intTypePromotion=1

Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
135
lượt xem
12
download

Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1557/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ  n í c vi Ö t n a m   s è  1 55 7/2001/Q§­N H N N  n g µ y  1 4 th¸ng 1 2 n¨ m  2 00 1  v Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  q u y  c h Õ  thanh to¸n b ï tr õ  ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g  n thè ng ® è c   © n  h µ ng nh µ  n íc ng ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët c¸c Tæ     cø    h Nh n     v Lu     chøc  Ýn  t dông  è  s 01/1997/QH10  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 64/2001/N§­   µy  CP ng 20/9/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ¹t®éng  v ho   thanh    to¸nqua      c¸cTæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n; ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 196/TTg  µy  ng 01/4/1997  ña  ñ íng ChÝnh   c Th t   phñ  Ò   Öc  ö  ông    ÷  Öu th«ng      Ët mang      µm  v vi s d c¸cd li   tintrªnv   tin®Ó l chøng  õ  t kÕ     µ  to¸nv thanh    ña    ©n  µng  µ    to¸nc c¸cNg h v Tæ chøc  Ýn  ông; td ­ Theo    Þ  ña  ô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  ©n   µng  µ     ®Ò ngh c V tr V K to¸n­ T   Ng h Nh níc, Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1. Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n "Quy  Õ   ch thanh    ï trõ to¸nb     ®iÖn  öli   ©n  µng". t   ªnNg h §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  2. Quy ®Þ n c hi l     k t  1/1/2002. §i Ò u  Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô  Õ       µi chÝnh, Côc  ­ 3.  V¨n    tr V K to¸n­ T     tr ëng  ôc  C C«ng  Ö   häc  ©n  µng; Thñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   ngh Tin  ng h   tr c¸c ®¬ v thu Ng hµng  µ   ícViÖt Nam,  Nh n     Gi¸m  c  ë   ®è S Giao  Þch  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  d Ng h Nh n   ®èc    Chi nh¸nh  ©n   µnh  µ   íc tØnh, thµnh  è; Tæng   Ng h Nh n     ph   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) Ng ©n  µng,tæ    h   chøc kh¸c® îclµm  Þch  ô     d v thanh    Þu  to¸nch tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch thanh to¸n  ï  õ ® i Ö n  t ö liªn g © n  h µ n g b tr  n (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh    ®Þ 1557/2001/Q§­NHNN   ngµy  th¸ng12  14    n¨m  2001  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc) c Th ®è Ng h Nh n C h ¬ n g  I C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh 1. Quy  Õ   µy  iÒu    ch n ® chØnh  ¹t®éng  ho   thanh    ï trõqua  ¹ng    to¸nb     m m¸y tÝnh c¸c kho¶n  thanh to¸n cã    Þ  íi500.000.000    gi¸ tr d   VND  (n¨m tr¨m  iÖu tr   ®ång)  ÷a    ©n  µng, tæ  gi c¸c ng h   chøc  kh¸c ® îc lµm  Þch  ô     d v thanh  to¸n ho¹t     ®éng      trªnl∙nhthæ  Öt Nam   ã  ë   µikho¶n  Òn  öit¹  ét  n  Þ  ©n   Vi   c m t  ti g   i m ®¬ v Ng hµng  µ   íc,do  n  Þ    chøc  µ  ñ  ×thanh    ïtrõ®iÖn  ö. Nh n   ®¬ v ®ã tæ  v ch tr   to¸nb     t TÊt  c¸c  c¶  kho¶n  chuyÓn  Òn  î  ti N trong thanh to¸n bï  õ ®iÖn  ö  ªn   tr   t li   ng©n  µng  u   h ®Ò ph¶icã  û  Òn  íc:C¸c  ©n  µng  µnh      u quy tr   Ng h th viªnph¶iký  îp  h  ®ång chuyÓn  î víinhau  µ  n    v ph¶icã    th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  ©n   µng  Ng h chñ  ×tr ckhithùc hiÖn. tr   í       2.  Chuy Ón   Òn  iÖn  ö;c¸c  ti ® t  kho¶n thanh to¸n gi÷a  Öt    Vi Nam   íiníc v    ngoµi vµ    ×nh    c¸c h thøc thanh to¸n quèc  Õ    t kh¸c kh«ng  éc  ¹m    iÒu    thu ph vi ® chØnh  ña  c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    èit ng ® îcphÐp  2. §  î     tham    giathanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t 1. C¸c  ©n   µng, tæ    Ng h   chøc  kh¸c ® îclµm  Þch  ô     d v thanh    ¹t®éng  to¸nho   trªn     l∙nhthæ  ÖtNam   Vi   (sau ®©y  äit¾tlµNg ©n  µng) cã      iÒu  Ön    g      h   ®ñ c¸c® ki tiªuchuÈn  ña  ©n  µng  µnh      c ng h th viªntham    gia thanh    iÖn  ö li   ©n   to¸n ® t   ªnng hµng  theo quy  nh  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,cã  n    ®Þ c Th ®è Ng h Nh n   ®¬ xin tham  gia thanh    ï trõ®iÖn  ö vµ  îcNg ©n  µng  ñ  ×chÊp  Ën    to¸nb     t  ®   h ch tr   thu b»ng   v¨n b¶n. 2. C¸c  ©n  µng    Ng h kh«ng  éc ®èi t ng quy  nh  ¹ kho¶n  ®iÒu  µy  thu    î   ®Þ ti   1  n n Õu  èn  mu tham    gia thanh    ï trõ®iÖn  ö th×  to¸n b     t   ph¶ichän  ét  ©n  µng    m ng h thµnh    ùctiÕp  µm  idiÖn  ©n  µng  µnh    îc uû  Òn)    viªntr   l ®¹   (Ng h th viªn®   quy ®Ó m ë   µikho¶n  Òn göithanh    µ  t  ti     to¸nv th«ng  qua  ©n  µng  µy  ùc hiÖn    ng h n th   c¸c giao dÞch    thanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng. to¸nb     t   ªnng h Ng ©n   µng  µnh    îc uû  Òn  h th viªn®   quy ph¶icã    cam   Õt  k b»ng  b¶n  íi v¨n  v  Ng ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n  µng  µnh    ùctiÕp kh¸c vÒ   Öc  Õp  h ch tr   c¸c ng h th viªntr       vi ti nhËn   c¸c chøng  õ thanh  t  to¸n bï trõ cña  ©n  µng  µnh      Õp         ng h th viªn gi¸n ti do m × nh  µm  idiÖn  µ  ã  l ®¹   v c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  y    Üa  ô  i víi     th   ®Ç ®ñ ngh v ®è     c¸c kho¶n  thanh  to¸n nµy. Ng ©n   µng  µnh    îc uû  Òn      h th viªn®   quy ph¶ichÞu    tr¸ch  nhiÖ m   åi th ng  Ët chÊt n Õu  Öc  û  Òn  ×  Êt  lýdo  ×  ©y  Öt b  ê v     vi u quy v b cø    g g thi   h¹i®èi  íic¸c bªn  ªnquan. Quan  Ö     v    li     h thanh    ÷a ng©n  µng  µnh    to¸n gi   h th viªn
 3. 3 ® îc uû  Òn  µ  ©n  µng  û  Òn  hai ng©n  µng  µy    nh  íi   quy v ng h u qy do    h n x¸c ®Þ v  nhau  theo quy  nh  Ön    ®Þ hi hanh  Ò   v thanh    ÷a c¸cng©n  µng. to¸ngi     h §i Ò u      Ých    Ëtng÷  ö  ông  3. Gi¶ith c¸cthu   sd trong Quy  Õ   µy   ch n ­ Thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö li   ©n   µng       t   ªnNg h (sau  y   äi t¾t lµ thanh  ®© g       to¸nbï trõ®iÖn  ö)lµ thùc hiÖn  Öc       t     vi chuyÓn  kho¶n  µ  v thanh   to¸nqua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  ÷a c¸c tµikho¶n  îcm ë   ¹ c¸c ng©n  µng  t gi       ®   ti     h kh¸c h Ö   èng    th hoÆc     ë c¸c chinh¸nh  ña  ïng m ét  ©n  µng    ¹m    ét  a  µn  Êt ®Þnh.    cc  ng h trªnph vim ®Þ b nh     B»ng  ü  Ët xö  ý bï  õ ®iÖn  ö,c¸c ng©n  µng  k thu   l   tr   t    h chuyÓn  cho nhau    qua m¹ng  m¸y  Ýnh    t c¸c chøng  õ thanh  t  to¸n,bï trõcho       nhau  Çn  î qua  ¹ vµ    ph n  l   tr¶ i cho nhau  è  s chªnh  Öch. l ­ Ng ©n  µng  ñ  ×thanh    ïtrõ®iÖn  ö(sau  y  äit¾tlµNg ©n     h ch tr   to¸nb     t  ®© g       hµng  ñ  ×):lµ ®¬n   Þ   ©n   µng  µ   íc chÞu  ch tr     v Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm   chøc    tæ  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö vµ  ö  ý kÕt       t   x l  qu¶  thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö;ng©n        t  hµng  ñ  × cã  Ó  ch tr   th tham    gia thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö nh  ét  ©n  µng       t   m ng h thµnh viªn. ­  Trung  ©m   ö  ý kü  Ët thanh  t x l   thu   to¸n bï  õ ®iÖn  ö:lµ bé  Ën  ã    tr   t     ph c nhiÖ m  ô  ö  ýtù®éng    v x l    c¸cgiao dÞch    thanh    ïtrõ®iÖn  ögi÷a c¸cng©n   to¸nb     t     hµng  µnh    µ    nh  Õt  th viªnv x¸c ®Þ k qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö cho    ©n  to¸nb     t  c¸c ng hµng  µnh  th viªn.Trung  ©m   ö  ý kü  Ët thanh    t x l   thu   to¸n bï trõ ®iÖn  ö lµ m ét       t    ®¬n  Þ  éc  chøc  v thu tæ  hay  ét  é  Ën  Êu  µnh  ña  ©n  µng  ñ  × m b ph c th c ng h ch tr   hoÆc   µ m ét  n   Þ   l  ®¬ v (c«ng    c  Ëp  ùc  Ön  ty)®é l th hi thu  Ën,  ö  ý sè  Öu nh x l   li   thanh    µ  to¸nv th«ng  b¸o  Õt  k qu¶  thanh    ï trõcho  ©n  µng  ñ  ×vµ  to¸nb     ng h ch tr   c¸cng©n  µng  µnh    ªnquan.   h th viªnli   ­ Ng ©n  µng  µnh    ùctiÕp tham      h th viªntr     gia thanh    ïtrõ®iÖn  ö(sau  to¸nb     t  ®©y   äit¾t lµ Ng ©n   µng  µnh    ùctiÕp):lµ ng©n  µng  îc nèim¹ng  g      h th viªntr      h ®   trùctiÕp víih Ö   èng        th m¸y  Ýnh  ña  ©n   µng  ñ  ×hoÆc   t c Ng h ch tr   Trung  ©m   ö  t x lýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö (tr ng  îp    thu   to¸nb     t   ê h Trung  ©m   ö  ü  Ëtthanh  t x k thu   to¸nbïtrõ®iÖn  ölµ®¬n  Þ  c  Ëp)®Ó   ùc hiÖn         t    v ®é l   th   c¸cgiao dÞch    thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö.Trong     t  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö,ng©n  µng  µnh    ùc      t  h th viªn tr   tiÕp võa  µng©n  µng  öilÖnh    l  h g  thanh    äit¾t lµNg ©n   µng  öi)võa  µ to¸n(g       h g  l  ng©n  µng  Ën  Önh  h nh l thanh    äit¾tlµNg ©n  µng  Ën). to¸n(g       h nh ­  ©n   µng  µnh    îc uû  Ng h th viªn ®   quyÒn:  µ ng©n  µng  µnh    ùc l  h th viªn tr   tiÕp  îc ®¹idiÖn  ®   cho  ét  m hoÆc   ét  è  ©n  µng  µnh      Õp    m s ng h th viªngi¸nti ®Ó thùc hiÖn      c¸cgiao dÞch    thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t ­ Ng ©n  µng  µnh      Õp tham      h th viªngi¸nti   gia thanh    ïtrõ®iÖn  ö(sau  to¸nb     t  ®©y   äit¾t lµ ng©n  µng  µnh      Õp):Lµ  ©n  µng  ùc hiÖn    g      h th viªngi¸nti   ng h th   c¸c giao dÞch    thanh    ïtrõ®iÖn  önèim¹ng  to¸nb     t    th«ng  qua  ét  ©n  µng  µnh  m ng h th viªn® îc uû  Òn.  ©n   µng  µnh      Õp  ã  Ó  µ chinh¸nh  ùc     quy Ng h th viªngi¸nti c th l     tr   thuéc cña  ©n  µng  µnh    îcuû  Òn    ng h th viªn®   quy hoÆc   µ ng©n  µng  l  h kh¸c h Ö     thèng  ng  ã  ë   µikho¶n  Òn göithanh    ¹ ng©n  µng  µnh    îc nh c m t   ti     to¸nt i  h th viªn®   uû  Òn. quy ­ L Önh    thanh to¸n:lµ m ét     chØ   nh  íid¹ng    Õu  è cña  ®Þ d  c¸c y t  chøng  õ t  kÕ     îcm∙    ña  ©n  µng  öi®èi víi ©n  µng  ñ  ×,Trung  ©m   to¸n®   ho¸ c ng h g     Ng h ch tr   t xö  ýthanh    ïtrõ®iÖn  övµ  ©n  µng  Ën  l  to¸nb     t   ng h nh nh»m   ùc hiÖn  th   thanh    to¸n bïtrõ®iÖn  ö.    t
 4. 4 ­ L Önh    chuyÓn  ã   µ lÖnh  C l  thanh to¸n,® îc xem     ét     nh m kho¶n ph¶itr¶    cña  ©n  µng  öi®èi víi ©n  µng  Ën  ng h g     ng h nh trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t ­  Önh  L chuyÓn  î  ã  û  Òn  µ L Önh  N c u quy l  thanh to¸n,® îc xem    m ét     nh kho¶n ph¶ithu  ña  ©n  µng  öi®èi  íing©n  µng  Ën    c ng h g  v  h nh trong thanh      to¸n bïtrõ®iÖn  ö.    t ­  Önh  û   Önh  L Hu l chuyÓn  î: lµ m ét    iÖn  ã    Þ nh m ét  Önh  N   tin® c gi¸tr   L chuyÓn  ã;  ng©n  µng  öilËp  µ  C do  h g   v chuyÓn  cho  ©n  µng  Ën    û  ng h nh ®Ó hu L Önh chuyÓn  î  ∙  öi(huû  ét  Çn  N®g  m ph hoÆc   µn  é  è  Òn). to b s ti ­ Yªu  Çu  û  Önh    c hu L chuyÓn  ã:  µ m ét    iÖn  ng©n  µng  öilËp  C l  tin® do  h g  vµ chuyÓn  cho  ©n  µng  Ën    Þ  û  Önh  ng h nh ®Ò ngh hu L chuyÓn  ã  ∙  öi(huû  c®g  m ét  Çn  ph hoÆc   µn  é  è  Òn  ú  to b s ti tu theo  õng  êng  îp    ãt cô  Ó);Lµ  t tr h sais   th   c¨n  ®Ó   ©n  µng  Ën  Ëp  Önh  cø  ng h nh lL chuyÓn  ã  i,tr¶l¹ cho  ©n  µng  c ®   i   ng h göitrªnc¬  ë  ∙    åil¹® îctiÒn ®∙      s ® thu h       i   tr¶. ­ Ngµy    giao dÞch    thanh    ï trõ®iÖn  ö (gäit¾t lµNgµy  to¸nb     t        giao dÞch):     lµ kho¶ng  êigian    th   trong ngµy  µm  Öc,® îc x¸c ®Þnh  Ó   õ thêi®iÓ m   ¾t    l vi       k t    b ®Ç u   µy  µm  Öc  ng l vi cho  n   êi®iÓ m   õng  öi L Önh  ®Õ th   d g  thanh  to¸n cña      c¸c ng©n  µng  µnh    ùctiÕp theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. h th viªntr       ®Þ c Ng h Nh n ­Phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  ö:Lµ      to¸nb     t   kho¶ng  êigian ® îcx¸c®Þnh  th       trong  ngµy giao  Þch, trong  d   kho¶ng  êigian  µy  Önh  th   nl thanh to¸n cña    ©n     c¸c Ng hµng  µnh    öi tí Ng ©n   µng  ñ  × hoÆc   th viªn g   i   h ch tr   Trung  ©m   ö  ý kü  Ët t x l   thu   thanh    ï trõ®iÖn  ö (tr ng  îp Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ to¸nb     t  ê h   t x l   thu   to¸nb     ®iÖn  ö lµ m ét  n  Þ   c  Ëp) sÏ ® îc xö  ý bï trõ vµo  ét  êi®iÓ m     t    ®¬ v ®é l       l       m th   quy ®Þnh. Trong  µy    Ng giao dÞch  ã  Ó  ã  ét    c th c m hoÆc   ét  è  m s phiªnthanh    ï   to¸nb   trõ®iÖn  ö.   t ­ B¶ng  Õt    k qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  ö:lµb¶ng  è  Öu do  ©n  µng  to¸nb     t   s li   Ng h chñ  ×hoÆc   tr   Trung  ©m  ö  ýthanh    ï trõ®iÖn  ö (tr ng  îp Trung  ©m   t x l  to¸nb     t  ê h   t xö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö lµm ét  n  Þ  c  Ëp)lËp  l   thu   to¸nb     t    ®¬ v ®é l   cho  õng  t ng©n  µng  µnh    ùctiÕp sau    Õt  óc phiªngiao dÞch  h th viªntr     khik th       thanh    ï to¸nb   trõvµ  ¹ thêi®iÓ m   Õt    ï trõ®iÖn  ö,ph¶n  tæng  îp sè    ti    quy to¸nb     t  ¸nh  h   ph¶ithu,    ph¶itr¶theo    Önh     c¸c L thanh    µ   ©n  µng  µnh    ∙  öi ®i,nhËn  to¸nm ng h th viªn® g     vÒ   µ  Ó  Ön  è  ùc ph¶itr¶hoÆc   îc hëng  ña  õng  ©n  µng  µnh  v th hi s th      ®  ct ng h th viªn.B¶ng  Õt    k qu¶  thanh  to¸n bï trõ®iÖn  ö ® îc coilµ m ét  ¹       t        lo ichøng  õ kÕ   t  to¸n. ­ Kh¶    n¨ng      ña  ©n   µng  µnh  chitr¶c Ng h th viªn:lµsè      µikho¶n  Òn     d trªnt   ti   göicña  ©n  µng  µnh    ùctiÕp t¹ Ng ©n  µng  ñ  ×.   ng h th viªntr     i h ch tr c h ¬ n g  II c¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó §i Ò u 4. Thñ   ôc    t xin tham gia  µ  Ðt  Öt  ©n  µng  µnh    v x duy ng h th viªn tham    giathanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t 1. C¸c  ©n  µng    ∙  ã      iÒu  Ön, tiªuchuÈn  ña  ©n   ng h khi ® c ®ñ c¸c ® ki     c ng hµng  µnh    th viªntham    gia thanh    iÖn  öli   ©n  µng,n Õu  èn  to¸n® t   ªnng h   mu tham   giathanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng  × ph¶ilËp vµ  ép    å  ¬      to¸nb     t   ªnng h th       n c¸ch s sau ®©y  cho  ©n  µng  µ   íc,n¬im ×nh  ë   µikho¶n: Ng h Nh n     m t 
 5. 5 ­§¬n      xintham    giathanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng. to¸nb     t   ªnNg h ­ GiÊy    cam   Õt  ùc hiÖn    k th   c¸cquy  nh  ã  ªnquan    ëthµnh  ©n   ®Þ c li   khitr   Ng hµng  µnh    th viªntham    giathanh    ïtrõ®iÖn  öli   ©n  µng. to¸nb     t   ªnNg h 2.KhinhËn  îc®¬n  µ  å  ¬  ña  ©n  µng       ®  v h s c ng h xintham    giathanh    ï to¸nb   trõ ®iÖn  ö,sau    Óm     µ    Õu   ã      iÒu  Ön, tiªuchuÈn    t  khiki tra,r so¸tn c ®ñ c¸c ® ki     cña  ©n  µng  µnh    ng h th viªn thanh to¸n ®iÖn  ö li   ©n  µng  µ  ùc  Ön    t   ªnng h v th hi ®óng  ñ tôc xintham    th       gia thanh    ï trõ®iÖn  ö theo  to¸nb     t  quy  nh  × Ng ©n   ®Þ th   hµng  ñ  ×chÊp  Ën, kÕt  ¹p  ©n  µng  µnh    ch tr   nh   n ng h th viªntham    gia thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö li   ©n  µng  µ     t   ªnng h v th«ng  b»ng    b¸o  v¨n b¶n cho  Êtc¶    ©n  t   c¸c ng hµng  µnh    Õt®Ó   th viªnbi   giao dÞch    thanh to¸n. Trêng  îp  ©n   µng    h ng h xin tham gia thanh to¸n bï  õ kh«ng    iÒu    tr   ®ñ ® kiÖn,tiªuchuÈn    Õt  ¹p  ©n  µng  µnh       ®Ó k n ng h th viªntham    gia thanh    ï trõ to¸nb     ®iÖn  ö li   ©n  µng  × Ng ©n  µng  ñ  ×ph¶icã    t   ªnng h th   h ch tr     v¨n b¶n  õchèivµ    t    nªu râ lýdo.    §i Ò u    5. Chøng  õsö  ông  t  d trong thanh    ïtrõ®iÖn  ö   to¸nb     t 1. Chøng  õ ghisæ     t     trong thanh    ï trõ®iÖn  ö li   ©n  µng  µc¸c   to¸nb     t   ªnng h l    L Önh thanh    µ    to¸nv c¸c B¶ng    kª thanh    ï trõ®iÖn  ö do  ©n  µng  µ   to¸nb     t   Ng h Nh níc quy  nh.    ®Þ Chøng  õ gèc  ïng  µm  ¬  ë    Ëp  Önh  t  d l c s ®Ó l L thanh    µ c¸c to¸n l     chøng  õ  t thanh  to¸n sö  ông     d ®Ó chuyÓn  Òn  ti theo  quy  nh   Ön  µnh. ®Þ hi h   ViÖc  Ëp,kiÓm   l  so¸t,lu©n    chuyÓn,  ö  ý,l tr÷vµ  x l  u    b¶o  qu¶n chøng  õ trong t    thanh  to¸n bï  õ ®iÖn  ö    tr   t ph¶i tu©n  ñ    th theo  ng  ®ó quy  nh   ña  Õ     ®Þ c ch ®é chøng  õ kÕ     ©n   µng, Tæ   t   to¸nNg h   chøc  Ýn  ông  Thèng  c  ©n   µng  td do  ®è Ng h Nhµ   ícban  µnh. n  h 2. C¸c  ©n   µng  µnh      Ng h th viªnph¶ithùc hiÖn  Öc      vi chuyÓn   ho¸ chøng  õ t  b»ng  Êy  gi sang  chøng  õ ®iÖn  ö hoÆc   îc l¹ khicÇn  Õtphï hîp víiquy  t  t  ng   i     thi         tr×nh kü  ËtnghiÖp  ô    thu   v thanh    ï trõ®iÖn  ö.ViÖc  to¸n b     t  chuyÓn    ho¸ chøng  tõ ph¶i®¶m       b¶o  ù  íp ®óng  ÷a chøng  õ dïng  µm    chuyÓn    µ  s kh   gi   t  l c¨n cø  ho¸ v chøng  õ® îcchuyÓn    ng  É u   t    ho¸,®ó m quy  nh  µ  ¶m   ®Þ v® b¶o  Ýnh  t ph¸p lýcña     chøng  õ. t 3. Ng ©n  µng  öi(bao  å m   ng©n  µng  µnh    ùctiÕp vµ  ©n    h g  g c¶  h th viªntr     ng hµng  µnh      Õp)cã  th viªngi¸nti   tr¸chnhiÖ m     b¶o  qu¶n  µ u  ÷chøng  õ thanh  v l tr   t  to¸nhîp lÖ  îcsö  ông  µm    lËp L Önh    ® d l c¨n cø    thanh    to¸ntheo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh. h §i Ò u    êigian giao dÞch  6. Th       trong thanh    ïtrõ®iÖn  ö   to¸nb     t 1. Thêi®iÓ m   ¾t  u       b ®Ç giao dÞch,thêi®iÓ m   õng  öiL Önh       d g  thanh    to¸n cña    ©n  µng  µnh  c¸c ng h th viªn,thêi®iÓ m   ö  ý cña     x l  phiªn thanh    to¸n bï  õ   tr   ®iÖn  ö  µ  êi®iÓ m   t v th   quyÕt to¸n thanh    to¸n bï  õ ®iÖn  ö  ña  µy    tr   t c ng giao   dÞch  Ng ©n  µng  ñ  ×quy  nh  ùa        sau  y: do  h ch tr   ®Þ d trªnc¸cc¨n cø  ®© ­ Kh¶    n¨ng  ö  ýcña  x l  Trung  ©m   ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö t x l   thu   to¸nb     t  vµ    Çu  ña    ©n  µng  µnh    ùctiÕp; yªu c c c¸cng h th viªntr   ­ Sù   Õt  èi m¹ng    k n  m¸y  Ýnh  ña  Ö   èng  t c h th thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö víi      t    c¸c ho¹t®éng      nghiÖp  ô, ng©n  µng  v  h kh¸c cã  ªnquan  ña    ©n  µng    li   c c¸c ng h thµnh    ùctiÕp. viªntr  
 6. 6 2. Khi cã  ù      s thay ® æi  Ò   êigian    v th   giao  Þch  d thanh    ï trõ®iÖn  ö to¸n b     t  th× Ng ©n  µng  ñ  ×ph¶ith«ng  kÞp  êicho    ©n  µng  µnh      h ch tr     b¸o  th   c¸cng h th viªn trùctiÕp.   §i Ò u    7. TruyÒn,nhËn  µ  ö  ýd÷  Öutrongthanh    ïtrõ®iÖn  ö   v x l   li     to¸nb     t 1. Khi truyÒn     qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh,d÷  Öu thanh    ï trõ®iÖn  ö ph¶i t   li   to¸nb     t    ® îcm∙    µ    ông    Ön    ho¸ v ¸p d c¸c bi ph¸p  b¶o  Ët  m theo quy  nh  Ön  µnh  i  ®Þ hi h ®è víi  chøng  õ ®iÖn  ö vµ    t  t   c¸c quy  nh  ã  ªnquan  ®Þ c li   kh¸c vÒ     truyÒn    µ  ö  ý tinv x l   d÷  Öu qua  ¹ng  li   m m¸y  Ýnh  t trong ho¹t®éng  ©n  µng  Ng ©n   µng  µ      ng h do  h Nh nícban  µnh.   h 2. Ng ©n   µng  ñ  ×hoÆc     h ch tr   Trung  ©m   ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ t x l   thu   to¸nb     ®iÖn  ö (tr ng  îp Trung  ©m   ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö lµ m ét  t  ê h   t x l   thu   to¸nb     t    ®¬n  Þ  c  Ëp) vµ    ©n   µng  µnh    v ®é l   c¸c Ng h th viªnph¶i tu©n  ñ    th quy  nh  Ò   ®Þ v ph¬ng  thøc truyÒn,nhËn  µ  ö  ýd÷  Öu trong thanh    ï trõ®iÖn  ö.Ph ­     v x l   li     to¸nb     t  ¬ng  thøc truyÒn, nhËn  µ  ö  ý d÷  Öu    v x l   li trong  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö do       t  Ng ©n   µng  ñ  ×hoÆc   h ch tr   Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö t x l   thu   to¸nb     t  quy  nh  ®Þ sau    ∙  èng  Êt víi   ©n  µng  µnh    µ  khi® th nh     Ng c¸c h th viªnv ph¶iphïhîp     víi     quy  nh  Ò   c¸c ®Þ v truyÒn,nhËn  µ  ö  ýd÷  Öu thanh      v x l   li   to¸nchuyÓn  Òn do  ti   Ng ©n  µng  µ   ícban  µnh  h Nh n   h hoÆc   îcNg ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. ®  h Nh n   thu 3. Trong  êng  îp bÞ  ù  è  ü  Ët,truyÒn    µ      tr h   s c k thu   tinv c¸cnguyªn nh©n  Êt   b  kh¶  kh¸ng  kh¸c dÉn  n     ®Õ kh«ng  Ó th truyÒn, nhËn  ÷  Öu    d li thanh  to¸n bï trõ      ®iÖn  öqua  ¹ng  t  m m¸y  Ýnh  × Ng ©n  µng  ñ  ×hoÆc   t th   h ch tr   Trung  ©m  ö  ýkü  t x l  thuËtthanh    ï trõ®iÖn  ö (tr ng  îp Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh      to¸nb     t  ê h   t x l   thu   to¸n bï trõ®iÖn  ö lµ m ét  n  Þ  c  Ëp)vµ    ©n   µng  µnh       t    ®¬ v ®é l   c¸c Ng h th viªnph¶icã    gi¶iph¸p  ö  ý thÝch  îp;n Õu   ã  iÒu  Ön  ×  ã  Ó  dông  Ön    x l  h  c® ki th c th ¸p  bi ph¸p   giao,nhËn  ùc tiÕp  ÷  Öu      Ët mang      tr   d li trªnc¸c v   tin(b¨ng,®Ü a   õ v.v. . theo    t  . ) quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íc ®ång  êiph¶it×m  äi  Ön  ®Þ hi h c Ng h Nh n   th     m bi ph¸p ®Ó   ¾c  ôc  ù  è    kh ph s c nhanh  Êt. nh §i Ò u    8. §¶m  b¶o  toµn  i  íih Ö   èng  an  ®è v   th m¸y  Ýnh,trang thiÕtbÞ   t       vµ  ¬  ë  ÷  Öu phôc  ô  c s d li   v cho  ¹t®éng  ho   thanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t 1.  ©n   µng  ñ  ×,c¸c  ©n   µng  µnh  Ng h ch tr   Ng h th viªn ph¶i cã      quy  nh   ®Þ chÆt  ÏvÒ   µi® Æt,  ö  ông,b¶o  ch   c   sd   qu¶n  µ  v b¶o  ×c¸c trang thiÕtbÞ  µ  ­ tr         v ch ¬ng  ×nh  tr m¸y  Ýnh  ôc  ô  t ph v cho  ¹t®éng  ho   thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö thuéc      t    ph¹m    ×nh  vim qu¶n  ý. l 2.  ©n   µng  ñ  ×,Ng ©n   µng  µnh  Ng h ch tr   h th viªn ph¶i cã  Ö   èng        h th m¸y tÝnh,trang thiÕtbÞ   µ  ¬  ë  ÷  Öu dù        v c s d li   phßng  cho  ¹t®éng  ho   thanh    ï to¸nb   trõ®iÖn  ö vµ    t   ph¶itæ    chøc u  ÷d÷  Öu dù  l tr   li   phßng  ng  êid÷  Öu ®ang  ®å th   li   ho¹t®éng. H Ö   èng      th m¸y  Ýnh,trang thiÕtbÞ  µ  ¬  ë  ÷  Öu dù  t       v c s d li   phßng  ph¶i  ® Æt  ¹ ®Þa  iÓ m   toµn,t¸chrêivíi Ö   èng  ang  ¹t®éng  Ýnh  ti   ® an          thh ® ho   ch thøc  vµ ph¶icã  ¬ng  sö  ông  ô  Ó    ¶m     ph ¸n  d c th ®Ó ® b¶o cho  ¹t®éng  ho   thanh    to¸n bïtrõ®iÖn  ö® îctiÕn hµnh  toµn  µ  ªntôc.    t      an  v li  
 7. 7 §i Ò u    9. B¶o  Ët  m trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö   to¸nb     t 1. Ng ©n   µng  ñ  ×vµ  õng  ©n   µng  µnh    Þu    h ch tr   t Ng h th viªnch tr¸chnhiÖ m     quy  nh     Ön  ®Þ c¸c bi ph¸p  b¶o  Ët  Ých  îp  dông  m th h ¸p  trong  éi bé  n   Þ  n   ®¬ v m × nh. 2.Ng ©n  µng  ñ  ×chÞu    h ch tr   tr¸chnhiÖ m    quy  nh  Ò   ÷  ý  iÖn  ö® ­ ®Þ v ch k ® t  îcsö  ông     d ®Ó b¶o  Ö   µ  Óm    ÷  Öu thanh    ï trõ®iÖn  ö khithùc v v ki so¸td li   to¸nb     t      hiÖn truyÒn,nhËn    qua  ¹ng  m m¸y  Ýnh  ÷a Ng ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n   t gi   h ch tr   c¸c Ng hµng  µnh    ùctiÕp.Trong  êng  îp  Çn  Õt,Ng ©n   µng  ñ  ×cã  th viªntr     tr hc thi   h ch tr   thÓ quy  nh  ®Þ thªm    Ön  c¸c bi ph¸p  b¶o  Ët  m kh¸c ®Ó   ¶m     ® b¶o  ù  toµn  ña  s an  c yÕu  èchøng  õ®∙  îcm∙  t  t   ®   ho¸. 3. Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö chÞu    t x l   thu   to¸nb     t  tr¸chnhiÖ m     quy  nh  Ò   kho¸ b¶o  Ët  îc sö  ông      Ëp  µo  Ö   èng    ®Þ v m∙    m ® d ®Ó truyc v h th m¸y tÝnh  ña  c Trung  ©m   ö  ý kü  Ët thanh  t x l   thu   to¸n bï trõ ®iÖn  ö (gäit¾t lµ m∙       t        kho¸b¶o  Ët    m m¸y  Ýnh). t 4. C¸c    quy  nh  Ò   ÷  ý  iÖn  ö vµ  kho¸ b¶o  Ët  ®Þ v ch k ® t   m∙    m m¸y  Ýnh  t trong  thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö nªu  ¹       t  ti kho¶n  vµ  ®iÒu  µy, ph¶i tu©n  ñ    2  3  n    th quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  ©y  ùng, cÊp  hi h c Ng h Nh n   vi x d   ph¸t,sö    dông, b¶o    qu¶n  µ  v qu¶n  ých÷  ý  iÖn  ö,m∙  l  k® t   kho¸ b¶o  Ët    m m¸y  Ýnh  t trong  thanh    to¸nchuyÓn  Òn ®iÖn  ö. ti   t §i Ò u    ö  ýt¹  10. X l   i phiªnthanh    ïtrõ®iÖn  ö   to¸nb     t 1. T¹ithêi®iÓ m   ö  ýbï trõ® îc quy  nh       x l        ®Þ cho  õng  t phiªnthanh    ï   to¸nb   trõ®iÖn  ö,Trung  ©m   ö  ýkü  Ët thanh    t  t x l   thu   to¸n bï trõ®iÖn  ö (nÕu       t  Trung  t©m  ö  ýbïtrõlµ®¬n  Þ  c  Ëp)hoÆc   ©n  µng  ñ  ×thùc hiÖn: x l        v ®é l   Ng h ch tr     ­ Xö   ýbï trõ®èi víic¸c lÖnh    l            thanh    îp lÖ  ∙  Ën  îctõ c¸c ng©n  to¸nh   ® nh ®       hµng  µnh  th viªn. ­ LËp  µ  öi B¶ng  Õt    vg  k qu¶ thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö ®Ó   ôc  ô         t  ph v cho viÖc  Óm     i  Õu  µ  ¹ch  ki so¸t®è chi v h to¸n t¹  ©n   µng  ñ  × vµ    ©n    i Ng h ch tr   c¸c Ng hµng  µnh    ùctiÕp theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. th viªntr       ®Þ c Ng h Nh n 2. Ng ©n  µng  ñ  ×c¨n cø    h ch tr     B¶ng  Õt k qu¶  thanh    ïtrõ®iÖn  ö®Ó   to¸nb     t  thanh    µ  ¹ch    to¸nv h to¸n theo  è  s chªnh  Öch  l ph¶itr¶hoÆc   îc hëng  ña  çi    ®  c m  ng©n  µng  µnh    ùctiÕp. h th viªntr   3. Khi nhËn  îc kÕt     ®  qu¶ thanh    ï trõdo  ©n   µng  ñ  ×hoÆc   to¸nb     Ng h ch tr   Trung  ©m   ö  ý kü  Ët thanh  t x l   thu   to¸n bï  õ ®iÖn  ö chuyÓn  í  ©n   µng    tr   t  ti Ng h thµnh    ùctiÕp ph¶ikiÓm  viªntr       so¸t, i chiÕu     ®è chÆt  Ïtheo quy  nh  i víi ch     ®Þ ®è     c¸cL Önh    thanh to¸n, Õt    K qu¶  thanh    ïtrõ®iÖn  ötr ckhixö  ý, ¹ch to¸n. to¸nb     t   í    l   h  §i Ò u    Õt    11. Quy to¸nthanh    ïtrõ®iÖn  ö to¸nb     t  1. Quy Õt    to¸n thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö lµ viÖc  ö  ý thanh       t    x l  to¸n bï trõ      ®iÖn  ö lÇn  èicïng trong ngµy  t  cu       giao dÞch  µ  µo  ét  êi®iÓ m     v v m th   quy  nh   ®Þ sau    ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n   µng  µnh    ∙  i chiÕu  khiNg h ch tr   c¸c Ng h th viªn® ®è   xong,   chÝnh   x¸c cho  µn  é    to b c¸c kho¶n  ph¶ithu,ph¶itr¶vµ  è  ùc ph¶itr¶hoÆc          s th      ® îc hëng  ña  õng  ©n   µng  µnh      ct Ng h th viªn trong  µy  ng giao  Þch; Trêng  îp d   h  Ng ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n   µng  µnh    h ch tr   c¸c Ng h th viªncßn  a  ö  ýxong    ãt, ch x l   sais   chªnh  Öch  è  Öu tr c thêi®iÓ m   Õt  l s li   í     quy to¸n quy  nh  ×  ©n   µng  ñ    ®Þ th Ng h ch
 8. 8 tr×cã  Ó  ï l¹ thêi®iÓ m   Õt    ña  µy    th l       ii quy to¸nc ng giao  Þch  µ  d v ph¶ith«ng      b¸o cho  Êtc¶    ©n   µng  µnh      ã  Ön  t   c¸c Ng h th viªn®Ó c bi ph¸p  ö  ýthÝch  îp  x l  h theo   quy  nh. ®Þ 2.  ¹i thêi®iÓ m   T    quyÕt to¸n bï  õ ®iÖn  ö,Ng ©n   µng  ñ  × xö  ý   tr   t  h ch tr   l ­  ö   ý bï  õ ®iÒu  X l   tr   chØnh  i  íinh÷ng  Önh  ®è v   L thanh to¸n cña  ©n   µng    Ng h thµnh    ùc tiÕp  ∙    viªntr   ® bæ sung    ån  èn    ï ®¾ p   ®ñ ngu v ®Ó b   kho¶n  Õu  ôt thi h   trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t ­ Tr¶  ¹ hoÆc   û   á  ÷ng  Önh    li  Hu b nh L thanh to¸n vîtqu¸     kh¶ n¨ng      chi tr¶ cña  ©n  µng  µnh    ùctiÕp t¹ Ng ©n  µng  ñ  ×. Ng h th viªntr      i h ch tr ­G öi kÕt     qu¶  Õt to¸nbïtrõcho    ©n  µng  µnh    ùctiÕp. quy         c¸cNg h th viªntr   ­ C¨n  kÕt    cø  qu¶  Õt    ï trõ®∙  îc®iÒu  quy to¸nb     ®   chØnh, Ng ©n   µng  ñ    h ch tr×thùc hiÖn  Öc  ¹ch to¸nghiNî,ghiCã       vi h           cho    ©n  µng  µnh    ùc c¸cNg h th viªntr   tiÕp  theo  è  ùc  s th ph¶i tr¶hoÆc   îc hëng  èi cïng     ®  cu   trong  µy  Ng giao  Þch. d   Sau    Õt    khiquy to¸n xong, tµikho¶n     thanh    ï trõcña  ©n   µng  ñ  × to¸nb     Ng h ch tr   ph¶ih Õt  è  .   sd 3.Ng ©n  µng  µnh    ùctiÕp ph¶ithùc hiÖn:   h th viªntr         ­ KiÓ m     i  Õu    tra,®è chi chÆt  Ï theo  ch   quy  nh  i  íic¸c L Önh  ®Þ ®è v     thanh  to¸n,sè    ph¶ithu,ph¶itr¶hoÆc   îchëng  èicïng trong ngµy        ®  cu       giao dÞch  ña    c ng©n  µng  × nh  íi Õt  h m v k qu¶  Õt to¸nbïtrõ®iÖn  önhËn  îctr ckhixö  ý, quy         t  ®   í    l   h¹ch to¸n.   ­ N Õ u   íp ®óng  ×    kh   th ph¶igöi®iÖn    Ën     x¸c nh ngay  cho  ©n   µng  ñ  Ng h ch tr×hoÆc     Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö (nÕu  t x l   thu   to¸nb     t  Trung  ©m   t xö  ý kü  Ët thanh  l   thu   to¸n bï trõ ®iÖn  ö lµ m ét  n  Þ  c  Ëp);Trêng  îp      t    ®¬ v ®é l   h  ph¸thiÖn  ã    ãt,nhÇ m   Én  ×    c sais   l th ph¶itraso¸tngay  µ  ã       v c tr¸chnhiÖ m   èi   ph   hîp víi ©n  µng  ñ  ×,Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö    Ng h ch tr   t x l   thu   to¸nb     t  vµ    ©n   µng  µnh    ã  ªnquan    iÒu  c¸c Ng h th viªn c li   ®Ó ® chØnh  theo  ng    ®ó quy ®Þnh. ­ T¹ic¸c Ng ©n   µng  µnh    ùctiÕp,sau    ¹ch        h th viªntr     khih to¸nxong  è  ùc s th   ph¶itr¶hoÆc   îc hëng  èicïng     ®  cu   trong ngµy    giao  Þch  d theo  Õt  k qu¶  Õt  quy to¸n bï trõ,tµikho¶n         thanh  to¸n bï trõ cña  ©n   µng  µnh    ùc tiÕp      Ng h th viªn tr     ph¶ih Õt  è  .   sd §i Ò u 12. C¸c  Ön  bi ph¸p phßng  õa  µ  ö  ý tr ng  îp  Õu    ng v x l   ê h thi kh¶ n¨ng      ña  ©n   µng  µnh    ùctiÕp trong thanh    ï trõ®iÖn  chitr¶c Ng h th viªntr       to¸nb     tö. 1.Ng ©n  µng  µnh    ùctiÕp ph¶icam   Õt  µ  ã  Ön    h th viªntr       k v c bi ph¸p duy  ×   tr   ®ñ   kh¶ n¨ng      ña  × nh    ¶m   chitr¶c m ®Ó ® b¶o thanh    Þp  êivµ  y    è  to¸nk th   ®Ç ®ñ s tiÒn ph¶i tr¶ trong     thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö,bao  å m   è  Òn       t  g s ti ph¶i tr¶ cho     kh¸ch hµng  µ    v cho    ©n  µng  µnh    ªnquan  c¸cNg h th viªnli   kh¸c. 2.K Ó   õthêi®iÓ m   õng  öiL Önh    t    d g  thanh    to¸ncho  n   êi®iÓ m   Õt  ®Õ th   quy to¸nthanh    ï trõ®iÖn  ö,(c¸c)ng©n  µng  µnh    ùctiÕp  Þ   Õu    to¸nb     t    h th viªntr   b thi kh¶ n¨ng      chitr¶ph¶i¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p  ×m  Õm   ån    ï ®¾ p   è  t ki ngu ®Ó b   s thiÕu hôtcña  ©n  µng  × nh.    ng h m 3. Trêng  îp    Õn  µnh  Õt    h khi ti h quy to¸n thanh    to¸n bï trõ ®iÖn  ö hoÆc        t  sau  ét  êigian theo  m th     quy  nh  ∙  îcth«ng  m µ   ©n   µng  µnh    ®Þ ®®   b¸o  Ng h th viªn trùctiÕp  Þ   Õu    b thi kh¶  n¨ng      Én  a  ¹o®ñ   ån    ï ®¾ p   è  Þ  chitr¶v ch t   ngu ®Ó b   sb
 9. 9 thiÕu hôttrong thanh    ïtrõth× Ng ©n  µng  ñ  ×cã  Òn    ¹hoÆc        to¸nb       h ch tr   quy tr¶l   i huû  á  b (theo  quy  nh  ¹  ®Þ t iQuy  ×nh  ü  Ët nghiÖp  ô  tr k thu   v thanh  to¸n bï trõ      ®iÖn  ö li   ©n   µng) nh÷ng  Önh  t   ªnNg h   l thanh to¸n vîtqu¸     kh¶ n¨ng      ña  chitr¶c ng©n  µng  µy  µ  Ï®×nh  h n v s  chØ tham    gia thanh    ï trõn Õu  Öc  µy    to¸nb     vi n x¶y ra 3  Çn  ªntiÕp,®ång  êith«ng  cho    ©n  µng  µnh    ªnquan    l li     th   b¸o  c¸cng h th viªnli   biÕt. §i Ò u    Ó m     µ  i chiÕu  13. Ki so¸tv ®è   trong thanh    ïtrõ®iÖn  ö   to¸nb     t 1. Ng ©n   µng  ñ  ×hoÆc     h ch tr   Trung  ©m   ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ t x l   thu   to¸nb     ®iÖn  ö (tr ng  îp Trung  ©m   ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö lµ m ét  t  ê h   t x l   thu   to¸nb     t    ®¬n  Þ  c  Ëp),c¸c Ng ©n   µng  µnh    ùc tiÕp  v ®é l    h th viªn tr   ph¶i thùc  Ön  ng    hi ®ó c¸cquy  nh  Ò   Óm    µ  i chiÕu    ®Þ v ki so¸tv ®è   nghiÖp  ô  v thanh    ï trõ®iÖn  ö to¸nb     t  nh»m   ¶m   ® b¶o  è  Öu chÝnh    µ  èng  Êt;ph¸thiÖn  µ  ö  ýkÞp  êi s li   x¸c v th nh     v x l  th   c¸csaisãt.    2. C¸c  ©n  µng  µnh    ùctiÕp,Ng ©n  µng  ñ  ×hoÆc     Ng h th viªntr     h ch tr   Trung  t©m   ö  ý kü  Ët thanh  x l   thu   to¸n bï trõ ®iÖn  ö (tr ng  îp       t   ê h Trung  ©m   ö  ý kü  t x l  thuËt thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö lµ m ét  n  Þ  c  Ëp)ph¶ikiÓm          t    ®¬ v ®é l     trachÆt  chÏ theo    quy  nh  i  íich÷  ý  iÖn  ö,c¸c m∙  ®Þ ®è v   k® t     kho¸ b¶o  Ët  µ  ý  Öu    m v k hi m Ët kh¸c (nÕu  ã),c¸c L Önh    c   thanh  to¸n,B¶ng  Õt    k qu¶  thanh    ï trõ®iÖn  to¸nb     tö vµ      c¸c chøng  õ cã  ªnquan  t   li   kh¸c ® îcsö  ông    d trong thanh    ï trõ®iÖn    to¸nb     tö. 3. Ng ©n  µng  ñ  ×vµ    ©n  µng  µnh    ùctiÕp ph¶ith ng    h ch tr   c¸c Ng h th viªntr      ê xuyªn  Óm     i  Õu  è  Öu  µikho¶n  Òn  öi cña  ©n   µng  µnh  ki tra,®è chi s li t   ti g   Ng h th viªnt¹ ng©n  µng  ñ  ×.    i h ch tr 4.  ©n   µng  ñ  × ph¶i tÝnh  Ng h ch tr     to¸n,kiÓm     so¸t,®èi  Õu    chi chÆt  Ïch   theo ®óng    quy  nh  Ò   Õt  ®Þ v k qu¶  ö  ýbïtrõcña  õng lÇn  ö  ýkÕt  x l      t   x l  qu¶  thanh  to¸nbïtrõ®iÖn  ötrong ngµy       t    giao dÞch    b¶o  ¶m   è  Öu chÝnh    µ  èng  ® s li   x¸cv th nhÊt. §i Ò u 14. Tæ  chøc  ¹ch  h to¸n vµ  ö  ý sai sãt,®iÒu    x l      chØnh    ãt sai s   trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö   to¸nb     t  1. Tæ     chøc  ¹ch  h to¸n:Ng ©n   µng  ñ  ×vµ    ©n   µng  µnh      h ch tr   c¸c Ng h th viªn ph¶itu©n  ñ ®óng  Õ     Ò   ¹ch to¸nkÕ       th   ch ®é v h     to¸ntrong thanh    ïtrõ®iÖn    to¸nb     tödo  ©n  µng  µ   ícquy  nh.   Ng h Nh n   ®Þ Ng ©n   µng  µnh    ùctiÕp  h th viªntr   ph¶itæ    chøc  ¹ch      h to¸ntrªnm¸y    Ýnh  vit ®Ó   ¶m   ® b¶o  ï hîp vµ  ng  é  íi Ö   èng  ph     ®å b v   th h thanh    ï trõ®iÖn  ö;thùc to¸nb     t    hiÖn thanh    Ýnh    Þp  êi  y      Üa  ô  to¸nch x¸c,k th , ®Ç ®ñ c¸cngh v thanh    µ to¸nv ph¶i  chÞu  tr¸chnhiÖ m   Ò   ÷ng  Ë m   Ô,saisãtkhim × nh  ©y    Öth¹icho    v nh ch tr         g ra thi     c¸cbªn  ªnquan.   li   2. Sai sãtvµ  iÒu     ® chØnh    ãt:Khi ph¸thiÖn      ãthoÆc   sais       c¸c sais   chªnh  lÖch  è  Öu trong thanh    ïtrõ®iÖn  ö(gäichung  µsaisãt), ©n  µng  s li     to¸nb     t    l     Ng h chñ  ×,hoÆc   tr   Trung  ©m   ö  ýkü  Ët thanh    ï trõ®iÖn  ö (tr ng  îp t x l   thu   to¸n b     t  ê h   Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ölµm ét  n  Þ  c  Ëp)vµ  t x l   thu   to¸nb     t    ®¬ v ®é l   c¸cNg ©n  µng  µnh    ªnquan    h th viªnli   ph¶icã  Ön    bi ph¸p xö  ý, iÒu    l  ® chØnh  theo  ®óng  quy  nh  ®Þ nh»m   ¶m   ® b¶o  è  Öu chÝnh    èng  Êt,an  µn  µi s li   x¸c,th nh   to t   s¶n, kh«ng      ®Ó ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  h ®Õ ho   thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö vµ  ©y       t  g
 10. 10 thiÖt h¹icho     kh¸ch  µng. ViÖc  iÒu  h   ® chØnh    ãt trong  sai s   thanh to¸n bï  õ   tr   ®iÖn  öph¶i®¶m   t    b¶o    c¸cnguyªn t¾c    sau: a. Tu ©n  ñ chÆt  Ïc¸c quy  nh  µ  ¬ng    th   ch     ®Þ v ph ph¸p  iÒu  ® chØnh    ãt sais   trong kÕ     µ    to¸nv trong thanh    ï trõ®iÖn  ö;Sai sãtph¸tsinh ë  ©u  µo    to¸nb     t          kh n th× ph¶i ® îc söa  ÷a, ®iÒu     ch   chØnh    ©u  .  ë kh ®ã Nghiªm  Ê m   Öc  ù ý  ÷a  c vi t   s ch÷a  è  Öu,®iÒu  s li   chØnh    ãt. sais b. C¸  ©n,  n  Þ  ©y  saisãt hoÆc     ¹m      nh ®¬ v g ra      viph c¸c nguyªn  ¾c, quy  t  ®Þnh  iÒu  ® chØnh    ãt,tuú theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ý sais     t ch   ®é viph m b x l   kû  Ët,xö  ý hµnh  Ýnh  µ  lu   l   ch v ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   åi th ng  Ët chÊt vÒ     b  ê v     nh÷ng  Öth¹ido  × nh   ©y  cho    thi     m g ra  c¸c bªn  ªnquan  li   theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h §i Ò u    û  Önh  15. Hu L thanh  to¸n 1. T¹ithêi®iÓ m   Õt       quy to¸n,Ng ©n   µng  ñ  ×cã  Òn    ¹ hoÆc     h ch tr   quy tr¶l i  huû  á  i  íinh÷ng  Önh  b ®è v   L thanh to¸n kh«ng    iÒu  Ön    ®ñ ® ki thanh  to¸n cña    Ng ©n   µng  µnh    ùctiÕp.Trong  êng  îp nµy,Ng ©n   µng  µnh    h th viªntr     tr h    h th viªn trùc tiÕp    ph¶ichÊp  Ën  ®iÒu  Ön  Ò   ÷ng  Önh    nh v«  ki v nh l thanh to¸n bÞ     ¹   tr¶l   i hoÆc   û  á. hu b 2. Tríc thêi®iÓ m   Õt       quy to¸n,m ét  Önh    L thanh to¸n cã  Ó  îc ngõng    th ®   thanh to¸n bëi m ét  Önh  û  ®èi víihuû  Önh     L hu (     L chuyÓn  î  ã  û  N c u quyÒn)  hoÆc  Yªu  Çu  û  ®èivíi û  Önh  c hu (     hu L chuyÓn  ã)  ña  ©n  µng  öi.L Önh  C c Ng h g  huû hoÆc   Yªu  Çu  û  ña  ©n   µng  öichØ  ã  Öu  ùc trong tr ng  îp c hu c Ng h g  c hi l    ê h   cô  Ó  th sau: ­ L Önh    chuyÓn  î  ã  û  Òn  N c u quy chØ  îchuû    ©n  µng  öicha    ®  khiNg h g  tr¶ tiÒn cho    kh¸ch hµng    theo lÖnh      saihoÆc     åinhng    åil¹® îc. tr¶r   thu h     i ­L Önh    chuyÓn  ã   C chØ  îchuû    ©n  µng  Ën  a    ã   µo  µi ®  khiNg h nh ch ghiC v t   kho¶n  ña  c kh¸ch  µng  h hoÆc   ∙    ã   µo  µikho¶n  ña  ® ghi C v t   c kh¸ch  µng  ng  h nh kh¸ch hµng  ∙    ¹ .   ® tr¶l i §i Ò u    quy  nh  Ò   Ý  16. C¸c  ®Þ v ph trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö   to¸nb     t 1. C¸c  ©n  µng  µnh    ùctiÕp ph¶inép  y    µ  Þp  êicho    Ng h th viªntr       ®Ç ®ñ v k th   Ng ©n  µng  ñ  ×(c¸c)kho¶n  Ý  è  nh  h ch tr     ph c ®Þ sau  y: ®© a.PhÝ     tham    giathanh    ïtrõ®iÖn  ölµkho¶n  Òn chØ  ép  ét  Çn  to¸nb     t    ti   nml cña    ©n  µng  íckhi® îckÕt  ¹p thµnh  ©n  µng  µnh    ùctiÕp. c¸cNg h tr       n  Ng h th viªntr     Kho¶n  Ý   µy  Ng ©n   µng  µ   íc Trung  ng  ph n do  h Nh n   ¬ quy  nh   ®Þ hoÆc   Êp  ch thuËttheo ®Ò   Þ  ña  ©n  µng  ñ  ×.     ngh c Ng h ch tr b.  Ý   êng  Ph th niªn lµ kho¶n  Òn  ép  çi     ti n m n¨m  ét  Çn  ña    ©n   m l c c¸c Ng hµng  µnh    ùctiÕp    th viªntr   ®Ó duy  ×ho¹t®éng  ña  Ö   èng.ViÖc  dông  tr     c h th   ¸p  phÝ   êng    Ng ©n   µng  ñ  ×quyÕt  nh  th niªndo  h ch tr   ®Þ sau    ∙  èng  Êt víi khi® th nh     c¸cNg ©n  µng  µnh    ùctiÕp.   h th viªntr   2. Ng ©n   µng  ñ  ×hoÆc     h ch tr   Trung  ©m   ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ t x l   thu   to¸nb     ®iÖn  ö (tr ng  îp Trung  ©m   ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö lµ m ét  t  ê h   t x l   thu   to¸nb     t    ®¬n  Þ  c  Ëp) ® îc thu  Ý   Þch  ô  v ®é l     ph d v thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö ®èi  íic¸c      t  v    Ng ©n   µng  µnh    ùc tiÕp  h th viªn tr   theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ©n   µng  ®Þ hi h c Ng h Nhµ   ícvÒ     Ý  Þch  ô  n   thu ph d v thanh    to¸nqua  ©n  µng. Ng h
 11. 11 3. Ng ©n  µng  µnh    ùctiÕp ® îcthu phÝ  Þch  ô    h th viªntr       d v thanh    ï trõ to¸nb     ®iÖn  ö ®èi  íikh¸ch  µng, Ng ©n   µng  µnh      Õp,ng©n  µng  ã  t  v  h   h th viªn gi¸n ti   h c li   ªnquan  theo quy  nh   Ön  µnh  ña  ©n   µng  µ   íc vÒ   ®Þ hi h c Ng h Nh n   thu  Ý  ph dÞch  ô  v thanh   to¸nqua  ©n  µng. Ng h c h ¬ n g  III q u y Ò n  v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c h ñ  th Ó  tha m  gia thanh to¸n b ï  tr õ ® i Ö n  t ö §i Ò u    Òn  µ  17. Quy v tr¸chnhiÖ m  ña  ©n  µng  µnh    ùctiÕp   c Ng h th viªntr   1.Ng ©n  µng  µnh    ùctiÕp cã  Òn:   h th viªntr     quy ­ Sö  ông  Þch  ô   d d v thanh    ï trõ®iÖn  ö vµ    Þch  ô  ã  ªnquan  to¸nb     t   c¸c d v c li   do  ©n  µng  ñ  ×hoÆc   Ng h ch tr   Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  t x l   thu   to¸nb     töquy  nh  µ    ®Þ v cung  Êp. c ­ §îcnhËn  µm  idiÖn  û  Òn)     l ®¹   (u quy thanh    ï trõ®iÖn  ö cho  ©n   to¸nb     t  Ng hµng  µnh      Õp vµ    Ý  th viªngi¸nti   thu ph theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ Tõ  èithùc hiÖn  i víic¸c tr ng  îp:L Önh    ch     ®è       ê h   thanh    to¸nkh«ng  îp lÖ, h   sai ®Þa     chØ;  Önh  L chuyÓn  î  N kh«ng  ã  û  Òn  c u quy hoÆc   qu¸ møc   îc uû  ®  quyÒn;  Yªu  Çu  û  Önh  c hu L chuyÓn  ã   tµikho¶n  ña  êi hoÆc   n  Þ  C do    c ng   ®¬ v nhËn  Önh  L thanh    to¸nkh«ng  ã    Òn hoÆc   c ®ñ ti   kh«ng    åil¹® îc. thu h       i ­ § Ò   Þ   ©n   µng  ñ  × th«ng    ngh Ng h ch tr   b¸o  è    µ  ×nh  ×nh  ¹t®éng  s dv t h ho   cña  µikho¶n  Òn göi  ña  ©n  µng  ×nh  ¹ Ng ©n  µng  ñ  ×. t  ti    c ng h m t i h ch tr ­ Yªu  Çu  åith ng  Öth¹ido  çi ña  ©n   µng  ñ  ×hoÆc   ©n     c b   ê thi     l   c Ng h ch tr   Ng hµng  µnh    th viªnkh¸c g©y  cho  × nh.    ra  m Møc   åith ng  í h¹n  b   ê gi i   trong ph¹m      vi sè  Òn  ti ph¶i thanh    to¸n céng  íitiÒn  ¹t chË m     Ýnh    è  Òn    v  ph   tr¶ t trªn s ti ph¶i   thanh to¸n nh©n  íil∙ suÊt ph¹tchË m     îc ¸p  ông    v   i     tr¶®   d theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh. 2.Ng ©n  µng  µnh    ùctiÕp cã    h th viªntr     tr¸chnhiÖm:   ­ §¶m     b¶o  kh¶  n¨ng        chitr¶®Ó thanh    Þp  êivµ  y      to¸nk th   ®Ç ®ñ c¸ckho¶n  ph¶itr¶trong thanh    ï trõ®iÖn  ö cña  ©n  µng  ×nh  òng    i víi      to¸nb     t  ng h m (c nh ®è     c¸cng©n  µng  µnh      Õp trongtr ng  îp m × nh  idiÖn).   h th viªngi¸nti    ê h   ®¹   ­ Nép  y    µ  Þp  êic¸ckho¶n  Ý    ®Ç ®ñ v k th     ph trong thanh    ï trõ®iÖn  ö   to¸nb     t  theo quy  nh.   ®Þ ­§¶m     b¶o  toµn  i víi Ö   èng  an  ®è     th h m¸y  Ýnh,trang thiÕtbÞ  µ  ¬  ë  ÷  t       vcsd liÖu  ôc  ô  ph v cho  ¹t®éng  ho   thanh to¸n bï  õ ®iÖn  ö  éc  ¹m    ©n    tr   t thu ph vi ng hµng  ×nh  m qu¶n  ý;Thùc  Ön  ng  µ  y       l  hi ®ó v ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v truyÒn,   nhËn,xö  ýd÷  Öu vµ    l   li   b¶o  Ët  m trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t ­  Þu  ù  Óm     Ng ©n   µng  ñ  ×,Trung  ©m   ö  ý kü  Ët Ch s ki tra do  h ch tr   t x l   thu   thanh to¸n bï  õ ®iÖn  ö  Õn  µnh  Ò   Öc  Êp  µnh      tr   t ti h v vi ch h c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v ®¶m  b¶o  toµn  Ö   èng  an  h th m¸y  Ýnh,trang thiÕtbÞ  µ  ¬  ë  ÷  Öu phôc  ô  t       v c s d li   v cho  ¹t®éng  ho   thanh    ï trõ®iÖn  ö vµ    to¸n b     t   c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ët  m trong  thanh    ïtrõ®iÖn  ö. to¸nb     t
 12. 12 ­ Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh    vt trung thùc,chÝnh    µ  y     ña        x¸c v ®Ç ®ñ c c¸c L Önh thanh to¸n,c¸c b¶ng  vµ     kª  chøng  õ cã  ªnquan  ng©n  µng  × nh   t   li   do  h m lËp. ­ KiÓ m       so¸tchÆt  Ï L Önh  ch   thanh to¸n,B¶ng  Õt    k qu¶  thanh to¸n bï trõ      ®iÖn  ö vµ    t   c¸c chøng  õ cã  ªnquan  t   li   kh¸c nhËn  îc tõ Ng ©n   µng  ñ  ×   ®    h ch tr   (hoÆc  Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ïtrõ®iÖn  ö)vµ  t x l   thu   to¸nb     t   ph¶ix¸cnhËn  ¹    li   theo  ng  ®ó quy  nh; Tr¶  ¹ ngay  Önh  ®Þ   l  i L thanh    Þ  õ chèivµ  Õu  ã  íng to¸nb t    n cv   m ¾c   ph¶i® a    ýdo  Ýnh  ¸ng.   ra l   ch ® ­ Tra    ©n   µng  öi,Ng ©n   µng  ñ  × vµ  so¸tNg h g  h ch tr   Trung  ©m   ö  ý kü  t x l  thuËtthanh    ï trõ®iÖn  ö khithÊy  ã    Çm,    to¸nb     t    c sail nghingê    hoÆc  kh«ng  â r  rµng      Önh  trªnc¸cL thanh    Ën  îc. to¸nnh ® ­ X¸c  Ën  µ    êitraso¸tvÒ   Önh    nh v tr¶l       L thanh    to¸n theo yªu  Çu  ña    c c c¸c bªn  ªnquan. li   ­ H¹ch    Ýnh    Þp  êivµ  y       Önh    to¸n ch x¸c,k th   ®Ç ®ñ c¸c L thanh    îp  Ö  to¸n h l nhËn  îc. ® ­  Th«ng  b¸o  ngay cho  êi hoÆc   n   Þ   îc thô  ëng, ®¬n   Þ   ã  ng   ®¬ v ®   h   vc nghÜa  ô  v thanh    ÕtvÒ   Önh  to¸nbi   L thanh    to¸nchuyÓn  n   µ  Õt  ®Õ v k qu¶  ö  ý. x l  ChÞu  tr¸ch nhiÖ m     thanh to¸n víingêi hoÆc   n   Þ   Ën  Ó   õ    Êp       ®¬ v nh k t khi ch nhËn  Önh  L thanh to¸n. ­ Trong  êng  îp  ∙    tr h ® thanh  to¸n saihoÆc   õa     th cho  êi hoÆc   n  Þ  ng   ®¬ v nhËn  Önh  L thanh to¸n,khiph¸thiÖn       ph¶ith«ng    b¸o cho  êi hoÆc   n  Þ  ng   ®¬ v nhËn  Önh  L thanh    Õtvµ    ông  to¸nbi   ¸p d ngay    Ön  c¸cbi ph¸p theo quy  nh        ®Þ ®Ó thu håil¹sè  Òn ®∙            ti   tr¶saihoÆc     õa. i tr¶th ­ Båi th ng  Öth¹ihoÆc   Þu  ¹tv×  ÷ng    ãt vµ  Ë m   Ô        ê thi     ch ph   nh sais   ch tr do m × nh  ©y    g ra.Møc   åith ng  i  íikho¶n  b   ê ®è v   chuyÓn  Òn  îcgií h¹n  ti ®     trong sè  i   tiÒn ph¶itr¶céng  íi è  Òn ph¹tchË m          v   ti     s tr¶theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h ­ Khi kh«ng     tham    gia thanh  to¸n bï trõ ®iÖn  ö n÷a, Ng ©n   µng  µnh       t    h th viªntrùctiÕp  Én     v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Êtc¶      v t   c¸c giao  Þch  d thanh    to¸n bï trõ®iÖn  ö do  ©n  µng  × nh  ∙  ùc hiÖn     t   ng h m ® th   (bao  å m     g c¸c kho¶n  thanh  to¸n cña  ©n   µng  µnh    Ng h th viªn trùc tiÕp  µ      v c¸c  kho¶n  thanh  to¸n ® îc uû     quyÒn  ña  ©n  µng  µnh      Õp) trong  êigian  c ng h th viªn gi¸n ti   th   tham   gia thanh  to¸nbïtrõ®iÖn  ötr c®©y.      t   í  §i Ò u    Òn  µ  18. Quy v tr¸chnhiÖ m  ña  ©n  µng  ñ  ×   c Ng h ch tr 1.Ng ©n  µng  ñ  ×cã  Òn:   h ch tr   quy ­ Xem   Ðt  µ  Êp  Ën  x v ch thu cho    ©n   µng, Tæ   c¸c Ng h   chøc  Ýn  ông  µ  td v Kho  ¹c  µ   íc cã    iÒu  Ön  µ    Èn  b Nh n   ®ñ ® ki v tiªuchu tham    gia thanh to¸n bï trõ      ®iÖn  ö. t ­Thu      c¸ckho¶n  Ý  ph trongthanh    ïtrõ®iÖn  ötheo quy  nh.   to¸nb     t    ®Þ ­ Quy  nh  Ò   êigian    ®Þ v th   giao  Þch  µ  ö  ý kÕt  d v x l  qu¶ thanh to¸n bï trõ      ®iÖn  ö. t ­  Ých  µikho¶n  Òn  öi thanh  Tr t  ti g   to¸n cña  ©n   µng  µnh    ùc   Ng h th viªn tr   tiÕp ®Ó     thanh    è  to¸ns chªnh  Öch  l ph¶itr¶theo kÕt       qu¶  thanh    ïtrõ®iÖn  to¸nb     tö;¸p  ông    Ön   d c¸c bi ph¸p kh¸c theo    quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ®Þ c Ng h Nh n  
 13. 13 phßng  õa  µ  ö  ýtr ng  îp  Õu  ng v x l   ê h thi kh¶  n¨ng      ña  ©n   µng  µnh  chitr¶c Ng h th viªntrùctiÕp.    ­ Tr¶  ¹ hoÆc   û  á  i víi ÷ng  Önh    l i hu b ®è     nh l thanh    îtqu¸ kh¶  to¸nv     n¨ng    chi tr¶cña  ©n   µng  µnh    ùctiÕp  ¹  êi®iÓ m   Õt    Ng h th viªntr   ti   th quy to¸n bï trõ®iÖn       tö. ­ Quy Õt  nh   ö  ¹tNg ©n   µng  µnh  ®Þ x ph   h th viªn trùc tiÕp    ¹m      vi ph trong  thanh    ïtrõ®iÖn  ötheo thÈm  Òn  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. to¸nb     t    quy do  h Nh n   ®Þ 2.Ng ©n  µng  ñ  ×cã    h ch tr   tr¸chnhiÖm:   ­ LËp      chøc  ùc hiÖn    ®Ò ¸n tæ  th   thanh    ï trõ®iÖn  ö;Phæ   Õn,h­ to¸nb     t  bi   íng  Én, tËp  Ên  d   hu nghiÖp  ô  v thanh to¸n bï trõ®iÖn  ö cho    ©n   µng       t  c¸c Ng h thµnh    ùctiÕp. viªntr   ­ §¶m     b¶o  toµn  i víic¸c m¸y  Ýnh,trang thiÕtbÞ   µ  ¬  ë  ÷  Öu an  ®è       t       v c s d li   phôc  ô  v cho  ¹t®éng  ho   thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö thuéc  ¹m    ©n   µng       t  ph vi Ng h m × nh qu¶n  ý;Thùc  Ön  ng    l  hi ®ó c¸c quy  nh  Ò   Õp  Ën  µ  ö  ýd÷  Öu ®Þ v ti nh v x l   li   trongthanh    ïtrõ®iÖn  ö.   to¸nb     t ­  ùc  Ön  ng  µ  y       Th hi ®ó v ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ët  m trong thanh  to¸nbïtrõ®iÖn  ö.      t ­ Tæ     chøc  µ  íng dÉn  Öc  Óm  vh   vi ki so¸t, i chiÕu  µ  ö  ý, iÒu     ®è v x l  ® chØnh  saisãttrong thanh    ïtrõ®iÖn  ötheo ®óng       to¸nb     t    quy  nh. ®Þ ­ Qu¶n  ývµ    l   gi¸m    s¸tkh¶  n¨ng      ña    ©n  µng  µnh    ùc chitr¶c c¸cNg h th viªntr   tiÕp;H¹ch    Ýnh    Þp  êivµ  y    Õt    to¸nch x¸c,k th   ®Ç ®ñ k qu¶  thanh    ïtrõ®iÖn  to¸nb     tö. ­§ Ò     Ön    ra bi ph¸p vµ  chøc  Óm      tæ  ki tra,gi¸m    êng  s¸tth xuyªn vµ  t  Êt   ®é xu   ®èi  íiTrung  ©m   ö  ýkü  Ëtthanh    ï trõ®iÖn  ö vµ    ©n   µng  v  t x l   thu   to¸nb     t   c¸c Ng h thµnh    ùctiÕp trong viÖc  Êp  µnh    viªntr       ch h c¸cquy  nh  Ò   ¶m   ®Þ v® b¶o  toµn  an  h Ö   èng  th m¸y  Ýnh,trang thiÕtbÞ   µ  ¬  ë  ÷  Öu phôc  ô  t       v c s d li   v cho  ¹t®éng   ho   thanh    ï trõ®iÖn  ö;vµ    to¸nb     t   c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ët  m trong thanh    ï trõ   to¸nb     ®iÖn  ö. t ­ Båi th ng  Öth¹ihoÆc   Þu  ¹tv×  ÷ng    ãt vµ  Ë m   Ô        ê thi     ch ph   nh sais   ch tr do m × nh  ©y    g ra;Møc   åi th ng  í h¹n  b   ê gi i   trong  è  Òn  s ti ph¶i tr¶céng  íisè  Òn    v   ti   ph¹tchË m       tr¶theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3.Quy Òn  µ    v tr¸chnhiÖm    kh¸ccña  ©n  µng  ñ  ×:   Ng h ch tr a. Khi tham       gia thanh to¸n bï trõ ®iÖn  ö víit c¸ch    ét  ©n   µng       t      nh m Ng h thµnh    ùctiÕp  ×  ©n   µng  ñ  ×ph¶itu©n  ñ    viªntr   th Ng h ch tr     th c¸c quy  nh  i ®Þ ®è   víi ©n  µng  µnh    ùctiÕp.  Ng h th viªntr   b. Khi Ng ©n   µng  ñ  ×®¶m   Ö m   vaitrß lµ Trung  ©m   ö  ýkü     h ch tr   nhi c¶        t x l  thuËtthanh    ï trõ®iÖn  ö th×  ©n   µng  ñ  ×cßn  ã    Òn  µ    to¸nb     t   Ng h ch tr   c c¸c quy v tr¸chnhiÖ m  ña    c Trung  ©m  ö  ýkü  Ëtthanh    ïtrõ®iÖn  önh  t x l   thu   to¸nb     t   sau: ­ Thùc  Ön  ng  µ  y        hi ®ó v ®Ç ®ñ c¸cquy  nh  Ò   ¶m   ®Þ v® b¶o  toµn  i víi an  ®è     h Ö   èng  th m¸y  Ýnh,trang thiÕtbÞ   µ  ¬  ë  ÷  Öu phôc  ô  t       v c s d li   v cho  ¹t®éng   ho   thanh    ï trõ®iÖn  ö;vµ    to¸nb     t   c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ët  m trong thanh    ï trõ   to¸nb     ®iÖn  ö. t ­ Quy  nh  µ  íng  Én  Ò   ¬ng    ®Þ vh d v ph thøc truyÒn,nhËn  µ  ö  ýd÷  Öu   v x l   li   gi÷a bé  Ën  ö  ýkü  Ëtthanh    ïtrõ®iÖn  övíi   ©n  µng  µnh    ph x l   thu   to¸nb     t     Ng c¸c h th viªntrùctiÕp vµ  ©n  µng  ñ  ×.      Ng h ch tr
 14. 14 ­ B¶o  ¶m   Öc u  ÷d÷  Öu thanh    ï trõ®iÖn  ö an  µn  µ  ng    ® vi l tr   li   to¸nb     t   to v ®ó thêigian quy  nh.     ®Þ ­ ChÞu    tr¸chnhiÖm   Ò   Ýnh  Ýnh      vt ch x¸c,trung thùc vµ  y    ña      ®Ç ®ñ c B¶ng  kÕt  qu¶  thanh    ïtrõvµ    to¸nb     c¸cchøng  õcã  ªnquan  t   li   kh¸cdo  × nh  Ëp.  m l ­  ùc  Ön  Óm     Óm     µ  i  Õu  Th hi ki tra,ki so¸tv ®è chi trong  thanh to¸n bï trõ      ®iÖn  ö  t theo  ng  ®ó quy  nh.  ®Þ Tra so¸tvµ    êikÞp  êitra so¸tcña      tr¶ l   th       c¸c Ng ©n   µng  µnh    ùctiÕp  µ  ©n   µng  ñ  ×vÒ       ãt,chªnh  h th viªntr   v Ng h ch tr   c¸c sais   lÖch  è  Öu cã  ªnquan. s li   li   ­Thùc  Ön  Óm      hi ki tra, gi¸m    i víi   ©n  µng  µnh    ùctiÕp s¸t®è     Ng c¸c h th viªntr     trong viÖc  Êp  µnh      ch h c¸c quy  nh  Ò   ¶m   ®Þ v® b¶o  toµn  i  íih Ö   èng  an  ®è v   th m¸y  Ýnh,trang thiÕtbÞ   µ  ¬  ë  ÷  Öu phôc  ô  t       v c s d li   v cho  ¹t®éng  ho   thanh    to¸n bïtrõ®iÖn  ö.    t ­  åi  êng  Öt h¹ihoÆc   Þu  ¹t v×  ÷ng    ãt,chË m   Ô    B th thi     ch ph   nh sai s   tr do m × nh  ©y    g ra.Møc  åith ng  i víic¸c kho¶n  b   ê ®è       chuyÓn  Òn ® îcgií h¹n  ti       trong i   sè  Òn ph¶itr¶céng  íi è  Òn ph¹tchË m     ti      v   ti     s tr¶theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h c h ¬ n g  IV x ö  l ý vi p h ¹ m  trong thanh to¸n b ï tr õ ® i Ö n  t ö §i Ò u      ¹m  µ  ö  ýviph¹m 19. Vi ph v x l     1.C¸c  µnh      ¹m    h viviph trongthanh    ïtrõ®iÖn  ölµ:   to¸nb     t  a. Kh«ng  Êp  µnh  ng      ch h ®ó c¸c quy  nh  ã  ªnquan  n   ®Þ c li   ®Õ nghiÖp  ô  v thanh    ïtrõ®iÖn  ödo  ©n  µng  µ   ícban  µnh. to¸nb     t   Ng h Nh n   h b.Ng ©n  µng  µnh    ùctiÕp kh«ng    h th viªntr     duy  ×®ñ   tr   kh¶  n¨ng        chitr¶®Ó thanh    Þp  êi  y    è  Òn ph¶itr¶vµo  êi®iÓ m   Õt    to¸nk th , ®Ç ®ñ s ti      th   quy to¸nthanh  to¸nbï trõ®iÖn  ö cho  µn  é    Önh       t  to b c¸c L thanh    ña  ©n  µng  × nh  ∙  to¸nc ng h m ® göi®i  µ    v ph¶inhËn  Ò     v trong Ngµy    giao dÞch.   c.ChË m   Ô    tr (hoÆc  ×ho∙n)trong viÖc    ¹L Önh  tr       tr¶l   i chuyÓn  ã   ∙  Þ  õ C ® b t  chèivíi ông    Õm  ông  èn;Tõ  èiL Önh     d ý chi d v   ch   chuyÓn  î  ã  û  Òn  îp lÖ  N c u quy h  ®Ó   tr¸nht×nh  ¹ngthiÕu hôtvèn  ña  ©n  µng  × nh.   tr      c Ng h m 2.Xö  ýviph¹m:   l    a. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  ã  µnh      ¹m    ch viviph c¸c quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  ®iÒu  1  nµy,n Õu  ©y  Öth¹ivÒ   Ët chÊt cho    g thi     v     kh¸ch hµng    hoÆc   ©n   µng  µnh  Ng h th viªnkh¸cth× ph¶ibåith ng  Öth¹i®ã            ê thi     cho  kh¸ch hµng    hoÆc   ©n  µng  Þ  ng h b thiÖth¹i.   b.§×nh    chØ  tham    ¹t®éng  giaho   thanh    ïtrõ®iÖn  ö: to¸nb     t ­ §×nh    chØ   ¹m  êi  Õ u   ©n  µng  µnh    ùc tiÕp    ¹m  ªn t th :N ng h th viªn tr   vi ph li   tiÕp  lÇn  Òn  Ò   ét  3  li v m trong    c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ®iÒu  µy  ×  Ï bÞ   1  n th s   ®×nh  chØ  tham    gia thanh    ï trõ®Ö n   ö li   ©n  µng  ¹m  êiÝt  Êt to¸nb     t   ªnng h t th   nh   trong  êigian  th¸ng    Ên  th   6  ®Ó ch chØnh. Sau  th¸ng,nÕu   èn   Õp  ôc 6    mu ti t   tham    gia thanh    ïtrõ®iÖn  ö,Ng ©n  µng  µnh    µy  to¸nb     t  h th viªnn ph¶icã        v¨n b¶n göiNg ©n  µng  ñ  ×®Ó     h ch tr   xem   Ðt. x
 15. 15 ­  ×nh  § chØ   Ünh  Ôn: N Õ u     ¹m  n   Çn  v vi   vi ph ®Õ l thø   c¸c quy  nh   ¹ t   ®Þ ti   kho¶n  ®iÒu  µy, Ng ©n   µng  µnh    ùc tiÕp  Ï bÞ   nh  1  n  h th viªn tr   s   ®× chØ   Ünh  v viÔn  µ      v xo¸ tªn trong danh    s¸ch  ©n  µng  ng h tham    gia thanh to¸n bï trõ®iÖn       tö. C h ¬ n g  V ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    ñ  ëng    ô, Côc  µ  n  Þ  éc Ng ©n  µng  µ   ­ 20. Th tr c¸cV   v ®¬ v thu   h Nh n ícViÖt Nam,      Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph trong   ph¹m    vichøc n¨ng,nhiÖm   ô  ña  × nh  ã    vc m c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, tr Ón khai   h   i     vµ gi¸m    ùc hiÖn  s¸tth   Quy  Õ   µy. ch n Tæng  Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) Ng ©n  µng,Tæ   ®è   h   chøc kh¸c® îclµm  Þch  ô     d v thanh  to¸n cã    tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  chØ   o  ùc hiÖn  i  íih Ö   èng  ña  ®¹ th   ®è v   th c m × nh theo ®óng      c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    Öc  öa  æi,bæ   21. Vi s ®   sung  Quy  Õ   µy  Thèng  c  ©n   ch n do  ®è Ng hµng  µ   ícquyÕt ®Þnh Nh n    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2