Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 148/2000/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 148/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 148/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 148/2000/Q -TTG NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 TI P T C TH C HI N C P GI Y CH NG NH N XU T X NHUY N TH HAI M NH V TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n Quy t nh s 19/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v bãi b các lo i gi y phép trái v i quy nh c a Lu t Doanh nghi p; Theo ngh c a B trư ng B Thu s n, QUY T NNH: i u 1. Cho phép ti p t c th c hi n vi c c p Gi y ch ng nh n xu t x cho s n phNm nhuy n th hai m nh v ( ã b bãi b theo Quy t nh s 19/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph ), theo yêu c u c a t ch c, cá nhân s n xu t, thu ho ch và kinh doanh nhuy n th . i u 2. B Thu s n ti p t c nghiên c u, ban hành ho c trình Chính ph ban hành các quy nh qu n lý và t ch c th c hi n vi c ki m soát các lo i c t và vi sinh v t gây b nh có trong thu s n t i các vùng nuôi, nh m b o v s c kho ngư i tiêu dùng; ng th i ph i theo hư ng t o i u ki n thu n l i cho phát tri n s n xu t và xu t khNu thu s n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày ban hành. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản