intTypePromotion=1

Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
525
lượt xem
74
download

Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá trị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1452/2003/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh   c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   S è   1 4 5 2 / 2 0 0 3 / Q § ­ N H N N   N g µ y  0 3   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 3   V Ò   v i Ö c   b a n   h µ n h   Q u y   c h Õ   c h o   v a y   c ã  b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ cña Ng©n hµng  Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi c¸c ng©n hµng Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10   vµ   LuËt   Tæ   chøc   tÝn   dông   sè   02/1997/QH10   ngµy 12/12/1997 vµ  LuËt söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11   ngµy   17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé vµ c¬ quan ngang Bé; ­ Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô TÝn dông, Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ cña Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi c¸c ng©n hµng. §i Ò u   2.  QuyÕt  ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ  tõ   ngµy   ®¨ng   c«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   Quy   chÕ   t¸i   cÊp   vèn  theo h×nh thøc cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ ng¾n h¹n cña Ng©n  hµng Nhµ  níc  ®èi víi c¸c ng©n  hµng  ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh   sè   251/2001/Q§­NHNN   ngµy   30/3/2001   cña   Thèng   ®èc  Ng©n hµng Nhµ níc. §i Ò u   3.   D  nî   t¸i   cÊp   vèn   cña   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam ®èi víi c¸c ng©n hµng ®Õn ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn theo c¸c ®iÒu kho¶n ®∙ ký  kÕt trªn khÕ íc nhËn nî cho tíi khi Ng©n hµng Nhµ níc thu  hÕt nî. §i Ò u   4.   Ch¸nh v¨n phßng, Vô  trëng Vô  TÝn dông, Vô  trëng Vô  kÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh, Gi¸m  ®èc Së  giao dÞch Ng©n  hµng Nhµ  níc,  Ch¸nh  Thanh  tra,  Thñ  trëng  c¸c   ®¬n  vÞ  cã  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Gi¸m  ®èc Chi 
 2. 2 nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung   ¬ng vµ  Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n  trÞ,  Tæng Gi¸m  ®èc (Gi¸m  ®èc) c¸c ng©n hµng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.
 3. 3 Q uy ch Õ Cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ cña  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi c¸c ng©n hµng (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1452/2003/Q§­NHNN  ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n­ íc) I. Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh Quy chÕ  nµy quy  ®Þnh viÖc t¸i cÊp vèn b»ng  ®ång ViÖt  Nam cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c ng©n hµng  díi h×nh thøc cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ nh»m cung øng vèn ng¾n h¹n vµ  ph¬ng tiÖn thanh to¸n  cho c¸c ng©n hµng. §i Ò u  2.  §èi tîng ®îc vay C¸c ng©n hµng  ®îc vay theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy  lµ c¸c ng©n hµng ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt c¸c  tæ chøc tÝn dông (gäi t¾t lµ ng©n hµng), bao gåm: 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i; 2. Ng©n hµng ph¸t triÓn; 3. Ng©n hµng ®Çu t; 4. Ng©n hµng chÝnh s¸ch; 5. Ng©n hµng hîp t¸c; 6. Ng©n hµng liªn doanh; 7. Chi nh¸nh Ng©n hµng níc ngoµi; 8. C¸c lo¹i h×nh ng©n hµng kh¸c ®îc thµnh lËp vµ ho¹t  ®éng theo LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong   Quy   chÕ   nµy,   c¸c   tõ   ng÷   díi   ®©y   ®îc   hiÓu   nh  sau: 1. GiÊy tê  cã  gi¸ ng¾n h¹n lµ  giÊy tê  cã  gi¸ cã  thêi   h¹n díi mét n¨m 2. GiÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n lµ  giÊy tê  cã  gi¸ cã  thêi   h¹n tõ  mét n¨m trë  lªn kÓ  tõ  khi ph¸t hµnh  ®Õn khi  ®Õn  h¹n.
 4. 4 3. Cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ (sau   ®©y gäi t¾t lµ  cho vay cÇm cè) lµ  h×nh thøc cho vay cña  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®èi víi ng©n hµng xin vay trªn  c¬  së  cÇm cè  c¸c giÊy tê  cã  gi¸  ®Ó  b¶o  ®¶m nghÜa vô  tr¶  nî. 4. H¹n møc cho vay cÇm cè  lµ  tæng sè  tiÒn tèi  ®a mµ   Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam cã  thÓ  cho vay cÇm cè  trong  quý hoÆc n¨m. 5. L∙i suÊt cho vay cÇm cè lµ l∙i suÊt t¸i cÊp vèn ® ­ îc   dïng   ®Ó   tÝnh   vµ   thu   l∙i   trªn   sè   nî  gèc  thùc   tÕ  khi  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cho vay cÇm cè. §i Ò u  4.  Nguyªn t¾c cho vay cÇm cè Cho  vay cÇm  cè  cña  Ng©n hµng  Nhµ   níc ViÖt  Nam ph¶i  ®¶m b¶o thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c sau: 1. CÊp tÝn dông cã b¶o ®¶m; 2. Cung øng nhu cÇu vèn ng¾n h¹n vµ  ph¬ng tiÖn thanh  to¸n cho c¸c ng©n hµng; 3. Hoµn tr¶ nî gèc vµ l∙i tiÒn vay ®óng thêi h¹n. §i Ò u  5.  §iÒu kiÖn cho vay cÇm cè Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam xem xÐt vµ  quyÕt  ®Þnh cho   vay cÇm cè khi ng©n hµng cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Lµ c¸c ng©n hµng quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 Quy chÕ nµy; 2. Kh«ng bÞ ®Æt vµo t×nh tr¹ng kiÓm so¸t ®Æc biÖt; 3. Cã §¬n xin vay; 4. Kh«ng cã  d  nî  qu¸ h¹n t¹i Ng©n hµng nhµ  níc ViÖt  Nam; 5.  Thùc hiÖn  c¸c  quy  ®Þnh  vÒ  b¶o  ®¶m tiÒn  vay theo  Quy chÕ nµy. §i Ò u  6.  L∙i suÊt cho vay cÇm cè 1. L∙i suÊt cho vay cÇm cè do Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quy ®Þnh vµ ®iÒu chØnh phï hîp víi môc tiªu cña chÝnh  s¸ch tiÒn tÖ trong tõng thêi kú. 2.  Trêng  hîp kho¶n  vay  bÞ  qu¸  h¹n do ng©n  hµng  xin  vay   kh«ng   cã   nguån   tr¶   nî   khi   ®Õn   h¹n   thanh   to¸n,   th×  chuyÓn sang nî  qu¸ h¹n vµ  ph¶i ¸p dông l∙i suÊt ph¹t qu¸  h¹n b»ng 150% l∙i suÊt cho vay cÇm cè trong tõng thêi kú.
 5. 5 II. Quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u  7.  Tµi s¶n cÇm cè Tµi s¶n cÇm cè bao gåm: 1. TÝn phiÕu Kho b¹c Nhµ níc; 2. TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ níc; 3. C«ng tr¸i; 4. Tr¸i phiÕu Kho b¹c; 5. Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh; 6. C¸c giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c  ®îc sö  dông lµm tµi s¶n  cÇm cè  do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam quy  ®Þnh  trong tõng thêi kú. §i Ò u  8.  §iÒu kiÖn chÊp nhËn ®èi víi tµi s¶n cÇm cè GiÊy  tê  cã   gi¸  ®îc Ng©n  hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam chÊp  nhËn lµm tµi s¶n cÇm cè khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Ng©n hµng xin vay lµ  ngêi thô  hëng (®èi víi giÊy  tê  cã  gi¸ ghi danh), hoÆc lµ  ngêi n¾m gi÷  hîp ph¸p (®èi  víi giÊy tê cã gi¸ v« danh); 2. GiÊy tê cã gi¸ quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 Quy chÕ nµy; 3. §îc cÇm cè,  ®îc thanh to¸n cho Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam víi t c¸ch lµ ngêi thø ba theo quy ®Þnh cña ph¸p  luËt vµ cam kÕt cña ngêi thô hëng; 4.  Trêng  hîp giÊy  tê  cã   gi¸  ®îc ph¸t  hµnh  díi h×nh  thøc ghi sæ ph¶i cã  x¸c nhËn vµ  b¶o  ®¶m cña tæ chøc cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n  ®èi víi giÊy tê  cã  gi¸  ®ã  vÒ  viÖc  sÏ   thanh   to¸n   cho   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   khi   ng©n  hµng xin vay (ngêi thô hëng) kh«ng tr¶ ®îc nî; 5. Trêng hîp lµ  giÊy tê  cã  gi¸ dµi h¹n th×  thêi h¹n  thanh  to¸n   cßn   l¹i   cña   giÊy   tê   cã  gi¸   ®ã   tèi   ®a   ®Õn   2  n¨m. §i Ò u  9.  Hå s¬ ®Ò nghÞ cho vay cÇm cè Khi   cã   nhu   cÇu   vay   vèn,   ng©n   hµng   xin   vay   göi   tíi  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cho vay cÇm cè,   bao gåm: 1. §¬n xin vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸   t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam gåm c¸c néi dung c¬  b¶n  sau: Tªn; ®Þa chØ cña ng©n hµng xin vay; sè tiÒn xin vay;  môc  ®Ých vay vèn; cam kÕt vÒ  b¶o  ®¶m nî  vay; tr¶ nî; tr¶   l∙i vµ c¸c cam kÕt kh¸c.
 6. 6 2. B¶n c©n  ®èi kÌm gi¶i tr×nh t×nh h×nh nguån vèn vµ  sö   dông   vèn   t¹i   thêi   ®iÓm   xin   vay   vèn   chøng   minh   viÖc  thiÕu hôt nguån vèn  ®Ó   ®¸p øng c¸c nhu cÇu vèn ng¾n h¹n  vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n; 3. B¶ng kª giÊy tê  cã  gi¸  ®Ò  nghÞ  cÇm cè   ®Ó  vay vèn   t¹i Ng©n hµng Nhµ níc theo biÓu mÉu sè 01/CC; 4.  C¸c tµi  liÖu cã   liªn quan   ®Ó  chøng  minh  tµi  s¶n  cÇm cè  cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy  chÕ nµy. §i Ò u   10.   ChÊp   nhËn   tµi   s¶n   cÇm   cè   vµ   chÊp   thuËn  cho vay cÇm cè 1. Trêng hîp ng©n hµng xin vay  ®ñ   ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh   t¹i   §iÒu   5   vµ  tµi  s¶n  cÇm  cè   cña   ng©n  hµng   xin   vay   ®ñ  ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 Quy chÕ nµy, Ng©n hµng  Nhµ   níc   ViÖt   Nam   c¨n   cø   vµo   gi¸   trÞ   vµ   thêi   h¹n   thanh  to¸n cña giÊy tê  cã  gi¸  ®îc chÊp nhËn cÇm cè   ®Ó  x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ  tµi s¶n cÇm cè, thêi h¹n cÇm cè  vµ  sè  tiÒn cho  vay trªn B¶ng kª giÊy tê  cã  gi¸  ®îc chÊp nhËn cÇm cè   ®Ó  vay vèn t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam (mÉu biÓu 02/CC). 2. Trong thêi h¹n tèi  ®a 2 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ  khi  nhËn ®ñ hå s¬ ®Ò nghÞ cÇm cè theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 Quy  chÕ  nµy, Ng©n  hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam  ph¶i  th«ng b¸o cho  ng©n   hµng   xin   vay   viÖc   chÊp   thuËn   (mÉu   sè   03/CC)   hay   kh«ng chÊp thuËn (mÉu sè 04/CC) cho vay cÇm cè. §i Ò u  11.  Møc cho vay cÇm cè 1. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c¨n cø nhu cÇu vay vèn  cña ng©n hµng; h¹n møc cho vay cÇm cè  cßn  ® îc sö  dông  ®Ó  quyÕt ®Þnh møc cho vay cÇm cè trªn B¶ng kª giÊy tê cã gi¸   ®îc   chÊp   nhËn   cÇm   cè   ®Ó   vay   vèn   t¹i   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam. 2. Møc cho vay cÇm cè  tèi  ®a kh«ng vît qu¸ tæng sè  tiÒn   ®îc   thanh   to¸n   cña   giÊy   tê   cã   gi¸   cÇm   cè   khi   ®Õn  h¹n. §i Ò u  12.  X¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay, kú h¹n tr¶ nî Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  ng©n hµng xin vay tho¶   thuËn vÒ  thêi h¹n cho vay vµ  x¸c  ®Þnh c¸c kú  h¹n tr¶ nî  trªn c¬  së  môc  ®Ých cña kho¶n vay vµ  thêi h¹n thanh to¸n  cßn l¹i cña c¸c giÊy tê cã gi¸ ®îc chÊp nhËn cÇm cè, nhng  thêi h¹n cho vay tèi ®a kh«ng qu¸ 1 n¨m.
 7. 7 § i Ò u  13.  Thùc hiÖn cho vay 1. Sau khi nhËn  ®îc th«ng b¸o cña Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam vÒ  chÊp thuËn cho vay cÇm cè, ng©n hµng xin vay  lËp KhÕ  íc cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸   (4   b¶n   chÝnh)   theo   mÉu   sè   05/CC   göi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc  ViÖt Nam. 2.  Ng©n hµng  Nhµ   níc  ViÖt Nam  vµ  ng©n  hµng  xin vay  c¨n cø B¶ng kª giÊy tê cã gi¸ ®îc chÊp nhËn cÇm cè ®Ó vay  vèn   t¹i   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam;   Th«ng   b¸o   vÒ   viÖc  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam chÊp thuËn cho vay cÇm cè   ®Ó  lµm thñ tôc ký KhÕ íc cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy  tê   cã  gi¸  (4   b¶n   chÝnh).   Mçi   bªn   gi÷   2   b¶n   lµm   c¨n   cø  h¹ch to¸n vµ chuyÓn tiÒn cho vay. 3.  Sè  tiÒn  cho vay  cÇm cè   ®îc  chuyÓn  vµo tµi  kho¶n  tiÒn göi cña ng©n hµng xin vay t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt  Nam. §i Ò u  14.  Tr¶ nî gèc vµ l∙i 1. Ng©n hµng xin vay cã  tr¸ch nhiÖm vµ  chñ   ®éng thùc  hiÖn  ®óng c¸c cam kÕt vÒ  vay vµ  tr¶ nî  cho Ng©n hµng Nhµ   níc ViÖt Nam theo c¸c kú h¹n ®∙ tho¶ thuËn ghi trªn khÕ  ­ íc cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸. 2. Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam kh«ng xem xÐt gia h¹n  ®èi víi c¸c kho¶n cho vay cÇm cè. §i Ò u  15.  Xö lý thu håi nî b¾t buéc Trêng   hîp   ®Õn   kú   h¹n   tr¶   nî   mµ   ng©n   hµng   xin   vay  kh«ng  tr¶   ®îc nî, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam  thùc  hiÖn  c¸c   biÖn   ph¸p   ®Ó   thu   håi   nî   b¾t   buéc   (gèc   vµ   l∙i)   vµ   thanh to¸n tiÒn ph¹t (nÕu cã) nh sau: 1. TrÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña ng©n hµng xin vay t¹i   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ®Ó   thu   nî   b¾t   buéc   ®èi   víi  tõng kú h¹n nî. 2. Thu håi tõ  c¸c nguån kh¸c (nÕu cã) cña ng©n hµng  xin vay. 3.   Trêng   hîp   sau   khi   trÝch   tµi   kho¶n   tiÒn   göi   cña  ng©n hµng xin vay t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam vµ  thu  nî  tõ  c¸c kho¶n kh¸c (nÕu cã) cña ng©n hµng xin vay nhng  vÉn   kh«ng   ®ñ   ®Ó   thu   nî,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sÏ  chuyÓn phÇn d nî  (c¶ gèc vµ  l∙i) cha thu håi  ®îc sang nî  qu¸ h¹n vµ kho¶n nî nµy ph¶i chÞu l∙i suÊt qu¸ h¹n.
 8. 8 § i Ò u   16.  Xö  lý  tµi s¶n cÇm cè  khi ph¶i thu håi nî  b¾t buéc 1. Thu nî  tõ  viÖc thanh to¸n giÊy tê  cÇm cè   ®Õn h¹n  ®Ó  thu håi nî  trong trêng hîp Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  lµ tæ chøc ph¸t hµnh hoÆc ®îc uû quyÒn thanh to¸n cho ng­ êi thô hëng (chñ së h÷u hîp ph¸p). 2. Yªu cÇu tæ chøc cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n giÊy tê  cã gi¸ ®Õn h¹n ®ang cÇm cè t¹i Ng©n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam  thanh to¸n trùc tiÕp cho Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, theo  nghÜa vô  mµ  ngêi thô  hëng (chñ  së  h÷u hîp ph¸p)  ®∙ cam  kÕt. III. Tæ chøc thùc hiÖn §i Ò u  17.  Ph©n cÊp thùc hiÖn cho vay cÇm cè Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam thùc hiÖn cho vay cÇm cè  t¹i   Së   Giao   dÞch   vµ   chi   nh¸nh   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 1. Gi¸m  ®èc Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  thùc hiÖn cho vay cÇm cè   ®èi víi c¸c ng©n hµng cã  trô  së   chÝnh t¹i Hµ Néi. 2. Gi¸m  ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh  phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn cho vay cÇm cè ®èi víi  c¸c ng©n hµng cã trô së chÝnh trªn ®Þa bµn (trõ Hµ Néi). §i Ò u  18.  Tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng xin vay cÇm cè 1. Cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c hå s¬, tµi liÖu theo  quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  nµy vµ  chÞu tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p  luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu vµ tµi liÖu cung cÊp. 2. Thùc hiÖn  ®óng c¸c cam kÕt víi Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam khi vay vèn t¹i KhÕ  íc cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng  cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ vµ  tr¶ nî   ®óng h¹n, sö  dông kho¶n  vèn vay cÇm cè ®óng môc ®Ých. 3. Bµn giao  ®Çy  ®ñ  giÊy tê  cã  gi¸  ®îc chÊp nhËn cÇm  cè  khi vay vèn. NhËn l¹i toµn bé  tµi s¶n cÇm cè  khi  ®∙  tr¶ hÕt nî vay (c¶ gèc vµ l∙i) cho Ng©n hµng Nhµ n íc ViÖt  Nam. §i Ò u   19.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam 1.   Vô   ChÝnh   s¸ch   tiÒn   tÖ:   X¸c   ®Þnh   h¹n   møc   vµ   l∙i  suÊt cho vay cÇm cè  trong  tõng  thêi kú  tr×nh Thèng   ®èc 
 9. 9 Ng©n hµng Nhµ  níc phª duyÖt vµ  th«ng b¸o  ®Ó  c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan thuéc Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó thùc hiÖn. 2. Vô TÝn dông cã tr¸ch nhiÖm: a. Th«ng b¸o vÒ  h¹n møc cho vay cÇm cè   ®îc sö  dông  t¹i Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ  níc, chi nh¸nh Ng©n hµng  Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  sau khi  ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc phª duyÖt. b. B¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc t×nh h×nh sö  dông h¹n møc cho vay cÇm cè  t¹i Së  Giao dÞch Ng©n hµng  Nhµ níc, chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh phè. 3. Së Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm: a. Th«ng b¸o c«ng khai l∙i suÊt cho vay cÇm cè t¹i Së  Giao dÞch Ng©n hµng Nhµ níc; b. TiÕp nhËn vµ kiÓm tra hå s¬ ®Ò nghÞ cho vay cÇm cè   vµ   thùc   hiÖn   cho   vay   cÇm   cè   theo   quy   ®Þnh   t¹i   quy   chÕ  nµy; c.   Thùc   hiÖn   viÖc   tiÕp   nhËn,   lu   gi÷,   b¶o   qu¶n,   bµn  giao an toµn tµi s¶n cÇm cè, hå  s¬, tµi liÖu liªn quan  ®Õn kho¶n cho vay cÇm cè  vµ  h¹ch to¸n kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh; d. Hµng th¸ng thùc hiÖn viÖc tæng hîp c¸c th«ng tin,  sè  liÖu vÒ  nghiÖp vô  cho vay cÇm cè, ph¸t hiÖn kÞp thêi  c¸c   khã   kh¨n   víng   m¾c   ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   thùc  hiÖn, b¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc,  ®ång thêi göi  Vô TÝn dông, Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 4. Vô  KÕ  to¸n ­ Tµi chÝnh híng dÉn h¹ch to¸n cho vay  cÇm cè. 5. Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ  níc tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng: a.  Th«ng  b¸o c«ng  khai  l∙i suÊt  cho vay  cÇm cè   t¹i  Trô së Ng©n hµng Nhµ níc. b. TiÕp nhËn vµ  kiÓm tra c¸c hå  s¬   ®Ò  nghÞ  cho vay  cÇm cè  cña c¸c Ng©n hµng xin vay trªn ®Þa bµn; thùc hiÖn  nghiÖp vô  cho vay cÇm cè  theo quy chÕ  nµy trong ph¹m vi  h¹n møc ®∙ ®îc Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc duyÖt; c.   Thùc   hiÖn   viÖc   tiÕp   nhËn,   lu   gi÷,   b¶o   qu¶n,   bµn  giao an toµn hå s¬, tµi liÖu, tµi s¶n cÇm cè vµ h¹ch to¸n   kÕ to¸n theo quy ®Þnh; d. Hµng th¸ng thùc hiÖn viÖc tæng hîp c¸c th«ng tin,  sè  liÖu vÒ  nghiÖp vô  cho vay cÇm cè, ph¸t hiÖn kÞp thêi  c¸c   khã   kh¨n   víng   m¾c   ph¸t   sinh   trong   qu¸   tr×nh   thùc  hiÖn, b¸o c¸o Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc,  ®ång thêi göi  Vô TÝn dông, Vô ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ.
 10. 10 § i Ò u  20.  §iÒu kho¶n thi hµnh ViÖc   söa   ®æi,   bæ   sung   néi   dung   cña   Quy   chÕ   nµy   do  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc quyÕt ®Þnh.  mÉu sè 03/cc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  Ng©n hµng Nhµ níc  ViÖt Nam   §éc lËp ­ tù do ­ h¹nh phóc Sè:........./TBCC ...,ngµy.... th¸ng.... n¨m  200... Th«ng b¸o V Ò   v i Ö c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   V i Ö t   N a m   c h Ê p   t h u Ë n   c h o   v a y   c ã  b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ ®èi víi Ng©n hµng... C¨n cø Quy chÕ cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê   cã  gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c ng©n  hµng ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  1452/2003/Q§­NHNN ngµy  03 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. Sau khi xem xÐt hå s¬ ®Ò nghÞ xin vay cã b¶o ®¶m b»ng   cÇm   cè   giÊy   tê   cã   gi¸   cña   Ng©n   hµng.....   ngµy....   th¸ng....   n¨m   200...,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chÊp  thuËn cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸  ®èi  víi Ng©n hµng...... víi c¸c néi dung sau: 1. Sè tiÒn cho vay cÇm cè: 2. L∙i suÊt cho vay cÇm cè: 3.   Thêi   h¹n   cho   vay   cÇm   cè   cuèi   cïng   lµ   ngµy......  víi c¸c kú h¹n tr¶ nî nh sau:
 11. 11 3.1. 3.2. 3.3. ................ 4. GiÊy tê  cã  gi¸ dïng  ®Ó  cÇm cè: theo b¶ng kª giÊy  tê cã gi¸ ®îc chÊp nhËn cÇm cè t¹i Ng©n hµng Nhµ n íc ViÖt  Nam do Ng©n hµng....... lËp sè:...  ngµy... th¸ng... n¨m  200... Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   th«ng   b¸o   ®Ó   Ng©n  hµng......... biÕt vµ thùc hiÖn. TL/Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc Gi¸m ®èc... (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) mÉu sè 04/cc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  Ng©n hµng Nhµ níc  ViÖt Nam   §éc lËp ­ tù do ­ h¹nh phóc Sè:........./TBCC ..., ngµy.... th¸ng.... n¨m 200... Th«ng b¸o V Ò   v i Ö c   N g © n   h µ n g   N h µ   n í c   V i Ö t   N a m   c h Ê p   t h u Ë n   c h o   v a y   c ã  b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ ®èi víi Ng©n hµng... C¨n cø Quy chÕ cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê   cã  gi¸ cña Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi c¸c ng©n  hµng ban hµnh theo QuyÕt  ®Þnh sè  1452/2003/Q§­NHNN ngµy  03 th¸ng 11 n¨m 2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. Sau   khi   xem   xÐt   hå   s¬   ®Ò   nghÞ   cÇm   cè   cña   Ng©n   hµng.... ngµy..../.../200..., Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  kh«ng chÊp thuËn cho vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã gi¸ ®èi víi Ng©n hµng.......... víi lý do nh sau: 1/ 2/
 12. 12 3/....... Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   th«ng   b¸o   ®Ó   Ng©n  hµng........... biÕt TL/Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc Gi¸m ®èc  ... (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) mÉu sè 05/cc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam  Ng©n hµng Nhµ níc  ViÖt Nam   §éc lËp ­ tù do ­ h¹nh phóc khÕ íc cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ Sè:........................... Tªn   Ng©n   hµng   xin   vay   cÇm  cè:   .........................   M∙  sè ................................ §Þa  chØ:..................................................... ....................................................... Sè   hiÖu   tµi   kho¶n   tiÒn  göi:..................................................... .......................... 
 13. 13 Sè   hiÖu   tµi   kho¶n   tiÒn  vay:..................................................... ..........................     Më  t¹i:..................................................... .........................................................  C¨n cø ®Ò nghÞ xin vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê   cã   gi¸   t¹i   C«ng   v¨n   sè....   ngµy.../..../200...  cña.........   ®∙   ®îc   chÊp   thuËn   theo   néi   dung   th«ng   b¸o  sè......   ngµy....   /...../   200...   kÌm   theo   b¶ng   kª   khai  giÊy   tê   ®îc   chÊp   nhËn   cÇm   cè   sè   ngµy.....   /......   /  200.... cña............  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Ng©n  hµng..............   nhËn   nî   vay   cã   b¶o   ®¶m   b»ng   cÇm   cè  giÊy tê cã gi¸ t¹i Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam víi c¸c néi  dung sau: Sè   tiÒn   vay   cÇm  cè:...................................................... ......................................  B»ng  ch÷:..................................................... ...................................................... L∙i   suÊt   vay   cÇm  cè:   ..................................................... ................................... Thêi   h¹n   vay   cÇm   cè:..................   kÓ   tõ   ngµy  nhËn nî, vµ   ®îc ph©n chia theo c¸c kú  h¹n tr¶ nî  t¹i mÆt   sau khÕ íc nµy. Môc   ®Ých   xin   vay   cÇm  cè:...................................................... ...........................  Ng©n hµng xin vay cam kÕt thùc hiÖn  ®óng Quy chÕ  cho  vay cã  b¶o  ®¶m b»ng cÇm cè  giÊy tê  cã  gi¸ cña Ng©n hµng  Nhµ   níc   ViÖt   Nam   ®èi   víi   c¸c   ng©n   hµng   ban   hµnh   theo  QuyÕt ®Þnh sè 1452/2003/Q§­NHNN ngµy 03/11/2003 cña Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. ng©n hµng xin vay cÇm cè ...... ,ngµy........ th¸ng...... n¨m 200... trëng phßng................ tæng gi¸m ®èc (gi¸m ®èc) (Ký, hä tªn)  (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu)     
 14. 14 ChÊp nhËn cho vay cã b¶o ®¶m b»ng cÇm cè giÊy tê cã gi¸ cña ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam Sè   tiÒn   cho   vay   cÇm  cè:   ..................................................... ........................... B»ng  ch÷:..................................................... .................................................. L∙i   suÊt   cho   vay   cÇm  cè:...................................................... ......................... Thêi   h¹n   cho   vay   cÇm  cè:...................................................... ....................... Lo¹i   giÊy   tê   ®îc   chÊp   nhËn   cÇm  cè:...................................................... ..... Môc   ®Ých   cho   vay   cÇm  cè:...................................................... ...................... ng©n hµng cho vay cÇm cè ...... ,ngµy........ th¸ng...... n¨m 200... trëng phßng................ TL/thèng ®èc Ng©n HµNG NHµ N¦íC  gi¸m ®èc....... (Ký, hä tªn)  (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) ph¸t tiÒn vay vµ kú h¹n tr¶ nî Ph¸t tiÒn vay (cÇm cè) Kú h¹n tr¶ nî Ngµy,  Sè tiÒn Ký nhËn  Ngµy,  Sè tiÒn th¸ng, n¨m cÇm cè (§ãng dÊu) th¸ng, n¨m
 15. 15 theo dâi tr¶ nî vµ nî qu¸ h¹n Ngµy,  Sè tiÒn Sè tiÒn  D nî th¸ng, tr¶ nî chuyÓn nî  Tæng sè Qu¸ h¹n n¨m qu¸ h¹n
 16. v¨n phßng quèc héi                                c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam BiÓu 02/CC Së Giao dÞch (Chi nh¸nh:.....) Sè:.......... /CNCC. B¶ng kª giÊy tê cã gi¸ ®îc chÊp nhËn cÇm cè ®Ó vay vèn T¹i ng©n hµng nhµ níc viÖt Nam §¬n vÞ: 1 ®ång TT Lo¹i giÊy tê cã gi¸ Sè  Tªn tæ  Ngµy MÖnh  L∙i  Ngµy ®Õn  Gi¸ trÞ  Sè tiÒn  Thêi h¹n  chøng  chøc  ph¸t  gi¸ suÊt h¹n thanh  thanh to¸n  cho vay cÇm cè tõ ph¸t  hµnh to¸n khi ®Õn h¹n hµnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) A TÝn phiÕu kho b¹c 1 2 3 B TÝn phiÕu Ng©n hµng  Nhµ níc 1 2 3 C C«ng tr¸i D Tr¸i phiÕu Kho b¹c § Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  do Bé Tµi chÝnh ph¸t  hµnh Céng Trong  TÝn phiÕu kho b¹c ®ã TÝn phiÕu NHNN C«ng tr¸i
 17. 17 Tr¸i phiÕu Kho b¹c Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  do Bé Tµi chÝnh ph¸t  hµnh Ghi chó: Cét (2) kª theo nhãm giÊy tê cã cïng thêi h¹n thanh to¸n ......., Ngµy.... th¸ng..... n¨m...... LËp biÓu KiÓm so¸t TL/Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc Gi¸m ®èc........ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 18. 18 ng©n hµng...... BiÓu 01/CC Sè:............./DNCC B¶ng kª giÊy tê cã gi¸ ®Ò nghÞ cÇm cè ®Ó vay vèn  T¹i ng©n hµng nhµ níc viÖt Nam §¬n vÞ: 1 ®ång TT Lo¹i giÊy tê cã gi¸ Sè chøng  Tªn tæ  Ngµy MÖnh gi¸ L∙i  Ngµy ®Õn  Gi¸ trÞ  Ghi chó tõ chøc  ph¸t hµnh suÊt h¹n thanh  thanh to¸n  ph¸t  to¸n khi ®Õn h¹n hµnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) A TÝn phiÕu kho b¹c 1 2 3 B TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ  níc 1 2 3 C C«ng tr¸i D Tr¸i phiÕu Kho b¹c § Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ do  Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh Céng Trong  TÝn phiÕu kho b¹c ®ã TÝn phiÕu NHNN C«ng tr¸i
 19. 19 Tr¸i phiÕu Kho b¹c Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ do  Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh Ghi chó: Cét (2) kª theo nhãm giÊy tê cã cïng thêi h¹n thanh to¸n ......., Ngµy..... th¸ng......  LËp biÓu KiÓm so¸t n¨m........ TL/Thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc Gi¸m ®èc........ (Ký tªn, ®ãng dÊu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2