Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
65
lượt xem
3
download

Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước về việc huỷ bỏ các quy định về báo cáo kế toán áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tại chế độ thông tin, báo cáo ban hành theo Quyết định số 516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1510/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n Sè  1510/2001/Q§­N H N N   g µ y  30 th¸ng 11  m  2001 V Ò  vi Ö c h u û  b á     n n¨ c¸c q u y  ® Þ n h  v Ò  b¸o c¸o k Õ  to¸n ¸p  ô n g  ® è i víi d  c¸c  ¬ n  v Þ  thu é c N g © n   ® h µ n g   h µ  n íc t¹iC h Õ  ® é  th«ng tin, b¸o c¸o ba n   µ n h  theo  u y Õ t  N     h Q ® Þ n h   è  516/2000/Q§­N H N N 1   s n g µ y 18/12/2000 c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc ® n T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø  Ng h Nh n     s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 2/3/1993  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh  Öm   ô,quyÒn  ¹n  µ  nhi v  h v tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,   ®Ò ngh c V tr V K to¸n­T   Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u    1. Nay  û  á    ®Þnh  Ò   c¸o kÕ       ông  i víi hu b c¸cquy  v b¸o    to¸n¸p d ®è     c¸c®¬n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   íct¹ Ch Õ       v thu   h Nh n   i  ®é th«ng    c¸o ban  µnh  tin,b¸o    h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 516/2000/Q§­NHNN1   µy  ng 18/12/2000  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u    2. Giao  ô  Õ      µichÝnh: V K to¸n­T   1. Nghiªn cøu, so¹n        th¶o  ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc ký    tr Th ®è Ng h Nh n   ban hµnh  Õ         µichÝnh  ña  ©n  µng  µ   íc". "Ch ®é b¸o c¸o t   c Ng h Nh n 2. C¨n  quy  nh  ¹      cø  ®Þ t i quy  Õ   µ  Õ     Õ     c¸c ch v ch ®é k to¸n nghiÖp  ô  ña  vc Ng ©n  µng  µ   íc®∙  h Nh n   ban  µnh,cã  íng dÉn  h  h   b»ng    v¨n b¶n  Ò   Öc  Ëp,göi, v vi l     nhËn        Õ     c¸cb¸o c¸o k to¸nkh¸c®Ó     n  Þ  ©n  µng  µ   ícthùc hiÖn.   c¸c®¬ v Ng h Nh n     §i Ò u 3. Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    4. Ch¸nh  phßng,Vô  ëng  ô  Õ      µichÝnh,Vô  ëng  V¨n    tr V K to¸n­T     tr Vô   Ýnh  ch s¸ch tiÒn  Ö, Côc  ëng  ôc    t  tr C C«ng  Ö   häc  ©n   µng, Thñ  ngh Tin  Ng h   tr ng    n   Þ   éc  ©n   µng  µ   íc vµ  ë c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   Ng hµng  µ   íc tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  Nh n     ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh  Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản