Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
156
lượt xem
19
download

Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2003/TT-NHNN ngày 16/9/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định số 64/2004/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh  C ñ a   t h è n g   ® è c   n g © n   h µ n g   n h µ   n í c     S è   1 7 0 3 / 2 0 0 4 / Q § ­ N H N N   n g µ y  28 th¸ng 12 n¨m  2004Söa ®æi, bæ sung  Th«ng t  s è   1 0 / 2 0 0 3 / T T ­ N H N N   n g µ y   1 6 / 9 / 2 0 0 3     c ñ a   T h è n g   ® è c   N g © n   h µ n g  N h µ   n í c   h í n g   d É n   t h i   h µ n h   N g h Þ   ® Þ n h     s è   1 7 4 / 1 9 9 9 / N § ­ C P  ngµy 09/12/1999 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng  k i n h   d o a n h   v µ n g   v µ   N g h Þ   ® Þ n h   s è   6 4 / 2 0 0 3 / N § ­ C P   n g µ y  1 1 / 6 / 2 0 0 3   c ñ a   C h Ý n h   p h ñ   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   N g h Þ   ® Þ n h   s è  174/1999/N§­CP Thèng ®èc ng©n hµng nhµ níc ­   C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12/12/1997, LuËt söa  ®æi, bæ sung mét   sè   ®iÒu   cña   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   10/2003/QH11 ngµy 17/6/2003; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  86/2002/N§­CP ngµy 05/11/2002   cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; ­ C¨n cø NghÞ   ®Þnh sè  174/1999/N§­CP ngµy 09/12/1999   cña ChÝnh phñ  vÒ  qu¶n lý  ho¹t  ®éng kinh doanh vµng; NghÞ   ®Þnh   sè   64/2003/N§­CP   ngµy   11/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   söa   ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh sè 174/1999/N§­CP; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.  Söa ®æi, bæ sung mét sè néi dung t¹i Th«ng  t  sè   10/2003/TT­NHNN   ngµy   16/9/2003   cña   Thèng   ®èc   Ng©n  hµng Nhµ  níc híng dÉn thi hµnh NghÞ   ®Þnh sè  174/1999/N§­ CP   ngµy   09/12/1999   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   ho¹t   ®éng  kinh   doanh   vµng   vµ   NghÞ   ®Þnh   sè   64/2003/N§­CP   ngµy   11/6/2003   cña   ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung   NghÞ   ®Þnh   sè  174/1999/N§­CP nh sau: Môc 1 Ch¬ng II  ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:  “Môc 1. §iÒu kiÖn, ph¹m vi ho¹t ®éng kinh doanh vµng Tæ chøc, c¸ nh©n cã  nhu cÇu ho¹t  ®éng kinh doanh mua  b¸n vµng, s¶n xuÊt, gia c«ng vµng trang søc, mü nghÖ ph¶i   ®¸p   øng   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   ®iÒu   1  NghÞ   ®Þnh sè  64/2003/N§­CP ngµy 11/6/2003  cña ChÝnh phñ  söa   ®æi,   bæ   sung     mét   sè   ®iÒu   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  174/1999/N§­CP ngµy 09/12/1999.”
  2. 2 2. Môc 1 Ch¬ng V ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "Môc 1. ChÕ ®é b¸o c¸o 32. §èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ho¹t ®éng kinh doanh   vµng  a.  §èi víi  c¸c tæ chøc,  c¸  nh©n  ®îc  phÐp ho¹t   ®éng  s¶n xuÊt vµng miÕng, xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµng Hµng   n¨m,   chËm   nhÊt   ngµy   10   th¸ng   01   ph¶i   b¸o   c¸o  t×nh h×nh ho¹t  ®éng kinh doanh vµng cña n¨m tríc  ®ã  theo  mÉu t¹i Phô lôc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy cho Ng©n  hµng Nhµ níc ViÖt Nam (Vô Qu¶n lý Ngo¹i hèi) vµ Ng©n hµng  Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung  ¬ng n¬i tæ chøc cã  trô  së  chÝnh, n¬i c¸ nh©n  ®¨ng  ký kinh doanh. b.  §èi víi  c¸c doanh  nghiÖp  cã   vèn  ®Çu  t  níc ngoµi  ho¹t   ®éng  trong   lÜnh   vùc   s¶n   xuÊt,   gia   c«ng   vµng   trang   søc, mü nghÖ ChËm nhÊt ngµy 10 th¸ng 01 hµng n¨m ph¶i b¸o c¸o t×nh   h×nh thùc hiÖn xuÊt khÈu, nhËp khÈu vµ  tiªu thô  s¶n phÈm  t¹i ViÖt Nam cña n¨m tríc  ®ã  theo mÉu t¹i Phô  lôc 7 ban  hµnh   kÌm   theo   Th«ng   t  sè   10/2003/TT­NHNN   cho   Ng©n   hµng  Nhµ  níc ViÖt Nam (Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i hèi) vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam chi nh¸nh tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së chÝnh. 33.   §èi   víi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  Hµng n¨m, Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam chi nh¸nh tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng tæng hîp b¸o c¸o t×nh h×nh  cÊp giÊy phÐp t¹m nhËp khÈu vµng nguyªn liÖu cho c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n cã   ®¨ng ký  kinh doanh vµng cã  hîp  ®ång gia  c«ng t¸i xuÊt víi níc ngoµi theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vÒ ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ¸p  dông   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   thuéc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   vµ   tæ  chøc tÝn dông.” 3.  B∙i bá Phô lôc 4, Phô lôc 5 vµ Phô lôc 8 ban hµnh   kÌm theo Th«ng t sè 10/2003/TT­NHNN. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i  víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá.
  3. 3 § i Ò u   3.   Vô  trëng Vô  Qu¶n lý  Ngo¹i hèi, Thñ  trëng  c¸c  ®¬n vÞ  thuéc Ng©n  hµng  Nhµ  níc,  Gi¸m   ®èc Ng©n hµng  Nhµ   níc   ViÖt   Nam   chi   nh¸nh   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc  Trung ¬ng, tæ chøc, c¸ nh©n cã  ho¹t  ®éng kinh doanh vµng  chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.               
  4. 4 phô lôc  Tªn tæ chøc: §Þa chØ: ...  §iÖn tho¹i: ...     Fax: ...  KÝnh göi:   ­ Ng©n hµng nhµ  níc ViÖt Nam (Vô  Qu¶n   lý Ngo¹i hèi)  ­ Chi nh¸nh Ng©n hµng Nhµ níc tØnh, thµnh   phè... B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµng N¨m... §¬n   vÞ   tÝnh:   kg   (khèi   lîng),  USD, VND (gi¸ trÞ) ChØ tiªu Khèi lîng  Gi¸ trÞ % + so (quy  víi n¨m  99,99%) tríc 1. S¶n xuÊt vµng miÕng ­ S¶n xuÊt cho ®¬n vÞ ­ Gia c«ng tæ chøc, c¸  nh©n  2. Doanh sè  mua vµng miÕng,  vµng nguyªn liÖu  3. Doanh sè  b¸n vµng miÕng,  vµng nguyªn liÖu 4.   NhËp   khÈu   (gi¸   trÞ   ghi  USD) ­ Vµng nguyªn liÖu ­ Vµng miÕng  5.   XuÊt   khÈu     (gi¸   trÞ   ghi  USD)   ­ Vµng nguyªn liÖu ­ Vµng miÕng    ..., ngµy... th¸ng...  n¨m... LËp biÓu KiÓm so¸t Ngêi ®¹i diÖn cã thÈm  quyÒn (ký tªn, ®ãng dÊu)
  5. 5       
Đồng bộ tài khoản