Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
44
lượt xem
9
download

Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước vê fviệc ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1390/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  è ng ® è c  N g © n  h µ n g   h µ  n íc S è 1390/2001/Q§­ N H N N  n g µ y 07  th N th¸ng  11 n¨ m  2001 B a n  h µ n h  §i Ò u  l Ö m É u  v Ò   t æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a C « n g   c v ty q u ¶ n  lý n î v µ   khai th¸c t µi  s¶n trù c thu é c n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i  thè ng ® è c   g © n  h µ ng N h µ  n íc N ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   è    cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µ  Ët  v Lu c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng12  ng 12    n¨m 1997; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng3  ng 2    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Ö m   ô, quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 149/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 5    n¨m  2001   cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  Th t   ph v vi phª  Öt  Ò     ö  ýnî tån ®äng  ña    duy § ¸n x l       c c¸c ng©n  µng  ¬ng  ¹i; h th m  ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 150/2001/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 5    n¨m 2001   cña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp C«ng    Th t   ph v vi th l  tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµi      s¶n  ùcthuéc ng©n  µng  ¬ng  ¹i; tr     h th m ­ Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô    ®Ò ngh c V tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông   Ng h v tæ  td phing©n  µng,   h quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1.  Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  Òu  Ö  É u   Ò   chøc  µ  ¹t ®Þ n “§i l m v tæ  v ho   ®éng  ña  c C«ng    tyqu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  ùcthuéc ng©n  µng  ¬ng       tr     h th m¹i”.   §i Ò u 2. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  µ  15  k t  kv thay  Õ  th Quy Õt  nh   è  ®Þ s 306/2000/Q§­ NHNN5   µy  ng 15/9/2000  ña  èng  c Th ®èc  ©n   µng  µ   ícban  µnh  Ng h Nh n   h Quy  nh  ¹m  êim É u   Òu  Ö  ®Þ t th   §i l C«ng   ty qu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i.      th ch c ng h th m  §i Ò u 3. Ch¸nh V¨n phßng,Vô  ëng  ô    tr V C¸c  ©n  µng  µ  chøc  Ýn  ông    Ng h v tæ  td phi ng©n  µng, Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c    h   tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng, Chñ   Þch  ¬  t Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i ng h th m  chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 ® i Ò u  l Ö  m É u   v Ò  t æ  c h ø c  v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a C « n g  ty q u ¶ n  l ý n î v µ     k h ai th¸c t µi ¶ n tr ù c thu é c n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i   s (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 1390/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng11  07    n¨m 2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n   C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Ýnh  Êtsë  ÷u,m ôc  ch  µ  ¹m    ¹t®éng 1. T ch   h   ®Ý v ph viho   C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  ùcthuéc  ©n  µng  ¬ng  ¹i      tr   ng h th m  (sau  y   äi t¾t lµ C«ng    µ C«ng    ã   ®© g       ty)l   ty c t c¸ch ph¸p  ©n,  ¹ch    c    nh h to¸n ®é lËp b»ng  èn  ù cã,® îcthµnh  Ëp  v t      l theo  Quy Õt  nh  è  ngµy  th¸ng  n¨m   ®Þ s          cña  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ ng©n  µng  ¬ng  ¹i.C«ng    ¹t®éng  tr   h th m  ty ho   tronglÜnh  ùc    v qu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµi      s¶n b¶o  ¶m   îvay. ® n  §i Ò u    gäi,®Þa  2. Tªn    chØ  ña  c C«ng    ty 1.Tªn  y      ®Ç ®ñ b»ng  Õng ViÖtNam ti       Tªn  äit¾tb»ng  Õng  ÖtNam   Õu  ã)    g    ti Vi   (n c 2.Tªn    giao dÞch  èc  Õ    qu t b»ng  Õng  ícngoµith«ng  ông  Õu  ã) ti n    d (n c   Tªn  Õtt¾tb»ng  Õng  ícngoµith«ng  ông  Õu  ã)    vi     ti n    d (n c 3.Trô  ë  Ýnh   s ch 4.Sè  iÖn  ¹i   ® tho   : Telex:   Fax  : §i Ò u        3. T c¸ch ph¸p  ©n  µ  ùchñ  µichÝnh  nh v t  t  C«ng    ã  tyc : 1.T    c¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam        2.Con  Êu    d riªng; µikho¶n  ë   ¹ c¸cng©n  µng  ¬ng  ¹itrong níc.    t m t    i h th m    3. Vèn  µ  µis¶n,trong ®ã   èn  iÒu  Ö  µ. .(b»ng  è  µ    v t     v® l l .  . s v b»ng  ÷) do  ch   ng©n  µng  ¬ng  ¹i cÊp; chÞu  h th m    tr¸chnhiÖ m     trong ph¹m    è  èn  µ  µis¶n    vis v v t   thuéc së  ÷u  ña    h c C«ng  ty. 4.B¶ng    tæng  Õt  µis¶n,c¸cquü  k t     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  .Thêih¹n  ¹t®éng 4    ho   Thêi h¹n  ¹t®éng  ña    ho   c C«ng    ty kh«ng qu¸  êigian  ¹t®éng  th   ho   cßn  ¹ li  cña  ©n  µng  ¬ng  ¹i. ng h th m 
  3. 3 §i Ò u    5. Nguyªn  ¾c  chøc  µ  iÒu  µnh t tæ  v® h 1.C«ng    îc®iÒu  µnh  ëiGi¸m  c    ty®   h b  ®è C«ng  ty. 2. C«ng    Þu  ù    ty ch s qu¶n  ý,kiÓm     ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i vÒ     l  trac ng h th m   tæ chøc  µ  ©n  ù,vÒ   éidung  µ  ¹m    ¹t®éng; chÞu  ù  v nh s  n  v ph viho     s qu¶n  ý,thanh  l  tra,kiÓm    ña  ©n  µng  µ   íc,cña    ¬    trac Ng h Nh n   c¸c c quan  µ   íckh¸c cã  Èm   Nh n     th quyÒn  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II t æ  c h ø c, q u ¶ n  tr Þ, ® i Ò u  h µ n h   §i Ò u 6. Bæ   Öm,  Ôn  Öm   nhi mi nhi Gi¸m  c,  ã   ®è Ph Gi¸m  c,  ëng  ®è Tr phßng  Õ   k to¸n,   ëng  kiÓm    éibé.   tr Tæ tæ  tran   1. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ ng©n  µng  ¬ng  ¹i bæ   Ö m,  Ôn  tr   h th m   nhi mi nhiÖ m  Gi¸m  c,  ëng  ®è Tr phßng  Õ   k to¸n C«ng      ty theo    ®Ò nghÞ   ña  c Tæng   gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i. ®è ng h th m 2. Tæng     gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i bæ   Ö m,  Ôn  Ö m   ã  ®è ng h th m  nhi mi nhi Ph gi¸m  c, Tæ   ëng  kiÓm     éi bé  ®è   tr tæ  tran   C«ng   ty,Gi¸m  c    ®è chinh¸nh,Trëng    v¨n phßng  idiÖn  ña    ®¹   c C«ng    µ    tyv c¸c chøc danh ¬ng  ¬ng  t ® kh¸c cña    C«ng  tytheo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng  ¬ng  ¹i.     ®Þ c §i l ng h th m §i Ò u    7. Gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc gi   1. Gi¸m  c  µngêichÞu    ®è l     tr¸chnhiÖm   ícng©n  µng  ¬ng  ¹ivµ    tr   h th m   ph¸p  luËtvÒ   Öc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña    vi ® h ho   c C«ng  ty. 2. Gióp    Gi¸m  c  ã  ét  è  ã  ®è c m s Ph Gi¸m  c, Trëng  ®è   phßng  Õ     µ  é  k to¸nv b m¸y  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô. v 3. Phã     Gi¸m  c  µ ngêi gióp  ®è l     Gi¸m  c  iÒu  µnh  ét  ®è ® h m hoÆc   ét  è  ms lÜnh  ùc  ¹t®éng  ña  v ho   c C«ng   ty theo  ù  ©n  s ph c«ng  ña  c Gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸ch nhiÖm   íc Gi¸m  c  µ    tr   ®è v ph¸p  Ët vÒ   Öm   ô  îc Gi¸m  c  ©n  lu   nhi v®  ®è ph c«ng. 4. Trëng    phßng  Õ     óp  k to¸ngi Gi¸m  c ®è chØ  o  ùc hiÖn  ®¹ th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng  cña    kª  C«ng    ã    Òn  µ  Üa  ô  ty,c c¸c quy v ngh v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5. Tæ   ëng  kiÓm     éi bé  Óm     Öc  Êp  µnh    tr tæ  tran   ki travi ch h ph¸p  Ëtvµ  lu   c¸cquy  nh  éibé,c¸cho¹t®éng    ®Þ n        nghiÖp  ô  ña  v c C«ng ty. 6. Bé     m¸y  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  Héi ®ång  v do    qu¶n  Þ ng©n  µng  ­ tr   h th ¬ng  ¹i quy  nh  m  ®Þ theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i, ®è ng h th m  cã chøc  n¨ng tham  u, gióp  m  Gi¸m  c  ®è trong viÖc  iÒu  µnh  ¹t®éng  ña    ® h ho   c C«ng  ty. §i Ò u    Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  8. Nhi v  h c Gi¸m  c ®è 1. TiÕp  Ën  èn  µ    ån  ùc kh¸c ® îcng©n  µng  ¬ng  ¹i giao   nh v v c¸c ngu l      h th m    cho  C«ng   tyqu¶n  ývµ  ö  ông. l  s d
  4. 4 2.Tr×nh    Tæng  gi¸m  c  ©n  µng  ¬ng  ¹i: ®è ng h th m  ­ViÖc  öa  æi,bæ     s®   sung  Òu  Ö  §i l C«ng  ty; ­ViÖc  ë       m chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn;    ®¹   ­C¬   Êu  chøc  é    c tæ  b m¸y  iÒu  µnh  ¹ trôsë  Ýnh  ® h t     ch i C«ng    ¬  Êu    ty,c c tæ chøc  é  b m¸y  iÒu  µnh  ¹ chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ® h t    i    ®¹   c C«ng  ty; ­  Öc    Ö m,  Ôn  Ö m   ã   Vi bæ nhi mi nhi Ph gi¸m  c,  ëng  ®è Tr phßng  Õ   k to¸n,  Tæ   ëng  kiÓm     éibé  tr tæ  tran   C«ng   ty;Gi¸m  c    ®è chinh¸nh,Trëng      v¨n phßng  ®¹idiÖn  ña    c C«ng    µ    tyv c¸cchøc danh ¬ng  ¬ng  t ® kh¸ccña    C«ng    tytheo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  ©n  µng  ¬ng  ¹i; c §i l ng h th m ­Quy  Õ   ¹t®éng  ña    ch ho   c C«ng  ty; ­Ph¬ng    ¹t®éng    ¸n ho   kinhdoanh,ph¬ng    ö  ông  înhuËn      ¸n s d l  i sau  Õ; thu ­ Th«ng    qua quy  Õ   ¹t®éng  ña    ch ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña     ®¹   c C«ng      ty®Ó Gi¸m  c  ý  ®è k ban  µnh; h ­ ViÖc    Ó    gi¶ith C«ng    ty;chia,t¸ch,s¸p  Ëp, chÊ m     ¹t®éng  ña      nh   døt ho   c chinh¸nh    C«ng  ty; ­Tæ     chøc  Óm    c  Ëp thùc hiÖn  Óm    ki to¸n®é l     ki to¸nC«ng  ty; ­B¸o    µi Ýnh    c¸o t   ch tæng  îp vµ  Õt to¸nhµng  h   quy     n¨m  ña  c C«ng  ty; ­ H íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn        c th vi th   c¸c quy  nh  ña  µ   ícvµ  ña    ®Þ c Nh n   c c¸c c¬  quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 3. Bæ   Öm,  Ôn  Öm   ëng  µ  ã     nhi mi nhi Tr v Ph phßng  chuyªn m«n, nghiÖp  vô  ña  c C«ng    õc¸cchøc  ty(tr     danh quy  nh  ¹ §iÒu  cña  Òu  Ö  µy);Phã  ®Þ ti  6  §i l n   gi¸m  c    ®è chi nh¸nh, Phã     v¨n phßng  i diÖn, Trëng  µ  ã   ®¹     v Ph phßng  chuyªn  m«n, nghiÖp  ô  ña    v c chinh¸nh. 4. TuyÓn  ông, khen  ëng, kû  Ëtvµ    d   th   lu   cho    Öc    ©n    ña  th«ivi c¸c nh viªnc C«ng    tytheo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5.  ùc  Ön  ¬ng  ho¹t ®éng  Th hi ph ¸n    kinh doanh, ph¬ng  sö  ông  î   ¸n  d l i nhuËn sau  Õ  ∙  îcphª duyÖt. thu ® ®     6.  Òu  µnh  µ  §i h v quyÕt  nh   ®Þ c¸c  Ên    ã  ªnquan  n   v ®Ò c li   ®Õ c¸c  ¹t ho   ®éng  kinh doanh  ña    c C«ng   tytheo ®óng    ph¸p luËt, Òu  Ö     §i l C«ng    µ  Õt  tyv quy ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þng©n  µng  ¬ng  ¹i;chÞu  tr   h th m  tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt    vk qu¶  kinhdoanh  ña    c C«ng  ty. 7. §¹idiÖn     cho  C«ng    tytrong quan  Ö   ©n  ù,tè tông,tranh chÊp, gi¶i   hd s           thÓ. 8. §îc ¸p  ông    Ön    d c¸c bi ph¸p  îtthÈm  Òn  ña  × nh  v  quy cm trong tr ng  îp  ê h   khÈn  Êp  c (thiªntai  ch  ¹,ho¶  ¹n.. ) µ  Þu    ,®Þ ho   ho . v ch   tr¸ch nhiÖ m   Ò     v quyÕt   ®Þnh  ,  ®ã sau   ®ã ph¶ib¸o  ngay  íiHéi  ng    c¸o  v  ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è ng©n  µng  ¬ng  ¹i. h th m 9. Ch Þu  ù  Óm     Óm     ña  éi ®ång    s ki tra,ki so¸tc H   qu¶n  Þ,Ban  Óm     tr   ki so¸t cña  ©n  µng  ¬ng  ¹i,cña  ©n   µng  µ   íc vµ  ña    ¬  ng h th m  Ng h Nh n   c c¸c c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn  i víi Öc  ùc hiÖn  Ö m  ô  iÒu  µnh  ña  × nh.   th quy ®è     vi th   nhi v® h cm
  5. 5 10.B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þng©n  µng  ¬ng  ¹i,Ng ©n  µng  µ   ­ tr   h th m  h Nh n ícvµ    ¬    c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ   Õt  k qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña    c C«ng  ty. 11. C¸c  Òn  µ  Ö m   ô    quy v nhi v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, Òu  Ö  lu   §i l cña  ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ  Õt  nh  ña  éi ®ång  ng h th m   quy ®Þ c H  qu¶n  Þ ng©n  µng  tr   h th ng  ¹i. ¬m C h ¬ n g  III q u y Ò n, n g h Ü a  v ô , n é i d u n g  h o ¹t ® é n g  c ñ a c « n g  ty   §i Ò u  9. Quy Òn  vµ nghÜa  vô cña C«ng  ty trong ho¹t ®éng  kinh     doanh 1.Sö  ông  ã  Öu   d c hi qu¶  èn  µ    ån  ùckh¸c® îcng©n  µng  ¬ng  v v c¸cngu l      h th m¹igiao.   2.Thùc  Ön  ÷ng  éidung  ¹t®éng    hi nh n  ho   quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  µy. ®Þ t  i ln 3. TuyÓn  än, thuª m ín,bè  Ý,sö  ông, ®µo  ¹olao ®éng,  ùa chän    ch       tr   d   t    l  c¸ch×nh    thøc tr¶l ng,th ng     ¬   ë theo quy  nh  ña  é  Ëtlao®éng  µ        ®Þ c B lu     v c¸cquy ®Þnh  kh¸ccã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËt.   4. Thùc  Ön    Üa  ô  i víi êilao ®éng    hi c¸cngh v ®è    ng     theo quy  nh  ña  é  ®Þ cB luËtlao®éng, b¶o  ¶m        ® cho  êilao®éng  Òn  ng     quy tham    giaqu¶n  ý. l 5.  Þu   Ch tr¸ch nhiÖm   íc ng©n  µng  ¬ng  ¹i,tr c ph¸p  Ët vÒ   äi    tr   h th m   í  lu   m ho¹t®éng  ña    c C«ng  ty. 6.Thùc  Ön    Òn  µ  Üa  ô    hi c¸cquy v ngh v theo  quy  nh  ña  ©n  µng  ­ ®Þ c ng h th ¬ng  ¹i. m  §i Ò u    éi dung  ¹t®éng  ña  10. N   ho   c C«ng    ty 1. TiÕp  Ën, qu¶n  ýc¸c kho¶n  î tån  ng    nh   l    n  ®ä (bao  å m     î cã  µis¶n  g :n   t   b¶o  ¶m   µ  îkh«ng  ã  µis¶n  ® v n  c t  b¶o  ¶m)  µ  µis¶n  ® v t  b¶o  ¶m   îvay  µi   ® n  (t  s¶n thÕ  Êp, cÇ m   è; tµis¶n  ch   c   g¸n  î;tµis¶n  µ  giao  ©n  µng) li   n    To ¸n  ng h   ªnquan  ®Õ n     c¸ckho¶n  î®Ó   ö  ý,   åivèn  n  x l   h  thu nhanh  Êt; nh 2. Hoµn  Ön  å  ¬  ã  ªnquan  n       thi h s c li   ®Õ c¸c kho¶n  î theo  n  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttr×nh Ban  lu     chØ  o  ¬  Êu  ¹ tµichÝnh  ©n   µng  ¬ng  ¹i cña  ®¹ c c l i    Ng h th m  ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt,tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  x    t  ph cho  Ðp  ©n  µng  ¬ng  ph ng h th m¹i xo¸  î    n cho  kh¸ch  µng  ®èi víinhã m   î  h (    n kh«ng  ã  µis¶n  ¶m   c t  ® b¶o  µ  v kh«ng cßn  i t ng ®Ó     åi); ®è  î   thu h 3. Chñ   ng    ®é b¸n    µis¶n  c¸c t   b¶o  ¶m   î vay  éc  Òn  nh  o¹t ® n  thu quy ®Þ ®  cña  ©n  µng  ¬ng  ¹itheo    Þ  êng    tµis¶n  ã  Ó  ng h th m  gi¸th tr (gi¸b¸n    c th cao  hoÆc   thÊp  ¬n    Þnîtån ®äng) theo h×nh  h gi¸tr           thøc sau    : ­Tù      b¸n c«ng  khaitrªnthÞ  êng;     tr ­B¸n    qua  Trung  ©m  Þch  ô    u    µis¶n; t d v b¸n ®Ê gi¸t     ­B¸n    cho  C«ng    tymua    îcña  µ   íc(khi® îcthµnh  Ëp); b¸n n   Nh n       l 4.C¬   Êu  ¹nîtån ®äng    c l     i b»ng    Ön  c¸cbi ph¸p:gi∙nnî,miÔn       gi¶m    Êt, l∙su   i ®Ç u    tthªm,chuyÓn  æi  îthµnh  èn  ãp;   ® n  vg
  6. 6 5. Xö   ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   î vay  ® n  b»ng    Ön  c¸c bi ph¸p  Ých  îp :c¶it¹o, th h        söa  ÷a,n©ng  Êp  µis¶n      ch   c t  ®Ó b¸n,cho  thuª,khaith¸ckinh doanh,gãp  èn,          v  li   ªndoanh b»ng  µis¶n      åinî; t  ®Ó thu h   6. Thùc  Ön    ¹t®éng    hi c¸c ho   kh¸c theo  û  Òn  ña  ©n  µng  ¬ng    u quy c ng h th m¹itheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   7. Mua,    b¸n  î tån  ng  ña  chøc  Ýn  ông  n  ®ä c tæ  td kh¸c,cña      c¸c c«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i kh¸c theo       c ng h th m    quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.     C h ¬ n g  IV t µi h Ý n h, h ¹ ch to¸n, Õ  to¸n  c  k §i Ò u    èn  ¹t®éng  ña  11. V ho   c C«ng    å m   tyg : 1.Vèn  iÒu  Ö   ng©n  µng  ¬ng  ¹icÊp.   ® l :do  h th m  2. Vèn    vay  ña  chøc  µichÝnh, tæ  c tæ  t    chøc  Ýn  ông  td trong níc vµ  íc     n  ngoµi. 3.C¸c  ü    qu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Õ     µichÝnh 12. Ch ®é t   C«ng    ùc hiÖn  Õ     µichÝnh  tyth   ch ®é t   theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.    ®Þ c BT    §i Ò u    ¹ch  13. H to¸n, Õ     to¸n,   k   c¸o b¸o C«ng    ùc hiÖn  Õ     ¹ch to¸n,kÕ   tyth   ch ®é h     to¸n,b¸o    Õ     µ  c¸o   c¸o k to¸nv b¸o    thèng    kª theo quy  nh  ña  é  µichÝnh  µ  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c BT  v Ng h Nh n §i Ò u    Ó m   14. Ki to¸n C«ng    typh¶ilùa chän  chøc  Óm    c  Ëp ®Ó   Óm    c¸o     tæ  ki to¸n®é l   ki to¸nb¸o  tµichÝnh    theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.    ®Þ c Ng h Nh n   C h ¬ n g  V m è i q u a n  h Ö  gi ÷ a n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i v µ  C « n g  ty   §i Ò u    15. Quan  Ö   ÷a ng©n  µng  ¬ng  ¹i víiC«ng    µ m èi  h gi   h th m   tyl   quan  Ö     ¬  h trªnc së  îp ®ång  h  theo nguyªn  ¾c  îp    ù nguyÖn, b×nh  ng,  ïng  ã  î phï t h t¸c,t     ®¼ c c l    i hîp víi ôc    µ  îÝch     m tiªuv l   i chung  ña  µn  Ö   èng  ©n  µng  ¬ng  ¹i.  c to h th ng h th m 
  7. 7 C h ¬ n g  VI tranh c h Ê p, gi¶i  th Ó , thanh l ý §i Ò u    16. Tranh  Êp ch M äi tranh chÊp  ÷a C«ng    íic¸c ph¸p  ©n, c¸ nh©n  ã    gi   tyv     nh    c quan  Ö   íi h v  ho¹t®éng  ña    c C«ng    îcxö  ýtheo ph¸p luËthiÖn  µnh. ty®   l        h   §i Ò u      Ó,thanh  ý 17. Gi¶ith   l 1.C«ng      Ó  tygi¶ith trong c¸ctr ng  îp sau  y     ê h   ®© : ­ Sau    ∙  µn  µnh  Öc    khi® ho th vi qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n       b¶o  ¶m   î ® n  vay  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹im µ   c ng h th m   kh«ng  ã  c nhu  Çu  ¹t®éng  Õp; c ho   ti ­§îcc¬      quan  µ   íccã  Èm  Òn    Çu    Ó; Nh n   th quy yªu c gi¶ith ­ Cã     nhu  Çu    Ó  µ  îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën; c gi¶ith v ®   h Nh n   thu ­  Õt  óc  êih¹n  ¹t®éng  µ   K th th   ho   m kh«ng  ã  c quyÕt  nh   ®Þ gia  ¹n  ña  hc ng©n  µng  ¬ng  ¹i. h th m 2.Khigi¶i Ó,C«ng        th   typh¶itiÕn hµnh      thanh  ýtheo quy  nh  ña  l    ®Þ c ph¸p  luËt. C h ¬ n g  VII ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    18. §èivíiC«ng       ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n  µng       th ch c ng h th ng  ¹i  îc thµnh  Ëp  ¬ m®  l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 305/2000/Q§­NHNN5   µy  ng 15/9/2000  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ícban  µnh  c Th ®è Ng h Nh n   h Quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi thµnh  Ëp C«ng    l  tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n  µng  ­      th ch c ng h th ¬ng  ¹i,Chñ   Þch  éi ®ång  m  t H  qu¶n  Þng©n  µng  ¬ng  ¹iquyÕt  nh  æi  tr   h th m  ®Þ ® tªn C«ng    öa  æi, bæ     ty,s ®   sung  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  §i l tæ  v ho   c C«ng   ty theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö  É u   µy.   ®Þ t  i lm n §i Ò u 19. C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹ic¨n cø  µo  Òu  Ö  É u   µy  µ    ng h th m     v §i l m n v c¸cquy  nh   ®Þ kh¸c cã  ªnquan  ña    li   c ph¸p  Ët ®Ó   ©y  ùng  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t lu   x d §i l v tæ  v ho   ®éng  ña  c C«ng    tyqu¶n  ýnîvµ  l     khaith¸ctµis¶n  ùcthuéc ng©n  µng  ×nh.      tr     h m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản