Quyết định 16/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định 16/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 16/2005/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hai bên trục đường Cầu Chui - Đông Trù, tỷ lệ 1/500 (Phần quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 16/2005/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 16/2005/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T HAI BÊN TR C Ư NG C U CHUI - ÔNG TRÙ, T L 1/500 (PH N QUY HO CH S D NG T VÀ QUY HO CH GIAO THÔNG) a i m: Các phư ng Thư ng Thanh, c Giang, Ng c Thu - qu n Long Biên U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; - Căn c Pháp l nh th ô Hà N i; - Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; - Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Qui ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; - Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28/12/1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; - Căn c Quy t nh s 74/1999/Q -UB ngày 01/09/1999 c a UBND Thành ph Hà N i phê duy t Quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm, t l 1/5000 (ph n quy ho ch s d ng t và giao thông); - Căn c Quy t nh s 3271/Q -UB ngày 11/06/2003 c a UBND Thành ph phê duy t nhi m v l p quy ho ch chi ti t hai bên tr c ư ng C u Chui - ông Trù (ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông) t l 1/500; - Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc t i t trình s : 2461/TTr-QHKT ngày 7 tháng 12 năm 2004, QUY T NNH i u I. Phê duy t Quy ho ch chi ti t hai bên tr c ư ng C u Chui - ông Trù, t l 1/500 (Ph n quy ho ch s d ng t và quy ho ch giao thông), a i m thu c các phư ng Thư ng Thanh, c Giang, Ng c Thu qu n Long Biên, do Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i l p và hoàn thành tháng 12/2004, v i các n i dung ch y u sau ây: 1. V trí, ranh gi i và quy mô l p quy ho ch chi ti t: 1.1. V trí: Khu v c quy ho ch tr c ư ng C u Chui - ông Trù n m phía ông B c thành ph Hà N i thu c a gi i hành chính các phư ng Thư ng Thanh, c Giang, Ng c Thu - Qu n Long Biên - Hà N i.
  2. 1.2. Ranh gi i: + Phía Tây B c giáp ê sông u ng + Phía ông B c giáp khu công nghi p c Giang và dân cư phư ng Thư ng Thanh. + Phía ông Nam giáp tuy n ư ng s t Hà N i i L ng Sơn. + Phía Tây và Tây Nam giáp H c vi n H u c n, ru ng canh tác và dân cư thu c phư ng Ng c Thu và Thư ng Thanh. 1.3. Quy mô: Ph m vi l p quy ho ch chi ti t là: 1.018.932 m2 (=101,89 ha) Quy mô dân s hi n tr ng: 8.169 ngư i. Quy mô dân s d ki n theo quy ho ch: 17.500 ngư i. 2. M c tiêu: - Xây d ng m i m t tr c ư ng chính c a thành ph ng b c v ư ng và ph , v h t ng k thu t và h t ng xã h i, phát tri n ô th theo quy ho ch chung c a Th ô Hà N i; - Xác nh ch c năng s d ng và khai thác qu t xây d ng hai bên tuy n ư ng. - Xác nh ch tiêu quy ho ch ki n trúc, t ch c không gian ki n trúc hai bên tr c ư ng nh m t o ra m t tuy n ph hi n i, văn minh, áp ng các nhu c u s d ng c a ô th ; - Làm cơ s l p d án u tư, xây d ng và qu n lý xây d ng theo quy ho ch; 3. N i dung quy ho ch chi ti t: 3.1. Quy ho ch s d ng t: B ng t ng h p ch tiêu quy ho ch s d ng t ai TT Ch c năng s d ng t Di n tích T l (%) (m2) 1 t ư ng (các ư ng có m t c t ≥ 13,5m) 306.304 30,06 2 t giao thông tĩnh 2.599 0,26 3 t công trình công c ng thành ph 61.793 6,06 4 t cây xanh, công viên thành ph 65.212 6,40 5 t công trình công c ng ơn v 14.386 1,41 6 t cây xanh ơn v 15.235 1,50
  3. 7 t trư ng ti u h c và trung h c cơ s 15.719 1,54 8 t nhà tr 18.045 1,77 9 t bao g m: 285.057 27,98 9a + t làng xóm 50.259 9b + t hi n có c i t o, ch nh trang 119.727 9c + t ngoài ê 9.337 9e + t c i t o, xây m i cao t ng 57.685 9g + t xây m i 48.049 10 t công trình di tích 1.408 0,14 11 t cơ quan, công nghi p s ch 37.037 3,64 12 t ga Gia Lâm m r ng 23.142 2,27 13 t công trình h t ng k thu t ô th 29.966 2,94 14 t tr m thu văn 1.147 0,11 15 t tr m bơm 3.503 0,34 16 t an ninh, qu c phòng 111.543 10,95 17 t bãi ngoài ê 26.836 2,63 T ng c ng: 1.018.932 100,0 Ghi chú: ê và hành lang b o v ê sông u ng phía trong ng n m trong thành ph n t ư ng giao thông khu v c n m d c ê sông u ng. - Qu t di dân gi i phóng m t b ng có di n tích 21.008m2 bao g m các lô t: NO15, NO16. - Qu t u giá quy n s d ng t có di n tích 27.041m2 bao g m các lô t: NO22, NO23. * Ch tiêu chính áp d ng cho t : + Nhà c i t o, xây d ng m i cao t ng: - T ng cao trung bình: 6,63 t ng. -M t xây d ng: 35,2%. - H s s d ng t: 2,34 l n. + Nhà hi n có c i t o ch nh trang: - T ng cao trung bình: 3,10 t ng.
  4. -M t xây d ng: 57,8 %. - H s s d ng t: 1,79 l n. + Nhà xây m i: - T ng cao trung bình: 7,8 t ng. -M t xây d ng: 33,1%. - H s s d ng t: 2,60 l n. + Nhà làng xóm: - T ng cao trung bình: 2 t ng. -M t xây d ng: 30 %. - H s s d ng t: 0,6 l n. + Nhà hi n có ngoài ê: Th c hi n theo i u 18 Pháp l nh ê i u và d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. 3.2. Quy ho ch không gian ki n trúc c nh quan: Ph m vi l p quy ho ch g m 3 khu v c có c i m khác bi t là khu ô th xây d ng m i, các khu t p th và khu v c làng xóm hi n có, nên vi c quy ho ch xây d ng ph i mang tính hài hoà gi a cũ và m i, gi a hi n i và truy n th ng, gi a công trình cao t ng và th p t ng. - Trong khu v c phát tri n xây d ng công trình cao t ng hi n i. T i các nút giao thông c a các tr c ư ng chính có không gian l n t ch c các c m công trình công c ng và công trình h n h p cao t ng. Trong ó, có m t s i m nh n v t ch c không gian ki n trúc: + Khu v c giáp nút C u Chui. + Khu v c ngã tư tuy n tr c v i ư ng 40m. - Khu v c u c u ông Trù là khu v c có không gian chuy n ti p v i các công trình th p t ng v i nhi u cây xanh, sân, vư n kho ng tr ng n i ti p chuy n d n t i các i m cao t ng t i khu v c trung tâm (ngã tư tuy n tr c)… - Kh i công trình th p t ng ư c b trí trong 3 khu v c: + Khu v c giáp làng xóm hi n có. + Khu v c công viên cây xanh, h i u hoà.
  5. + Khu v c trong lõi các c m nhà cao t ng g n k t v i cây xanh, bãi xe, nhà tr - m u giáo và trư ng h c. - Ưu tiên xây d ng các công trình nhà cao t ng hi n i t o ư c b m t ki n trúc ô th cho tr c ư ng. - Các công trình ph c v công c ng, h t ng xã h i (ch , trư ng h c, nhà tr - m u giáo, cây xanh th thao v.v…) ư c xây d ng ng b hoàn ch nh cùng v i nhà cao, th p t ng nh m t o ra môi trư ng s ng ch t lư ng cao. 3.3. Quy ho ch giao thông: - ư ng chính thành ph : Tuy n ư ng chính thành ph t c u Chui n c u ông Trù có m t c t ngang i n hình r ng 68m. T i các khu v c nút giao v i ê sông u ng chi u r ng ư ng ư c m r ng c c b m b o yêu c u t ch c giao thông. Tr c ư ng này s ư c xây d ng theo d án riêng ư c c p thNm quy n phê duy t. - ư ng khu v c có m t c t r ng t 38m n 40m (lòng ư ng 11,25m x 2, hè m i bên t 6,5m n 7,5m, d i phân cách gi a 2,5m). - ư ng phân khu v c: + ư ng d c ê sông u ng có quy mô 6 làn xe, bao g m: c i t o nâng c p m t ê hi n có thành 3 làn xe và xây d ng m i 3 làn xe dư i chân ê n m trong hành lang b o v ê (m t c t ngang ư ng 17,25m x 2 - lòng ư ng 11,25m, hè m i bên 3m). + ư ng có m t c t r ng 30m (lòng ư ng 15m, hè m i bên 7,5m) và 25m (lòng ư ng 15m, hè m i bên 5m). - Các ư ng nhánh có m t c t 22m (lòng ư ng 12m, hè m i bên 5m), 17,5m (lòng ư ng 7,5m, hè m i bên 5m), 13,5m (lòng ư ng 7,5m, hè m i bên 3m). - ư ng vào nhà có m t c t 11,5m (lòng ư ng 5,5m, hè m i bên 3m) ư c thi t k phù h p v i quy ho ch s d ng t và ki n trúc c nh quan, phân b giao thông t các ư ng nhánh t i các công trình. - i v i các khu dân cư th p t ng ư c c i t o xây d ng cao t ng và làng xóm hi n có theo quy ho ch ư c gi l i c i t o ch nh trang m b o ít nh t r ng 5,5m. ư ng n i b s ư c hoàn thi n, nâng c p, c i t o trên cơ s i u ki n hi n tr ng và s ư c xem xét phê duy t theo d án c i t o ch nh trang các lô t này. - Nút giao thông tr c ư ng c u Chui - ông Trù v i ư ng 40m ư c t ch c giao c t cùng m c, phân lu ng b ng o tròn và èn tín hi u i u khi n. - Bãi xe: xây d ng m t bãi xe t p trung di n tích 2.599 m2 ph c v nhu c u xe chung cho khu v c. Trong m i nhóm nhà , khu nhà cao t ng, công trình công c ng, cơ quan, công trình h n h p và nhà cao t ng xây d ng các bãi xe, ga ra riêng ph c v nhu c u xe cho m i khu v c và b n thân công trình.
  6. - Giao thông công c ng: Trên tuy n ư ng C u Chui - ông Trù b trí m t s i m ón tr khách cho tuy n ư ng s t ô th và tuy n xe buýt. V trí c th s ư c xem xét phê duy t theo d án riêng c a 2 tuy n v n t i hành khách công c ng này. i u II. - Giám c S Quy ho ch Ki n trúc ch u trách nhi m ki m tra, ký xác nh n h sơ, b n v thi t k kèm theo Quy t nh phê duy t quy ho ch chi ti t trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này. ng th i, ch trì ph i h p v i Ban QLDA T Ng n, UBND qu n Long Biên t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch UBND qu n Long Biên ch u trách nhi m qu n lý, ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch chi ti t ư c phê duy t và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và qui nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u III. Chánh Văn phòng UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Giao thông công chính, Xây d ng, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Tài chính; Ch t ch UBND qu n Long Biên, Ch t ch UBND các phư ng Thư ng Thanh, Ng c Thu , c Giang; Giám c, th trư ng các S , Ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản