Quyết định 1619/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định 1619/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1619/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ix-ra-en về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1619/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 1619/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NHÀ NƯ C IX-RA-EN V TRÁNH ÁNH THU HAI L N VÀ NGĂN NG A VI C TR N L U THU I V I CÁC LO I THU ÁNH VÀO THU NH P VÀ TÀI S N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính t i văn b n s 100/TTr-BTC ngày 30 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Nhà nư c Ix-ra-en v tránh ánh thu hai l n và ngăn ng a vi c tr n l u thu i v i các lo i thu ánh vào thu nh p và tài s n ư c ký t i Hà N i, Vi t Nam, ngày 04 tháng 8 năm 2009. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và công b , lưu chi u Hi p nh trên theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các V : PL, KTTH, KTN, TH, HC, TKBT, C ng TT T; - Lưu: VT, QHQT(3)
Đồng bộ tài khoản