çn, r¸chrêihay  Òn m¶nh    h      r¸chm m ph      li   hoÆc     2 m¶nh  êtiÒn cã  ïng m Ö nh     ïng lo¹ nhng  t   c  gi¸,c   i kh¸csè    îccan    ¹th× ph¶i   sªri   ® d¸n l     i   cã  Ön  Ých  di t b»ng  hoÆc   ính¬n  phÇn   Ön  Ých  ña  êtiÒn cïng lo¹ . l  ba  tdi t c t     i 3.TiÒn  Êy h  áng    gi   h kh«ng  ph¶ido  µnh    û  ¹i.  h vihu ho
  3. §i Ò u    4. TiÒn  Êy  gi kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng,®ñ   iÒu  Ön  îc® æi  îcph©n   ® ki ®   ®  lo¹ theo c¸cnhã m     i    nguyªn nh©n:   1. Do     qu¸  ×nh u  tr l th«ng:tê tiÒn     thay  æi  µ u   ¾c,  ê   ¹t,bÈn, nhµu  ® m s m nh     n¸t, ò,r¸chrêihay  Òn m¶nh  îccan  l¹ .       c li   ®  d¸n  i 2. Trong    ×nh b¶o    qu¸ tr   qu¶n, tê tiÒn  Þ      b ch¸y,m ôc    hoÆc   Þ     ng  ña  b t¸c®é c ho¸ chÊt nh  µ      x phßng, axÝt,x¨ng,dÇu        hoÆc   Þ   Õn  ¹ng  ëic¸c lýdo  b bi d b       kh«ng  cè    ý kh¸c. C h ¬ n g  III T æ  c h ø c  thu h å i v µ  ® æ i  c¸c lo¹i Ò n gi Ê y   ti k h « n g  ® ñ  tiªu h u È n  lu  th«ng  c §i Ò u 5. §¬n  Þ  ® æi  Çn  v thu  c xem   Ðt  Ön  ¹ng ë  ê tiÒn    Õn  µnh  x hi tr   t   ®Ó ti h thu  æi  ® cho    chøc,c¸nh©n  íi y  äichung  µkh¸ch hµng): c¸ctæ     (d   ®© g   l    1. §èi víitiÒn  Êy       gi quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n    Òu  Quy  nh  µy, ®¬n  Þ  1, §i 4  ®Þ n  v thu ® æi  ã    c tr¸chnhiÖm     åivµ  æi    thu h   ® ngay    khikh¸ch hµng  Çn  æi    c® hoÆc   ép  n c¸c lo¹  Òn  ãi trªnvµo  µikho¶n  ¹  n  Þ  ® æi  µ tæ   i ti n     t  ti ®¬ v thu  l   chøc  Ýn  ông, chi td    nh¸nh  ña  chøc  Ýn  ông,së  c tæ  td   giao dÞch  ña  chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ     c tæ  td   b  níc c¸c cÊp, kh«ng  ©n  Öt n¬i c  ó,kh«ng  ¹n  Õ   è îng,kh«ng       ph bi     tr   h ch s l   yªu  Çu  c thñ tôcgiÊy têvµ         kh«ng    Ý. thu ph 2.  èi víitiÒn  Êy  §   gi quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  Quy  nh   µy, kh¸ch  2,  4  ®Þ n  hµng  Çn  æi  c® ph¶ilµm  Êy ®Ò   Þ    gi   ngh (theo m É u   nh  Ìm),nép  ïng hiÖn  Ët   ®Ý k   c  v  cho  n  Þ  ® æi. Trong  ¹m    ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn  îc giÊy ®¬ v thu    ph vi10  l vi k t     ®    ®Ò   Þ  µ  Ön  Ët cña  ngh v hi v   kh¸ch hµng, ®¬n  Þ    æi  Õn  µnh  ® æi        v thu ® ti h thu  cho kh¸ch hµng  µ    Ý    v thu ph theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  nh  µy,kh«ng  ¹n  Õ   ®Þ ti  7  ®Þ n  h ch sè îng thu ® æi. l   §i Ò u 6. 1. Trêng  îp  Òn  Êy    h ti gi kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng,®ñ   iÒu  Ön  æi   ® ki ® nhng  chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c Nhµ   íc kh«ng    nh  îc do  tæ  td   b  n  x¸c ®Þ ®   nguyªn  ©n  nh nµo  ×  th ph¶ilËp      biªnb¶n  ¹m  ÷ vµ  öicïng hiÖn  Ët vÒ     t gi   g     v   chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc trªn®Þa   µn    n    b ®Ó gi¸m  nh.  ®Þ Trong  vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khi 7  l vi k t     nhËn  îc biªnb¶n  µ  Ön  Ët,chinh¸nh  ©n   µng  µ   íc ph¶itr¶lêib»ng  ®    v hi v     Ng h Nh n       v¨n b¶n  Õt  k qu¶  gi¸m  nh    n  Þ  ®Þ ®Ó ®¬ v thu  æi  Õn  µnh  ® ti h thu  æi  ® cho kh¸ch  hµng theo §iÒu  Quy  nh  µy.   5  ®Þ n 2. Trêng  îp chinh¸nh  ©n   µng  µ   íckh«ng  Õt  Ën  îctiÒn kh«ng    h   Ng h Nh n   k lu ®     ®ñ     Èn u  tiªuchu l th«ng  nguyªn nh©n  µo  × ph¶ilËp    do    n th     biªnb¶n  ¹m  ÷ vµ  öi t gi   g   cïng  Ön  Ët (hoÆc  öibiªnb¶n  ¹m  ÷ cïng  Ön  Ët cña  chøc  Ýn  ông, hi v   g    t gi   hi v   tæ  td   Kho  ¹c Nhµ   íc)vÒ   ô  b  n   V NghiÖp  ô    µnh  µ  v ph¸th v Kho  ü    qu ®Ó gi¸m  nh. Trong  ®Þ  
  4. vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn  îcbiªnb¶n  µ  Ön  Ët,Vô   15  l vi k t     ®    v hi v   NghiÖp  ô  v ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  qu ph¶itr¶lêi     b»ng    v¨n b¶n      ®Ó chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc thùc hiÖn  ® æi      thu  (hoÆc  th«ng b¸o cho  chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c Nhµ   íc tæ  td   b  n  thu  æi)  ® cho kh¸ch  µng  h theo  Òu  Quy  nh  µy. Trong  §i 5  ®Þ n  vßng  ngµy  µm  7  l viÖc  Ó   õkhinhËn  îckÕt  k t    ®  qu¶ gi¸m  nh  ña  ô  ®Þ c V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ      v Kho quü, Chi    nh¸nh  ©n   µng  µ   íc ph¶i thùc  Ön  Öc  Ng h Nh n     hi vi thu  æi  ® cho kh¸ch   hµng. 3. Trêng  îp tiÒn giÊy    h    kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng,kh«ng    iÒu  Ön    ®ñ ® ki ® îc® æi  × ®¬n  Þ    æi    th   v thu ® ph¶itr¶l¹ ngay       i cho  kh¸ch hµng  µ    v th«ng  lýdo  b¸o    kh«ng    æi. thu ® 4. Trêng  îp tiÒn giÊy  Þ     áng, biÕn  ¹ng  Õu    h    b hh   d n nghingê  hµnh    û    do  vihu ho¹ith×  n  Þ    æi    ®¬ v thu ® ph¶ilËp      biªnb¶n  ¹m  ÷ hiÖn  Ët vµ  t gi   v   th«ng  cho  ¬  b¸o  c quan C«ng  cïng cÊp  iÒu    ö  ý.K Õt  Ën  ña  ¬  an    ® tra,x l   lu c c quan  C«ng  lµc¬  ë  an    s ®Ó   n  Þ    æi  Õn hµnh    æi  ®¬ v thu ® ti   thu ® hoÆc     ¹ cho  tr¶l   i kh¸ch hµng    hoÆc   ö  ý x l  hiÖn  Ëttheo quy  nh  ña  v    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 7. 1. §¬n  Þ  ùc hiÖn  Öc    åivµ  æi  Òn giÊy    v th   vi thu h   ® ti   kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng theo Kho¶n    Òu  Quy  nh  µy  îcthu m ét    2,§i 5  ®Þ n ®   kho¶n  Ý. Møc  Ý    ph   ph thu ® æi  b»ng    4% tæng    ÞtiÒn ® îcchÊp  Ën    æi,nhng  gi¸tr      nh thu ®   møc  Ý  èithiÓu  ph t   cho  çi lÇn  æi  µ2.000®. m  ® l  2.PhÝ     æi  Òn kh«ng      Èn u    thu ® ti   ®ñ tiªuchu l th«ng  îcph©n      ®  bæ nh sau: a.    Tæ chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c  µ   íc nép  td   b Nh n   50%   Ý   ph thu  îc theo    ®  quy ®Þnh  ¹ Kho¶n  ®iÒu  µy  ïng hiÖn  Ët vÒ     ti  1  nc  v   Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctrªn Ng h Nh n     ®Þa  µn  b hoÆc   ë  S Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc. d Ng h Nh n b. Ph Çn  Ý    ph cßn  ¹   chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc® îch¹ch    µo  l itæ  , td   b  n    to¸nv thu nhËp    ﮾ p     Ý    æi.   ®Ó b   chiph thu ® 3. ViÖc  ¹ch    h to¸n phÝ     thu  æi  Òn  Êy  ® ti gi kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  ¹ t i Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc,Së   Ng h Nh n   Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  d Ng h Nh n   hi theo chÕ     Õ     Ön  µnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   ®é k to¸nhi h c Ng h Nh n     §i Ò u 8. Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc,Së  Ng h Nh n   giao dÞch  ©n  µng  µ   ­   Ng h Nh n íccã    tr¸chnhiÖm:   1. Tæ     chøc  Ón  än  Òn  Êy  tuy ch ti gi kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam; c Ng h Nh n     2. H íng  Én    chøc  Ýn  ông, Kho  ¹c  µ   íc trªn®Þa   µn  Ón    d c¸c tæ  td   b Nh n     b tuy chän  Òn giÊy thu håitõl th«ng; ti          u  3. KiÓ m       Ën    tra,thu nh hoÆc   æi    ¹  Òn  Êy  ® c¸c lo iti gi kh«ng      Èn u  ®ñ tiªuchu l th«ng  cho    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc(ri   i víitiÒn giÊy  c¸c tæ  td   b  n   ªng®è       kh«ng  ®ñ     Èn u  tiªuchu l th«ng  ® æi  thu  theo quy  nh  Þ  ®Þ ta kho¶n  §iÒu  Quy  nh   2  5  ®Þ
  5. nµy,tæ    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íc®ãng  ã  td   b  n  b riªngvµ  îcgiao nhËn   ®    theo  ê t  trong tr ng  îp kh«ng    è îng ®ãng  ã    ép  Ò      ê h   ®ñ s l   b khin v Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níctrªn®Þa  µn,Së     b   Giao  Þch  ©n  µng  µ   íc). d Ng h Nh n C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 9. Vô   ëng  ô   tr V NghiÖp  ô  v Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü  Þu  qu ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    h  vµ  Óm    Öc  ùc hiÖn  ki travi th   Quy  nh  µy  ®Þ n trong h Ö   èng  ©n   µng  µ   íc,   th Ng h Nh n   c¸ctæ    chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c nhµ  íc. td   b  n §i Ò u    10. ViÖc  öa  æi,bæ   s®   sung    iÒu, kho¶n  ña  c¸c®   c Quy  nh  µy  Thèng  c  ®Þ n do  ®è Ng ©n  µng  µ   ícquyÕt ®Þnh. h Nh n    
  6. Phô   ôc  (Dµnh  l 01  cho    © n) c¸ nh Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  ® æ i  ti Ò n gi Ê y  k h « n g  ® ñ  tiªu h u È n  lu  th«ng  c K Ýnh  öi:…… … … … … … … … … … … … … … g Hä   µ  v tªn:…… … … … … … … … … …   Tuæi:… … … … … … … … … … . §Þa  chØ:… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. §iÖn  ¹i tho :…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . Chøng  minh  ©n  ©n  è:… … … … … … … … … … … … … … … … … .. nh d s C«ng  an… … … … … … … … … … … .   Êp  µy… … … … … … … … … . c ng Tæng  è  Òn cÇn  æi:… … … … … … … … … … … … … … ® s ti   ® (b»ng  ÷:… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..) ch Nguyªn  ©n  Òn giÊy bÞ    áng: nh ti     hh ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … B ¶ n  kª c hi ti Õt Lo¹itiÒn   Sè   ê t HiÖn  ¹ngtêtiÒn tr     Thµnh  Òn ti §Ò  nghÞ   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .   … xem   Ðt  µ  xv cho  æi  è  Òn trªn. ® s ti   … …   µy…   Ng th¸ng…  n¨m… Ng êi®Ò   Þ   ngh (Ký  µ    â hä  v ghir   tªn)
  7. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Phô   ôc  (Dµnh  l 02  cho  chøc) tæ  Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Gi Ê y ® Ò  n g h Þ  ® æ i  ti Ò n gi Ê y  k h « n g  ® ñ  tiªu h u È n  lu  th«ng  c KÝnh  öi:…… … … … … … … … … … … … … … … … g Tæ   chøc  Çn  æi… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. c® §Þa  chØ:… … … … … … … … … … … … … …   Ön  ¹i §i tho :…… … … §¹idiÖn    giao dÞch:¤ng  µ)… … … … … … … … … … … … … … .     (B Chøng  minh  ©n  ©n  è:… … … … … … … … … … … … … … … .. nh d s C«ng  an… … … … … … … … ..   Êp  µy… … … … … … … … … … . c ng (Cã  Ó  th thay CMND     b»ng  ét  ¹ giÊy têtuú th©n  m lo i        kh¸c) Theo  Êy giíthiÖu hoÆc   û  Öm  è: gi     i   u nhi s Do  ¤ng  µ):…… … … … … … … … … (B   Chøc  ô:… … … … … … … v Ký  µy  …/ … …../… … ….; ng … Tæng  è  Òn cÇn  æi:… … … … … … … … … … … … … … ® s ti   ® (b»ng  ÷:… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..) ch Nguyªn  ©n  Òn giÊy bÞ    áng: nh ti     hh ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … B ¶ n  kª c hi ti Õt Lo¹itiÒn   Sè  ê t HiÖn  ¹ngtêtiÒn tr     Thµnh  Òn ti §Ò  nghÞ   … … … … … … … … … … … … .   … xem   Ðt  µ  x v cho  æi  è  Òn ® s ti   trªn. …   µy…   Ng th¸ng…  n¨m… §¹idiÖn    giao dÞch  
  8. 8 (Ký,ghirâ hä    ng  Êu)       tªn, ®ã d  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2