Quyết định 1550/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
91
lượt xem
6
download

Quyết định 1550/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1550/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với việc mua, bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1550/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Quy Õ t  ®Þ nh  c ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c   s è   1 5 5 0 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  06 th¸ng 12 n¨m 2004 vÒ qu¶n lý ngo¹i hèi ®èi víi  viÖc mua, b¸n chøng kho¸n cña nhµ ®Çu t níc ngoµi  t¹i Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH 10 ngµy 12/12/1997; LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  144/2003/N§­CP ngµy 28/11/2003   cña ChÝnh phñ vÒ chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n; ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 146/2003/Q§­TTg ngµy 17/7/2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   tû   lÖ   tham   gia   cña   bªn   níc   ngoµi vµo thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý ngo¹i hèi, Quy Õ t  ®Þ nh: I. Nh÷ng qui ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. QuyÕt  ®Þnh nµy  ®iÒu chØnh c¸c giao dÞch ngo¹i hèi  liªn quan ®Õn ho¹t ®éng mua, b¸n chøng kho¸n ® îc niªm yÕt  t¹i Trung t©m Giao dÞch chøng kho¸n t¹i ViÖt Nam cña nhµ  ®Çu t níc ngoµi, bao gåm viÖc chuyÓn vèn vµo ViÖt Nam  ®Ó  mua,   b¸n   chøng   kho¸n,  chuyÓn   ®æi   ngo¹i   tÖ  ra   ®ång  ViÖt   Nam, më  vµ  sö  dông t¹i kho¶n  ®ång ViÖt Nam  ®Ó  mua, b¸n  chøng   kho¸n,   chuyÓn   ®æi   ®ång   ViÖt   Nam   ra   ngo¹i   tÖ   vµ   chuyÓn ngo¹i tÖ ra níc ngoµi. 2.   C¸c   giao   dÞch   ngo¹i   hèi   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng  gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi trong c¸c  doanh nghiÖp ViÖt Nam  ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn riªng  cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3.  C¸c giao  dÞch  ngo¹i  hèi cña  nhµ   ®Çu  t  níc ngoµi  liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam theo  LuËt   §Çu   t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   kh«ng   thuéc   ph¹m   vi  ®iÒu chØnh cña QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 § i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ T¹i  QuyÕt   ®Þnh  nµy, c¸c  tõ  ng÷   díi  ®©y  ®îc  hiÓu nh  sau: 1. Nhµ ®Çu t níc ngoµi bao gåm: ­ Ngêi kh«ng c  tró  lµ  tæ chøc kinh tÕ  tµi chÝnh níc  ngoµi ®îc thµnh lËp theo ph¸p luËt níc ngoµi; ­ Ngêi kh«ng c tró  lµ  ngêi níc ngoµi kh«ng thêng tró  ë ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi; ­ Ngêi c tró lµ ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam. 2. Ng©n hµng  ®îc phÐp lµ  c¸c ng©n hµng ho¹t  ®éng t¹i  ViÖt Nam  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cho phÐp ho¹t  ®éng ngo¹i  hèi. 3. Chøng kho¸n  ®îc niªm yÕt t¹i Trung t©m Giao dÞch  chøng kho¸n bao gåm c¸c lo¹i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, chøng  chØ quü   ®Çu t vµ  c¸c lo¹i chøng kho¸n kh¸c theo qui  ®Þnh  cña ph¸p luËt. §i Ò u  3.  §ång tiÒn tham gia mua, b¸n chøng kho¸n Trªn l∙nh thæ ViÖt Nam, viÖc mua, b¸n chøng kho¸n cña   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   ph¶i   ®îc   thùc   hiÖn   b»ng   ®ång   ViÖt  Nam. §i Ò u  4.  Nguån vèn tham gia mua chøng kho¸n Nhµ   ®Çu t  níc ngoµi   ®îc  sö  dông  c¸c nguån  vèn  b»ng  ngo¹i tÖ vµ ®ång ViÖt Nam sau ®©y ®Ó mua chøng kho¸n: 1. Ngo¹i tÖ tõ níc ngoµi chuyÓn vµo ViÖt Nam theo qui  ®Þnh qu¶n lý ngo¹i hèi hiÖn hµnh; 2. Ngo¹i tÖ  vµ   ®ång ViÖt Nam trªn tµi kho¶n cña nhµ  ®Çu t níc ngoµi më t¹i ng©n hµng ®îc phÐp; 3. TiÒn  ®ång ViÖt Nam trªn tµi kho¶n gãp vèn, mua cæ  phÇn cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi më  t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i  t¹i ViÖt Nam theo qui  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc vÒ  qu¶n  lý  ngo¹i hèi  ®èi víi viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ  ®Çu t níc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam; 4. PhÇn lîi nhuËn ®îc chia cña nhµ ®Çu t níc ngoµi tõ  ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam; 5.   C¸c   kho¶n   thu   cña   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   tõ   viÖc  chuyÓn nhîng, thanh lý, gi¶i thÓ  tõ  ho¹t  ®éng  ®Çu t  trùc  tiÕp t¹i ViÖt Nam theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt;
  3. 3 6. TiÒn l¬ng, thëng vµ c¸c thu nhËp hîp ph¸p kh¸c cña   c¸   nh©n   níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   theo   qui   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt; 7.   C¸c   nguån   kh¸c   nÕu   ®îc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   chÊp  thuËn. §i Ò u  5.  ChuyÓn vèn vµo, ra khái ViÖt Nam 1.   Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   cã   ngo¹i   tÖ   tõ   níc   ngoµi  chuyÓn vµo hoÆc trªn tµi kho¶n ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng ® îc  phÐp t¹i ViÖt Nam theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  ngo¹i hèi muèn sö  dông  ®Ó   ®Çu t  chøng kho¸n ph¶i chuyÓn  vµo   tµi   kho¶n   tiÒn   göi   chuyªn   dïng   kh«ng   kú   h¹n   b»ng   ngo¹i   tÖ   cña   c«ng   ty   chøng   kho¸n   më   t¹i   ng©n   hµng   ®îc  phÐp theo qui  ®Þnh t¹i QuyÕt  ®Þnh nµy. Ngo¹i tÖ  ph¶i b¸n  cho   ng©n   hµng   ®îc   phÐp   ®Ó   lÊy   ®ång   ViÖt   Nam   mua   chøng  kho¸n. 2. Sau khi ®∙ hoµn thµnh c¸c nghÜa vô thuÕ víi Nhµ n­ íc ViÖt Nam theo qui  ®Þnh cña ph¸p luËt, nhµ   ®Çu t  níc  ngoµi  ®îc mua ngo¹i tÖ  t¹i ng©n hµng  ®îc phÐp  ®Ó  chuyÓn  ra níc ngoµi theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ qu¶n lý ngo¹i  hèi. II. Më vµ sö dông tµi kho¶n cña nhµ ®Çu t  níc ngoµi vµ c«ng ty chøng kho¸n §i Ò u   6.   Më   tµi   kho¶n   giao   dÞch   chøng   kho¸n   b»ng  ®ång ViÖt Nam cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi t¹i C«ng ty chøng  kho¸n 1. Nhµ   ®Çu t  níc ngoµi më  tµi kho¶n giao dÞch chøng  kho¸n b»ng  ®ång ViÖt Nam t¹i c«ng ty chøng kho¸n  ®Ó  phôc  vô ho¹t ®éng mua, b¸n chøng kho¸n t¹i Trung t©m Giao dÞch   chøng kho¸n theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n vµ   thÞ trêng chøng kho¸n. 2.   C«ng   ty   chøng   kho¸n   ph¶i   qu¶n   lý   t¸ch   biÖt   tiÒn  göi giao dÞch chøng kho¸n cña tõng nhµ   ®Çu t  níc ngoµi,  qu¶n lý  t¸ch biÖt tiÒn göi giao dÞch chøng kho¸n cña nhµ  ®Çu t níc ngoµi víi tiÒn cña chÝnh c«ng ty. Toµn bé  tiÒn  göi cña nhµ ®Çu t níc ngoµi ph¶i ®îc chuyÓn vµo tµi kho¶n  tiÒn göi chuyªn dïng b»ng ®ång ViÖt Nam cña c«ng ty chøng   kho¸n më  t¹i Ng©n hµng  ®îc phÐp theo qui  ®Þnh t¹i §iÒu 7  QuyÕt   ®Þnh   nµy.   Mäi   giao   dÞch   chuyÓn   tiÒn,   thanh   to¸n  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng  ®Çu t  chøng kho¸n cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi ph¶i thùc hiÖn th«ng qua tµi kho¶n nµy t¹i ng©n   hµng ®îc phÐp.
  4. 4 § i Ò u   7.   Më   vµ   sö   dông   tµi   kho¶n   tiÒn   göi   chuyªn   dïng kh«ng kú h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ cña c«ng  ty chøng kho¸n t¹i ng©n hµng ®îc phÐp C«ng ty chøng kho¸n ph¶i më  mét (01) tµi kho¶n tiÒn   göi chuyªn  dïng kh«ng  kú  h¹n b»ng   ®ång  ViÖt Nam vµ  mét  (01)   tµi   kho¶n   tiÒn   göi   chuyªn   dïng   kh«ng   kú   h¹n   b»ng  ngo¹i tÖ  mét (01) ng©n hµng  ®îc phÐp  ®Ó  lu gi÷  toµn bé  tiÒn göi giao dÞch chøng kho¸n cña nhµ ®Çu t níc ngoµi. 1. Tµi kho¶n tiÒn göi chuyªn dïng kh«ng kú  h¹n b»ng   ®ång ViÖt Nam PhÇn thu: a. Thu tõ b¸n ngo¹i tÖ trªn tµi kho¶n tiÒn göi chuyªn   dïng kh«ng kú  h¹n b»ng ngo¹i tÖ  cña c«ng ty chøng kho¸n  ®Ó  phôc vô  ho¹t  ®éng  ®Çu t chøng kho¸n theo  ñy quyÒn cña  nhµ ®Çu t níc ngoµi; b. Thu chuyÓn kho¶n tõ  c¸c nguån tiÒn  ®ång ViÖt Nam   cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi nªu t¹i kho¶n 2, 3, 4, 5, 6 vµ  7   §iÒu 4 QuyÕt ®Þnh nµy; c.   Thu   tõ   c¸c   kho¶n   b¸n   chøng   kho¸n,   nhËn   cæ   tøc,  tiÒn l∙i tr¸i phiÕu vµ  c¸c kho¶n thu liªn quan kh¸c ph¸t  sinh tõ  viÖc mua, b¸n chøng kho¸n theo  ñy quyÒn cña nhµ  ®Çu t níc ngoµi. PhÇn chi: a. Chi ®Ó thanh to¸n cho viÖc mua chøng kho¸n ®ang l u  hµnh   t¹i   Trung   t©m   Giao   dÞch   chøng   kho¸n   t¹i   ViÖt   Nam  theo ñy quyÒn cña nhµ ®Çu t níc ngoµi; b.   Chi   chuyÓn   sang   tµi   kho¶n   Gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn  b»ng  ®ång ViÖt Nam cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  ®Ó  tham gia  gãp vèn, mua cæ phÇn trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam; c.   Chi   tõ   c¸c   kho¶n   thu   cæ   tøc,   l∙i   tr¸i   phiÕu   do  ho¹t   ®éng   ®Çu   t  chøng   kho¸n   mang   l¹i   ®Ó   nhµ   ®Çu   t  níc  ngoµi chi tiªu t¹i ViÖt Nam; d.  Chi mua  ngo¹i  tÖ   ®Ó  chuyÓn  ra  níc ngoµi  theo   ñy  quyÒn cña nhµ ®Çu t níc ngoµi. 2. Tµi kho¶n tiÒn göi chuyªn dïng kh«ng kú  h¹n b»ng   ngo¹i tÖ PhÇn thu: a. Thu chuyÓn kho¶n tõ níc ngoµi vµo ViÖt Nam theo ñy  quyÒn cña nhµ ®Çu t níc ngoµi; b. Thu chuyÓn kho¶n tõ tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña nhµ ®Çu   t níc ngoµi më t¹i ng©n hµng ®îc phÐp t¹i ViÖt Nam.
  5. 5 PhÇn chi: a. Chi b¸n ngo¹i tÖ cho ng©n hµng ®îc phÐp n¬i më tµi  kho¶n nµy lÊy ®ång ViÖt Nam chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi   chuyªn dïng b»ng ®ång ViÖt Nam cña c«ng ty chøng kho¸n ®Ó   phôc vô ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n theo ñy quyÒn cña nhµ  ®Çu t níc ngoµi. b. Chi chuyÓn ra níc ngoµi theo  ñy quyÒn cña nhµ   ®Çu  t níc ngoµi. §i Ò u  8.  KiÓm tra chøng tõ 1.   Ng©n   hµng   ®îc   phÐp   khi   thùc   hiÖn   c¸c   nghiÖp   vô  thu,   chi   trªn  tµi  kho¶n   tiÒn   göi   chuyªn   dïng   b»ng   ®ång   ViÖt Nam cña c«ng ty chøng kho¸n cã  tr¸ch nhiÖm kiÓm tra  c¸c chøng tõ sau: ­   Hîp   ®ång   më   tµi   kho¶n   giao   dÞch   chøng   kho¸n   gi÷a  c«ng ty chøng kho¸n vµ nhµ ®Çu t níc ngoµi; ­ LÖnh giao dÞch cña nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Æt t¹i c«ng  ty chøng kho¸n; ­ §èi víi c¸c kho¶n chi tõ nguån thu cæ tøc, l∙i tr¸i  phiÕu cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  ®Ó  chi tiªu t¹i ViÖt Nam:  V¨n b¶n x¸c nhËn cña c«ng ty chøng kho¸n vÒ  tiÒn cæ tøc,  l∙i tr¸i phiÕu cña nhµ ®Çu t níc ngoµi. ­ §èi víi kho¶n chi VN§ ®Ó mua ngo¹i tÖ chuyÓn ra níc  ngoµi: V¨n b¶n cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn x¸c nhËn  ®∙ hoµn thµnh c¸c nghÜa vô  vÒ  thuÕ  víi Nhµ  níc ViÖt Nam  ®èi víi nh÷ng  kho¶n   ®Çu t  tõ  chøng  kho¸n  t¹i  Trung  t©m  Giao dÞch chøng kho¸n (nÕu ¸p dông). 2. §èi víi giao dÞch b¸n ngo¹i tÖ  cho nhµ   ®Çu t  níc  ngoµi: Ng©n hµng  ®îc phÐp chØ b¸n ngo¹i tÖ  cho nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  ®Ó  chuyÓn ra níc ngoµi, kh«ng  ®îc b¸n ngo¹i tÖ  ®Ó chuyÓn vµo tµi kho¶n ngo¹i tÖ cña nhµ ®Çu t níc ngoµi. §i Ò u  9.  Qui ®Þnh vÒ b¸o c¸o B¸o c¸o vÒ tµi kho¶n tiÒn göi chuyªn dïng cña c«ng ty   chøng kho¸n më  t¹i ng©n hµng  ®îc phÐp  ®îc thùc hiÖn theo  qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ ChÕ  ®é   b¸o   c¸o   thèng   kª   ¸p   dông   cho   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n  hµng Nhµ níc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông. III. Tæ chøc thùc hiÖn
  6. 6 § i Ò u  10.  §iÒu kho¶n thi hµnh 1. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 998/2002/ Q§­NHNN ngµy 13/9/2002 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 2. Vô  trëng Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i hèi, Thñ  trëng c¸c  ®¬n  vÞ  thuéc Ng©n hµng Nhµ  níc, Gi¸m  ®èc chi nh¸nh Ng©n hµng  Nhµ   níc   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung  ¬ng,   Chñ   tÞch  Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c tæ chøc  tÝn dông  ®îc phÐp ho¹t  ®éng ngo¹i hèi, Chñ  tÞch Héi  ®ång  qu¶n trÞ  vµ  Gi¸m  ®èc C«ng ty chøng kho¸n, nhµ   ®Çu t  níc  ngoµi mua, b¸n chøng kho¸n cã  tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản